Aktualności

Ambasadorzy Polskiej Hodowli

4 grudnia 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,

Tradycją sta­ło się już, że u pro­gu zimy, pod­czas Cavaliady w Poznaniu, w obec­no­ści fan­ta­stycz­nej publicz­no­ści, nagra­dza­my hodow­ców i wła­ści­cie­li pol­skich koni, któ­re w minio­nym sezo­nie pro­mo­wa­ły naszą rodzi­mą hodow­lę w kra­ju i na świe­cie. W tym roku mie­li­śmy zaszczyt wyróż­nić ludzi, bez któ­rych cięż­kiej pra­cy, zaan­ga­żo­wa­nia i poświę­ce­nia, nie cie­szy­li­by­śmy się z wspa­nia­łych suk­ce­sów. W tym roku po raz pierw­szy Polski Związek Hodowców Koni przy­znał koniom hono­ro­we tytu­ły AMBASADORA POLSKIEJ HODOWLI. Trafiły one do koni – MJT Nevados S oraz Sonet.

Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni – Paweł Mazurek, wiceprezes PZHK – Tomasz Siergiej, Grzegorz Pięta – dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Tomasz Chalimoniuk – prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wręczyli wyróżnienia hodowcom i właścicielom koni
Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni – Paweł Mazurek, wice­pre­zes PZHK – Tomasz Siergiej, Grzegorz Pięta – dyrek­tor gene­ral­ny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Tomasz Chalimoniuk – pre­zes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wrę­czy­li wyróż­nie­nia hodow­com i wła­ści­cie­lom koni

Ambasador Polskiej Hodowli – MJT NEVADOS S!

Urodzony w 2008 roku MJT Nevados S (Calvados Z Z – Nestia sp / Romualdo KWPN) wpi­sa­ny do księ­gi stad­nej pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi. Nevados zdo­był Mistrzostwo Polski Koni 4 i 5 let­nich, Mistrzostwo Świata Młodych Koni 7 let­nich i naj­waż­niej­szy tytuł dru­ży­no­we­go Mistrza Europy Seniorów w sko­kach w 2019 r. oraz 9‑te miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej ME. Na koniu tym star­tu­je bel­gij­ski zawod­nik Gregory Whatelet. W ran­kin­gu WBSFH wyko­nał praw­dzi­wy skok marzeń – 45 pozy­cji w górę! Polska hodow­la zyska­ła świa­to­we­go for­ma­tu amba­sa­do­ra z powo­dze­niem rywa­li­zu­ją­ce­go na naj­wyż­szym moż­li­wym pozio­mie z koń­mi wyho­do­wa­ny­mi przez naj­bar­dziej pre­sti­żo­we orga­ni­za­cje hodow­la­ne.

Ambasador Polskiej Hodowli – ogier rasy śląskiej Sonet

Sonet (Dastin xx – Sorbona / Bojkot), uro­dził się 2008 roku jest wybit­nym przy­kła­dem konia ślą­skie­go w nowym typie. Reprezentuje on obec­ną w SO Książ rodzi­nę kla­czy Lenka, cha­rak­te­ry­zu­je się wybit­ną dziel­no­ścią oraz walecz­nym cha­rak­te­rem. Mistrz Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi z holen­der­skie­go Kronenbergu. W 2018 roku, pod lej­cą Bartłomieja Kwiatka, się­gnął po naj­wyż­sze tro­feum i jako pierw­szy w histo­rii koń pol­skiej hodow­li został indy­wi­du­al­nym Mistrzem Świata. Z tych samych mistrzostw powró­cił rów­nież jako brą­zo­wy meda­li­sta kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej.

W 2016 r. Sonet wraz z Bartłomiejem Kwiatkiem wywal­czy­li dru­ży­no­we Wicemistrzostwo Świata pod­czas Mistrzostw Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w austriac­kim Piber. Oprócz suk­ce­sów na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej Sonet się­gnął po lau­ry zwy­cię­stwa pod­czas Mistrzostw Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w Bogusławicach w 2017 i 2018 roku oraz pod­czas II Volkswagen Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi – Cavaliada Tour 2013/2014 i BMW Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi – Cavaliada Tour 2014/2015.

Nagrody dla młodych koni

Nie zabra­kło też nagród dla mło­dych koni, któ­rym mamy nadzie­ję w przy­szło­ści tak­że będzie­my mogli przy­znać tytu­ły amba­sa­do­rów.

Sukcesem koni rasy ślą­skiej zakoń­czy­ły się zma­ga­nia w cza­sie Mistrzostw Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w węgier­skim Mezöhegyes. Prezesi Polskiego Związku Hodowców Koni, Paweł MazurekTomasz Siergiej wrę­czy­li nagro­dy hodow­com i wła­ści­cie­lom Grzegorzowi Świątkowi, SO Ksiaż i OHZ Kamieńcowi Ząbkowickiemu i zawod­ni­kom: WeroniceBartkowi Kwiatkom, dzię­ki któ­rym mamy kolej­nych meda­li­stów.

  • W kate­go­rii koni 7‑letnich do Wicemistrzowskiego tytu­łu konia Aromat śl. (Lokan – Aronia / Nomen) hod. SO Książ i wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki popro­wa­dził Bartłomiej Kwiatek
  • Dajluk śl. (Iluk – Daluzja / Lokan), hod. i wł. Grzegorza Świątka pod lej­cą Weroniki Kwiatek zdo­był srebr­ny medal w kate­go­rii koni 6‑letnich!
Od lewej: Wiktor Karol, Prezes OHZ Kamieniec Ząbkowicki, Grzegorz Świątek, Weronika Kwiatek, Grzegorz Pięta, Paweł Mazurek, Tomasz Chalimoniuk
Od lewej: Wiktor Karol – Prezes OHZ Kamieniec Ząbkowicki, Grzegorz Świątek, Weronika Kwiatek, Grzegorz Pięta, Paweł MazurekTomasz Chalimoniuk

Nagroda „Zasłużony dla Rolnictwa”

Podczas uro­czy­sto­ści zosta­ła tak­że wrę­czo­na panu Rafałowi Jerzemu nagro­da „Zasłużony dla Rolnictwa”. Nagrodę w imie­niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wrę­czył pan Tomasz Chalimoniuk, pre­zes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Pan Rafał Jerzy od lat jest wła­ści­cie­lem i pro­mo­to­rem aktu­al­nie naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li star­tu­ją­ce­go w jeź­dziec­twie w dys­cy­pli­nie sko­ki przez prze­szko­dy – siwe­go ogie­ra MJT Nevados S sp, zaj­mu­ją­ce­go aktu­al­nie 57 miej­sce na liście Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych WBFSH. Dzięki temu, że pan Jerzy udo­stęp­nia nasie­nie Nevadosa pol­skim hodow­com, to wła­śnie u nas mamy naj­licz­niej­szą staw­kę potom­stwa tego ogie­ra. Na are­nie mogli­śmy zoba­czyć dwie kla­cze i ogie­ra – potom­stwo ogie­ra MJT Nevados S. Klacz Capella hodow­li Adama Mroza i wła­sno­ści pani Joanny Mielniczek zdo­by­ła tytuł Wiceczempionki koni trzy­let­nich w sko­kach luzem! Corona S, hodow­li Stanisława Szurika i wła­sno­ści pana Stanisława Laskowskiego z Wielkopolski oraz ogier Why Not hodow­li i wła­sno­ści pani Agnieszki Janus.

© Zdjęcia: Katarzyna Wiszowaty.

Wszelkie kopio­wa­nie, dys­try­bu­cja, elek­tro­nicz­ne prze­twa­rza­nie oraz prze­sy­ła­nie zawar­to­ści bez zezwo­le­nia jest zabro­nio­ne. 

Hodowca i Jeździec