Aktualności

Kwalifikacje ardeńskie 2018 – wyniki

3 października 2018 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

W dniach 27 – 29 wrze­śnia odby­ły się tego­rocz­ne kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ardeń­skich do wpi­su do księ­gi. Łącznie do oce­ny przed­sta­wio­no 23 ogie­ry a wpis otrzy­ma­ło 20. Spośród tych dwu­dzie­stu 17 sta­no­wi­ły ogie­ry uro­dzo­ne w Polsce, a 3 były impor­ta­mi z Belgii, Francji i Szwecji. Najwięcej ogie­rów przed­sta­wił Andrzej Derlecki – 5 sztuk, z cze­go 4 uzy­ska­ły wpis do księ­gi.

Najwyżej oce­nio­nym arde­nem na wszyst­kich aukcjach został BARON SA ard.pol. (BAYARD DE MAIRY ard.fr. – BARBIE DE GIBARLET ard.fr. / RIVAL DU CAIRE ard.fr.) hod. i wł. Andrzeja Ślepowrońskiego, któ­ry otrzy­mał 85 punk­tów boni­ta­cyjn ych.

Wszystkim hodow­com i wła­ści­cie­lom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my.

BARON SA ard.pol.

BARON SA ard.pol. | fot. Marzena Woźbińska

Hodowca i Jeździec