Aktualności

Andrzej Orłoś nie żyje

30 kwietnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Ze smut­kiem infor­mu­je­my, że w dniu 29 kwiet­nia br. zmarł Andrzej Orłoś, jeden z naj­wszech­stron­niej­szych pol­skich konia­rzy. O takich oso­bach w świe­cie mówi się „hor­se­man”. Wyśmienity zawod­nik, któ­ry star­to­wał w trzech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, cho­ciaż naj­więk­szą miło­ścią darzył WKKW – naj­wszech­stron­niej­szą z nich.
Uczestnik IO w Rzymie, tre­ner kadry WKKW, sędzia mię­dzy­na­ro­do­wy i dzia­łacz w struk­tu­rach PZJ. Przez lata był tak­że hodow­cą w SK Kadyny i SK Rzeczna.

Hodowca i Jeździec