Aktualności

Statystycznie rzecz biorąc… Konie polskiej hodowli na Cavaliadzie w Warszawie

7 marca 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, · Rasa: ,

Tym razem udział koni pol­skiej hodow­li w Cavaliadzie w Warszawie posta­no­wi­li­śmy przed­sta­wić poprzez pry­zmat sta­ty­styk.

Tradycyjnie już nagro­dzi­li­śmy naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li. Została nim Zimowa Dama sp (Calico hols. – Zicora han. / Cala Millor han.) hodow­li Marka Szatkowskiego, wła­sno­ści Adama Jarmuszczaka dosia­da­na przez Arkadiusza Fimmela. Jako jedy­ny pol­ski koń zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do kon­kur­su Grand Prix. W pierw­szym prze­jeź­dzie poko­na­ła trud­ny par­kur na czy­sto, jed­nak po dogryw­ce zna­la­zła się na 11. miej­scu. Wcześniej zaję­ła 4. i 10. miej­sce w kon­kur­sach Dużej Rundy.

Wśród 221. koni star­tu­ją­cych w kon­kur­sach Cavaliady Warszawa 2018 zna­la­zło się 43. pol­skiej hodow­li – 35. dużych koni i 8. kucy. Mimo że sta­no­wi­ły tyl­ko 18% wszyst­kich koni w kon­kur­sach, to wyraź­nie zazna­czy­ły swo­ją obec­ność. Wystartowało aż 26. koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (2. w ujeż­dże­niu, 4. w powo­że­niu, pozo­sta­łe w sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW), 7. koni ślą­skich (4. w zaprzę­gu Bartłomieja Kwiatka, 3. w zaprzę­gu Krzysztofa Maciaka), 2. konie wiel­ko­pol­skie (jeden w czwór­ce Krzysztofa Maciaka, jeden w sko­kach) oraz 8. kuców w sko­kach w dwóch kate­go­riach: Midi i Mini. Te ostat­nie spi­sy­wa­ły się zna­ko­mi­cie, zaj­mu­jąc czo­ło­we miej­sca we wszyst­kich kon­kur­sach.

Współzawodnictwo odby­wa­ło się w róż­nych dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, wyso­kość nagród w nich była róż­na. Jednak zale­ża­ło nam na tym, aby poka­zać obec­ność koni pol­skiej hodow­li na Cavaliadzie w nie­co inny niż dotych­czas spo­sób. Postanowiliśmy więc stwo­rzyć „listę płac” poka­zu­ją­cą, któ­re konie „zaro­bi­ły” naj­wię­cej.

Koń Zawodnik Nagrody Osiągnięcia
Zimowa Dama sp (Calico hol. – Zicora han. / Cala Millor han.)
hod. Marek Szatkowski, wł. Adam Jarmuszczak
Arkadiusz
Fimmel
14.845 zł 4. i 10. m‑ce w Dużej Rundzie oraz 11. m‑ce w GP
Irydion L sp (Castigione L old. – Ida L hol. / Lux Z han.)
hod. KJ Alexander, wł. Jacek Orkisz
Adam
Grzegorzewski
7.000 zł 1 m‑ce w Średniej Rundzie, 3. m‑ce w kon­kur­sie Speed Music
Okarino sp (Pavarotti Van De Helle westf. – Obella hol. / Cassini II hol.)
hod. Justyna Kubik Manitta, wł. Sylwia Grzegorzewska
Adam
Grzegorzewski
5.962,50 zł 5 m‑ce w Dużej Rundzie, 1. w Średniej Rundzie, 11. w fina­le
Santisa sp (Cantanis hol. – Samanta sp / Dido han.)
hod. i wł. SK Nowielice
Jan
Bobik
5.750 zł zwy­cięz­cy Potęgi Skoku ex aequo z Hubertem Kierznowskim na wała­chu DENVER Z
Aristo Z sp (Lordanos hol. – Artemida sp / Reval hol.)
hod. Andrzej Ździebło, wł. Zuzanna Burkert
Paweł
Warszawski
3.000 zł 1. m‑ce w Parkuro-Crossie – WKKW
Jasmina sp, Blizard sp, Inwencja sp, Peloponez sp
hod. i wł. Piotr Mazurek
Piotr
Mazurek
2.750 zł 1. i 3. m‑ce w kon­kur­sie powo­że­nia zaprzę­ga­mi czte­ro­kon­ny­mi i zwy­cię­stwo w HPP
Frombork śl., Imbred śl., Renesans śl., Rodos śl.
hod. i wł. SO Książ
Bartłomiej
Kwiatek
2.500 zł 2 x 2. m‑ce w kon­kur­sie powo­że­nia zaprzę­ga­mi czte­ro­kon­ny­mi i 3. m‑ce w HPP
Ulisses sp (Rammstein hol. – Urabelle hol. / Genius R hol.)
hod. Krzysztof Ciechoński, wł. Tomasz Wójtowicz
Tomasz
Wójtowicz
750 zł 9. m‑ce w kon­kur­sie Venus kon­tra Mars
Jusis sp (Spartakus han. – Juta sp / Stelvio xx)
hod. i wł. Remigiusz Makowski
Mariusz
Kleniuk
500 zł 6. m‑ce w Parkuro-Crossie – WKKW
Tara sp (De Niro han. – Tallisto M.H. KWPN / Ferro KWPN)
wł. Agnieszka Wiśniewska
Jarosław
Wierzchowski
400 zł jeden z dwóch koni ujeż­dże­nio­wych pol­skiej hodow­li
2 x 5. m‑ce, 4 m‑ce w pro­gra­mie dowol­nym z muzy­ką

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

Hodowca i Jeździec