Aktualności

Wspominając Poznań, zapraszamy do Lublina!

28 stycznia 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

CAVALIADA Lublin CSI2* to mnó­stwo emo­cji i pięk­no spor­to­wych zma­gań. CAVALIADA Lublin CSI2* to świę­to jeź­dziec­twa. CAVALIADA Lublin CSI2* to oka­zja, aby odwie­dzić nasze sto­isko i obej­rzeć poka­zy, któ­re przy­go­to­wa­li­śmy wspól­nie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i MTP Sp. z o.o.

31 stycz­nia – 3 lute­go
Zapraszamy!

Tymczasem zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kie­go mate­ria­łu wideo z poka­zów pod­czas Cavaliady 2018 w Poznaniu…

Hodowca i Jeździec