Aktualności

Warszawa wstrzymała oddech – pokazy na Cavaliadzie!

7 marca 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

W Warszawie, na Cavaliadzie wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa mie­li­śmy ogrom­ną przy­jem­ność, jak co roku, zapro­sić publicz­ność na spe­cjal­ny pokaz! Ponieważ roz­po­czę­li­śmy już obcho­dy set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści, nie zabra­kło w nim patrio­tycz­nych akcen­tów.

Przed war­szaw­ską publicz­no­ścią zapre­zen­to­wa­ły się konie ze Stadniny Koni Nowe Jankowice pod lej­ca­mi człon­kiń Klubu Jeździeckiego w Kętrzynie: Patrycja Dudo, Patrycja Barna, Edyta Brzózka, Aleksandra Anczewka, Wiktoria Dzięgielewska oraz Aneta Rożyńska. Powożące wystą­pi­ły w stro­jach sty­li­zo­wa­nych na szla­chec­kie i zapre­zen­to­wa­ły potęż­ne „gru­ba­sy” w kadry­lu.

Miejsce pięk­nych dziew­czyn na are­nie zaję­li kaska­de­rzy z Apolinarski Group. Brawurowy pokaz porwał cava­lia­do­wą publicz­ność. Apolinarski Group jest bowiem gru­pą kaska­de­rów kon­nych i sto­wa­rzy­sze­niem rekon­struk­cyj­nym. Wykonują rekon­struk­cje husa­rii, uła­nów, tata­rów, lisow­czy­ków, koza­ków, wojów, a tak­że ryce­rzy pro­sto spod pól Grunwaldu. W Warszawie poka­za­li dży­gi­tów­kę, któ­ra przed woj­ną była część wyszko­le­nia uła­nów. Elementy tej odmia­ny wol­ty­żer­ki jeź­dziec wyko­nu­je na galo­pu­ją­cym koniu. Należą do nich mię­dzy inny­mi: węgier­ska pocz­ta, zeska­ki­wa­nie i prze­ska­ki­wa­nie przez konia, obro­ty na koniu, pod­no­sze­nie leżą­cej na zie­mi czap­ki, czy też zwi­sa­nie z boku konia. Publiczność śle­dzi­ła te poka­zy z zapar­tym tchem!

Zapraszamy do obej­rze­nia zdjęć autor­stwa Anny Deszczyńskiej!

Hodowca i Jeździec