Aktualności

Trening młodych koni

13 grudnia 2019 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Spieszymy poin­for­mo­wać, że do sprze­da­ży tra­fi­ła nowa pozy­cja wyda­na przez Polski Związek Hodowców Koni. „Trening mło­dych koni. Ujeżdżenie, Skoki, WKKW, Zaprzęgi jed­no­kon­ne” autor­stwa Wiesława Adama Jończyka oraz Łukasza Jończyka moż­na już kupić w biu­rze PZHK.

Cena książ­ki 23 zł dla człon­ków OZHK/WZHK i Związków Rasowych z ure­gu­lo­wa­ną bie­żą­cą skład­ką człon­kow­ską, a 30 zł dla pozo­sta­łych osób.
Do ceny książ­ki nale­ży doli­czyć kosz­ty wysył­ki: 7 zł – prze­sył­ka eko­no­micz­na, 9 zł – prio­ry­te­to­wa.

Książka Trening mło­dych koni ma być pomo­cą dla jeźdź­ców, któ­rzy zamie­rza­ją szko­lić konie samo­dziel­nie. Składa się z pię­ciu roz­dzia­łów, opi­su­ją­cych naj­waż­niej­sze zasa­dy szko­le­nia, spraw­dzo­ne przez auto­rów w prak­ty­ce.

Autorzy:

Wiesław Adam Jończyk

Przez sie­dem lat był głów­nym hodow­cą w Stadninie Koni Nowa Wioska. Następnie osiem­na­ście lat kie­ro­wał tech­nicz­nym tre­nin­giem ogie­rów wszech­stron­nie użyt­ko­wych ras szla­chet­nych, w skład któ­re­go wcho­dzi­ło jede­na­sto­mie­sięcz­ne szko­le­nie w Zakładzie Treningowym w Kwidzyniu. Wówczas sto­pień ujeż­dże­nia ogie­rów pre­zen­to­wa­ny był na czwo­ro­bo­ku, przy­go­to­wa­nie sko­ko­we na par­ku­rze, a wytrzymałościowo-szybkościowe na cros­sie. Próba dziel­no­ści w zaprzę­gach jed­no­kon­nych odby­wa­ła się w kłu­sie na czas na dystan­sie 1 kilo­me­tra, w stę­pie na 500 metrów; oce­nia­no tak­że posłu­szeń­stwo w pra­cy i styl ucią­gu. Po takim tre­nin­gu i pró­bie dziel­no­ści wie­le ogie­rów tra­fia­ło do spe­cja­li­stycz­ne­go tre­nin­gu w kon­ku­ren­cjach wierz­cho­wych i zaprzę­go­wych.

Łukasz Jończyk

Od trzy­na­ste­go roku życia dosia­dał ogie­ry w Zakładzie Treningowym w Kwidzyniu. W wie­ku 15 lat prze­je­chał pierw­szą pró­bę dziel­no­ści mło­dych ogie­rów i przez kolej­ne 6 lat pre­zen­to­wał ogie­ry pod­czas prób dziel­no­ści w Kwidzyniu. Wielokrotnie star­to­wał w sko­kach pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni. Przez 8lat testo­wał jako obcy jeź­dziec w zakła­dach tre­nin­go­wych ze stu­dnio­wym tre­nin­giem ogie­ry ras szla­chet­nych o kie­run­ku wierz­cho­wym, oce­nia­jąc jezd­ność i przy­dat­ność do kon­ku­ren­cji sko­ków. Łukasz Kończyk jest doświad­czo­nym zawod­ni­kiem, któ­ry ma na kon­cie wie­le suk­ce­sów, m.in. zło­ty medal Mistrzostw Polski Juniorów w ujeż­dże­niu, osiem meda­li Mistrzostw Polski w sko­kach. W dys­cy­pli­nie sko­ków star­to­wał rów­nież wie­lo­krot­nie w Mistrzostwach Europy i Pucharze Świata.

Książka "Trening młodych koni"
Hodowca i Jeździec