Aktualności

Praca zespołowa w harmonijnym rozwoju konia

14 czerwca 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W dniach 12 – 13 paź­dzier­ni­ka 2019 odbę­dzie się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja jeź­dziec­ka na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice, Wrocław.

Organizatorami kon­fe­ren­cji jest Sassebi – Alina Palichleb, Equine Massage – Maria Soroko oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Tor Wyścigów Konnych Partynice i Equitopia Center.

Ogólna tema­ty­ka kon­fe­ren­cji obej­mie zagad­nie­nia zwią­za­ne z zapew­nie­niem odpo­wied­nich warun­ków psy­chicz­nych i fizycz­nych dla zdro­wia konia w cza­sie tre­nin­gu. Na kon­fe­ren­cję zapro­szo­no świa­to­wej sła­wy eks­per­tów w dzie­dzi­nie tre­nin­gu, lecze­nia i reha­bi­li­ta­cji koni m.in. dr Sue Dyson – lekarz wete­ry­narz spe­cja­li­zu­ją­cy się w orto­pe­dii koni, dr Karin Leibbrandt – lekarz wete­ry­na­rii eks­pert w reha­bi­li­ta­cji i tre­nin­gu koni oraz Tessa Roos spe­cja­li­zu­ją­ca się w dosko­na­le­niu dosia­du jeźdź­ców.

Tematyka konferencji będzie obejmowały między innymi tematy związane z:

  • oce­na kula­wi­zny konia pod jeźdź­cem
  • oce­na ruchu konia we wszyst­kich cho­dach
  • oce­na syl­wet­ki konia, roz­wo­ju mię­śni do roz­po­zna­nia pra­wi­dło­wo­ści prze­bie­gu tre­nin­gu
  • naj­waż­niej­sze czyn­ni­ki w tre­nin­gu, któ­re gwa­ran­tu­ją suk­ces w reha­bi­li­ta­cji.

Konferencja jest skie­ro­wa­na do wła­ści­cie­li koni, tre­ne­rów, jeźdź­ców, leka­rzy wete­ry­na­rii, tera­peu­tów, a tak­że hodow­ców koni. Tematyka ta zain­te­re­su­je rów­nież stu­den­tów wydzia­łów zoo­tech­nicz­nych i pokrew­nych, gdzie prze­ka­zy­wa­na jest wie­dza z zakre­su hipo­lo­gii.

Informacje o kon­fe­ren­cji znaj­du­ją się na stro­nie www.equitopiainpoland.pl

plakat

Hodowca i Jeździec