Formalności

Media o koniach

 

O koniach, hodow­li i jeź­dziec­twie w mediach…

* * *

Grudzień 2013

Od Star Pokera do Mazura – naj­lep­si na Służewcu w sezo­nie 2013 | The Times – Polska | 02.12.2013 r.

Najszybszy był Star Poker, Saniewski zor­ga­ni­zo­wał od nowa wyści­gi we Wrocławiu, Wyrzyk sio­dłał trzy pierw­sze konie w Wiosennej, Siwonia wygrał naj­wię­cej jako słup, boga­ty Qatar Racing and Equestrian Club poja­wił się na Służewcu, a Totalizator Sportowy roz­po­czął remont naj­więk­szej try­bu­ny. (…)

Monika Słowik sze­fo­wą zakła­du Stado Ogierów Książ | Nasze mia­sto – Wałbrzych | 01.12.2013 r.

Stado Ogierów Książ zosta­ło w paź­dzier­ni­ku połą­czo­ne z Ośrodkiem Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Przekształceniu towa­rzy­szy zmia­na kie­row­nic­twa, na cze­le wał­brzy­skie­go zakła­du sta­nę­ła Monika Słowik, wie­lo­let­nia sze­fo­wa Toru Wyścigów Konnych na Partynicach. Ma wie­le pomy­słów na przy­wró­ce­nie temu miej­scu świet­no­ści. (…)

Polska trze­cia w ran­kin­gu Ligi Europy Centralnej | Gazeta Wyborcza – Sport | 01.12.2013 r.

Andrzej Głoskowski awan­so­wał na 3. miej­sce w ran­kin­gu LEC po uda­nym star­cie w Budapeszcie. GP w Lesznie zdo­mi­no­wa­ne przez panie. Maksymilian Wechta utrzy­mał pozy­cję lide­ra. (…)

Sopocki hipo­drom jak nowy. Zakończyła się moder­ni­za­cja obiek­tu | Radio Gdańsk | 01.12.2013 r.

Kosztowała 38 milio­nów zło­tych, trwa­ła nie­ca­ły rok i zakoń­czy­ła się wła­śnie dzi­siaj. Modernizacja hipo­dro­mu w Sopocie. Powstało w nim nowo­cze­sne cen­trum jeź­dziec­twa, któ­re ma być rajem dla miło­śni­ków koni. (…)

Tańczące konie na otwar­cie Hipodromu | Trojmiasto.pl | 01.12.2013 r.

Po trwa­ją­cym przez ponad dwa lata remon­cie, grun­tow­nie prze­bu­do­wa­ny sopoc­ki Hipodrom został w nie­dzie­lę ofi­cjal­nie otwar­ty. Można było zwie­dzić obiekt, prze­je­chać się brycz­ką i podzi­wiać… tań­czą­ce konie. (…)

* * *

Listopad 2013

Rektor sprze­da­je. Koń z Raculki będzie miej­ski, a nie stu­denc­ki | Gazeta Wyborcza – Zielona Góra | 29.11.2013 r.

Uniwersytet Zielonogórski pozby­wa się ośrod­ka jeź­dziec­kie­go w Raculce, choć nama­wiał stu­den­tów do wła­snej ini­cja­ty­wy. Razem z koń­mi przej­mie go mia­sto. Pozostaje kwe­stia: sprze­daż czy dzier­ża­wa. I co dalej… (…)

Sopot: W nie­dzie­lę, 1 grud­nia uro­czy­ste otwar­cie hipo­dro­mu | Nasze mia­sto – Sopot | 26.11.2013 r.

W koń­cu zakoń­czy­ła się rewi­ta­li­za­cja sopoc­kie­go hipo­dro­mu. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę zapla­no­wa­no uro­czy­ste otwar­cie Centrum Jeździectwa, a wszy­scy ci, któ­rzy się tu poja­wią będą mogli zaj­rzeć nie­mal w każ­dy kąt nowo powsta­łych, w ramach inwe­sty­cji, obiek­tów. (…)

Szkoła zakła­da stad­ni­nę. Kupiła pięć koni | Dziennik wschod­ni | 26.11.2013 r.

Zespół Szkół z miej­sco­wo­ści koło Kraśnika zakła­da stad­ni­nę. Placówka kupi­ła już pięć koni hucul­skich i chce pro­wa­dzić m.in. naukę jaz­dy kon­nej (…)

Ta ostat­nia nie­dzie­la na Służewcu z potrój­ną kumu­la­cją kwin­ty | The Times – Polska | 25.11.2013 r.

Potrójną kumu­la­cją w naj­po­pu­lar­niej­szych zakła­dach kwin­ty zakoń­czył się 56‐dniowy sezon wyści­go­wy na torze wyści­gów kon­nych na Służewcu, z nagro­da­mi regu­lar­ne wypła­ca­ny­mi przez Totalizator Sportowy, przy niskich jed­nak obro­tach we wza­jem­nych zakła­dach. (…)

Blisko podium w Chemnitz | Sport1.pl | 25.11.2013 r.

Reprezentanci Polski w Skokach przez prze­szko­dy mają za sobą kolej­ny pra­co­wi­ty week­end. (…)

Policjant i koń – wyjąt­ko­wy tan­dem | Policja.pl | 23.11.2013 r.

Choć nie mają co liczyć na poli­cyj­ne stop­nie i awan­se, a jedy­ną nagro­dą za ich cięż­ką służ­bę jest kost­ka cukru lub mar­chew­ka, to ich zaan­ga­żo­wa­nie w pra­cę czę­sto jest nie­oce­nio­ne. Wraz ze swo­imi poli­cyj­ny­mi part­ne­ra­mi są prak­tycz­nie nie­roz­łącz­ni. Oczywiście mowa o poli­cyj­nych koniach, któ­rych w Ogniwie Konnym Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego KSP jest obec­nie 23. Ich partnerami‐opiekunami jest 19 poli­cjan­tów, a nad wyszko­le­niem wszyst­kich czu­wa asp. sztab. Dariusz Sobolewski, kie­row­nik ogni­wa. (…)

Listopadowy week­end pełen jeź­dziec­kich emo­cji | Sport1.pl | 18.11.2013 r.

Przedostatni listo­pa­do­wy week­end będzie obfi­to­wał w wyda­rze­nia jeź­dziec­kie. Reprezentanci Polski w Skokach przez Przeszkody wystar­tu­ją w Międzynarodowych Zawodach CSI2* w sło­weń­skim Celje i nie­miec­kim Kreuth. (…)

Ostatni week­end wyści­go­wy na Służewcu w sezo­nie 2013 | Sport1.pl | 18.11.2013 r.

Niedziela, 24 listo­pa­da, będzie ostat­nim dniem sezo­nu wyści­gów kon­nych na Służewcu w 2013 roku. Rozegranych zosta­nie 18 wyści­gów, w tym dwa kłu­sem. (…)

18‐letni Szczepan Mazur, naj­lep­szy pol­ski dżo­kej: Ja jestem mózgiem, a koń cia­łem | Gazeta Wrocławska | 21.11.2013 r.

W jeź­dziec­kim świat­ku mówią o nim wszy­scy, więc Wy też powin­ni­ście go poznać. Szczepan Mazur, od 17 sierp­nia dżo­kej, to zwy­cięz­ca tego­rocz­nej jubi­le­uszo­wej 100. Wielkiej Warszawskiej. I naj­młod­szy trium­fa­tor tej pre­sti­żo­wej goni­twy w histo­rii. 18‐latek! Nasz czło­wiek z Księginic pod Wrocławiem, uro­dzo­ny w Brzegu Dolnym. (…)

Wyścigi na Służewcu: 18‐letni Szczepan Mazur cham­pio­nem dżo­ke­jów | The Times – Polska | 18.11.2013 r.

Na tydzień przed zakoń­cze­niem 69. sezo­nu wyści­go­we­go w Warszawie 18‐letni Szczepan Mazur wygrał naj­wię­cej gonitw i jest pew­ny zdo­by­cia swo­je­go pierw­sze­go w karie­rze tytu­łu cham­pio­na dżo­ke­jów w trze­cim roku star­tów na torach wyści­go­wych. (…)

Przegląd ogie­rów osiem koni goto­wych do roz­ro­du | Nowiny | 17.11.2013 r.

31 paź­dzier­ni­ka odbył się prze­gląd ogie­rów i punk­tów ogie­ro­wych na tere­nie powia­tu raci­bor­skie­go. Komisji prze­wod­ni­czył dyrek­tor Śląsko‐Opolskiego Związku Hodowców Koni, Maciej Wyszomirski. (…)

Hipoterapia | TTG Central Europe | 15.11.2013 r.

Konie od lat poma­ga­ły ludziom. Stanowiły waż­ny ele­ment życia gospo­dar­cze­go i kul­tu­ro­we­go. Pomagały w pra­cach rol­nych, ale tak­że zapew­nia­ły roz­ryw­kę. Dzisiaj przy­pi­su­je się im jesz­cze jed­ną funk­cję – tera­peu­tycz­ną. (…)

Zabytkowa stad­ni­na docze­ka­ła się nowe­go wła­ści­cie­la | Radio Olsztyn | 14.11.2013 r.

Za 4,6 mln zł olsz­tyń­ski oddział Agencji Nieruchomości Rolnych sprze­dał – po 14 latach prób – zabyt­ko­we budyn­ki stad­ni­ny koni w Kadynach oraz 150 hek­ta­rów zie­mi. (…)

Wsparcie władz Ursynowa w obro­nie Służewca | The Times – Polska | 12.11.2013 r.

Nie – dla hali pośrod­ku zespo­łu torów, nie – dla likwi­da­cji toru tre­nin­go­we­go, i nie – dla likwi­da­cji staj­ni pół­noc­nych – powie­dzia­łem w sie­dzi­bie rady dziel­ni­cy Ursynów pod­czas wysłu­cha­nia publicz­ne­go w spra­wie zespo­łu torów na Służewcu. (…)

Michałowska klacz zdo­by­ła tytuł Czempionki Europy 2013 | Echo dnia | 11.11.2013 r.

Znakomicie zapre­zen­to­wa­ły się pol­skie konie arab­skie pod­czas Czempionatu Koni Arabskich Czystej Krwi, roze­gra­ne­go w cza­sie minio­ne­go week­en­du we wło­skiej Weronie. (…)

Tragedia na torze. Znakomita dżo­kej­ka nie żyje | Wirtualna Polska – Sport | 11.11.2013 r.

Jedna z naj­bar­dziej doświad­czo­nych austra­lij­skich dżo­ke­jek, Desiree Gill, zmar­ła w nie­dzie­lę w sku­tek obra­żeń gło­wy odnie­sio­nych w trak­cie wypad­ku na torze. To kolej­na tra­ge­dia w jeź­dziec­kim świe­cie, po bar­dzo podob­nym zda­rze­niu z udzia­łem Simone Montgomerie, o któ­rym pisa­li­śmy w sierp­niu. (…)

Międzynarodowe Polowanie Hubertowskie – Książ 2013 | Nasze mia­sto – Wałbrzych | 09.11.2013 r.

W regio­nie wał­brzy­skim wciąż żywe są tra­dy­cje myśliw­skie. Podtrzymują je koła łowiec­kie i pasjo­na­ci jaz­dy kon­nej. Dla nich zor­ga­ni­zo­wa­no 9 listo­pa­da Międzynarodowe Polownie Hubertowskie – Książ 2013. To nie jedy­na w regio­nie impre­za w regio­nie wał­brzy­skim nawią­zu­ją­ca do tra­dy­cji łowiec­kich. (…)

Hubertus 2013: Najszybsze konie bie­gły z pręd­ko­ścią 60 km/h. Bombonierka naj­lep­sza | Gazeta Wrocławska | 09.11.2013 r.

O 3/4 dłu­go­ści w wyści­gu na 400 metrów dwóch naj­lep­szych koni tego­rocz­ne­go sezo­nu wygra­ła Bombonierka, któ­ra tym samym poko­na­ła konia Sang Jang. W trak­cie Hubertusa na Partynicach przy pomo­cy foto­ra­da­ru mie­rzo­no pręd­kość z jaką galo­pu­ją konie. Najlepsze osią­ga­ły nawet 60 km/h. Kulminacyjną czę­ścią zakoń­cze­nia sezo­nu była kon­ku­ren­cja tzw. lisa ska­ka­ne­go. Czyli zamiast pogo­ni za żywym zwie­rzę­ciem jeźdź­cy musie­li zerwać kitę zawie­szo­ną na linie. (…)

Upomnienie dla wła­ści­cie­li stad­ni­ny koni w Jarużynie | Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz | 09.11.2013 r.

Upomnieniem zosta­li uka­ra­ni wła­ści­cie­le stad­ni­ny w Jarużynie, skąd we czwar­tek uciekł koń. Zwierzę wbie­gło oko­ło 12.20 na dro­gę woje­wódz­ką nr 256 mię­dzy Strzelcami Dolnymi a Bydgoszczą i zosta­ło potrą­co­ne przez samo­chód. (…)

Jeden zawod­nik mógł sta­nąć na trzech stop­niach podium | Euro Sport | 08.11.2013 r.

Takie sytu­acje nie zda­rza­ją się czę­sto. William Fox‐Pitt był bar­dzo bli­sko zna­le­zie­nia się na trzech miej­scach podium pod­czas Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego we fran­cu­skim Pau. Do peł­ni szczę­ścia zabra­kło Brytyjczykowi bez­błęd­ne­go prze­jaz­du pod­czas pró­by sko­ków przez prze­szko­dy. (…)

Partynice mają być naj­lep­szym cen­trum rekre­acji jeź­dziec­kiej | Gazeta Wyborcza – Wrocław | 07.11.2013 r.

- W Australii pod­czas Melbourne Cup jest dzień wol­ny od pra­cy, znacz­nie bli­żej nas – w Czechach – Wielka Pardubicka ma sta­tus bli­ski naro­do­we­mu świę­tu. W wyści­gach kon­nych tkwi ogrom­ny poten­cjał – spor­to­wy, roz­ryw­ko­wy, emo­cjo­nal­ny. Mnie inte­re­su­ją Partynice, któ­re są cen­trum jeź­dziec­kim Wrocławia – mówi Jerzy Sawka, dyrek­tor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice (…)

Koń też pod ochro­ną | PRNews.pl | 05.11.2013 r.

Na pol­skim ryn­ku coraz bar­dziej popu­lar­ne sta­je się ubez­pie­cze­nie koni. Właściciele tych zwie­rząt pra­gną w ten spo­sób chro­nić zarów­no swo­ich dużych pupi­li, jak rów­nież sie­bie – przed finan­so­wy­mi kon­se­kwen­cja­mi nie­prze­wi­dzia­nych zda­rzeń loso­wych zwią­za­nych z ich posia­da­niem. (…)

15 dni star­tów na Autumn Tour 2013 | Gazeta Wyborcza – Sport | 04.11.2013 r.

W week­end zakoń­czy­ły się, trwa­ją­ce od 18 paź­dzier­ni­ka, Międzynarodowe Zawody w Skokach przez prze­szko­dy w hisz­pań­skim Centrum Jeździeckim Oliva Nova. Znakomicie radził sobie nasz repre­zen­tant – Jan Chrzanowski, któ­ry na Autumn Tour 2013 przy­je­chał z czte­re­ma koń­mi. (…)

50‐letni Gary Stevens wró­cił i wygrał Breeders Cup | The Times – Polska | 04.11.2013 r.

Organizatorzy ame­ry­kań­skie­go mityn­gu wyści­gów kon­nych – Breeders Cup (14 gonitw, suma nagród 25 mln dol) jako pierw­szą po zawo­dach poda­li na Twitterze infor­ma­cję o wyso­ko­ści obro­tów w tota­li­za­to­rze: 161 mln dol. Główny wyścig, Classic, wygrał Gary Stevens, któ­ry powró­cił na tory wyści­go­we w stycz­niu tego roku po sied­mio­let­niej prze­rwie w wie­ku 50 lat. (…)

* * *

Październik 2013

Krajobrazy utra­co­ne: Żabie – hucul­ska sto­li­ca | Ekologia.pl | 30.10.2013 r.

Stoi przed nami męż­czy­zna wzro­stu raczej wyso­kie­go, sil­nej budo­wy cia­ła, o ruchach swo­bod­nych, widocz­nej zręcz­no­ści i malu­ją­cej się na twa­rzy odwa­dze. Cerę ma sma­głą, nos orli, oczy czar­ne, czar­ne też dłu­gie wło­sy i wąs zakrę­co­ny. A obok nie­go nie­wia­sta wiel­ce uro­dzi­wa, smu­kła, gib­ka, moc­na. Przy nich zaś konik nie­wiel­ki, ale wytrzy­ma­ły, żywot­ny i odpor­ny, maści gnia­dej. Wszyscy twar­do sto­ją na zie­mi, jak­by z niej wyro­śli. A w nich duma i życio­wa mądrość, a nad nimi nie­bo błę­kit­ne, a wokół wznie­sie­nia i lasy. Oto miesz­kań­cy kra­iny nie­co tajem­ni­czej, tro­chę magicz­nej, poło­żo­nej na rubie­żach, jak Ultima Thule… (…)

Weekend pol­skich suk­ce­sów | Gazeta Wyborcza – Sport | 29.10.2013 r.

Zakończył się kolej­ny pełen suk­ce­sów week­end. Na zagra­nicz­nych hipo­dro­mach kil­ku­krot­nie zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. W kra­ju zawo­dy wygry­wa­li Jarosław Skrzyczyński i Gabriela Jaworska‐Mazur. (…)

Na sopoc­kim Hipodromie konie zamiesz­ka­ły w nowych bok­sach | Dziennik Bałtycki | 29.10.2013 r.

W ponie­dzia­łek na sopoc­kim Hipodromie mia­ły miej­sce wiel­kie prze­pro­wadz­ki. Związane one były z prze­bu­do­wą obiek­tu. Konie zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne do nowych bok­sów. (…)

Najwyższy dwu­la­tek fawo­ry­tem Derby. Sensacja w Nagrodzie Mokotowskiej | The Times – Polska | 28.10.2013 r.

Tylko trzy konie pol­skiej hodow­li wystar­to­wa­ły w głów­nych wyści­gach dla dwu­lat­ków, wło­ski Sopran Tamo i irlandz­ka Greek Sphere wywró­ci­ły dotych­cza­so­wą hie­rar­chię rocz­ni­ka. (…)

Na koniach łapa­li lisią kitę | NOWa gaze­ta trzeb­nic­ka | 28.10.2013 r.

Św. Hubert to patron myśli­wych i jeźdź­ców. Jego świę­to przy­pa­da 20 paź­dzier­ni­ka. Właśnie z oka­zji świę­ta patro­na jeźdź­ców, w ośrod­ku jeź­dziec­kim Arkadia w Wielkiej Lipie, odby­ły się spe­cjal­ne zawo­dy jeź­dziec­kie; pod­su­mo­wa­no rów­nież cały dotych­cza­so­wy sezon. (…)

Na orłow­skiej pla­ży w pogo­ni za lisem | Radio Gdańsk | 27.10.2013 r.

Szybka i wyczer­pu­ją­ca była tego­rocz­na pogoń za lisem w cza­sie Hubertusa w Gdyni. Tym razem goni­twa była na pla­ży w Orłowie. W bie­gu myśliw­skim wzię­ło udział kil­ku­na­stu jeźdź­ców. Mieli za zada­nie kon­no ści­gać tak zwa­ne­go lisa, czy­li jeźdź­ca z ogo­nem przy­pię­tym do lewe­go ramie­nia. (…)

Przeszkody, pło­ty, kłu­sa­ki… | Portal Radia Wrocław | 24.10.2013 r.

Międzynarodowa goni­twa z prze­szko­da­mi – Nagroda Zamknięcia Sezonu – będzie głów­nym wyda­rze­niem ostat­niej w tym roku wyści­go­wej nie­dzie­li na Partynicach (27 paź­dzier­ni­ka). (…)

IV Hubertus Myśliwsko‐Jeździecki w Grodnie‐Dwór | Nasze mia­sto – Złotów | 22.10.2013 r.

IV Hubertus Myśliwsko‐Jeździecki w Grodnie‐Dwór. W malow­ni­czo poło­żo­nym miej­scu jakim jest Grodno‐Dwór, odbył się czwar­ty już z kolei Hubertus Myśliwsko‐Jeździecki. (…)

Natalia ponow­nie mistrzy­nią sko­ków | Czas Świecia | 22.10.2013 r.

Natalia Gerke z Branicy (gmi­na Bukowiec) obro­ni­ła tytuł Mistrza Województwa Kujawsko‐Pomorskiego w sko­kach przez prze­szko­dy (…)

Targowisko koń­skie w Żorach jest nam potrzeb­ne? | Nasze mia­sto – Żory | 20.10.2013 r.

Targowisko koń­skie w Żorach jest nam potrzeb­ne? To pyta­nie zada­je­my sobie od kil­ku­na­stu mie­się­cy, gdy w naszym mie­ście zakoń­czy­ły się tar­gi koń­skie przy ul. Targowej, trwa­ją­ce w Żorach od… nie­pa­mięt­nych cza­sów. Potrzebna jest nam ta inwe­sty­cja? (…)

Olsztyn: Hubertus 2013 | Nasze mia­sto – Częstochowa | 20.10.2013 r.

W samo połu­dnie 66 jeźdź­ców i koni sta­nę­ło na bło­niach pod zam­kiem w Olsztynie, by wziąć udział w tra­dy­cyj­nej pogo­ni za lisem. (…)

Rozłam w koń­skim związ­ku. Kaliszuk odcho­dzi | Gazeta Wyborcza – Sport | 17.10.2013 r.

Na cze­le Lubuskiego Związku Jeździeckiego sta­nę­ła 32‐letnia Karolina Kuflińska. Jej kan­dy­da­tu­rę wysu­nę­li zbun­to­wa­ni hodow­cy i wła­ści­cie­le klu­bów. Porażkę prze­łknę­ła eki­pa Krzysztofa Kaliszuka, wice­pre­zy­den­ta Zielonej Góry, któ­ry od lat pasjo­nu­je się jeź­dziec­twem i sam two­rzył kil­ka klu­bów (…)

Wielki suk­ces naszych koni w Pompadour | Echo dnia | 16.10.2013 r.

Konie pol­skich hodow­ców zdo­by­ły nie­mal wszyst­ko na Wielkim Tygodniu Pompadour, jed­nej z naj­więk­szych imprez sportowo‐hodowlanych we Francji. (…)

Oto nowe Wyścigi: wiel­ka hala spor­to­wa, kaska­do­wy biu­ro­wiec | Gazeta Wyborcza – Warszawa | 16.10.2013 r.

Wysoka na 28 m hala widowiskowo‐kongresowa ma powstać obok słu­że­wiec­kie­go toru wyści­gów kon­nych. Zarządzający Służewcem Totalizator Sportowy poka­zał wła­śnie kon­cep­cję zago­spo­da­ro­wa­nia 150 ha obok hipo­dro­mu. Jeszcze w tym roku chce zamknąć krót­ką listę part­ne­rów, z któ­ry­mi będzie budo­wać halę, hote­le, biu­ra, pole gol­fo­we i pasaż han­dlo­wy (…)

Zjazd hodow­ców koni spor­to­wych w Polsce | Gospodarz.pl | 15.10.2013 r.

W dniach 7 – 9 paź­dzier­ni­ka br. w Janowie Podlaskim i w Warszawie doszło do corocz­ne­go Walnego Zjazdu Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych WBFSH. Zjazd po raz pierw­szy odbył się w Polsce, co jest wiel­kim wyróż­nie­niem dla kra­jo­wej hodow­li koni. (…)

Wyścigi kon­ne: Na Służewcu hala, rekre­acja i skle­py zamiast wyści­gów | The Times – Polska | 14.10.2013 r.

Wielka hala widowiskowo‐sportowa pośrod­ku, tor tre­nin­go­wy prze­kształ­co­ny w teren rekre­acyj­ny, staj­nie wyści­go­we prze­kształ­co­ne w cią­gi usłu­go­we i han­dlo­we – to przy­szłość zespo­łu torów na Służewcu, jeśli pro­jekt miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go w rejo­nie uli­cy Kłobuckiej w wyło­żo­nej od 7 paź­dzier­ni­ka wer­sji zosta­nie zatwier­dzo­ny przez Radę m.st. Warszawy. (…)

Święto na słu­że­wiec­kim torze | Kurier Południowy | 10.10.2013 r.

Jubileuszową, set­ną Wielką Warszawską wygrał Patronus, przed kla­czą Kundalini i nie­li­czo­nym Suo. Na fini­szu odpadł za to fawo­ry­zo­wa­ny Camerun i zajął odle­głe, szó­ste miej­sce. Wielka Jesienna Gala przy­cią­gnę­ła na tor rekor­do­wą fre­kwen­cję (…)

Warka gospo­da­rzem mistrzostw | SportMarketing | 10.10.2013 r.

8 paź­dzier­ni­ka zarząd PZJ pod­pi­sał ze Stowarzyszeniem „EQUISPORT” 5‐letnią umo­wę na orga­ni­za­cję zawo­dów mistrzow­skich. (…)

Fild.NET prze­no­si PZJ na plat­for­mę Windows Azure | Rzecznik pra­so­wy | 10.10.2013 r.

Fild.NET – spe­cja­li­zu­ją­cy się w roz­wią­za­niach dla biz­ne­su opar­tych o tech­no­lo­gie Microsoft – zbu­du­je kom­plek­so­we roz­wią­za­nie, któ­re zauto­ma­ty­zu­je pra­cę Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ). Nowy sys­tem infor­ma­tycz­ny zosta­nie opar­ty na plat­for­mie Windows Azure, z wyko­rzy­sta­niem apli­ka­cji SharePoint Online. (…)

Hipodrom w Sopocie. Trwają ostat­nie odbio­ry tech­nicz­ne obiek­tów | sopot.naszemiasto.pl | 09.10.2013 r.

Hipodrom w Sopocie jest pra­wie goto­wy. Za parę dni do nowych obiek­tów prze­pro­wa­dzą się konie. Czekają na nie nowe staj­nie rekre­acyj­ne i spor­to­we, kom­pleks do hipo­te­ra­pii i roz­bu­do­wa­na ujeż­dżal­nia. Hipodrom w Sopocie ma tak­że atrak­cje dla miesz­kań­ców w posta­ci Hippicznego Parku Rozrywki. (…)

Janów z ogie­ra­mi | TVP Białystok | 08.10.2013 r.

Najważniejsza impre­za hodow­la­na w regio­nie. Tak o Aukcji Młodych Ogierów Zimnokrwistych mówią orga­ni­za­to­rzy – przed­sta­wi­cie­le Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni. Impreza odby­wa się po raz pięć­dzie­sią­ty siód­my, tym razem w Janowie koło Sokółki. (…)

Treve kró­lo­wą Paryża! | Gazeta Wyborcza – Sport | 08.10.2013 r.

Trzyletnia fran­cu­ska klacz Treve, nie­po­bi­ta w swo­jej karie­rze, w wyśmie­ni­tym sty­lu wygra­ła w nie­dzie­lę Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. W poko­na­nym polu pozo­sta­wi­ła trzech der­bi­stów – Intello, Kizuna, Ruler of The World i naj­więk­sze­go fawo­ry­ta japoń­skie­go Orfevre. Nie dała naj­mniej­szych szans niko­mu. (…)

Szejkowie w Zakrzowie | www.nto.pl | 07.10.2013 r.

Miłośnicy spor­tów kon­nych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Iranu przy­je­cha­li na Opolszczyznę. Ścigali się po polach Ciska i Polskiej Cerekwi, wyda­jąc „petro­do­la­ry”. (…)

Treve ogra­ła der­bi­stów w Łuku Triumfalnym | The Times – Polska | 07.10.2013 r.

W sty­lu zapie­ra­ją­cym dech nie­po­ko­na­na wcze­śniej fran­cu­ska trzy­let­nia klacz Treve, nie­wąt­pli­wie feno­me­nal­na, wygra­ła dla Francji i dla wła­ści­cie­li z Kataru naj­waż­niej­szy wyścig w Europie – Prix de l’Arc de Triomphe (Nagroda Łuku Triumfalnego) na torze Longchamp w Paryżu. (…)

Szlak kon­ny otwo­rzy­li w powie­cie konec­kim. Było wie­le fraj­dy i mnó­stwo atrak­cji | Echo dnia | 06.10.2013 r.

W gospo­dar­stwie Ogniste Podkowy odby­ło się otwar­cie szla­ku kon­ne­go w powie­cie. Wytyczyli go Maria i Krzysztof Świtoniowie. Nie zabra­kło dobrej zaba­wy i atrak­cji (…)

Qatar Prix de l’Arc the Triomphe już w nie­dzie­lę | Gazeta Wyborcza – Sport | 04.10.2013 r.

Najlepsi euro­pej­scy dżo­ke­je, naj­lep­si tre­ne­rzy, wyjąt­ko­we konie. W nie­dzie­lę na pary­skim torze Longchamp roze­gra­ny zosta­nie Qatar Prix de l’Arc the Triomphe, jed­na z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych gonitw dla trzy­let­nich i star­szych koni w Europie i na świe­cie. (…)

Bieg o nagro­dę Życia Warszawy | www.zw.com.pl | 03.10.2013 r.

W nie­dzie­lę na torze wyści­gów kon­nych po raz 39. roze­gra­na zosta­nie goni­twa o Nagrodę Życia Warszawy. (…)

Piknik jeź­dziec­ki i zawo­dy w sko­ko­ach przez prze­szko­dy | NOWa gaze­ta trzeb­nic­ka | 03.10.2013 r.

Przez dwa dni ostat­nie­go week­en­du, w sobo­tę i w nie­dzie­lę w Ośrodku Jeździeckim „Arkadia”, odby­wał się pik­nik jeź­dziec­ki połą­czo­ny z zawo­da­mi. (…)

Na Służewcu było jak przed woj­ną | www.rp.pl | 01.10.2013 r.

Słynna goni­twa odby­ła się set­ny raz. Wygrał pol­ski dżo­kej Szczepan Mazur na pol­skim koniu Patronus. (…)

* * *

Wrzesień 2013

Wielka Warszawska: Mazur zastą­pił cham­pio­na | The Times – Polska | 30.09.2013 r.

18‐letni dżo­kej Szczepcio Mazur zastą­pił kon­tu­zjo­wa­ne­go cham­pio­na Kierena Fallona na trzy­let­nim Patronusie i wygrał na war­szaw­skim torze wyści­gów kon­nych set­ną Wielką Warszawską. (…)

Klacz Emandoria z Michałowa naj­lep­sza w Aaachen | Echo dnia | 30.09.2013 r.

Trwa pasmo suk­ce­sów pol­skich koni arab­skich. W roze­gra­nym pod­czas minio­ne­go week­en­du XXXI Pucharu Narodów w nie­miec­kim Akwizgranie, pol­skie konie zdo­by­ły tak zwa­ny Puchar Hodowców. (…)

Policjanci pra­wo­moc­nie unie­win­nie­ni. Koń kupio­ny legal­nie | wiadomosci.gazeta.pl | 29.09.2013 r.

Policjanci oskar­że­ni o nie­pra­wi­dło­wo­ści przy zaku­pie konia dla pod­kar­pac­kiej poli­cji pra­wo­moc­nie unie­win­ni. Teraz zamie­rza­ją wal­czyć o odszko­do­wa­nia za bez­pod­staw­ne oskar­że­nia. (…)

Konno w XXI wiek… | www.polskieradio.pl | 27.09.2013 r.

Nowy pro­jekt Polskiego Związku Hodowli Koni reali­zo­wa­ny na Mazowszu. (…)

Promocja mało­pol­skich koni na Błoniach | krakow.pl | 25.09.2013 r.

Bezpłatne prze­jażdż­ki oraz zaję­cia agro‐hipoterapeutyczne i rekre­acyj­ne z udzia­łem kucy­ków i koni rasy hucul­skiej, bie­gi koni arab­skich i kłu­sa­ków. To wszyst­ko cze­ka dziś (29 wrze­śnia) na kra­kow­skich Błoniach w ramach impre­zy pn. Promocja Koni Małopolskich. (…)

Kto będzie wal­czył w Wielkiej Warszawskiej 2013? | Gazeta Wyborcza – Sport | 24.09.2013 r.

Zobacz jakie konie wezmą udział w jubi­le­uszo­wej goni­twie i co tre­ne­rzy mówią o swo­ich pod­opiecz­nych? Wielka Warszawska w nie­dzie­lę o 17:30. (…)

Nowoczesna hala na ujeż­dżal­nie | www.budnet.pl | 24.09.2013 r.

Właściciele stad­nin i ośrod­ków agro­tu­ry­stycz­nych ofe­ru­ją­cych gościom naukę jaz­dy kon­nej nara­że­ni są na trud­no­ści zwią­za­ne z roz­bu­do­wą infra­struk­tu­ry gospo­dar­czej prze­zna­czo­nej na jaz­dy. Receptą na ten pro­blem mogą być cie­szą­ce się coraz więk­sza popu­lar­no­ścią nowo­cze­sne hale sta­lo­we prze­zna­czo­ne na ujeż­dżal­nie. (…)

Strefa VIP: „Araby” z Janowa | www.alebank.pl | 23.09.2013 r.

Nieprzypadkowo aukcje w Janowie Podlaskim uzna­wa­ne są za pre­sti­żo­we wyda­rze­nie, któ­re jak żad­na inna impre­za w naszym kra­ju gro­ma­dzi świa­to­wą śmie­tan­kę towa­rzy­ską. Bywają na niej koro­no­wa­ne gło­wy, poli­ty­cy, gwiaz­do­rzy z Hollywood oraz muzycz­ni cele­bry­ci. Podobnie było w tym roku: 18 sierp­nia br. w Janowie Podlaskim odby­ła się 44 z kolei aukcja „Pride of Poland”. (…)

Po nagro­dy ska­cząc przez anio­ła | kartuzy.info | 23.09.2013 r.

Łóżko, pło­tek, palec, stół, anio­łek, dia­be­łek i kro­ko­dyl – prze­szko­dy o tak ory­gi­nal­nych nazwach poko­ny­wa­ły ama­zon­ki pod­czas sobot­nich zawo­dów jeź­dziec­kich, któ­re po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wał Akademicki Klub Jeździecki Trójmiasto Stajnia Koń‐ak w Niestępowie. Uczestniczki musia­ły zali­czyć ujeż­dże­nie, sko­ki oraz cross. Na mecie cze­ka­ły nagro­dy finan­so­we i sprzęt jeź­dziec­ki. (…)

„Zdejmowaliśmy der­ki i okry­wa­li­śmy nimi konie” | www.rmf24.pl | 22.09.2013 r.

212 koni sfor­mo­wa­nych w trzy szwa­dro­ny wzię­ło w nie­dzie­lę udział w defi­la­dzie kawa­le­rii na kra­kow­skim Rynku Głównym. Na Błoniach trwa Wielka Rewia, pod­czas któ­rej moż­na będzie zoba­czyć pokaz musz­try kon­nej i podzi­wiać umie­jęt­no­ści jeźdź­ców we wła­da­niu bia­łą bro­nią. (…)

Rycerskie zma­ga­nia na zam­ku w Dębnie | www.rmf24.pl | 22.09.2013 r.

Już po raz osiem­na­sty odbył Międzynarodowy Turniej Rycerski „O zło­ty war­kocz Tarłówny”. Podobnie jak w latach poprzed­nich are­ną zma­gań była fosa przy zam­ku w Dębnie. (…)

Super Jazda 2013 – spraw­no­ścio­we zawo­dy gwiazd | superauto24.se.pl | 18.09.2013 r.

15 wrze­śnia odby­ła się jubi­le­uszo­wa 10 edy­cja „Super Jazdy” – zawo­dów w powo­że­niu zaprzę­ga­mi kon­ny­mi oraz jeź­dzie pre­cy­zyj­nej samo­cho­dem. Kto oka­zał się naj­lep­szym woź­ni­cą, a komu kie­row­ni­ca auta spra­wi­ła naj­mniej pro­ble­mów? (…)

II Zawody Jeździeckie w Ujeżdżeniu i Skokach przez Przeszkody | www.nowotarski.pl | 17.09.2013 r.

W dniach 14 – 15 wrze­śnia 2013r. przy pięk­nej pogo­dzie na tere­nie hipo­dro­mu w Ludźmierzu odby­ły się II Zawody Jeździeckie w Ujeżdżeniu i Skokach przez Przeszkody. Pierwszego dnia zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w kon­kur­sie Ujeżdżenia, nato­miast w dru­gim dniu zma­ga­li się w kon­kur­sie Skoków przez Przeszkody. (…)

Mazur wal­czy z Reznikowem o tytuł cham­pio­na | The Times – Polska | 16.09.2013 r.

Podczas ostat­nie­go week­en­du na Służewcu 18‐letni Szczepcio Mazur, któ­ry nie­daw­no uzy­skał tytuł dżo­ke­ja po swo­im set­nym zwy­cię­stwie, wygrał pięć razy, a łącz­nie od począt­ku sezo­nu – 50, i bra­ku­je mu tyl­ko dwóch zwy­cięstw, żeby dogo­nić pro­wa­dzą­ce­go w cham­pio­na­cie Aleksandra Reznikowa. Trzeci jest Anton Turgajew z 41 wygra­ny­mi. (…)

Pasjonaci koni i jeź­dziec­twa w Pólku. Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w ujeż­dże­niu | TVP Lublin | 14.09.2013 r.

Koła, wol­ty, ser­pen­ty­ny, piru­ety, stę­pem, kusem lub galo­pem – to figu­ry, wyko­ny­wa­ne przez zawod­ni­ków pod­czas Mistrzostw Województwa Lubelskiego w ujeż­dże­niu. W tym roku odby­ły się w Pólku nie­da­le­ko Lublina. (…)

Brązowy Piotr Morsztyn | NOWa gaze­ta trzeb­nic­ka | 12.09.2013 r.

Dwa tygo­dnie temu, w dniach od 8 do 11 sierp­nia w ośrod­ku WOSiR w Drzonkowie odby­ły się Jeździeckie Mistrzostwa Polski w sko­kach przez prze­szko­dy w kil­ku kate­go­riach wie­ko­wych oraz Puchar Polski Dzieci. W rywa­li­za­cji wzię­ło udział wie­lu jeźdź­ców i koni. Reprezentant Klubu Jeździeckiego Osadkowski, miesz­ka­ją­cy w Kaszycach Wielkich Piotr Morsztyn, zdo­był na tych mistrzo­stwach trze­cie miej­sce, a co za tym idzie brą­zo­wy medal! (…)

Sukcesy jeźdź­ców z KJ Agro‐Handel Śrem w Olszy i w Rosji | www.gloswielkopolski.pl | 10.09.2013 r.

Sukcesem spor­to­wym i orga­ni­za­cyj­nym KJ Agro‐Handel zakoń­czy­ły się roze­gra­ne w minio­ny week­end na hipo­dro­mie w Olszy zawo­dy jeź­dziec­kie w sko­kach przez prze­szko­dy. (…)

Stawka osta­tecz­na: 2 tys. zł. Albo LKJ zapła­ci, albo… | lublin.gazeta.pl | 10.09.2013 r.

Ratusz zapo­wia­da, że Lubelski Klub Jeździecki musi pła­cić MOSiR‐owi, jeśli chce zostać na tere­nach mię­dzy ul. Nadbystrzycką i Krochmalną. Klub praw­do­po­dob­nie się zgo­dzi. (…)

Kraków: wiel­ka rewia kawa­le­rii | www.gazetakrakowska.pl | 08.09.2013 r.

Na kra­kow­skich Błoniach sta­nął obóz kawa­le­rii. Przez naj­bliż­sze dwa tygo­dnie, w mia­stecz­ku namio­to­wym, miesz­kań­cy będą mogli oglą­dać kon­ne poka­zy woj­sko­wych oraz wysta­wę histo­rycz­ną. Wydarzenie zakoń­czy się 22 wrze­śnia, wiel­ką rewią kawa­le­rii. Zobacz zdję­cia z otwar­cia wysta­wy oraz pro­gram impre­zy! (…)

Emocje na Partynicach. Habana wygra­ła Lotto Wielką Wrocławską | www.gazetawroclawska.pl | 08.09.2013 r.

To był nie­zwy­kły week­end na Partynicach. Sobota była peł­na emo­cji i nie­spo­dzia­nek. W mię­dzy­na­ro­do­wej goni­twie z pło­ta­mi – Wielkiej Partynickiej – zwy­cię­ży­ła Morfina przed fawo­ry­zo­wa­nym Skarabeusem. W nie­dzie­lę naj­waż­niej­szym wyści­giem była Lotto Wielka Wrocławska – po nie­zwy­kle wido­wi­sko­wej goni­twie pierw­sza na metę wpa­dła Habana przed Wyoną. (…)

Warszawa bawi­ła się na festy­nie kawa­le­ryj­skim | www.polska-zbrojna.pl | 08.09.2013 r.

Przystojni uła­ni, pięk­ne wierz­chow­ce, poka­zy wła­da­nia bia­łą bro­nią, ewo­lu­cje kaska­der­skie na koniach, pre­zen­ta­cja ukła­dów wol­ty­żer­ki – tak kawa­le­rzy­ści obcho­dzi­li swo­je dorocz­ne świę­to w Warszawie. Nie zabra­kło też poka­zu wyszko­le­nia współ­cze­snych żoł­nie­rzy, woj­sko­we­go sprzę­tu i tra­dy­cyj­nej gro­chów­ki z żoł­nier­skie­go kotła. (…)

Mistrzostwa PQHA w ośrod­ku Janiowe Wzgórze w Rzeszowie | nowiny24.pl | 07.09.2013 r.

W ośrod­ku jeź­dziec­kim „Janiowe Wzgórze” w Rzeszowie odby­ły się Mistrzostwa Polish Quarter Horse Association. (…)

Wspaniały jubi­le­usz Stadniny Koni w Michałowie | Echo dnia | 06.09.2013 r.

Odsłonięcie obe­li­sku z Tablicą Pamięci Ignacego Jaworowskiego w 60 rocz­ni­ce przy­by­cia Stadniny do Michałowa, było kul­mi­na­cyj­nym punk­tem wspa­nia­łe­go jubi­le­uszu, jaki feto­wa­no w minio­ny czwar­tek w Michałowie. (…)

Jeźdźców nie stać na taki czynsz. Trzy gro­sze za metr | lublin.gazeta.pl | 06.09.2013 r.

Konia z rzę­dem temu, kto domy­śli się, co dalej będzie z Lubelskim Klubem Jeździeckim. Zdawało się, że prze­ję­cie tere­nu, gdzie dzia­ła LKJ przez MOSiR, wyja­śni przy­szłość klu­bu. Nic z tych rze­czy. (…)

Lotto Wielka Wrocławska, naj­waż­niej­sza nie­dzie­la na Partynicach | www.gazetawroclawska.pl | 05.09.2013 r.

Weekend 7 – 8 wrze­śnia to dwa dni wyści­gów kon­nych na Partynicach we Wrocławiu z dwie­ma naj­więk­szy­mi goni­twa­mi sezo­nu – Wielką Partynicką i Lotto Wielką Wrocławską. (…)

Western po rze­szow­sku. 40 koni jak na rodeo | rzeszow.gazeta.pl | 04.09.2013 r.

Chyba każ­dy widział ame­ry­kań­skie rodeo czy popi­sy kow­bo­jów w tele­wi­zji. Teraz będzie moż­na je zoba­czyć na żywo i w wyko­na­niu fachow­ców. Od czwart­ku do nie­dzie­li w Ośrodku Jeździeckim Janiowe Wzgórze w Rzeszowie odbę­dą się kwa­li­fi­ka­cje mistrzostw Polski i świa­ta w tzw. sty­lu western. (…)

Sensacyjna Kara pofru­nę­ła przed Wielką Warszawską | The Times – Polska | 02.09.2013 r.

Na czte­ry tygo­dnie przed set­ną Wielką Warszawską ogier Lucky Peter i klacz Kara poka­za­ły w tra­dy­cyj­nych pró­bach na torze wyści­go­wym na Służewcu, że mogą prze­ła­mać hege­mo­nię Cameruna. (…)

Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd w Zakrzowie | www.wiadomosci24.pl | 02.09.2013 r.

Lewada ART CUP odby­wa­ją się w Zakrzowie k. Kędzierzyna‐Koźla od 1998 roku. Pomysłodawcami zawo­dów są pre­zes „Lewady” Andrzej Sałacki oraz pre­zen­ter­ka TVP Katarzyna Dowbor . W tym roku mistrzo­stwa roz­gry­wa­ne były w czte­rech kon­ku­ren­cjach (…)

Kawaleria na kra­kow­skich bło­niach | www.rmf24.pl | 01.09.2013 r.

Przez dwa tygo­dnie we wrze­śniu na kra­kow­skich Błoniach sta­cjo­no­wać będą kawa­le­rzy­ści, pra­gną­cy uczcić 330. rocz­ni­cę odsie­czy kró­la Jana III Sobieskiego – poin­for­mo­wał Jakub Czekaj z zarzą­du Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej. (…)

* * *

Sierpień

Ameretto dru­gi raz z rzę­du wygry­wa | Kurier Południowy | 31.08.2013 r.

W nie­dzie­lę, na war­szaw­skim Służewcu odbył się mię­dzy­na­ro­do­wy meeting wyści­go­wy – Dzień Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego kul­mi­na­cyj­nym punk­tem była Nagroda Europy, któ­ra po raz czwar­ty zosta­ła włą­czo­na do „Światowego Festiwalu Koni Arabskich” (…)

Kłusaki pobie­gną na Partynicach. Zobaczysz je też na Solnym | wroclaw.gazeta.pl | 29.08.2013 r.

W nie­dzie­lę na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice po raz pierw­szy będzie moż­na oglą­dać wyści­gi kłu­sa­ków pod sio­dłem. Również po raz pierw­szy zma­ga­nia koni z Partynic zosta­ną poka­za­ne na spe­cjal­nie usta­wio­nym na pl. Solnym tele­bi­mie (…)

Skoki przez prze­szko­dy: rywa­li­zo­wa­ło 53 jeźdź­ców | www.rybnik.com.pl | 28.08.2013 r.

W Stodołach zosta­ły roze­gra­ne Otwarte Jeździeckie Mistrzostwa Śląska w Skokach Przez Przeszkody. (…)

XIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej | Gospodarz.pl | 28.08.2013 r.

W dniach od 23 do 25 sierp­nia 2013 roku odby­ło się XIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej w woje­wódz­twie pod­kar­pac­kim. (…)

Brązowy medal Dominika Słodczyka na Mistrzostwach Polski junio­rów | tarnowskiegory.naszemiasto.pl | 27.08.2013 r.

Dominik Słodczyk (KJ Zbrosławice) zdo­był brą­zo­wy medal pod­czas roz­gry­wa­nych w Drzonkowie k. Zielonej Góry Mistrzostw Polski junio­rów w sko­kach przez prze­szko­dy. (…)

Zawody WKKW w Racocie – wyni­ki rywa­li­za­cji na racoc­kim hipo­dro­mie | koscian.naszemiasto.pl | 27.08.2013 r.

Zawody WKKW w Racocie za nami. Podczas dwóch dni zma­gań – ujeż­dże­nie, sko­ki i cross – na racoc­kim hipo­dro­mie zapre­zen­to­wa­ło się oko­ło 120 zawod­ni­ków. Stadninę Koni w Racocie repre­zen­to­wa­li Jacek Gałczyński i Maciej Kasperek. (…)

Suchowola: Wystawa koni ras zim­no­krwi­stych | www.wspolczesna.pl | 27.08.2013 r.

Najpiękniejsze konie zim­no­krwi­ste typu sokól­skie­go moż­na było podzi­wiać pod­czas wysta­wy, jaka w minio­ny week­end odby­ła się w Suchowoli. (…)

Ameretto z Niemiec po raz dru­gi wygry­wa Nagrodę Europy | The Times – Polska | 26.08.2013 r.

Tylko jeden koń arab­ski tre­no­wa­ny za gra­ni­cą star­to­wał w Nagrodzie Europy pod­czas mię­dzy­na­ro­do­we­go dnia Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Służewcu, w zapi­sie do Wielkiej Warszawskiej zaś nie ma już żad­ne­go z zagra­ni­cy po skre­śle­niu konia z Czech. (…)

Nasi jeźdź­cy star­to­wa­li w mistrzo­stwach Europy | opole.gazeta.pl | 22.08.2013 r.

Dwoje repre­zen­tan­tów Opolszczyzny wystą­pi­ło na par­ku­rze w duń­skim Herning w mistrzo­stwach Starego Kontynentu w jeź­dziec­twie. Oboje mają już za sobą swo­je prze­jaz­dy. (…)

Kłusaki powal­czą o pry­mat na Partynicach | www.gazetawroclawska.pl | 21.08.2013 r.

W nie­dzie­lę, 25 sierp­nia, roze­gra­na zosta­nie naj­waż­niej­sza goni­twa sezo­nu dla kłu­sa­ków fran­cu­skich – Nagroda Cheval Français. Ścigać się w niej będą konie, któ­re w 2013 r. wygra­ły sumę nagród 10.000 zł i wię­cej. (…)

Festiwal Jeździecki w Gajewnikach już w pią­tek | zdunskawola.naszemiasto.pl | 21.08.2013 r.

Festiwal Jeździecki w Gajewnikach już w pią­tek. 10. jubi­le­uszo­wa edy­cja impre­zy potrwa przez trzy dni. Startuje w pia­tek, 23 sierp­nia. Najwięcej atrak­cji orga­ni­za­to­rzy zapla­no­wa­li na nie­dzie­lę. Hitem ma być kon­cert zespo­łu Feel. (…)

Najwspanialsze konie zapre­zen­to­wa­no w stad­ni­nie w Michałowie | Echo dnia | 20.08.2013 r.

We wto­rek w stad­ni­nie w Michałowie moż­na było zoba­czyć z bli­ska a nawet dotknąć praw­dzi­wych czem­pio­nów i obej­rzeć ich tro­fea. (…)

Piotr Morsztyn trze­ci w MP w sko­kach przez prze­szko­dy | www.nto.pl | 20.08.2013 r.

Wicemistrz Polski z tam­te­go roku i trium­fa­tor ostat­nie­go halo­we­go Pucharu Polski oraz dru­gi w tego­rocz­nym ran­kin­gu sko­ków przez prze­szko­dy Piotr Morsztyn (KJ Osadkowski Jakubowice) wywal­czył brą­zo­wy medal Mistrzostw Polski senio­rów roze­gra­nych w Dżonkowie. (…)

Stragona Strzegom ma kolej­nych meda­li­stów | strzegom.naszemiasto.pl | 20.08.2013 r.

Klub jeź­dziec­ki LKS Stragona Strzegom ma powo­dy do dumy i rado­ści. Ma kolej­nych meda­li­stów Mistrzostw Polski. W roze­gra­nych w ub. week­end w Morawie zawo­dach zdo­by­li dwa zło­te meda­le i sre­bro. Dwukrotnie na naj­wyż­szym podium sta­nął Michał Konarski. (…)

Król Camerun i „set­ka” Mazura na Belmondinie | Gazeta Wyborcza – Sport | 19.08.2013 r.

Jeszcze raz udo­wod­nił, że jest naj­lep­szym w tej chwi­li koniem na Służewcu – 5‐letni Camerun wygrał pre­sti­żo­wą Nagrodę St. Leger. Wydarzeniem week­en­du było set­ne zwy­cię­stwo led­wie 18‐letniego Szczepana Mazura. (…)

Gala jeź­dziec­ka w Dziembówku: Wojciech Dahlke z Pucharem Wójta Kaczor | pila.naszemiasto.pl | 19.08.2013 r.

To było praw­dzi­we kon­ne świę­to. Gala jeź­dziec­ka w Dziembówku, któ­ra odby­ła się w nie­dzie­lę przy­cią­gnę­ła wie­lu jeźdź­ców oraz set­ki widzów, któ­rzy podzi­wia­li popi­so­we sko­ki przez prze­szko­dy. Najważniejszym i naj­bar­dziej wido­wi­sko­wym był kon­kurs kla­sy „C”, czy­li Grand Prix Kaczor o Puchar Przechodni Wójta Gminy Kaczory. Najlepszym zawod­ni­kiem oka­zał się Wojciech Dahlke (BKS Kłos Budzyń ), któ­ry jechał na koniu Boshoi. Dawid Rakoczy (K.J. PROFIL Piła), jadą­cy na koniu Amarillus, zajął dru­gie miej­sce. Trzeci na podium był Mieszko Dąbrowski (BM Kobylin), star­tu­ją­cy na koniu Efron. Więcej o gali jeź­dziec­kiej w Dziembówku prze­czy­tasz w Tygodniku Pilskim już 20 sierp­nia. (…)

Duma Polski – janow­skie Araby | wiadomosci.radiozet.pl | 18.08.2013 r.

Jednoroczna Piacolla ze stad­ni­ny w Michałowie – czem­pion­ką Polski Klaczy Młodszych. W Janowie Podlaskim trwa­ją Dni Konia Arabskiego. (…)

Pride of Poland. Najpiękniejsze pol­skie ara­by tyl­ko raz w roku tra­fia­ją na aukcję. I trud­no się dzi­wić, że cele­bry­ci goto­wi są pła­cić za nie milio­ny | wpolityce.pl | 18.08.2013 r.

Pół milio­na euro za klacz El Saghira z Michałowa i 410 tysię­cy euro za klacz Belgicę z Janowa Podlaskiego. To na razie naj­wyż­sze sumy na aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. (…)

Mistrzowie powo­że­nia | TVP Białystok | 17.08.2013 r.

Do Ciechanowca zje­cha­li dziś miło­śni­cy powo­że­nia zaprzę­ga­mi kon­ny­mi. Na dzie­wią­te pod­la­skie zawo­dy przy­je­cha­li ama­to­rzy i zawo­dow­cy, przy­wieź­li konie zim­no­krwi­ste i gorą­co­kr­wi­ste. Powożenie jest jed­ną z naj­star­szych kon­ku­ren­cji jeź­dziec­kich. (…)

Konie – zapo­mnia­ne pięk­no pol­skiej wsi | www.farmer.pl | 16.08.2013 r.

Niegdyś zwie­rzę­ta te uczest­ni­czy­ły w codzien­nych czyn­no­ściach przede wszyst­kim na wsi, ale nie tyl­ko. Dziś są jedy­nie atrak­cją tury­stycz­ną dla ludzi z miast. Jednak dla swo­ich hodow­ców pozo­sta­ją wręcz czę­ścią rodzi­ny. (…)

Konie wożą­ce tury­stów są prze­mę­czo­ne? Zbadali je wete­ry­na­rze | metromsn.gazeta.pl | 14.08.2013 r.

Wszystkie mogą dalej pra­co­wać – brzmi wer­dykt. Ekolodzy się z tym nie zga­dza­ją. Uważają, że bada­nie zosta­ło zma­ni­pu­lo­wa­ne (…)

Odbiorą wszyst­kie konie wła­ści­cie­lo­wi? | www.radiomerkury.pl | 14.08.2013 r.

Pogotowie dla Zwierząt chce ode­brać pozo­sta­łe konie ze stad­ni­ny w Posadowie. Do tej pory wolon­ta­riu­sze pogo­to­wia wywieź­li z Posadowa 64 zagło­dzo­ne i odwod­nio­ne konie. (…)

Pride of Poland: Dni Konia Arabskiego już od piąt­ku | www.dziennikwschodni.pl | 13.08.2013 r.

Jak co roku impre­zie będzie towa­rzy­szyć Aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi – Pride of Poland. Jaką cenę uzy­ska dzie­się­cio­let­nia gnia­da Belgika z Janowa Podlaskiego? (…)

Prawo bro­ni hodow­cę, a nie zwie­rzę­ta | poznan.gazeta.pl | 13.08.2013 r.

Wojewódzkie służ­by wete­ry­na­rii wsz­czę­ły wczo­raj „śledz­two” w spra­wie nad­zo­ru nad stad­ni­ną w Posadowie, gdzie konie umie­ra­ły z gło­du, wycień­cze­nia i ran. Powiatowy lekarz wete­ry­na­rii im nie pomógł. Uratowała je pra­cow­ni­ca staj­ni, umiesz­cza­jąc na YouTube film poka­zu­ją­cy ich męczar­nie. (…)

„Była maka­bra, ale szło w dobrym kie­run­ku”. Weterynarz odpie­ra zarzu­ty ws. staj­ni w Posadowie | www.tvn24.pl | 13.08.2013 r.

Ponad 60 wycień­czo­nych i zanie­dba­nych koni ode­bra­no wła­ści­cie­lo­wi stad­ni­ny w Posadowie (woj. wiel­ko­pol­skie). Zwierzęta tło­czy­ły się po kil­ka w jed­nym bok­sie, były led­wo żywe, mia­ły otwar­te rany. Dzień wcze­śniej odby­ła się tam kon­tro­la. Inspektor wete­ry­na­rii bro­ni swo­jej pozy­tyw­nej oce­ny tego, co dzia­ło się na tere­nie stad­ni­ny. (…)

Mirpuri miał nosa, ścią­ga­jąc dżo­ke­ja Janaczka na Służewiec | The Times – Polska | 12.08.2013 r.

Po dru­gim miej­scu w Derby Kundalini potwier­dzi­ła w Oaks swo­ją pozy­cję naj­lep­szej kla­czy. Ściągnięty z Hiszpanii Vaclav Janczek potwier­dził zna­ko­mi­te noto­wa­nia cze­skich dżo­ke­jów, wygry­wa­jąc sie­dem razy. (…)

Bliski koniec hor­ro­ru w stad­ni­nie | tvp.info | 12.08.2013 r.

Postępowanie ws. ewen­tu­al­ne­go znę­ca­nia się nad zwie­rzę­ta­mi w stad­ni­nie w Posadowie (Wielkopolskie) wsz­czę­ła poli­cja w Nowym Tomyślu. W sobo­tę zabra­no stam­tąd 48 koni. Dziś trwa kolej­na kon­tro­la, służ­by nie wyklu­cza­ją kolej­nych inter­wen­cji. (…)

Pierwszy mecz polo w Śliwnikach | ostrow.naszemiasto.pl | 11.08.2013 r.

Pierwszy w histo­rii Wielkopolski Południowej mecz polo został roze­gra­ny w Śliwnikach w gm. Nowe Skalmierzyce w ramach trzy­dnio­we­go tur­nie­ju. W cią­gu trzech dni roze­gra­no sześć meczów polo z udzia­łem Warsaw Polo Club, Sowiniec Polo Club, Bastylia Team oraz miej­sco­we­go The Ivy Club, na któ­re­go cze­le stoi Piotr Rogowski. (…)

Na Partynice wra­ca­ją wyści­go­we emo­cje | www.tuwroclaw.com | 08.08.2013 r.

Po let­niej prze­rwie wyści­go­we ruma­ki wra­ca­ją na wro­cław­ski tor. Głównym punk­tem pro­gra­mu siód­mej nie­dzie­li na Partynicach (11 sierp­nia) jest mię­dzy­na­ro­do­wa goni­twa z prze­szko­da­mi o Nagrodę Tiumena. (…)

Medal poje­chał nad Bałtyk | lubuskie.pl | 07.08.2013 r.

Marek Lewicki z Klubu Jeździeckiego Czahary Pogorzelica zdo­był zło­ty medal Mistrzostw Polski Seniorów w sko­kach przez prze­szko­dy. – Te zawo­dy to wiel­kie spor­to­we emo­cje, pięk­no i gra­cja. Po raz pierw­szy w histo­rii regio­nu lubu­skie­go odby­ły się one w Drzonkowie, we wszyst­kich kate­go­riach – od dzie­ci po senio­rów. Mam nadzie­ję, że za rok spo­tka­my się tu na mistrzo­stwach Europy – powie­dzia­ła mar­sza­łek Elżbieta Polak, któ­ra w nie­dzie­lę w Drzonkowie wrę­czy­ła meda­le i upo­min­ki. Zawody odby­ły się w rodzin­nej, pik­ni­ko­wej atmos­fe­rze. (…)

Wyścigi kon­ne: Nie rób­my z wyści­gów tan­de­ty – ape­lu­je były pre­zes | The Times – Polska | 05.08.2013 r.

Minister rol­nic­twa powo­łał spra­woz­daw­cę wyści­go­we­go „Polski” na człon­ka Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Jest spra­woz­daw­ca, jest i – poni­żej – bez­po­śred­nia rela­cja. Rada jest jed­nym z dwóch orga­nów PKWK, z zada­niem dba­nia o roz­wój wyści­gów i hodow­li koni oraz usta­la­nia reguł i kon­tro­li ich prze­strze­ga­nia. Jej człon­ko­wie w licz­bie 25 są nomi­no­wa­ni przez mini­stra rol­nic­twa na czte­ry lata. PKWK – utwo­rzo­ny w 2001 r., w czę­ści peł­ni tę samą rolę, co angiel­ski Jockey Club i powsta­łe na jego wzór towa­rzy­stwa wyści­go­we. (…)

Wyścigi kon­ne – wygrać możesz, prze­grać musisz | forsal.pl | 03.08.2013 r.

Mimo usta­wy anty­ha­zar­do­wej, kry­zy­su i kon­ku­ren­cji ze stro­ny bar­dziej nowo­cze­snych roz­ry­wek powra­ca moda na wyści­gi kon­ne. Ale czy ma szan­sę utrzy­mać się dłu­żej? (…)

Wypoczynek wśród koni w stad­ni­nie Hubertus w Skaryszewie pod Radomiem | Echo dnia | 02.08.2013 r.

Choć ska­ry­szew­ska stad­ni­na Hubertus funk­cjo­nu­je od paź­dzier­ni­ka 2010 roku, to wciąż nie­wie­le osób wie, że w pobli­żu Radomia znaj­du­je się ośro­dek, któ­ry pro­po­nu­je miesz­kań­com regio­nu wie­le atrak­cji. Znajdą je tam nie tyl­ko miło­śni­cy jaz­dy kon­nej, ale też wiel­bi­cie­le natu­ry i aktyw­ne­go wypo­czyn­ku. (…)

Jazda kon­na dla każ­de­go | aktywne.trojmiasto.pl | 01.08.2013 r.

W Trójmieście i oko­li­cy (m.in. Redzie, Przywidzu, Łapinie, Kolbudach czy Leźnie) dzia­ła kil­ka­dzie­siąt czyn­nych szkó­łek jeź­dziec­kich, w któ­rych znaj­du­je się od kil­ku do kil­ku­dzie­się­ciu koni. Miłośnicy jeź­dziec­twa oraz ci, któ­rzy chcą spró­bo­wać swo­ich sił w sio­dle, nie mogą więc narze­kać na brak miej­sca do tre­nin­gu. (…)

* * *

Lipiec 2013

Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Zamiast Moniek będzie Janów | www.wspolczesna.pl | 30.07.2013 r.

8 paź­dzier­ni­ka br. hodow­cy koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty spo­tka­ją się w Janowie w powie­cie sokól­skim, żeby uczest­ni­czyć w ogól­no­pol­skiej impre­zie. (…)

Regionalne zawo­dy kon­ne w Pieleszewie | pomorski.info | 30.07.2013 r.

Już po raz dru­gi w Stajni Pegaz w Redzie odby­ły się regio­nal­ne zawo­dy kon­ne w ujeż­dże­niu. Do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­li zawod­ni­cy z pół­noc­nej czę­ści Polski. (…)

Konie w Białce. Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich | TVP Lublin | 28.07.2013 r.

Szybkie, smu­kłe i wytrzy­ma­łe – tak okre­śla się konie rasy mało­pol­skiej. W nie­dzie­lę do stad­ni­ny koni w Białce pod Krasnymstawem przy­je­cha­ło kil­ku­dzie­się­ciu hodow­ców z naj­lep­szy­mi oka­za­mi. Zaprezentowali je w ramach XVI Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich. (…)

Wyścigi kon­ne na Służewcu: Star Poker wysko­czył jak bób z łupin­ki | The Times – Polska | 29.07.2013 r.

Podczas week­en­du na torze wyści­gów kon­nych na Służewcu szyb­ko­ścią znów bły­snął trzy­let­ni ogier Star Poker. Po raz dru­gi w cią­gu mie­sią­ca pobił rekord war­szaw­skie­go toru. (…)

Przed aukcją. Janów Podlaski przy­go­to­wu­je się do Dni Konia Arabskiego | TVP Lublin | 27.07.2013 r.

W pią­tek, 16 sierp­nia, w Janowie Podlaskim roz­pocz­ną się Dni Konia Arabskiego. To jed­na z naj­więk­szych na świe­cie imprez promocyjno‐handlowych, orga­ni­zo­wa­nych dla koni arab­skich. (…)

Zawody jeź­dziec­kie w Janowie | www.nowytydzien.pl | 26.07.2013 r.

Setki entu­zja­stów spor­tów kon­nych zje­cha­ło w nie­dzie­lę do Janowa na Regionalne Zawody Jeździeckie w sko­kach przez prze­szko­dy. To była dru­ga tego typu impre­za w powie­cie chełm­skim. (…)

Derby Arabskie na Wyścigach | www.warszawa.pl | 25.07.2013 r.

Bardzo atrak­cyj­nie zapo­wia­da się pierw­sza dwud­niów­ka wyści­go­wa II czę­ści sezo­nu 2013 na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. (…)

Międzynarodowe Zawody WKKW | sport.trojmiasto.pl | 25.07.2013 r.

Prezydent Miasta Sopotu oraz Prezes sopoc­kie­go Hipodromu zapra­sza­ją na Wielkie Zawody Jeździeckie! Od 2 do 4 sierp­nia 2013 na sopoc­kim Hipodromie odbę­dą się: Międzynarodowe Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego oraz Mistrzostwa Polski Seniorów. (…)

Redaktor Jerzy Sawka nowym sze­fem Partynic. Jakie ma pomy­sły? | www.gazetawroclawska.pl | 24.07.2013 r.

Zgodnie z przy­pusz­cze­nia­mi nowym sze­fem Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych na Partynicach został były redak­tor naczel­ny wro­cław­skie­go oddzia­łu Gazety Wyborczej, Jerzy Sawka. Decyzja wła­śnie zapa­dła. (…)

Virginia Buława trze­cia w mistrzo­stwach Czech w dam­skim sio­dle | sport.nowiny.pl | 22.07.2013 r.

W prze­pięk­nej, zabyt­ko­wej cze­skiej stad­ni­nie koni w Pisku odby­ły się VII Mistrzostwa Czech w dam­skim sio­dle. Wzięła w nich udział Virginia Buława z Kuźni Raciborskiej na iza­be­lo­wa­tej kla­czy Brandastarr. (…)

Siła natu­ry | TVP | 22.07.2013 r.

Konie zim­no­krwi­ste kie­dyś kró­lo­wa­ły na polach. Te masyw­ne zwie­rzę­ta hodo­wa­ne były głów­nie na Warmii i Mazurach, Pomorzu i Podlasiu a dziś były naj­więk­szy­mi gwiaz­da­mi wysta­wy koni w Kętrzynie. Obyły się tam 17. Pokazy Konne i 12. Czempionat Koni Zimnokrwistych. Impreza ścią­gnę­ła naj­lep­szych hodow­ców tych zwie­rząt z całe­go kra­ju. (…)

Dżokeje w Polsce zara­bia­ją tyle, że nie opła­ca się oszu­ki­wać | The Times – Polska | 22.07.2013 r.

Aleksander Reznikow przed Antonem Turgajewem i Szczepanem Mazurem wśród dżo­ke­jów, Andrzej Walicki przed Wojciechem Olkowskim i Adamem Wyrzykiem wśród tre­ne­rów – pro­wa­dzą w kla­sy­fi­ka­cjach po Derby i jed­nej trze­ciej sezo­nu wyści­gów kon­nych w Polsce. (…)

Tor na Służewcu zmie­ni się w rekre­acyj­ne cen­trum sto­li­cy | warszawa.naszemiasto.pl | 22.07.2013 r.

Jeśli uda się zna­leźć inwe­sto­rów, to w przy­szło­ści tor na Służewcu ma stać się jed­nym z waż­niej­szych cen­trów rekre­acyj­nych w sto­li­cy. Z restau­ra­cja­mi, pły­wal­nią i tere­na­mi zie­lo­ny­mi. (…)

Impreza na medal | wegorzewo.wm.pl | 15.07.2013 r.

Czempionat Koni Zimnokrwistych w Stulichach — wspa­nia­ła pogo­da, pięk­ne konie, poka­zy i zawo­dy, czy­li mnó­stwo dobrej zaba­wy! (…)

Osobliwe zawo­dy – hot wal­ker | weblog.infopraca.pl | 14.07.2013 r.

Kochasz konie? Być może zawód „hot wal­ke­ra” jest dla Ciebie? (…)

Championat koni w Jacentowie | www.radio.kielce.pl | 13.07.2013 r.

40 koni star­to­wa­ło w czwar­tym Świętokrzyskim Championacie Koni Rasy Polskiej, jaki odby­wał się w Jacentowie w powie­cie opa­tow­skim. Impreza ma pro­mo­wać hodow­lę koni zim­no­krwi­stych, z któ­rych przed laty sły­nął ten region świę­to­krzy­skie­go. (…)

Piękne kla­cze i ogie­ry na wysta­wie koni w Skaryszewie | Echo dnia | 12.07.2013 r.

Zwierzęta zapre­zen­to­wa­no w stad­ni­nie Hubertus. (…)

W pią­tek w Baborówku roz­po­czy­na się Festiwal Jeździecki w WKKW. Znakomita obsa­da zawo­dów | www.gloswielkopolski.pl | 11.07.2013 r.

Od piąt­ku do nie­dzie­li na hipo­dro­mie w Baborówku naj­lep­si zawod­ni­cy z Polski oraz goście z zagra­ni­cy rywa­li­zo­wać będą w ramach Festiwalu Jeździeckiego Baborówko, mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów WKKW oraz mistrzostw Polski mło­dych jeźdź­ców. – W tym roku roze­gra­ne zosta­ną trzy kon­kur­sy mię­dzy­na­ro­do­we CIC*, CIC** oraz CCI** oraz dwa kon­kur­sy kra­jo­we CNC L oraz CNC P – infor­mu­je Henryk Święcicki junior, jeden z orga­ni­za­to­rów zawo­dów. (…)

GAŁKOWO MASTERS 2013. Elegancja w sio­dle | www.gala.pl | 11.07.2013 r.

Już po raz 15. w Gałkowie na Mazurach w stad­ni­nie koni Karoliny Ferenstein odbę­dą się zawo­dy jeź­dziec­kie. (…)

Heartbreaker, nie złam mi ser­ca! Derby na Służewcu okiem nowi­cju­sza | Gazeta Wyborcza – Sport | 10.07.2013 r.

- Drodzy pań­stwo, przy­po­mi­nam, to ostat­ni moment, by typo­wać wyni­ki siód­mej goni­twy, zapra­sza­my do kas – zapo­wie­dział spi­ker. Przy barze sie­dzia­ło tro­je mło­dych ludzi. (…)

Longines i Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) | chronos24.pl | 10.07.2013 r.

Longines pro­du­cen­tem ofi­cjal­ne­go zegar­ka Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). (…)

Hipodrom w Sopocie otwie­ra sezon wyści­go­wy | Dziennik Bałtycki | 10.07.2013 r.

Sopot nie daje o sobie zapo­mnieć, nie tyl­ko tym, któ­rzy kocha­ją konie. Już w naj­bliż­szy week­end na sopoc­kim hipo­dro­mie będzie moż­na zoba­czyć te, któ­re nie tyl­ko pięk­nie wyglą­da­ją, ale i szyb­ko bie­ga­ją. To znak, że let­ni sezon wyści­gów kon­nych czas zacząć. W sobo­tę o godz. 15 na sopoc­kim hipo­dro­mie wystar­tu­ją pierw­sze tego­rocz­ne goni­twy. Na zawo­dy będzie moż­na przyjść tak­że w nie­dzie­lę. Organizatorzy zachę­ca­ją do odwie­dze­nia odno­wio­ne­go sopoc­kie­go obiek­tu, nie tyl­ko ze wzglę­du na to, że wstęp będzie wol­ny. (…)

Międzynarodowe i Krajowe Zawody w Sportowych Rajdach Konnych | www.tarnow.pl | 10.07.2013 r.

Ludowy Klub Jeździecki Tarnów‐Klikowa oraz Ranczo Palomino zapra­sza­ją na roz­gry­wa­ne w dniach 18 do 21 lip­ca 2013 roku Międzynarodowe i Krajowe zawo­dy w Sportowych Rajdach Konnych na dystan­sach od 20 km do 120 km (kla­sy LL do CEI2* CEN2*). (…)

Festiwal Kultur Pogranicza w Rudawce Rymanowskiej | galicjusz.pl | 10.07.2013 r.

Klimat polsko‐ukraińskiego pogra­ni­cza moż­na było poczuć w Rudawce Rymanowskiej, gdzie w minio­ną nie­dzie­lę miał miej­sce Festiwal Kultur Pograniczna. Oprócz atrak­cji w posta­ci wystę­pów zespo­łów i degu­sta­cji lokal­nych potraw, odbył się pokaz koni hucul­skich. (…)

Totalizator Sportowy ma wizję stra­te­gicz­ne­go roz­wo­ju Toru Wyścigów Konnych na Służewcu | biznes.gazetaprawna.pl | 10.07.2013 r.

Wyścigi kon­ne śle­dzić moż­na też we Wrocławiu, Sopocie, a od nie­daw­na pod Krakowem. 9 gonitw, 95 koni i pula nagród o łącz­nej war­to­ści bli­sko 400 tys. zł. (…)

Wyścigi kon­ne na Służewcu: Jedenaste Derby tre­ne­ra Walickiego, Patronus zwy­cięz­cą | The Times – Polska | 08.07.2013 r.

Trenowany przez Andrzeja Walickiego dla ukra­iń­skie­go wła­ści­cie­la ogier Patronus (zakła­dy 9 – 1) wygrał 69. Derby na torze wyści­gów kon­nych na Służewcu w Warszawie z sumą nagród 175 tys. zł, bijąc pod Piotrem Piątkowskim klacz Kundalini i muro­wa­ne­go fawo­ry­ta Pillara. Trzy pierw­sze miej­sca zaję­ły konie wyho­do­wa­ne w Polsce. (…)

Skaryszew świę­to­wał | www.telewizja.radom.pl | 08.07.2013 r.

Kilkudziesięciu hodow­ców wzię­ło udział w Regionalnej Wystawie Koni rasy Polski Koń Zimnokriwsty, któ­ra odby­ła się w nie­dzie­lę w Skaryszewie. Wystawę zor­ga­ni­zo­wa­li wspól­nie urząd mia­sta i gmi­ny Skaryszew, Stadnina Koni „Hubertus” oraz Wojewódzki Związek Hodowców Koni oddział w Radomiu. Był to jeden z ele­men­tów odby­wa­ją­cych się w week­end Dni Skaryszewa. (…)

II Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – rela­cja | ugnowytarg.pl | 08.07.2013 r.

W dniach 6 – 7 lip­ca w Ludźmierzu w prze­pięk­nej sce­ne­rii odby­ła się II Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Jej uczest­ni­ka­mi byli hodow­cy bydła, koni, owiec oraz gołę­bi pocz­to­wych z tere­nu całej Polski oraz licz­nie zgro­ma­dze­ni goście. Tak ogrom­ne­go zain­te­re­so­wa­nia wysta­wą nie spo­dzie­wa­li się nawet sami orga­ni­za­to­rzy. Wystawę odwie­dzi­ło kil­ka tysię­cy osób z tere­nu całe­go Podhala i Małopolski. (…)

Technikum w Wolborzu dla ludzi z pasją | www.epiotrkow.pl | 08.07.2013 r.

Dziesięcioro uczniów z Technikum Hodowli Koni w Wolborzu uczest­ni­czą­cych w pro­jek­cie „Dobra Szkoła – Dobry Start” wła­śnie roz­po­czy­na 7‐dniowy let­ni obóz jeź­dziec­ki, któ­ry fina­li­zu­je cało­rocz­ne przy­go­to­wa­nie uczest­ni­ków pro­jek­tu do egza­mi­nu na powszech­ne odzna­ki jeź­dziec­kie PZJ. (…)

Wakacje w sio­dle | www.suwalki.info | 08.07.2013 r.

Jazda kon­na to dys­cy­pli­na, któ­ra przy­cią­ga rze­sze osób. Dzięki dzia­łal­no­ści Klubu Sportowego „Nad Wigrami”, zain­te­re­so­wa­nia w tym kie­run­ku mogą roz­wi­jać tak­że suwal­cza­nie. Mają też szan­sę na udział w mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach. Takich, jakie odby­ły się wczo­raj w Mikołajewie. (…)

Najpiękniejsze konie pre­zen­to­wa­ły się w Opatowcu | www.radio.kielce.pl | 07.07.2013 r.

Tysiące widzów podzi­wia­ło konie na bło­niach w Opatowcu. Odbył się tam XIV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Rasy Małopolskiej. (…)

Miłośnicy koni spo­tka­li się w Piątnicy | TVP Białystok | 07.07.2013 r.

Miłośnicy koni z nasze­go regio­nu spo­tka­li się dzi­siaj w Piątnicy koło Łomży. Druga Wystawa Koni Hodowlanych przy­cią­gnę­ła zarów­no wła­ści­cie­li koni zim­no­krwi­stych, jak i ras szla­chet­nych. Hodowcy wybie­ra­li naj­pięk­niej­sze zwie­rzę­ta, wymie­nia­li doświad­cze­nia i Dyskutowali, co zro­bić, by licz­ba koni w Polsce prze­sta­ła spa­dać. (…)

www.agronews.com.pl | XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie | 04.07.2013 r.

29 i 30 czerw­ca Szepietowo sta­ło się naj­waż­niej­szym miej­scem na rol­ni­czej mapie Polski. Na Agroarenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego po raz dwu­dzie­sty odby­ła się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. Tradycyjnie już z impo­nu­ją­cą fre­kwen­cją, rekor­do­wą licz­bą wystaw­ców, atrak­cyj­no­ścią wykła­dów i wspa­nia­ła atmos­fe­rą. (…)

69 Derby na Służewcu. Wszyscy prze­ciw­ko fawo­ry­to­wi | www.warszawa.sport.pl | 04.07.2013 r.

Dla odwie­dza­ją­cych tor wyści­gów kon­nych na war­szaw­skim Służewcu zbli­ża się naj­waż­niej­szy dzień w roku. W nie­dzie­lę na słu­że­wiec­kim torze zosta­nie roze­gra­na już 69. goni­twa Derby w histo­rii pol­skich wyści­gów kon­nych. W tym roku zde­cy­do­wa­nym fawo­ry­tem jest Pillar, ale ten wyścig rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi i pogrą­żył już nie­jed­ne­go fawo­ry­ta. (…)

Służewiec się zmie­nia. Mieszkania, hala, a nawet aqua park. Czy wiel­kie inwe­sty­cje muszą znisz­czyć wyjąt­ko­wy kli­mat toru | natemat.pl | 04.07.2013 r.

Tor Służewiec wkrót­ce cze­ka­ją spo­re zmia­ny. Zaradzający nim Totalizator Sportowy zamie­rza wyko­rzy­stać spo­rą część zespo­łu torów, któ­ra jest atrak­cyj­nym kąskiem dla dewe­lo­pe­rów i bran­ży usłu­go­wej. Na Służewcu powsta­ną więc nowe miesz­ka­nia, biu­ro­wiec, hala widowiskowo‐sportowa, a nawet aqua park. Czy na pew­no będą to jed­nak zmia­ny na lep­sze? Właściciele prze­ko­nu­ją, że nie ma się cze­go oba­wiać. Przewidywany koszt wstęp­nych prac to 35 mln zło­tych. (…)

Mieczysław Mełnicki wygrał 1663 goni­twy. „W Polsce nie mia­łem kon­ku­ren­cji” | natemat.pl | 03.07.2013 r.

Historii opo­wia­da­nych przez takich ludzi moż­na słu­chać godzi­na­mi. Nie tyl­ko dla­te­go, że opo­wia­da­ją cie­ka­wie, ale i dla­te­go, że mają co opo­wia­dać. Tak jest w przy­pad­ku Mieczysława Mełnickiego – dżo­ke­ja, któ­ry ści­gał się przez 60 lat. W swo­jej karie­rze zwie­dził cały świat, gdzie wygrał bli­sko 1700 wyści­gów! W roz­mo­wie z naTemat opo­wia­da o suk­ce­sach, hazar­dzie, poku­sach i tym, jak wycho­wać czem­pio­na. (…)

Redaktor, pro­fe­sor, reży­ser czy dyrek­tor­ka. Kto będzie rzą­dził na Partynicach? | www.gazetawroclawska.pl | 03.07.2013 r.

Znamy nazwi­ska osób, któ­re chcą zostać sze­fem wro­cław­skie­go toru wyści­gów kon­nych na Partynicach. Na razie są trzy pew­ne kan­dy­da­tu­ry, ale chęt­nych może być wię­cej. (…)

Warszawski kli­mat, odro­bi­na luk­su­su i hazard. Wyścigi kon­ne na Służewcu przy­cią­ga­ją coraz wię­cej fascy­na­tów | natemat.pl | 02.07.2013 r.

Pierwsza ofi­cjal­na goni­twa odby­ła się w sto­li­cy 172 lata temu. Tor Służewiec kon­ty­nu­uje tę nie­zwy­kłą tra­dy­cję i co waż­ne, mimo upły­wa­ją­ce­go cza­su i burz­li­wej histo­rii, wyści­gi kon­ne są w Warszawie nadal popu­lar­ne. Odzyskują daw­ną chwa­łę, a war­sza­wia­cy coraz chęt­niej wła­śnie w ten spo­sób spę­dza­ją czas. 7 lip­ca na Służewcu odbę­dzie jed­na z naj­waż­niej­szych imprez roku – Derby, któ­rym towa­rzy­szy słyn­ny kon­kurs na naj­pięk­niej­szy kape­lusz. (…)

Nasi w Teksasie | www.polityka.pl | 02.07.2013 r.

Do pol­skich korze­ni przy­zna­je się ponad 200 tys. miesz­kań­ców Teksasu. Wielu z nich to potom­ko­wie naj­star­szych ślą­skich emi­gran­tów, wciąż żyją­cy w zwar­tych spo­łecz­no­ściach. (…)

Polskie konie arab­skie na „Pride of Poland” | biznes.onet.pl | 02.07.2013 r.

Od kil­ku­dzie­się­ciu już lat, ze wszyst­kich zakąt­ków świa­ta do Janowa Podlaskiego w sierp­niu zjeż­dża­ją hodow­cy i miło­śni­cy pol­skich koni czy­stej krwi arab­skiej. W tym roku w dniach 16 – 19 sierp­nia w ramach Dni Konia Arabskiego‐Polska 2013 odbę­dzie się 35 Narodowy Pokaz Koni Arabskich. (…)

Kto w obro­nie koni? | TVP Białystok | 01.07.2013 r.

Podlaski Związek Hodowców Koni pro­te­stu­je prze­ciw­ko postu­la­tom orga­ni­za­cji eko­lo­gicz­nych, któ­re chcą żeby koń według prze­pi­sów był zwie­rzę­ciem towa­rzy­szą­cym a nie gospo­dar­skim, jakim jest teraz. Ta gra słów jest waż­na, bo ma unie­moż­li­wić ubój koni na mię­so. To cał­ko­wi­cie wyeli­mi­nu­je konie z nasze­go oto­cze­nia – mówią hodow­cy koni zim­no­krwi­stych, z któ­rych sły­nie nasz region. Zbierają pod­pi­sy popie­ra­ją­ce ich sta­no­wi­sko oraz pro­te­stu­ją u mini­stra rol­nic­twa. (…)

Camerun i resz­ta | Gazeta Wyborcza – Sport | 01.07.2013 r.

Podczas wyści­gu o Nagrodę Prezesa Totalizatora Sportowego zgro­ma­dze­ni widzo­wie byli świad­ka­mi kolej­ne­go popi­su Cameruna, któ­ry pew­nie i w pięk­nym sty­lu poko­nał rywa­li. Camerun tym zwy­cię­stwem potwier­dził swo­ją domi­na­cję wśród 4 let­nich i star­szych fol­blu­tów. (…)

Z Warszawą na dobre i na złe, czy­li 172 lata wyści­gów kon­nych w sto­li­cy | natemat.pl | 01.07.2013 r.

Pierwsza ofi­cjal­na goni­twa odby­ła się w Warszawie w 1841 roku przy Polu Mokotowskim. Od tam­te­go cza­su wyści­gi kon­ne na sta­łe wpi­sa­ły się w spor­to­wą i towa­rzy­ską pano­ra­mę mia­sta, będąc świad­kiem lat jego świet­no­ści i tra­gicz­nych chwil. Dziś Tor Służewiec z dumą nawią­zu­je do tej dłu­giej i barw­nej histo­rii. (…)

Wystawa w Szepietowie | www.e-grajewo.pl | 01.07.2013 r.

Wystawa z tra­dy­cją. 29 i 30 czerw­ca Szepietowo sta­ło się naj­waż­niej­szym miej­scem na rol­ni­czej mapie Polski. Na Agroarenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego po raz dwu­dzie­sty odby­ła się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. Tradycyjnie już z impo­nu­ją­cą fre­kwen­cją, rekor­do­wą licz­bą wystaw­ców, atrak­cyj­no­ścią wykła­dów i wspa­nia­ła atmos­fe­rą. (…)

Świerklany: zawo­dy kon­ne w sko­kach przez prze­szko­dy | www.rybnik.com.pl | 01.07.2013 r.

Ludowy Jeździecki Klub Sportowy Eldorado Świerklany zapra­sza na I Otwarte Grand Prix Śląska w sko­kach przez prze­szko­dy. (…)

* * *

Czerwiec 2013

Postarzyli konia o 2 milio­ny lat | tvnmeteo.tvn24.pl | 29.06.2013 r.

Fragment koń­skich kości dostar­czył naj­star­szej sekwen­cji geno­mu jakie­go­kol­wiek ziem­skie­go gatun­ku. Pobrano ją ze ska­mie­nie­li­ny szkie­le­tu oce­nia­ne­go na ponad 700 tys. lat, zna­le­zio­ne­go w wiecz­nej zmar­z­li­nie kana­dyj­skiej Arktyki. Odkrycie wydłu­ża rodo­wód koni o oko­ło 2 mln lat. (…)

Konie rasy ślą­skiej | TVP Opole | 29.06.2013 r.

Najpiękniejsze źre­bię­ta rasy ślą­skiej zje­cha­ły na dorocz­ny prze­gląd do Poręby koło Góry Św. Anny. To jed­na z waż­niej­szych imprez bran­żo­wych w połu­dnio­wej Polsce, a opol­scy hodow­cy koni tej rasy nale­żą do kra­jo­wej czo­łów­ki. (…)

Uczta hodow­ców | TVP Białystok | 29.06.2013 r.

Coroczne rol­ni­cze świę­to w Podlaskiem, czy­li jubi­le­uszo­wa w tym roku – Dwudziesta Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych połą­czo­na z Dniami Doradztwa Rolniczego. Do Szepietowa przy­je­cha­ło kil­ka­dzie­siąt tysię­cy ludzi. W tym roku impre­za jest rekor­do­wa, liczy naj­wię­cej sto­isk i zwie­rząt w swo­jej dwu­dzie­sto­let­niej histo­rii. Po raz pierw­szy w Szepietowie odby­wa się ogól­no­pol­ska wysta­wa kró­li­ków. (…)

Kulinarna XI edy­cja „Święta Konia” w Pałacu Mierzęcin | www.papaja.pl | 28.06.2013 r.

W nie­dzie­lę 23 czerw­ca w Pałacu Mierzęcin Wellness & Wine Resort odby­ło się XI Święto Konia. Bogaty pro­gram pełen hip­picz­nych atrak­cji zgro­ma­dził pro­fe­sjo­nal­nych jeźdź­ców oraz miło­śni­ków koni z całej Polski. (…)

Duma przed­się­bior­cy: Konie – życio­wa pasja i biz­nes | Dziennik Bałtycki | 27.06.2013 r.

Konie dla Jerzego Ożgi, miesz­kań­ca nad­mor­skiej miej­sco­wo­ści Jantar, to przede wszyst­kim życio­wa pasja. Jest on jed­nak przy­kła­dem czło­wie­ka, któ­ry pasję zdo­łał prze­kuć w dzia­łal­ność gospo­dar­czą przy­no­szą­cą zysk. (…)

Święto łódz­kich hodow­ców | www.ppr.pl | 27.06.2013 r.

Konie róż­nych ras, bydło , knur­ki i losz­ki oraz owce, kozy , kró­li­ki i drób ozdob­ny moż­na było podzi­wiać w dniach 22 – 23 czerw­ca w Bratoszewicach, pod­czas XV Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Bratoszewice za spra­wą Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przez dwa dni zamie­ni­ły się w hodow­la­ną sto­li­cę woje­wódz­twa łódz­kie­go Zwierzęta pre­zen­to­wa­ne na wysta­wie kon­ku­ro­wa­ły mie­dzy sobą o tytu­ły czem­pio­nów i super­czem­pio­nów a ich wła­ści­cie­le o mia­no naj­lep­szych hodow­ców w łódz­kim. (…)

Pożar w Kielcach. Paliła się stad­ni­na koni | swietokrzyskie.naszemiasto.pl | 25.06.2013 r.

Pożar w Kielcach. Po ude­rze­niu pio­ru­na zapa­lił się dach stad­ni­ny koni przy ul.Kusocińskiego. (…)

Co dalej z LKJ? Teren przy Krochmalnej dla MOSiR‐u | lublin.gazeta.pl | 24.06.2013 r.

Ratusz nie prze­dłu­ży umo­wy dzier­ża­wy Lubelskiemu Klubowi Jeździeckiemu. Dziesięciohektarowy teren przej­mie od wrze­śnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (…)

Koń z lecz­ni­cy przy. ul. Kopernika wyma­ga napra­wy. Zabytkowa figu­ra się sypie | www.expressilustrowany.pl | 22.06.2013 r.

Zabytkowy koń z fron­to­nu lecz­ni­cy wete­ry­na­ryj­nej przy ul. Kopernika 22, któ­ry ma ponad sto lat i stał się wizy­tów­ką nasze­go mia­sta, będzie zdję­ty i pod­da­ny kon­ser­wa­cji. Trzeba sko­ro­do­wa­ną pod­sta­wę zastą­pić nową, z nie­rdzew­ne­go mate­ria­łu, uzu­peł­nić popę­ka­ną powło­kę z żywic i poma­lo­wać figu­rę. Skomplikowana ope­ra­cja zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na w waka­cje. (…)

Sopot w pod­sko­kach | gdansk.gosc.pl | 20.06.2013 r.

– To są zawo­dy naj­wyż­szej ran­gi – infor­mu­je Olgierd Kuleszyński, dyrek­tor. – Odbywają się tyl­ko 22 takie impre­zy w cią­gu roku na całym świe­cie. (…)

Wśród kape­lu­szy wygrał koń kró­lo­wej. Pierwszy raz w histo­rii | sport.tvn24.pl | 20.06.2013 r.

Tak pisze się histo­ria Ascot – naj­słyn­niej­sze­go toru wiel­kiej Brytanii do wyści­gów koń­skich. W czwart­ko­wej goni­twie o Złoty Puchar zwy­cię­żył pierw­szy raz koń nale­żą­cy do monar­chy rzą­dzą­ce­go w kra­ju. (…)

Na koń! Do Barda! | www.opole.gosc.pl | 20.06.2013 r.

Przez 5 dni będą jechać do sank­tu­arium Matki Bożej Matki Bożej Strażniczki Wiary. (…)

Koń jest zwie­rzę­ciem gospo­dar­skim | www.ppr.pl | 19.06.2013 r.

Polski Związek Hodowców Koni sta­now­czo pro­te­stu­je prze­ciw­ko nie­uczci­wym kam­pa­niom pro­wa­dzo­nym w mediach przez orga­ni­za­cje dążą­ce do usta­wo­wej zmia­ny kwa­li­fi­ka­cji konia ze zwie­rzę­cia gospo­dar­skie­go na zwie­rzę towa­rzy­szą­ce. (…)

Konno przez nasz region | iszczecinek.pl | 19.06.2013 r.

Pięcioro gości zza Odry prze­mie­rza kon­no uro­kli­we tere­ny nasze­go regio­nu. Od kil­ku dni tury­ści z Berlina i Hamburga poko­nu­ją 40. kilo­me­tro­we odcin­ki przez lasy i pola. Łącznie mają do prze­by­cia oko­ło 180 km. (…)

Prof. Budzyński dok­to­rem hono­ris cau­sa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie | www.naukawpolsce.pap.pl | 19.06.2013 r.

Specjalista w dzie­dzi­nie hodow­li koni i badacz zacho­wań zwie­rząt, prof. Marian Budzyński otrzy­mał we wto­rek tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. (…)

Pillar rzą­dzi na Służewcu | Gazeta Wyborcza – Sport | 18.06.2013 r.

Polskiej hodow­li Pillar wygrał naj­waż­niej­szą goni­twę przed Derby na Służewcu, bijąc rekord toru na dystan­sie 2200 metrów. Pillar poko­nał fawo­ry­tów hodow­li irlandz­kiej i ame­ry­kań­skiej, a w tym nie­po­ko­na­ne­go do tej pory Emperora Ajeeza. (…)

Pillar będzie muro­wa­nym fawo­ry­tem w Derby | The Times – Polska | 17.06.2013 r.

Po zwy­cię­stwie w rekor­do­wym cza­sie w kla­sycz­nej Nagrodzie Przychówku, Pillar będzie muro­wa­nym słu­pem w Derby za trzy tygo­dnie na torze wyści­gów kon­nych w Warszawie. (…)

VII Wielka Pniewska w Pniewach | szamotuly.naszemiasto.pl | 17.06.2013 r.

W nie­dzie­lę Pniewach, w ramach Dni Pniew, odby­ła się Parada Konna. Atrakcji dostar­czy­ła roz­gry­wa­na już po raz VII Wielka Pniewska. Organizacja tej impre­zy, obok Centrum Kultury, Biblioteki Miejskiej i Burmistrza Gminy to dzie­ło konia­rzy zrze­szo­nych w Sekcji Jeździeckiej przy Sokole Pniewy. (…)

Kobe wygry­wa w debiu­cie… w wyści­gach kon­nych | sport.wp.pl | 17.06.2013 r.

Gwiazdor dru­ży­ny Los Angeles Lakers Kobe Bryant zna­lazł god­ne­go następ­cę… na torze wyści­go­wym. Dwuletni źre­bak nazwa­ny przez fana koszy­ka­rza Kobe’s Back (Powrót Kobe’go) w debiu­cie wygrał bieg w goni­twie w Hollywood. Nagroda wynio­sła 100 tysię­cy dola­rów. (…)

Holenderka z Grand Prix Sopotu w CSIO. Kolejne pol­skie podium | sport.trojmiasto.pl | 16.06.2013 r.

Ostatni dzień CSIO*** na sopoc­kim hipo­dro­mie przy­niósł naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ny kon­kurs impre­zy, czy­li Grand Prix Sopotu. Zwyciężyła w nim Holenderka Stephanie Brugman na koniu Waldo, któ­ra w fina­ło­wej roz­gryw­ce wyprze­dzi­ła Włocha Lucę Marzianiego na Wivinie zale­d­wie o 0.14 sekun­dy. (…)

Kolejny uda­ny dzień Polaków w CSIO. Ludwiczak jed­nym z fawo­ry­tów Grand Prix w Sopocie | sport.trojmiasto.pl | 15.06.2013 r.

Trzeciego dnia zawo­dów CSIO*** na sopoc­kim hipo­dro­mie w kon­kur­sach koni 6‐letnich i 7‐letnich całe podium zaję­li Polacy. Ponadto Krzysztof Ludwiczak trium­fo­wał do spół­ki z Argentyńczykiem Alexisem Troschem w trwa­ją­cej aż pięć godzin rywa­li­za­cji dwu­fa­zo­wej, z udzia­łem 120 par. Tym samym wywal­czył kwa­li­fi­ka­cję do nie­dziel­ne­go Grand Prix z pulą nagród 120 tys. zło­tych. Ostatni dzień zma­gań roz­pocz­nie się o godzi­nie 10:00. Dla publicz­no­ści wstęp jest bez­płat­ny. (…)

Jeździectwo: biz­nes wysa­dzo­ny z sio­dła | forsal.pl | 15.06.2013 r.

Ułani, kawa­le­ria, husa­ria. Historię mamy pięk­ną, a tra­dy­cji może nam pozaz­dro­ścić cały świat. Lecz z mitu miło­ści Polaka do konia zosta­ło dziś nie­wie­le. Zniszczyły ją lata komu­ny, wol­ny rynek, a dziś topią kry­zys i krzy­we zwier­cia­dło nie­praw­dzi­wych wyobra­żeń. (…)

Dawno temu z Elbląga… jeźdź­cy dotar­li do Kwidzyna | www.portel.pl | 15.06.2013 r.

Elbląscy jeźdź­cy dotar­li do Kwidzyna (niem. Marienwerder), by wziąć tam udział w poli­cyj­nych zawo­dach spor­to­wych. Trasę do Kwidzyna poko­na­li w dwa dni. Konie i jeźdź­cy są w dobrej kon­dy­cji i zazna­jo­mi­li się już z prze­szko­da­mi, któ­re będą musie­li poko­nać. Wzięli też udział w przed­po­łu­dnio­wych ćwi­cze­niach z tre­su­ry i popo­łu­dnio­wych sko­kach przez prze­szko­dy. (ET, sobo­ta, 08.06.1929 r.) (…)

Puchar Narodów CSIO dla Szwecji. Polacy naj­lep­si na mło­dych koniach | sport.trojmiasto.pl | 14.06.2013 r.

Drugi dzień CSIO***, któ­ry odby­wa się na sopoc­kim hipo­dro­mie, przy­niósł kon­kurs o naj­wyż­szej puli nagród – 123000 zło­tych. Zwyciężyła w nim repre­zen­ta­cja Szwecji. Polacy ukoń­czy­li kon­kurs na 7. pozy­cji. Biało‐czerwoni ponow­nie domi­no­wa­li nato­miast w kon­kur­sie mło­dych koni. W sobo­tę, od godzi­ny 8 dal­szy ciąg rywa­li­za­cji. Dla publicz­no­ści wstęp na sopoc­ki hipo­drom jest bez­płat­ny. (…)

Światowa eli­ta koni w Sopocie. Razem są war­te ok. 100 mln euro | www.tvn24.pl | 14.06.2013 r.

112 zawod­ni­ków z 20 kra­jów na ponad 300 koniach bie­rze udział w Międzynarodowych Zawodach w Skokach – CSIO. To naj­więk­sza ran­gą impre­za jeź­dziec­ka w Polsce. Same konie, któ­re bio­rą w niej udział, war­te są ok. 100 mln euro. (…)

Polskie podium pod­czas CSIO. Pierwszy dzień zma­gań w biało‐czerwonych bar­wach | sport.trojmiasto.pl | 13.06.2013 r.

Inauguracyjny dzień zma­gań jeź­dziec­kich pod­czas CSIO*** na sopoc­kim hipo­dro­mie był bar­dzo szczę­śli­wy dla Polaków. W każ­dym z trzech kon­kur­sów mie­li­śmy na podium repre­zen­tan­tów nasze­go kra­ju. Mało tego, w dwóch z nich, zaj­mo­wa­li oni pierw­sze miej­sca. W pią­tek, od godzi­ny 8 dal­szy ciąg rywa­li­za­cji. Dla publicz­no­ści wstęp wol­ny. (…)

Nauka jaz­dy kon­nej spo­so­bem na let­ni wypo­czy­nek | Echo dnia | 12.06.2013 r.

Wakacje w sio­dle pro­po­nu­je dzie­ciom i mło­dzie­ży stad­ni­na koni Hubertus w Skaryszewie (…)

Skakali przez prze­szko­dy | www.barlinek24.pl | 11.06.2013 r.

Dwa dni trwa­ły Regionalne Zawody Jeździeckie w sko­kach przez prze­szko­dy, na tere­nie stad­ni­ny koni w Płonnie. W zma­ga­niach udział wzię­ło oko­ło 100 zawod­ni­ków z kil­ku­na­stu klu­bów jeź­dziec­kich. Do Płonna przy­je­cha­li zawod­ni­cy m.in. ze Szczecina, Dębna, Śremu, Gorzowa, Łobza, Pyrzyc, Nowielic, Żelichowa, Jaszkowa. Rywalizacja odby­wa­ła się w kla­sach LL, L, P, N i C. (…)

Kolejne suk­ce­sy koni ze Stadniny Michałów! | Echo dnia | 10.06.2013 r.

Bardzo uda­ny był minio­ny week­end dla koni ze Stadniny Michałów. Podczas zakoń­czo­ne­go w Białce XXIII Młodzieżowego Czempionatu Polski rocz­ny ogie­rek o imie­niu Złoty Medal zdo­był jed­no­gło­śnie Młodzieżowy Czempionat Polski. (…)

Camerun potwier­dził, że jest naj­lep­szym dłu­go­dy­stan­sow­cem | The Times – Polska | 10.06.2013 r.

Stylem zwy­cię­stwa w Nagrodzie Widzowa, tra­dy­cyj­nie roz­gry­wa­nej na torze wyści­gów kon­nych na Służewcu w Warszawie na trzy tygo­dnie przed daw­ną Nagrodą Cesarską (obec­nie Prezesa Totalizatora Sportowego), Camerun potwier­dził, że jest naj­lep­szym dłu­go­dy­stan­so­wym koniem tre­no­wa­nym w Polsce. (…)

Palace Malice wygrał Belmont Stakes | Gazeta Wyborcza – Sport | 10.06.2013 r.

Palace Malice trium­fo­wał w ostat­niej odsło­nie ame­ry­kań­skiej Potrójnej Korony Belmont Stakes. Wpadł na metę z prze­wa­gą trzech dłu­go­ści nad zwy­cięz­ca­mi Kentucky Derby i Preakness Stakes – Orbem i Oxbowem. (…)

Pomigacze – Majątek Howieny: Dzień Konia 2013 | www.wspolczesna.pl | 10.06.2013 r.

Impreza odby­ła się już po raz dzie­sią­ty. Jedną z atrak­cji impre­zy był kon­kurs powo­że­nia zaprzę­ga­mi kon­ny­mi. (…)

CSIO*** Sopot 2013 w TVP Sport od 14.06 | satkurier.pl | 10.06.2013 r.

36 pol­skich zawod­ni­ków przy­wie­zie do Sopotu pra­wie 100 koni. Podczas zawo­dów CSIO*** pol­ska repre­zen­ta­cja liczyć będzie 36 zawod­ni­ków. Na par­ku­rze będą wal­czyć o naj­lep­sze miej­sca wraz z bli­sko set­ką koni, w tym 36, któ­re zosta­ły zgło­szo­ne do kon­kur­su mło­dych koni – CSI*YH. Transmisje na żywo w TVP Sport od 14 czerw­ca 2013 roku. (…)

XIII Międzynarodowy Turniej Policji Konnej w Częstochowie | www.dziennikzachodni.pl | 09.06.2013 r.

W czę­sto­chow­skim ośrod­ku Pegaz odbył się XIII Międzynarodowy Turniej Policji Konnej. W zawo­dach wzię­ło udział 24 zawod­ni­ków z 12 poli­cyj­nych dru­żyn kon­nych. Najlepszą dru­ży­ną zawo­dów oka­za­ła się repre­zen­ta­cja poli­cji cze­skiej. Najlepszym zawod­ni­kiem tur­nie­ju został Radek Sejstal, któ­ry z rąk I Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Zbigniewa Klimusa otrzy­mał puchar patro­na tur­nie­ju – Komendanta Głównego Policji. (…)

Belg i Holenderka naj­lep­si w Poznaniu | sport.tvp.pl | 08.06.2013 r.

Holenderka Jody van Gerwen oraz Belg Olivier Philippaerts wygra­li sobot­nie kon­kur­sy zali­cza­ne do świa­to­we­go ran­kin­gu pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów jeź­dziec­kich w sko­kach przez prze­szko­dy roz­gry­wa­nych w Poznaniu. (…)

Jaka przy­szłość cze­ka Hipodrom Wola? | epoznan.pl | 08.06.2013 r.

Sytuacja spół­ki pro­wa­dzo­nej przez Urząd Marszałkowski zmie­ni­ła się zna­czą­co – uda­ło się jej wyjść z pro­ble­mów finan­so­wych. Na razie jed­nak trud­no mówić o przy­szło­ści Hipodromu Wola, bo krzy­żu­ją się tam inte­re­sy mia­sta Poznania i samo­rzą­du woje­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go. (…)

Sokoły i konie na Dniach Przyrodników w Pawłowicach | wroclaw.naszemiasto.pl | 08.06.2013 r.

Mieszkańcy Pawłowic i oko­lic bawią się na pik­ni­ku przy­go­to­wa­nym przez Uniwersytet Przyrodniczy w ogro­dach pała­cu w Pawłowicach. Pokazy sokol­ni­ków, ujeż­dża­czy koni, kwia­tów, zaba­wy dla dzie­ci, tar­gi roślin i wie­le innych atrak­cji przy­cią­gnę­ły set­ki osób. Zabawa potrwa do godz. 22. (…)

Zobacz, ile pań­stwo tra­ci na kon­nych wyści­gach | gospodarka.dziennik.pl | 06.06.2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli wzię­ła pod lupę konie. A dokład­niej – wyści­gi kon­ne, na orga­ni­za­cje któ­rych mono­pol ma pań­stwo. (…)

Saudyjski ksią­żę star­tu­je wierz­chem w Poznaniu „Arabowie pro­si­li, by go wcią­gnąć na listę” | Gazeta Wyborcza – Sport | 04.06.2013 r.

Saudyjski ksią­żę Fajsal Al‐Shalan, czło­nek kró­lew­skiej rodzi­ny w Arabii Saudyjskiej, to jeden z uczest­ni­ków zawo­dów jeź­dziec­kich CSI4, któ­re w czwar­tek rusza­ją w Poznaniu. Takiej impre­zy kon­nej jesz­cze w Polsce nie było. (…)

Inauguracja sezo­nu wyści­gów kon­nych na torze pod Bochnią | bochnia.naszemiasto.pl | 04.06.2013 r.

Były wido­wi­sko­we wyści­gi kon­ne, mini­za­kła­dy, a tak­że wie­le kon­kur­sów. Krakowski Tor Wyścigów Konnych miesz­czą­cy się na gra­ni­cy Dąbrówki i Buczkowa w gmi­nie Rzezawa zain­au­gu­ro­wał sezon. (…)

Jeźdźcy opa­nu­ją Wolę | www.poznan.pl | 04.06.2013 r.

Czwarty Memoriał Macieja Frankiewicza – mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w sko­kach przez prze­szko­dy -odbę­dzie się od 6 do 9 czerw­ca na poznań­skiej Woli. (…)

Niebawem | www.papaja.pl | 03.06.2013 r.

W nie­dzie­lę 23 czerw­ca Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort już po raz jede­na­sty zapra­sza na XI edy­cję Święta Konia. (…)

Regionalne Zawody Jeździeckie odby­ły się w Olsztynie | www.olsztyn24.com | 03.06.2013 r.

Przez dwa dni (1 – 2.06) w Ośrodku Jeździeckim UWM odby­wa­ły się Regionalne Zawody Konne. Atrakcji nie bra­ko­wa­ło, ale publicz­ność nie dopi­sa­ła w takim stop­niu, jak ocze­ki­wa­li tego orga­ni­za­to­rzy, a szko­da. (…)

Służewiec – mia­stecz­ko wyści­go­we | www.polskieradio.pl | 03.06.2013 r.

3 czerw­ca 1939 roku otwar­to Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Był to wte­dy naj­no­wo­cze­śniej­szy i naj­więk­szy tor wyści­gów kon­nych w Europie. Obiekt do dziś posia­da nie­zmie­nio­ną for­mę architektoniczno‐przestrzenną. (…)

* * *

Maj 2013

Skoki przez prze­szko­dy i jaz­da western w Kortowie | www.olsztyn.sport.pl | 31.05.2013 r.

Skoki kon­ne przez prze­szko­dy, ale tak­że pokaz jaz­dy western czy zaprzę­go­wej jaz­dy spor­to­wej. To tyl­ko nie­któ­re atrak­cje, któ­re w week­end będzie moż­na zoba­czyć na tere­nie ośrod­ka jeź­dziec­kie­go UWM w Olsztynie. (…)

X Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych | Gospodarz.pl | 29.05.2013 r.

Dnia 25 maja 2013 r. w Kaczenicach, odby­ła się X Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych, zor­ga­ni­zo­wa­na przez Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej i KS Cortina. (…)

Piątek: Rusza sezon wyści­gów kon­nych | www.bochnianin.pl | 29.05.2013 r.

Po raz kolej­ny zapra­sza­my na Krakowski Tor Wyścigów Konnych w Buczkowie – Dąbrówce w gmi­nie Rzezawa (powiat bocheń­ski). W naj­bliż­szy pią­tek (31 maja) odbę­dzie się tam inau­gu­ra­cja sezo­nu Wyścigów Konnych 2013. Start o godz. 14:30. (…)

Skoki kon­ne Nad Wigrami | www.suwalki.info | 28.05.2013 r.

Parkur Stadniny Nad Wigrami w Mikołajewie sta­nie się w naj­bliż­szy week­end are­ną kon­nych zma­gań i spek­ta­ku­lar­ne­go kon­kur­su zryw­ki spor­to­wej. W wyda­rze­niu weź­mie udział 50 zawod­ni­ków z Polski i Litwy oraz 140 koni. Będą poka­zy zaprzę­go­we, regio­nal­ny kier­masz i mnó­stwo atrak­cji dla naj­młod­szych. (…)

Sprinter Dawn Approach pobie­gnie w Derby na 2400 m | The Times – Polska | 27.05.2013 r.

Trzyletni irlandz­ki ogier Dawn Approach jest pierw­szym sprin­te­rem peł­nej krwi angiel­skiej, któ­ry może wygrać naj­star­sze na świe­cie Derby w Epsom na wzgó­rzach pod Londynem na naj­trud­niej­szej histo­rycz­nej tra­sie z 40‐metrowym wznie­sie­niem przez poło­wę dystan­su i sza­leń­czym zjaz­dem w dół do dłu­giej 800‐metrowej pro­stej z koń­ców­ką pod gór­kę. (…)

Księżna Śniegu, Krab i Hortensja bie­ga­ją dziś na Partynicach | wroclaw.gazeta.pl | 26.05.2013 r.

Piękne konie, dziel­ni dżo­ke­je, emo­cje, obsta­wia­nie zakła­dów – o godz. 14.15 na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych po raz dru­gi w tym sezo­nie roze­gra­na będzie mię­dzy­na­ro­do­wa goni­twa z prze­szko­da­mi. Wstęp wol­ny. (…)

Nowe Jankowice naj­lep­sze w hodow­li koni zim­no­krwi­stych | www.pomorska.pl | 25.05.2013 r.

Nieprzypadkowo gnia­dy ogier Bel z Nowych Jankowic zwy­cię­żył na 26. Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Podgrudziądzka stad­ni­na jest naj­lep­sza w hodow­li koni zim­no­krwi­stych. (…)

O jeź­dziec­twie z Anetą Ostrowską, wła­ści­ciel­ką Stada Ogierów w Bogusławicach | piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl | 24.05.2013 r.

Wszystko się zaczę­ło nie­win­nie, od pasji i miło­ści do koni. Pochodząca z Łodzi Aneta Ostrowska zawsze marzy­ła o jeź­dziec­twie i o tym, żeby kie­dyś mieć swo­je wła­sne konie. (…)

Nielegalny trans­port koni z Niemiec. Mieszkańcy Bogatyni ruszy­li na ratu­nek | www.tvn24.pl | 24.05.2013 r.

- Jak je zoba­czy­łam, ugię­ły mi się nogi. Wychudzone, wystra­szo­ne, cho­re – opo­wia­da miesz­kan­ka Bogatyni, do któ­rej tra­fi­ły konie z nie­le­gal­ne­go trans­por­tu. Podróż z Niemiec do Polski prze­ży­ło sie­dem z dzie­wię­ciu zwie­rząt. Przemytnicy usły­sze­li już zarzu­ty. (…)

Raculka cała z baj­ki. Na koniach Shrek, Pipi i Zorro | zielonagora.gazeta.pl | 24.05.2013 r.

Tylu posta­ci z baj­ki ośro­dek jeź­dziec­ki w Raculce daw­no nie widział. Na par­ku­rze świet­nie pre­zen­to­wa­ły się nie tyl­ko konie, ale i ich jeźdź­cy: Gnijąca Panna Młoda, Asterix, Czerwony Kapturek. W ten spo­sób miło­śni­cy koni świę­to­wa­li stu­denc­kie Bachanalia. Jednak impre­zie przy­świe­cał tak­że inny cel – obro­na ośrod­ka w Raculce. To ostat­ni dzwo­nek, żeby prze­ko­nać rek­to­ra do zanie­cha­nia sprze­da­ży ośrod­ka. (…)

Zawody jeź­dziec­kie w Pszczelej Woli | ias24.eu | 24.05.2013 r.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli w powie­cie lubel­skim będzie w naj­bliż­szą nie­dzie­lę 26 maja are­ną zma­gań uczest­ni­ków Zawodów Regionalnych i Towarzyskich w Skokach Przez Przeszkody, któ­re są jed­no­cze­śnie dru­gą eli­mi­na­cją Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny. (…)

Zawody w Szarży | samorzad.pap.pl | 24.05.2013 r.

Piękna pogo­da dopi­sa­ła orga­ni­za­to­rom corocz­nych zawo­dów regio­nal­nych w sko­kach przez prze­szko­dy, zor­ga­ni­zo­wa­nych 18 maja 2013 r. w Kaniach. (…)

Policja w akcji: Konnicą roz­pę­dza­li tłum | www.expressilustrowany.pl | 23.05.2013 r.

W gęstym dymie i huku petard zapre­zen­to­wa­ła dzi­siaj swo­je umie­jęt­no­ści na tere­nie Oddziału Prewencji Policji przy ul. Pienistej kon­ni­ca łódz­kiej poli­cji. Przygotowanie jeźdź­ców i ich ruma­ków do pacy­fi­ka­cji agre­syw­ne­go tłu­mu we współ­dzia­ła­niu z pie­szym pod­od­dzia­łem poli­cji, oce­nia­li przed­sta­wi­cie­le Komendy Głównej Policji. (…)

Amazonki i jeźdź­cy na 102 koniach ska­ka­li w Damaszce | gniew.naszemiasto.pl | 23.05.2013 r.

Amazonki i jeźdź­cy na 102 koniach z kil­ku woje­wództw przez dwa dni rywa­li­zo­wa­li w naj­więk­szej od kil­ku lat majo­wej impre­zie jeź­dziec­kiej w sko­kach przez prze­szko­dy w powie­cie tczew­skim, regio­nal­nych zawo­dach połą­czo­nych tym razem z eli­mi­na­cja­mi do ogól­no­pol­skiej olim­pia­dy mło­dzie­ży. (…)

Uniwersytet Jeździecki na Strzegom Horse Trials | www.swidniczka.com | 21.05.2013 r.

Podczas zbli­ża­ją­cych się zawo­dów Strzegom Horse Trials odbę­dzie się kolej­ny zjazd Uniwersytetu Jeździeckiego. Strzegom Horse Trials to czte­ry dni spor­to­wej rywa­li­za­cji, pod­czas któ­rej roze­gra­ny zosta­nie Puchar Narodów w dys­cy­pli­nie wszech­stron­ne­go kon­kur­su konia wierz­cho­we­go. Emocjom spor­to­wym towa­rzy­szyć będą wykła­dy zor­ga­ni­zo­wa­ne w ramach ósme­go zjaz­du Uniwersytetu Jeździeckiego. (…)

Irlandia znów wygry­wa w kla­sy­kach na Służewcu | The Times – Polska | 20.05.2013 r.

Trzylatki zaku­pio­ne jako rocz­nia­ki na aukcji w Irlandii za kil­ka tysię­cy euro dru­gi rok z rzę­du zwy­cię­ży­ły w pierw­szych kla­sy­kach na torze wyści­gów kon­nych na Służewcu. (…)

Szok! Znany poli­tyk na obra­dy przy­je­chał… kon­no | www.fakt.pl | 20.05.2013 r.

Zbliżają się jakieś wybo­ry? Bo Jacek Soska, rad­ny sej­mi­ku woje­wódz­twa mało­pol­skie­go znów pro­wo­ku­je i zwra­ca na sie­bie uwa­gę. Na obra­dy przy­je­chał do Krakowa… wierz­chem. Tłumaczy, że pod Wawelem bra­ku­je par­kin­gów, dla­te­go samo­chód zosta­wił w gara­żu, a sam wsko­czył na konia. Rumaka na czas obrad uwią­zał na traw­ni­ku. (…)

Oxbow zwy­cię­żył Preakness Stakes | Gazeta Wyborcza – Sport | 19.05.2013 r.

W sobo­tę goni­twę Preakness Stakes war­tą milion dola­rów zwy­cię­żył Gary Stevens dosia­da­ją­cy konia Oxbow. Wyścig zali­cza­ny jest do naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych wyści­gów USA – Triple Crown. Koń ze staj­ni Darella Wayne’a Lukasa, legen­dar­ne­go tre­ne­ra, ukoń­czył bieg w 1:57:54. (…)

Majówka z koniem: Wielu zna­ko­mi­tych jeźdź­ców na par­ku­rze w Szczepankowie | www.gloswielkopolski.pl | 18.05.2013 r.

Wiele emo­cji cze­ka w sobo­tę i nie­dzie­lę na sym­pa­ty­ków jeź­dziec­twa. Na par­ku­rze przy ul. Gospodarskiej (os. Spławie‐Szczepankowo) w Poznaniu do rywa­li­za­cji pod­czas dzie­sią­tej już „Majówki z koniem” sta­nie wie­lu zna­ko­mi­tych zawod­ni­ków. Gwiazdą poka­zów będzie Karolina Wajda. Patronem pra­so­wym 10. Majówki z koniem jest Głos Wielkopolski. (…)

Kumulacja na Służewcu | biznes.onet.pl | 17.05.2013 r.

Koniarzom i hazar­dzi­stom sko­czy­ło ciśnie­nie. Prezes Totalizatora Sportowego, Wojciech Szpil, chce przy­wró­cić daw­ną świet­ność war­szaw­skim torom wyści­go­wym na Służewcu. Ambitny plan wypa­li pod warun­kiem, że PwC znaj­dzie inwe­sto­rów, któ­rzy wyło­żą 1 mld zł. (…)

Praktyki zawo­do­we we Francji | grajewo24.pl | 15.05.2013 r.

W Zespole Szkół w Niećkowie zakoń­czo­no reali­za­cję pro­jek­tu „Staże i prak­ty­ki zagra­nicz­ne dla osób kształ­cą­cych się i szko­lą­cych się zawo­do­wo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego‐Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasa­dach Programu Leonardo da Vinci będą­ce­go czę­ścią Programu „Uczenie się przez całe życie”. (…)

Sprzedaż konia na wokan­dzie | TVP Rzeszów | 15.05.2013 r.

Rzeszowski sąd, a na ławie oskar­żo­nych poli­cjan­ci a przed­mio­tem spra­wy sprze­daż konia do służ­by w poli­cji. Dziś Sąd Rejonowy w Rzeszowie unie­win­nił funk­cjo­na­riu­szy oskar­żo­nych o wyłu­dze­nie na szko­dę Urzędu Marszałkowskiego 10 i pół tys. zło­tych. Teraz poli­cjan­ci zamie­rza­ją docho­dzić spra­wie­dli­wo­ści w sadzie. Chcą odszko­do­wa­nia od Biura Spraw Wewnętrznych za nie­słusz­ne oskar­że­nie. (…)

Wyścigi kon­ne. Wielka pasja Brytyjczyków | sport.goniec.com | 15.05.2013 r.

Szacuje się, że wyści­gi są dru­gim naj­bar­dziej popu­lar­nym spor­tem na Wyspach. Pierwszym, rzecz jasna, jest pił­ka noż­na. Tradycja wyści­gów kon­nych w Anglii jest moc­no zako­rze­nio­na. To sport bar­dzo docho­do­wy. Zakłady oraz wyso­kie wygra­ne przy­cią­ga­ją rze­sze ludzi. Można nawet rzec, że wyści­gi kon­ne są w Wielkiej Brytanii kwin­te­sen­cją zakła­dów buk­ma­cher­skich. (…)

Czempionaty i wice­czem­pio­na­ty koni na XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu | Gospodarz.pl | 15.05.2013 r.

odczas tego­rocz­nej edy­cji XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych wyło­nio­no czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów róż­nych ras koni. (…)

Policjanci schwy­ta­li… konia | wiadomosci.wpr24.pl | 14.05.2013 r.

Codzienna pra­ca poli­cjan­tów koja­rzy się na ogół ze ści­ga­niem prze­stęp­ców i wyła­py­wa­niem pira­tów dro­go­wych. Okazuje się jed­nak, że dzia­ła­nia funk­cjo­na­riu­szy nie ogra­ni­cza­ją się tyl­ko do tego. Przekonali się o tym mun­du­ro­wi z Grodziska, któ­rzy inter­we­nio­wa­li w celu usu­nię­cia z dro­gi… konia stwa­rza­ją­ce­go zagro­że­nie dla kie­row­ców i prze­chod­niów. (…)

Zespół torów na Służewcu jest iko­ną Warszawy. Jeździectwo to spra­wa naro­do­wa | The Times – Polska | 13.05.2013 r.

Największą bolącz­ką jest brak wła­ści­wej orga­ni­za­cji i zestan­da­ry­zo­wa­nej ofer­ty dla spo­łe­czeń­stwa. Konno jeź­dzi w Polsce 300 tys. osób, jest ponad 1500 ośrod­ków i staj­ni. Nigdy nie wia­do­mo, czy tra­fi się dobrze, czy źle. Potrzeba spój­nej ofer­ty, z cer­ty­fi­ka­ta­mi i licen­cja­mi dla szko­le­niow­ców.” Z sena­to­rem Łukaszem Abgarowiczem, pre­ze­sem Polskiego Związku Jeździeckiego, roz­ma­wia­ją Marek Szewczyk i Wiktor Lubicz (…)

Przed nami X Regionalne Targi Rolne w Bielicach | www.mogilno.pl | 13.05.2013 r.

Już w naj­bliż­szą sobo­tę i nie­dzie­lę (18 – 19 maja) na tere­nie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach odbę­dą się X Regionalne Targi Rolne. (…)

XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu – pod­su­mo­wa­nie | Gospodarz.pl | 13.05.2013 r.

W dniach 10 – 12 maja 2013 roku na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich odby­ła się XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, pod­czas któ­rej zapre­zen­to­wa­no bli­sko 2000 róż­nych ras zwie­rząt hodow­la­nych i gospo­dar­skich. (…)

Zawody WKKW w stad­ni­nie koni w Racocie odby­ły się w minio­ny week­end | koscian.naszemiasto.pl | 13.05.2013 r.

W stad­ni­nie koni w Racocie odby­ły się kra­jo­we zawo­dy WKKW. Na racoc­kim hipo­dro­mie moż­na było podzi­wiać wspa­nia­łe konie i świet­nych jeźdź­ców, star­tu­ją­cych w trzech kon­ku­ren­cjach: ujeż­dże­niu, sko­kach przez prze­szko­dy oraz cros­sie. (…)

Bomba poszła w górę! Zmiany na Partynicach | TVP Wrocław | 12.05.2013 r.

W nie­dzie­lę po połu­dniu na wro­cław­skich Partynicach bom­ba poszła w górę. Odbyło się sto gonitw, a do wygra­nia była rekor­do­wa suma nagród – aż 1,3 mln zł. Ten sezon będzie wyjąt­ko­wy, bo po raz pierw­szy w powo­jen­nej histo­rii toru na star­cie sta­ną prze­zna­czo­ne do wyści­gów konie peł­nej krwi angiel­skiej. (…)

Czesi wciąż nie przy­sła­li do Polski pró­bek mię­sa woło­we­go, w któ­rym mia­ła znaj­do­wać się koni­na | biznes.interia.pl | 11.05.2013 r.

- Czesi wciąż nie prze­sła­li pol­skiej stro­nie pró­bek dowo­dzą­cych obec­no­ści koni­ny w wypro­du­ko­wa­nym w Polsce mię­sie woło­wym – ujaw­nia Marek Sawicki. Zdaniem byłe­go mini­stra rol­nic­twa, cze­skie oskar­że­nia o fał­szo­wa­nie pol­skich wyro­bów mię­snych są prze­ja­wem nie­uczci­wej wal­ki kon­ku­ren­cyj­nej. Politycy ule­ga­ją lob­by pro­du­cen­tów, któ­rzy oba­wia­ją się kon­ku­ren­cji pol­skich pro­duk­tów. Utrudnia to wza­jem­ne poro­zu­mie­nie. (…)

Nagroda Golejewka. Na Służewcu bie­gnie koń­ska eli­ta w goni­twie z pulą nagród 45 tys. zł | www.warszawa.sport.pl | 09.05.2013 r.

Bardzo moc­ną staw­kę star­szych koni, ze zwy­cięz­cą Wielkiej Warszawskiej 2012 Camerunem na cze­le, zgro­ma­dzi­ła na star­cie Nagroda Golejewka. W naj­bliż­szy week­end zapo­wia­da­ją się na war­szaw­skim Służewcu wiel­kie emo­cje. (…)

Martwy koń leżał przy dro­dze trzy dni. Zniknął | gorzow.gazeta.pl | 07.05.2013 r.

Gniadą klacz potrą­cił oso­bo­wy golf. Zwierzę zgi­nę­ło w męczar­niach. Koń miał zła­ma­ne nogi, roz­cię­ty zad. Przez trzy dni leżał przy dro­dze mię­dzy Lubskiem a Nowogrodem Bobrzańskim. Policjanci roz­kła­da­ją ręce: – Przecież nie wepchnie­my go do radio­wo­zu (…)

Piknik rodzin­ny i kon­ne zawo­dy ujeż­dże­nio­we w Radzionkowie | tarnowskiegory.naszemiasto.pl | 07.05.2013 r.

Mateusz Cichoń (KJ Lider Radzionków) dwu­krot­nie sta­nął na podium naj­waż­niej­szych kon­kur­sów pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów ujeż­dże­nio­wych w Radzionkowie. Odbyły sie one wraz z tra­dy­cyj­nym pik­ni­kiem rodzin­nym przy Riding Clubie. Zobaczcie nasze zdję­cia. (…)

Rusza sezon na Partynicach | Gazeta Wyborcza – Sport | 06.05.2013 r.

W nie­dzie­lę 12 maja 2013 r. rusza na Partynicach we Wrocławiu sezon wyści­go­wy, jakie­go w histo­rii toru jesz­cze nie było. Dzięki sta­ra­niom Dolnośląskiego Stowarzyszenia Wyścigów Konnych „Partynice” w cią­gu 14 mityn­gów roze­gra­nych zosta­nie 98 gonitw z rekor­do­wą sumą nagród ponad 1,3 mln zł. (…)

W Technikum Hodowli Koni powsta­nie kla­sa o pro­fi­lu „poli­cja kon­na” | wyborcza.pl | 06.05.2013 r.

W Technikum Hodowli Koni w Benicach (Zachodniopomorskie) powsta­nie kla­sa o pro­fi­lu „poli­cja kon­na” Od wrze­śnia ma się w niej uczyć 20 uczniów. (…)

Konie w staj­ni wład­cy Dubaju na dopin­gu. Czy Szejk wie­dział o pro­ce­de­rze? | The Times – Polska | 06.05.2013 r.

Światem bry­tyj­skich wyści­gów kon­nych wstrzą­snę­ła afe­ra dopin­go­wa, któ­ra wpra­wi­ła w zakło­po­ta­nie jego naj­bar­dziej wpły­wo­wą postać. Jednak tem­po roz­wią­zy­wa­nia skan­da­lu każe posta­wić pyta­nia samej dys­cy­pli­nie, jak i czło­wie­ko­wi zwa­ne­mu w jej krę­gu Szejkiem. (…)

Konik Polski atrak­cją tury­stów | TVP Białystok | 03.05.2013 r.

Nietypowy pomysł na spę­dze­nie majów­ki. Nietypowy, bo łączą­cy wypo­czy­nek na łonie natu­ry, z towa­rzy­stwem Konika Polskiego. Jest on ostat­nio coraz więk­szą atrak­cją przy­cią­ga­ją­cą tury­stów do gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych w woje­wódz­twie pod­la­skim i Biebrzańskiego Parku Narodowego. (…)

Potrzebni sil­ni ludzie i konie. Wytworzymy w Krakowie próż­nię | krakow.gazeta.pl | 02.05.2013 r.

Do Ogrodu Doświadczeń zapra­sza Muzeum Inżynierii Miejskiej. Potrzebnych będzie kil­ka­na­ście koni i wie­lu kra­ko­wian, żeby roze­rwać meta­lo­we pół­ku­le, z któ­rych wypom­po­wa­no powie­trze – prze­pro­wa­dzi­my słyn­ny eks­pe­ry­ment zwią­za­ny z wytwo­rze­niem próż­ni. (…)

Prezydent Turkmenistanu spadł z konia | fakty.interia.pl | 01.05.2013 r.

Prezydent Turkmenistanu Kurbankuły Berdymuchammedow o mały włos unik­nął poważ­nych obra­żeń, gdy spadł z konia pod­czas wyści­gu, któ­ry wygrał; lokal­ne media prze­mil­cza­ły wypa­dek – pisze w śro­dę AFP i odsy­ła chęt­nych do obej­rze­nia wypad­ku do ser­wi­su YouTube. (…)

* * *

Kwiecień 2013

Dwa trium­fy Polaka w Sopocie w Międzynarodowych Zawodach WKKW | Dziennik Bałtycki | 30.04.2013 r.

Polak Kamil Rajnert wygrał dwa kon­kur­sy w ramach Międzynarodowych Zawodów – WKKW, któ­re przez week­end odby­wa­ły się na sopoc­kim hipo­dro­mie. (…)

Na ratu­nek Wyścigom | naszeblogi.pl | 30.04.2013 r.

Towarzystwo Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Gospodarskich w Królestwie Polskim zosta­ło powo­ła­ne do życia w 1841 roku. Na tor wyści­go­wy wydzie­lo­no część Pola Mokotowskiego i na Polu Mokotowskim odby­ły się w czerw­cu 1841 roku pierw­sze wyści­gi. W 1887 roku prze­nie­sio­no wyści­gi na uli­cę Polną, gdzie zbu­do­wa­no try­bu­ny. W 1925 roku „ Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce” naby­ło z wila­now­skich dóbr Branickich oko­ło 150 ha grun­tów na któ­rych w 1939 roku powstał bar­dzo nowo­cze­sny tor wyści­go­wy. To ostat­nie wiel­kie dzie­ło II Rzeczpospolitej. (…)

Inscenizacja powstań­czej potycz­ki. Warto było być w Kaczkowie! | www.to.com.pl | 29.04.2013 r.

Tłumy ludzi obej­rza­ło insce­ni­za­cję potycz­ki pod Feliksowem (…)

Na Służewcu roz­po­czął się sezon wyści­gów kon­nych | Gazeta Wyborcza – Warszawa | 28.04.2013 r.

W sobo­tę zain­au­gu­ro­wa­no 69. sezon wyści­gów kon­nych na Służewcu. Pierwszego dnia publicz­ność obej­rza­ła osiem gonitw. Z oka­zji otwar­cia sezo­nu orga­ni­za­to­rzy zapla­no­wa­li, oprócz wyści­gów, wie­le atrak­cji dla całych rodzin. (…)

Wiecha na sopoc­kim hipo­dro­mie | www.trojmiasto.pl | 26.04.2013 r.

Nowe kon­struk­cje hal hipo­dro­mu są już pra­wie goto­we. Prace przy rewi­ta­li­za­cji jed­ne­go z sym­bo­li Sopotu są na pozio­mie 70 pro­cent. Odnowiony hipo­drom otwar­ty zosta­nie pod koniec sierp­nia. (…)

Majówka z łukiem i koniem na Polach Grunwaldu | www.olsztyn24.com | 26.04.2013 r.

Tętent kopyt i świst strzał w ramach Międzynarodowych Zawodów Historycznego Łucznictwa Konnego i Tradycyjnego, a tak­że wido­wi­sko­we poka­zy umie­jęt­no­ści łucz­ni­czych i jeź­dziec­kich, wykła­dy i warsz­ta­ty na dłu­gi majo­wy week­end przy­go­to­wa­ło Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. (…)

Dzięki nim wra­ca wia­ra w sport | www.rp.pl | 25.04.2013 r.

Rozstrzygnięto kolej­ny Konkurs Fair Play orga­ni­zo­wa­ny przez Polski Komitet Olimpijski. (…)

Aleksandra Dessauer mistrzy­nią woje­wódz­twa | lubartow24.pl | 24.04.2013 r.

W minio­ny week­end w malow­ni­czo poło­żo­nym Zamojskim Ranczo Debry w Lipinie Nowej odby­ły się Halowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w sko­kach przez prze­szko­dy. (…)

Skandal dopin­go­wy w staj­ni wyści­go­wej szej­ka Dubaju | Gazeta Wyborcza – Sport | 23.04.2013 r.

11 wierz­chow­ców z gwiaz­dor­skiej staj­ni Godolphin z Newmarket w hrab­stwie Suffolk było szpry­co­wa­nych ste­ry­da­mi ana­bo­licz­ny­mi. Trener prze­pra­sza i twier­dzi, że nie miał poję­cia o tym, że robi coś wbrew prze­pi­som. – To czar­ny dzień dla Godolphin. Wszyscy jeste­śmy w szo­ku – powie­dział mena­dżer staj­ni. (…)

Koniec dra­ma­tu koni z dro­gi do Morskiego Oka? | www.gazetakrakowska.pl | 23.04.2013 r.

Fiakrzy wożą­cy tury­stów na tra­sie do Morskiego Oka w cza­sie zbli­ża­ją­ce­go się dłu­gie­go week­en­du majo­we­go nie będą mie­li łatwe­go życia. Konie dosta­ną anio­ła stró­ża – i to nie jed­ne­go. W miej­scu, gdzie pra­cu­ją, wkrót­ce poja­wią się zastę­py obroń­ców zwie­rząt i wzmoc­nio­ne kon­tro­le pra­cow­ni­ków Tatrzańskiego Parku Narodowego. Taka armia spraw­dzi czy zwie­rzę­tom cią­gną­cym wozy z tury­sta­mi nie dzie­je się krzyw­da. Nikt bowiem nie chce dopu­ścić do sytu­acji, gdy na tra­sie pad­nie kolej­ne zwie­rzę. (…)

Brakuje pomy­słu na pro­mo­cję wyści­gów kon­nych | The Times – Polska | 22.04.2013 r.

Totalizator Sportowy wydzie­lił na moder­ni­za­cję try­bu­ny I i II na Służewcu po 10 mln zł z sumy 35 mln prze­zna­czo­nej na remon­ty – poin­for­mo­wał Grzegorz Sołtysiński, czło­nek zarzą­du TS. Kolejny sezon wyści­go­wy roz­po­czy­na się w sobo­tę 27 kwiet­nia w Warszawie bez naj­więk­szej 100‐metrowej try­bu­ny środ­ko­wej, z kul­to­wą halą w środ­ku. (…)

Wrocław: Co i komu za dar­mo dają Partynice | www.gazetawroclawska.pl | 21.04.2013 r.

Lubisz konie? Chcesz z nimi pra­co­wać i na tym zara­biać? Trafiłeś ide­al­nie – daje­my dar­mo­wy plac do tre­nin­gu ich ujeż­dża­nia, maga­zy­ny i cią­gnik do przy­go­to­wa­nia tere­nu bez opłat. W pakie­cie wynaj­mie­my na biu­ro pół domu w bar­dzo dobrej cenie i sprzęt kom­pu­te­ro­wy za nie­wy­gó­ro­wa­ną staw­kę”. Kto może na to liczyć? Już nikt. To była ofer­ta jed­no­ra­zo­wa. Takie warun­ki Wrocławski Tor Wyścigów Konnych zaofe­ro­wał Amatorskiemu Klubowi Ujeżdżeniowemu Thomson. (…)

Konie ska­czą, stu­den­ci się bun­tu­ją | zielonagora.gazeta.pl | 21.04.2013 r.

Studenci UZ nie wie­rzą w zapew­nie­nia rek­to­ra, że nie zamie­rza likwi­do­wać ośrod­ka jeź­dziec­kie­go w Raculce. – To tyl­ko baj­ka dla dzien­ni­ka­rzy. Wykładowcy i stu­den­ci sły­szą, że dla koni i jeźdź­ców ratun­ku nie ma. Ziemia ma pójść pod mło­tek, żeby rato­wać uczel­nię, któ­ra prze­ży­wa finan­so­wy krach – tłu­ma­czą. W sobo­tę pod­czas zawo­dów zebra­li kil­ka­set pod­pi­sów pod pety­cją w obro­nie klu­bu. (…)

Pokaz Orki Konnej i Wiosennych Prac Polowych | kultura.lublin.eu | 21.04.2013 r.

Polskie Stowarzyszenie Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych oraz Producentów Zdrowej Żywności, Muzeum Wsi Lubelskiej, Katedra Hodowli i Użytkowania Koni UP Lublin, Lubelski Związek Hodowców Koni, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zapra­sza­ją na Pokaz Orki Konnej i Wiosennych Prac Polowych! (…)

Belg Philippe Le Jeune, aktu­al­ny mistrz świa­ta w sko­kach przez prze­szko­dy wystar­tu­je w Poznaniu! | www.gloswielkopolski.pl | 19.04.2013 r.

Belg Philippe Le Jeune, wystar­tu­je na mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach jeź­dziec­kich w sko­kach przez prze­szko­dy CSI4*, czwar­tym Memoriale Macieja Frankiewicza, któ­re z pulą nagród 760 tysię­cy zło­tych od 6 do 9 czerw­ca odbę­dą się na Hipodromie Wola w Poznaniu. (…)

XVIII Ranking 300 | biznes.rolnicy.com | 18.04.2013 r.

W śro­dę 17 kwiet­nia 2013 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odby­ło się uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród dla zwy­cięz­ców 18 edy­cji Rankingu 300. Ranking ten jest wspól­ną ini­cja­ty­wą Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. (…)

I Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów W Skokach Przez Przeszkody – Runowo 2013 | www.ttg.com.pl | 17.04.2013 r.

W imie­niu Organizatorów mamy przy­jem­ność zapro­sić Państwa w dniu 25 maja 2013 roku w sobo­tę na „I Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów W Skokach Przez Przeszkody – Runowo 2013” orga­ni­zo­wa­ne przez Pałac pod Bocianim Gniazdem i Stajnię Pałac Runowo. (…)

Hipodrom Wola – tra­dy­cja i teraź­niej­szość | www.poznanskiehistorie.blogspot.com | 14.04.2013 r.

Dziś pre­zen­tu­ję kolej­ny tekst autor­stwa dobrze już Państwu zna­nej Agnieszki Wiśniewskiej. Tym razem Pani Agnieszka zabie­rze nas w świat wyści­gów kon­nych, odby­wa­ją­cych się ongiś na hipo­dro­mie, znaj­du­ją­cym się na poznań­skiej Woli. Zapraszam do lek­tu­ry. (…)

Rodzinne Agro‐Targi w Czarnkowie! | wiadomosci.ngo.pl | 12.04.2013 r.

Kończą się wam pomy­sły na uroz­ma­ice­nie cza­su wol­ne­go dzie­ciom? No to czas na zmia­nę, przy­jedź 28 kwiet­nia do Czarnkowa! Wystawa rol­ni­cza, pokaz wikli­niar­stwa, witra­żu, pokaz giną­cych zawo­dów, kier­masz pro­duk­tu lokal­ne­go, zaję­cia ręko­dziel­ni­cze a tak­że klaun i szczu­dla­rze spa­ce­ru­ją­cy w mia­stecz­ku – to atrak­cje, któ­re będą dostęp­ne przez całą nie­dzie­lę. (…)

Młodzieżowy Sportowiec Roku w Jaworznie. Rozmawiamy z ama­zon­ką Weroniką Kaliną | jaworzno.naszemiasto.pl | 11.04.2013 r.

Z Weroniką Kaliną, ama­zon­ką z Jaworzna, naszym Młodzieżowym Sportowcem Roku 2012 w Jaworznie, roz­ma­wia Anna Zielonka (…)

Gwiazdy i więź­nio­wie poma­ga­ją koniom ze spa­lo­ne­go fol­war­ku | wroclaw.gazeta.pl | 10.04.2013 r.

Plakaty z auto­gra­fem, pły­ty, książ­ki i ręko­dzie­ło. Zysk ze sprze­da­ży ponad pię­ciu­set przed­mio­tów zosta­nie prze­zna­czo­ny na remont dachu i naj­wyż­szych kon­dy­gna­cji, któ­re spło­nę­ły w poża­rze schro­ni­ska dla zwie­rząt Centaurus w Szczedrzykowicach. (…)

Mahari i Marbas nadzie­ją tre­ne­ra Wyrzyka na Derby | The Times – Polska | 08.04.2013 r.

Mahari prze­te­stu­je trzy­let­nie ogie­ry w Nagrodzie Strzegomia – zapo­wie­dział Adam Wyrzyk pod­czas prze­glą­du swo­jej staj­ni we wsi Podbiel, w gmi­nie Celestynów pod Warszawą. Nie wia­do­mo jed­nak, czy znaj­dą się chęt­ni do ści­ga­nia się, bo zima znacz­nie opóź­ni­ła przy­go­to­wa­nia koni do sezo­nu na Służewcu. (…)

Wyniki kon­tro­li po afe­rze z koni­ną | biznes.interia.pl | 05.04.2013 r.

- Polska jed­ną z ofiar afe­ry fał­szo­wa­nia woło­wi­ny koni­ną, a nie głów­nym spraw­cą – mówi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno‐Spożywczych Stanisław Kowalczyk. Są już wyni­ki dużej kon­tro­li, któ­rą Komisja Europejska zle­ci­ła w związ­ku z afe­rą we wszyst­kich kra­jach Wspólnoty. (…)

Wyścigi kon­ne w Dubaju: Animal Kingdom wygrał Dubai World Cup tak pięk­nie, jak wyglą­dał | The Times – Polska | 02.04.2013 r.

Największy na świe­cie jed­no­dnio­wy mityng wyści­go­wy z sumą nagród 27 mln dol. (w prze­li­cze­niu ok. 97 mln zł), jak co roku o tej porze, odbył się w Dubaju na zakoń­cze­nie tam­tej­sze­go sezo­nu wyści­go­we­go. Główny wyścig z sumą 10 mln dol. wygrał der­bi­sta ze Stanów Zjednoczonych. (…)

* * *

Marzec 2013

Świętochłowice będą patro­lo­wa­ne przez poli­cjan­tów na koniach | wyborcza.pl | 30.03.2013 r.

Od naj­bliż­sze­go ponie­dział­ku Świętochłowice na Śląsku będą patro­lo­wa­ne rów­nież przez patrol kon­ny. Miejscowa komen­da jest trze­cią w woj. ślą­skim, po Chorzowie i Częstochowie, któ­ra będzie korzy­stać z koni. Ogłoszono kon­kurs na ich imio­na. (…)

Konie nie poja­dą już nad Morskie Oko? | tvp.info | 26.03.2013 r.

Obrońcy praw zwie­rząt chcą likwi­da­cji trans­por­tu kon­ne­go do Morskiego Oka w Tatrach. Rozpoczęła się akcja zbie­ra­nia pod­pi­sów pod pety­cją w tej spra­wie. Ekolodzy twier­dzą, że konie pra­cu­ją zbyt cięż­ko, a fia­krzy łamią regu­la­min zawar­ty z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. (…)

Sukces Krzysztofa Okły w Michałowicach. Był naj­lep­szy | Echo dnia | 25.03.2013 r.

Duży suk­ces odniósł kiel­cza­nin Krzysztof Okła w fina­le Grand Prix w halo­wych zawo­dach jeź­dziec­kich w Michałowicach. 19‐letni uczeń kla­sy matu­ral­nej VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, był w tych zawo­dach bez­kon­ku­ren­cyj­ny. (…)

O hodow­li koni w lubu­skim | Gospodarz.pl | 19.03.2013 r.

14 mar­ca br. Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej zwo­łał w Drzonkowie zebra­nie dla swo­ich człon­ków z czę­ści połu­dnio­wej woje­wódz­twa. (…)

Ogólnopolski zjazd konia­rzy w Skaryszewie | Echo dnia | 18.03.2013 r.

Ogólnopolskie Centrum Promocji Hodowli i Obrotu Końmi z sie­dzi­bą w Skaryszewie zosta­ło powo­ła­ne w sobo­tę w Skaryszewie. Powstanie Centrum wspar­ło oko­ło 500 hodow­ców koni z całe­go kra­ju, w tym sto­wa­rzy­sze­nia i samo­rzą­dy. (…)

Rozmowa z Kobietą Na Medal w Jastrzębiu‐Zdroju, Anną Gotowiecką | jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl | 15.03.2013 r.

Anna Gotowiecka ma zale­d­wie 25 lat, a już z powo­dze­niem pro­wa­dzi wła­sny biz­nes, jest sze­fo­wą stad­ni­ny koni i pre­ze­sem Jeździeckiego Klubu w Boryni. Ale to nie wszyst­ko, bo ta uro­cza blon­dyn­ka jeź­dzi też tira­mi, uwiel­bia eks­tre­mal­ną jaz­dę szyb­ki­mi moto­cy­kla­mi, a do tego ma w sza­fie spo­rą kolek­cję butów! Z Kobietą Na Medal w Jastrzębiu‐Zdroju roz­ma­wia­ła Katarzyna Spyrka. (…)

W Bolesławowie odbył się XII pokaz ogie­rów. Zaprezentowano 36 koni | starogardgdanski.naszemiasto.pl | 12.03.2013 r.

W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie koło Skarszew zor­ga­ni­zo­wa­no XII pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym. Na kry­tej ujeż­dżal­ni zapre­zen­to­wa­no jed­ne z naj­lep­szych ogie­rów w pół­noc­nej Polsce (w sumie 36 koni). (…)

Koń nakrę­ca biz­ne­sy | biznes.onet.pl | 12.03.2013 r.

Polscy eks­por­te­rzy koni­ny mogą sobie pogra­tu­lo­wać: burza wokół mię­sa koń­skie­go zna­le­zio­ne­go w ham­bur­ge­rach nakrę­ca im sprze­daż. (…)

Zobacz sko­ki przez prze­szko­dy i koszy­ków­kę na koniach. Cavaliada przy­by­ła do sto­li­cy | warszawa.naszemiasto.pl | 07.03.2013 r.

Sportowe emo­cje i wido­wi­sko­we poka­zy, kier­masz sprzę­tu i atrak­cje dla naj­młod­szych. A wszyst­ko z koń­mi w roli głów­nej. Od czwart­ku do nie­dzie­li Cavaliada na Torwarze. (…)

Zawody jeź­dziec­kie połą­czo­ne z show – Cavaliada od czwart­ku na Torwarze | www.warszawa.sport.pl | 05.03.2013 r.

Najlepsi zawod­ni­cy powal­czą w 12 kon­kur­sach o nagro­dy war­te w sumie 470 tys. zło­tych, odbę­dzie się kon­kurs Potęgi Skoku, mecz Polska – Austria w hor­se­bal­lu, wyści­gi zaprzę­gów paro­kon­nych Na Torwarze już od czwart­ku naj­więk­sze wyda­rze­nie bran­ży jeź­dziec­kiej w Polsce. (…)

* * *

Luty 2013

Czy wiesz co jesz? | www.wprost.pl | 28.02.2013 r.

Koński skan­dal w Unii Europejskiej. Ślady afe­ry pro­wa­dzą przez sie­dem kra­jów Unii, a sfał­szo­wa­ne mię­so dotar­ło nawet do kil­ku­na­stu. Kto robi nas w konia? (…)

Hodowlany festi­wal w Poznaniu | www.ppr.pl | 28.02.2013 r.

Już po raz 26 odbę­dzie się na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – plat­for­ma spo­tkań hodow­ców, zarząd­ców gospo­darstw spe­cja­li­stycz­nych, dostaw­ców oraz hob­by­stów. (…)

We Wrocławiu moż­na pła­cić mia­stu owsem! Kulisy kon­tro­li na Partynicach | www.gazetawroclawska.pl | 28.02.2013 r.

Można mia­stu zapła­cić za usłu­gę owsem. Można utrzy­my­wać konia wyści­go­we­go na koszt gmi­ny (przy­jam­niej w czę­ści). Można wygrać wyścig i oddać nagro­dę jego orga­ni­za­to­ro­wi. Można wresz­cie wyna­jąć wygod­ne, 54‐metrowe miesz­ka­nie za 200 zł mie­sięcz­nie. Gdzie jest tak pięk­nie? We Wrocławiu. Tak wyni­ka z nie­ofi­cjal­ne­go jesz­cze pro­to­ko­łu Najwyższej Izby Kontroli, do któ­re­go dotar­li­śmy. Sporządzono go po skon­tro­lo­wa­niu Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice oraz Wrocławskiego Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji, któ­ry wchło­nął Tor przed rokiem. (…)

Absurdalne zarzu­ty wobec pol­skich pro­du­cen­tów | Gazeta Polska codzien­nie | 28.02.2013 r.

Trwa wiel­kie docho­dze­nie skąd pocho­dzi­ło mię­so z domiesz­ką koni­ny. Afera obej­mu­je już więk­szość nasze­go kon­ty­nen­tu. Zarzuty kie­ro­wa­ne są m.in. prze­ciw pol­skim pro­du­cen­tom. Od spe­cja­li­stów usły­sze­li­śmy jed­nak opi­nię, że chęć zaro­bie­nia przez doda­wa­nie droż­szej u nas koni­ny do woło­wi­ny była­by eko­no­micz­nym absur­dem. (…)

Komu śmier­dzą byd­go­skie konie? | bydgoszcz24.pl | 26.02.2013 r.

Podczas stycz­nio­wej sesji Rady Miasta pod­ję­to uchwa­łę, któ­ra nie podo­ba się woje­wo­dzie oraz więk­szo­ści miesz­kań­ców Bydgoszczy. (…)

38 wywro­tek pia­chu, 60 cię­ża­ró­wek ze śnie­giem. Cavaliada | lublin.gazeta.pl | 25.02.2013 r.

Trzeba było wysy­pać 950 ton pia­chu w hali tar­go­wej. Wybudować bok­sy dla koni i wywieźć 60 cię­ża­ró­wek śnie­gu. Wszystko dla Cavaliady – naj­więk­szej impre­zy jeź­dziec­kiej w Polsce (…)

Niezapomniana przy­go­da w Huclandii | www.zdunskawola.pl | 22.02.2013 r.

W dniu 15.02.2013r Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli zor­ga­ni­zo­wał dla swo­ich pod­opiecz­nych wyciecz­kę do odda­lo­nej o 12 km Stadniny Koni Huculskich – „Ranczo Huclandia” w Borszewicach. Na począ­tek Pani Ewa Banasiak – Właścicielka Stadniny opro­wa­dzi­ła nas po gospo­dar­stwie agro­tu­ry­stycz­nym, zapo­zna­ła z histo­rią i pocho­dze­niem tej pięk­nej rasy koni. (…)

Wstępów w Skaryszewie nie zastą­pi Parada Schumana – z listów do „metra” | metromsn.gazeta.pl | 22.02.2013 r.

Materiał „Tu się kupu­je mię­so, nie konie”, w któ­rym wczo­raj­sze „Metro” opi­sa­ło koń­ski targ w Skaryszewie, jest stron­ni­czy, wyraź­nie opo­wia­da się za dzia­ła­nia­mi eko­lo­gów oraz bli­żej nie­okre­ślo­nych „obroń­ców praw zwie­rząt”. Wiadomą rze­czą jest przed­sta­wia­nie autor­skich poglą­dów na opi­sy­wa­ne zagad­nie­nia, jed­nak ubo­le­wam nad ten­den­cyj­no­ścią arty­ku­łu, w któ­rym zwra­ca się uwa­gę na los zwie­rząt, pomi­ja­jąc sytu­ację hodow­ców oraz kon­su­men­tów koni­ny. (…)

Cavaliada w Lublinie: Gratka dla fanów jeź­dziec­twa | www.dziennikwschodni.pl | 22.02.2013 r.

Za tydzień po raz pierw­szy w histo­rii Lublin będzie gościł jed­ną z naj­waż­niej­szych imprez jeź­dziec­kich w Europie. Właśnie pozna­li­śmy szcze­gó­ły Cavaliady. (…)

Wstępy Skaryszew – raport służb po koń­skim tar­gu | Echo dnia | 20.02.2013 r.

Kilka drob­nych uchy­bień zaob­ser­wo­wa­li leka­rze wete­ry­na­rii kon­tro­lu­ją­cy jar­mark. – Na kil­ka­set koni, jakie były na tar­gu, to napraw­dę nie­wie­le. Można powie­dzieć, że han­del odby­wał się w dobrych warun­kach – oce­nia­ją. (…)

„Wstępy Skaryszewskie” | www.mazovia.pl | 20.02.2013 r.

Jak co roku w Skaryszewie (powiat radom­ski) odby­ła się impre­za targowo‐folklorystyczna, któ­rej tra­dy­cja się­ga kil­ku­set lat. Zjeżdżają się na nią hodow­cy koni, rol­ni­cy i eks­por­te­rzy z całe­go kra­ju i z zagra­ni­cy. (…)

Niektórzy nie chcą koni za sąsia­dów w mie­ście | TVP Bydgoszcz  | 19.02.2013 r.

Kury, kacz­ki i konie na cen­zu­ro­wa­nym – jak już infor­mo­wa­li­śmy, wła­dze Bydgoszczy chcą wypro­wa­dzić zwie­rzę­ta z tere­nu mia­sta. Nasz ubie­gło­ty­go­dnio­wy mate­riał wywo­łał lawi­nę komen­ta­rzy. Wynika z nich, że wie­lu miesz­kań­com trzy­ma­nie zwie­rząt gospo­dar­skich w mie­ście też się nie podo­ba. Hodowcy i wła­ści­cie­le staj­ni ape­lu­ją jed­nak o wyłą­cze­nie z pro­jek­tu uchwa­ły koni i pro­po­nu­ją opra­co­wa­nie zasad, któ­re satys­fak­cjo­no­wa­ły­by i konia­rzy, i ich sąsia­dów. (…)

Zakończył się Jarmark Koński w Skaryszewie | wiadomosci.onet.pl | 19.02.2013 r.

Służby wete­ry­na­ryj­ne i poli­cja nie odno­to­wa­ły poważ­niej­szych nie­pra­wi­dło­wo­ści na Skaryszewskim Jarmarku Końskim „Wstępy”, któ­ry zakoń­czył się we wto­rek po połu­dniu. Zastrzeżenia, m.in. do orga­ni­za­cji jar­mar­ku i han­dlu koń­mi, mają nadal obroń­cy praw zwie­rząt. (…)

Mięsne woj­ny. Dlaczego zaczę­li­śmy bać się jedze­nia? | metromsn.gazeta.pl | 18.02.2013 r.

Dlaczego zaczę­li­śmy bać się jedze­nia? Dlaczego doda­wa­nie koni­ny do pro­duk­tów instynk­tow­nie wyda­je nam się złe? (…)

Michałowska klacz Emandoria naj­lep­sza w Abu Dabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich | Echo dnia | 18.02.2013 r.

Dziewięcioletnia siwa klacz ze Stadniny Michałów zwy­cię­ży­ła w sobo­tę w bar­dzo pre­sti­żo­wym mię­dzy­na­ro­do­wym poka­zie roze­gra­nym w Abu Dabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. (…)

A one tyl­ko rżą | www.radom.gosc.pl | 18.02.2013 r.

Ta nie­wiel­ka miej­sco­wość raz w roku gości tysią­ce ludzi. Przyjeżdżają tu z całej Polski i z zagra­ni­cy na naj­więk­sze tar­go­wi­sko koni. (…)

Jarmark Koński „Wstępy” | tvp.info | 18.02.2013 r.

Skaryszewski Jarmark Koński „Wstępy” roz­po­czął się w ponie­dzia­łek rano w Skaryszewie koło Radomia. Handlowi koń­mi przy­glą­da­ją się inspek­to­rzy służb wete­ry­na­ryj­nych, poli­cjan­ci i przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji wal­czą­cych o pra­wa zwie­rząt. Teren jar­mar­ku obję­to moni­to­rin­giem. (…)

Konina w szko­łach, pubach i hote­lach | wiadomosci.onet.pl | 15.02.2013 r.

Afera mię­sna w Wielkiej Brytanii zata­cza coraz szer­sze krę­gi. Koninę wykry­to w pro­duk­tach dostar­czo­nych do 47 szkół w Lancashire, a tak­że w pubach, hote­lach i szpi­ta­lach. Ustaleniem źró­dła mię­sa zaj­mu­je się tak­że Europol. (…)

„Nie” dla hodow­li kaczek, kur i koni w Bydgoszczy? | TVP Bydgoszcz | 14.02.2013 r.

W Bydgoszczy nie ma dla nich miej­sca – wła­dze mia­sta chcą zaka­zać hodow­li zwie­rząt gospo­dar­skich. Chodzi o kury, kacz­ki, a nawet konie. Ma to być efekt powta­rza­ją­cych się skarg miesz­kań­ców, któ­rym takie sąsiedz­two nie odpo­wia­da. Projektem uchwa­ły w tej spra­wie zaj­mie się byd­go­ska rada mia­sta. Właściciele zwie­rząt pro­te­stu­ją. (…)

Sukces micha­łow­skiej kla­czy Gehenny pre­sti­żo­wym poka­zie w austra­lij­skim Sydney | Echo dnia | 13.02.2013 r.

Urodzona i wycho­wa­na w Michałowie siwa klacz o imie­niu Gehenna wygra­ła w minio­ną nie­dzie­lę w pre­sti­żo­wym poka­zie koni arab­skich East Coast Championships roze­gra­nym w austra­lij­skim Sydney. (…)

Konie: pasja, ale i odpo­wie­dzial­ność | deluxe.trojmiasto.pl | 12.02.2013 r.

Jeśli chce­my mieć chleb, nie kupu­je­my mły­na. Jeśli zapra­gnę­li­śmy stać się posia­da­cza­mi wła­sne­go konia, nie musi­my od razu kupo­wać staj­ni, lasu i hipo­dro­mu. Nasi pod­opiecz­ni zna­leźć mogą w Trójmieście przy­ja­zne pen­sjo­na­ty i pastwi­ska. Musimy jed­nak pamię­tać, że posia­da­nie konia wią­że się nie tyl­ko z wiel­ką odpo­wie­dzial­no­ścią, ale też ze sta­le rosną­cy­mi wydat­ka­mi. (…)

Końska afe­ra. Mięso z Rumunii, mafia z Włoch i Polski? | wyborcza.biz | 12.02.2013 r.

Konina, któ­ra mia­ła być woło­wi­ną, prze­szła przez tylu pośred­ni­ków, że nie wia­do­mo, kto ją wypro­du­ko­wał. Firmy i całe pań­stwa oskar­ża­ją więc na oślep. Winni są już Polacy, Rumuni, Francuzi oraz Irlandczycy. A spra­wę uknu­ły pol­skie i wło­skie gan­gi (…)

I tyl­ko koni żal | Express Bydgoski | 11.02.2013 r.

Bydgoszcz to nie wieś, więc miej­sca dla zwie­rząt u nas nie ma – czy rad­ni wpro­wa­dzą zakaz ich hodow­li? Zmiana regu­la­mi­nu utrzy­ma­nia porząd­ku w mie­ście spo­wo­du­je, że nie­któ­re byd­go­skie stad­ni­ny koni będą musia­ły zostać zli­kwi­do­wa­ne albo wynieść się z mia­sta. (…)

Końskie mię­so w mro­żon­kach w Wielkiej Brytanii. Winne pol­skie gan­gi? | wyborcza.pl | 10.02.2013 r.

Setki tysię­cy mro­żo­nych ham­bur­ge­rów, lasa­gne i spa­ghet­ti z sosem boloń­skim do kupie­nia w bry­tyj­skich hiper­mar­ke­tach zawie­ra­ło koni­nę nie­wia­do­me­go pocho­dze­nia. Rząd bry­tyj­ski ostrze­ga, że takich pro­duk­tów może być wię­cej i oskar­ża mię­dzy­na­ro­do­we orga­ni­za­cje prze­stęp­cze. (…)

Rok w sio­dle | TVP Opole | 09.02.2013 r.

Miniony, 2012 rok Opolski Związek Jeździecki zali­cza do bar­dzo uda­nych. A to dzię­ki rezul­ta­tom, osią­gnię­tym w sezo­nie przez opol­skich zawod­ni­ków i klu­by. Dzięki ich wyni­kom opol­skie jeź­dziec­two pla­su­je się na 6 pozy­cji w kra­ju. Biorąc pod uwa­gę, że na 16 okrę­gów w kra­ju, jeste­śmy naj­mniej­szym, to dobra loka­ta. (…)

Skandal z koni­ną. Była też w spa­ghet­ti i lasa­gne | wiadomosci.dziennik.pl | 08.02.2013 r.

Brytyjskie mini­ster­stwo rol­nic­twa i żyw­no­ści uspo­ka­ja, że współ­pra­cu­je ści­śle z han­dlem w spra­wie zata­cza­ją­ce­go coraz szer­sze krę­gi skan­da­lu z koni­ną w mro­żon­kach woło­wych. (…)

„Besson i demo­na. Zapiski konia­rza” – rary­tas dla regio­na­li­stów i miło­śni­ków koni | Echo dnia | 04.02.2013 r.

Stadnina Michałów jest jed­nym ze spon­so­rów uni­ka­to­wej książ­ki wspo­mnie­nio­wej pod tytu­łem „Besson i demo­na. Zapiski konia­rza”. (…)

* * *

Styczeń 2013

Marek Siudym: Konie to moja miłość | www.se.pl | 29.01.2013 r.

Marek Siudym prze­ko­nu­je, że kie­dy jest się szczę­śli­wym, to pięk­ne są i mróz, i deszcz, i mgła… Dobrze jest też mieć jakąś pasję. łatwiej wte­dy żyć. (…)

„Klacz i źre­bię” ze Szczawna‐Zdroju. Historia pew­nej rzeź­by. Wywiad z autor­ką | www.wiadomosci24.pl | 29.01.2013 r.

Ci, któ­rzy mie­li oka­zję zawi­tać do Parku Zdrojowego w Szczawnie‐Zdroju, na pew­no pamię­ta­ją nie­zwy­kłą rzeź­bę naprze­ciw­ko Teatru Zdrojowego im. H. Wieniawskiego. Autorką „Klaczy i źre­bię­cia” jest słyn­na rzeź­biar­ka Anna Dębska. (…)

Osiem źre­biąt uro­dzi­ło się w stad­ni­nie w Janowie Podlaskim | wyborcza.pl | 28.01.2013 r.

Osiem źre­biąt uro­dzi­ło się w stycz­niu w stad­ni­nie w Janowie Podlaskim (Lubelskie), gdzie hodo­wa­ne są konie czy­stej krwi arab­skiej. Sezon wyźre­bień w stad­ni­nie potrwa do koń­ca maja. (…)

Wuj się nie wygłu­pia. Wuj otwie­ra kasę | www.rp.pl | 26.01.2013 r.

Konne wyści­gi to nie tyl­ko moko­tow­ski i słu­że­wiec­ki tor, ale tak­że za oku­pa­cji pomiesz­cze­nia tota­li­za­to­ra przy Foksal, „odwie­dza­ne” przez zbroj­ne pod­zie­mie. Wyścigi ist­nie­ją w mie­ście od 170 lat; w roku 1936 doszło na nich do wiel­kiej bija­ty­ki (…)

Dyrektor bez wizji i decy­zji. Za to z pro­ku­ra­tu­rą na kar­ku | wroclaw.gazeta.pl | 25.01.2013 r.

Po roku rzą­dów Jerzego Pękalskiego we Wrocławskim Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji zamiast spraw­nie dzia­ła­ją­cej insty­tu­cji mamy peł­ną bała­ga­nu fir­mę. Dyrektor nie uru­cho­mił pod­sta­wo­wych dla jej funk­cjo­no­wa­nia doku­men­tów (…)

Konie z wie­lic­kiej kopal­ni | Dziennik Polski | 19.01.2013 r.

WYSTAWA. Mrok szyb­ko zamknął się nad wiel­ką drew­nia­ną skrzy­nią i chy­bo­tli­wym pło­my­kiem łojo­wej lamp­ki, trzy­ma­nej w ręku przez zakap­tu­rzo­ne­go gór­ni­ka. Z głę­bi wąskie­go, ciem­ne­go szy­bu docho­dzi­ło tyl­ko skrzy­pie­nie gru­bej liny prze­su­wa­ją­cej się po koło­wro­cie i ciche rże­nie. (…)

Na Partynicach wresz­cie będą praw­dzi­we kon­ne wyści­gi | wroclaw.gazeta.pl | 17.01.2013 r.

Wystarczył rok, żeby zro­bić to, co przez dzie­się­cio­le­cia było nie­moż­li­we. W sezo­nie 2013 na wro­cław­skich Partynicach bie­gać będą praw­dzi­we konie wyści­go­we, a nie konie do ści­ga­nia przy­mu­sza­ne (…)

Irlandia i Wielka Brytania w kuli­nar­nym szo­ku: koni­na i wie­przo­wi­na w woło­wych ham­bur­ge­rach | metromsn.gazeta.pl | 16.01.2013 r.

Tesco, Lidl, Aldi i Iceland – czte­ry sie­ci super­mar­ke­tów wyco­fu­ją ze sprze­da­ży w Wielkiej Brytanii i Irlandii całe par­tie ham­bur­ge­rów woło­wych. Irlandzka Agencja Żywności odkry­ła w nich koń­skie DNA (…)

Cavaliada po raz pierw­szy w Lublinie. Poskaczą i pości­ga­ją się zaprzę­ga­mi | www.dziennikwschodni.pl | 14.01.2013 r.

Po raz pierw­szy w histo­rii Lublin będzie gościł jed­ną z naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych imprez jeź­dziec­kich w Europie. 1 mar­ca zawi­ta do nas Cavaliada. (…)

Sportowiec Amator 2012: Marek Kopras twier­dzi, że w koniach jest coś magicz­ne­go | www.gloswielkopolski.pl | 13.01.2013 r.

Rozmowa ze zwy­cięz­cą pierw­szej edy­cji kon­kur­su „Sportowiec Amator 2012”, Markiem Koprasem (…)

Ciągną, cią­gną sanie… hucul­skie koni­ki. Zapraszamy! | Gazeta Krakowska‐Gorlicka | 11.01.2013 r.

REGIETÓW. Wszyscy miło­śni­cy bia­łe­go puchu od kil­ku­na­stu dni ner­wo­wo spo­glą­da­li za okno ocze­ku­jąc śnie­gu. Rzeczywiście w tym roku zima w gor­lic­kie przy­by­ła póź­niej niż zazwy­czaj. Jednak w ostat­nich kil­ku dniach dosy­pa­ło i zwłasz­cza dla dzie­ci i mło­dzie­ży jest to ogrom­ny powód do rado­ści, no bo czym­że były­by roz­po­czy­na­ją­ce się ferie zimo­we bez sza­leństw na śnie­gu. (…)

Krajobrazy utra­co­ne: Żabie – hucul­ska sto­li­ca | styl-zycia.ekologia.pl | 08.01.2013 r.

Stoi przed nami męż­czy­zna wzro­stu raczej wyso­kie­go, sil­nej budo­wy cia­ła, o ruchach swo­bod­nych, widocz­nej zręcz­no­ści i malu­ją­cej się na twa­rzy odwa­dze. Cerę ma sma­głą, nos orli, oczy czar­ne, czar­ne też dłu­gie wło­sy i wąs zakrę­co­ny. A obok nie­go nie­wia­sta wiel­ce uro­dzi­wa, smu­kła, gib­ka, moc­na. Przy nich zaś konik nie­wiel­ki, ale wytrzy­ma­ły, żywot­ny i odpor­ny, maści gnia­dej. Wszyscy twar­do sto­ją na zie­mi, jak­by z niej wyro­śli. A w nich duma i życio­wa mądrość, a nad nimi nie­bo błę­kit­ne, a wokół wznie­sie­nia i lasy. Oto miesz­kań­cy kra­iny nie­co tajem­ni­czej, tro­chę magicz­nej, poło­żo­nej na rubie­żach, jak Ultima Thule…

Spłonął dom dla kil­ku­set zwie­rząt | wroclaw.gazeta.pl | 05.01.2013 r.

Folwark w Szczedrzykowicach miał stać się domem dla kil­ku­set zwie­rząt i ich opie­ku­nów z Fundacji „Centaurus”. Od wrze­śnia trwa­ły pra­ce remon­to­we, ale dzień przed syl­we­strem wybuchł pożar, któ­ry znisz­czył XIX‐wieczny pałac. Teraz fun­da­cja wal­czy o każ­dy grosz, żeby odbu­do­wać spa­lo­ny budy­nek. (…)

Brytyjczyk odpo­wie za znę­ca­nie się nad koń­mi | wiadomosci.wp.pl | 04.01.2013 r.

Brytyjski sąd zde­cy­do­wał o wyda­niu Polsce Stephena Jamesa D., któ­ry został tu ska­za­ny na rok wię­zie­nia za bestial­skie trak­to­wa­nie koni. Procedura trwa­ła od 2010 r. – poin­for­mo­wał rzecz­nik Sądu Okręgowego w Kielcach sędzia Marcin Chałoński. (…)

* * *

Grudzień 2012

Podkarpackim hucu­łom kry­zys nie strasz­ny | www.nowiny24.pl | 31.12.2012 r.

Na Podkarpaciu hodu­je się ponad 1500 hucu­łów, w tym 350 kla­czy. (…)

Szukają zagi­nio­nych, pło­szą pta­ki. Zobacz pra­cu­ją­ce zwie­rza­ki | lodz.gazeta.pl | 27.12.2012 r.

Szukają nar­ko­ty­ków, pło­szą pta­ki nad lot­ni­skiem czy skła­do­wi­skiem odpa­dów, szu­ka­ją zagi­nio­nych. Nie dosta­ją pen­sji, ani pre­mii. Pracują za sma­ko­łyk lub chwi­lę zaba­wy z uko­cha­nym panem. Zobacz zwie­rza­ki pra­cu­ją­ce w łódz­kich służ­bach czy fir­mach (…)

Niezbywalne pra­wo wła­sno­ści dusi Służewiec | The Times – Polska | 18.12.2012 r.

Jak sfi­nan­so­wać rewi­ta­li­za­cję i moder­ni­za­cję mia­stecz­ka wyści­go­we­go na Służewcu? Trzeba prze­kształ­cić w usta­wie o wyści­gach kon­nych z 2001 r. tzw. nie­zby­wal­ne pra­wo wła­sno­ści torów słu­że­wiec­kich. Można je zmie­nić w moż­li­wość prze­ka­za­nia pra­wa wła­sno­ści nowym pod­mio­tom, ale tyl­ko pod warun­kiem praw­ne­go zabez­pie­cze­nia funk­cji wyści­go­wej jako domi­nu­ją­cej w zespo­le torów. (…)

Kryzys nie strasz­ny koniom hucul­skim | www.bankier.pl | 17.12.2012 r.

Według Marka Gibały, dyrek­to­ra biu­ra Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie, jed­nym z powo­dów zain­te­re­so­wa­nia koń­mi hucul­ski­mi są róż­no­ra­kie moż­li­wo­ści ich użyt­ko­wa­nia. Na Podkarpaciu hodu­je się ponad 1500 hucu­łów, w tym 350 kla­czy. (…)

Cavaliada 2012: Konkursy dużej i śred­niej run­dy na MTP w Poznaniu | wielkopolska.naszemiasto.pl | 14.12.2012 r.

W pią­tek na tere­nie MTP w ramach mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów jeź­dziec­kich w sko­kach przez prze­szko­dy CSI*** Cavaliada odby­ły się kon­kur­sy dużej i śred­niej run­dy. (…)

Polska hodow­la naj­lep­sza na świe­cie | www.agronews.com.pl | 13.12.2012 r.

Od 20 lat w Paryżu odby­wa się Czempionat Świata Koni Czystej Krwi Arabskiej. W dniach 8 – 9 grud­nia w Paryżu poja­wi­ła się świa­to­wa czo­łów­ka wyło­nio­na na pod­sta­wie cało­rocz­nych kwa­li­fi­ka­cji. Państwowe stad­ni­ny nad­zo­ro­wa­ne przez Agencję Nieruchomości Rolnych potwier­dzi­ły, że są lide­rem na świe­cie w hodow­li koni czy­stej krwi arab­skiej. (…)

Kumoterska goń­ba dys­cy­pli­ną poka­zo­wą na igrzy­skach? | karkow.gazeta.pl | 12.12.2012 r.

Władze powia­tu tatrzań­skie­go pro­po­nu­ją, by dys­cy­pli­ną poka­zo­wą pod­czas zimo­wych igrzysk – jeśli Polska będzie je orga­ni­zo­wa­ła – była kumo­ter­ska goń­ba. To nie­zwy­kle popu­lar­ne na Podhalu wyści­gi góral­skich sań. PKOl nie mówi nie. (…)

CAVALIADA | poznan.studentnews.pl | 06.12.2012 r.

W naj­bliż­szy week­end – w dniach 7 – 9 grud­nia br. – na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbę­dzie się CAVALIADA, któ­rej współ­or­ga­ni­za­to­rem jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. (…)

Medaliści igrzysk, mecz w hor­se­ball. Cavaliada w Poznaniu | www.tvn24.pl | 06.12.2012 r.

Na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich star­tu­je Cavaliada, naj­więk­sza w Polsce impre­za jeź­dziec­ka. Poza zawo­da­mi w pro­gra­mie znaj­du­ją się licz­ne kon­kur­sy, wysta­wy, tur­nie­je, oraz mecz Polska – Austria w hor­se­ball. (…)

Zaproszenie na kon­fe­ren­cję „Ochrona zaso­bów gene­tycz­nych koni ras zim­no­krwi­stych…” | biznes.rolnicy.com | 06.12.2012 r.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy uprzej­mie infor­mu­je, że w dniach 14 – 15 grud­nia 2012 w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cję na temat „Ochrona zaso­bów gene­tycz­nych koni ras zim­no­krwi­stych w ramach PROW 2007 – 2013”. (…)

Cavaliada: 12 kon­kur­sów, wie­le atrak­cji | www.gloswielkopolski.pl | 04.12.2012 r.

W czwar­tek o godzi­nie ósmej kon­kur­sem małej run­dy w pawi­lo­nie nr 5 na Międzynarodowych Targach Poznańskich roz­pocz­ną się wiel­kie mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy jeź­dziec­kie w sko­kach przez prze­szko­dy CSI*** Cavaliada. Podczas czte­ro­dnio­wej rywa­li­za­cji, będą­cej kwa­li­fi­ka­cją w Lidze Europy Centralnej Pucharu Świata, zoba­czy­my 130 zawod­ni­ków z 24 państw na 300 koniach, któ­rzy wezmą udział w 12 kon­kur­sach. Swój udział zapo­wie­dzia­ło aż pię­ciu jeźdź­ców z pierw­szej set­ki świa­to­we­go ran­kin­gu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). Pula nagród wyno­si 450 tysię­cy zło­tych. (…)

Udany prze­targ. Stadnina Michałów sprze­da­ła 23 konie | Echo dnia | 03.12.2012 r.

Aż 23 konie sprze­da­ła Stadnina Michałów w trak­cie ostat­nie­go w tym roku prze­tar­gu ofer­to­we­go, któ­ry w minio­ną sobo­tę zor­ga­ni­zo­wa­ny został przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, któ­ra jest wła­ści­cie­lem stad­ni­ny. (…)

Wyścigi kon­ne led­wo zipią na kro­plów­ce byłe­go mini­stra | The Times – Polska | 03.12.2012 r.

Coraz więk­sze stra­ty, brak remon­tów w zespo­le torów na Służewcu, wir­tu­al­na rewi­ta­li­za­cja, spa­dek obro­tów w tota­li­za­to­rze, mniej dni wyści­go­wych, dołu­ją­ce noży­ce mię­dzy kosz­ta­mi tre­nin­gu a nagro­da­mi, odpływ wła­ści­cie­li koni, zała­ma­nie hodow­li i strach przed upad­kiem – to pię­cio­let­ni bilans gło­śnej umo­wy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z Totalizatorem Sportowym. (…)

Najpiękniejsza klacz w regio­nie. Właściciel chce ją sprze­dać za 10 tys. euro | www.gp24.pl | 02.12.2012 r.

Dwuletnia klacz Bibisi z hodow­li Artura Kiempy z Redzikowa to jeden z naj­pięk­niej­szych, a może naj­ład­niej­szy koni wśród hodow­li w naszym regio­nie. (…)

Wspólne szko­le­nie poli­cjan­tów – jeźdź­ców | www.policja.pl | 01.12.2012 r.

Na tere­nie sie­dzi­by zespo­łu kon­ne­go poli­cjan­ci z Chorzowa, Częstochowy oraz Oddziału Prewencji Policji w Katowicach mie­li moż­li­wość spraw­dze­nia swo­ich umie­jęt­no­ści w zakre­sie przy­wra­ca­nia ładu i porząd­ku publicz­ne­go w trak­cie zabez­pie­cza­nia imprez maso­wych, a w szcze­gól­no­ści roz­gry­wek pił­kar­skich (…)

* * *

Listopad 2012

Cavaliada 2012 | www.poznan.pl | 30.11.2012 r.

Tylko 6 dni dzie­li nas od roz­po­czę­cia świę­ta jeź­dziec­kie­go w Poznaniu, jakim będą mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy jeź­dziec­kie w sko­kach przez prze­szko­dy CSI*** Cavaliada, któ­re od 6 do 9 grud­nia odbę­dą się w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. (…)

Cavaliada Poznań: Wystartuje Jur Vrieling z Holandii, wice­mistrz olim­pij­ski w jeź­dziec­twie! | www.gloswielkopolski.pl | 29.11.2012 r.

Już tyl­ko nie­speł­na tydzień pozo­stał do wiel­kich mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów jeź­dziec­kich w sko­kach przez prze­szko­dy CSI*** Cavaliada, któ­re od 6 do 9 grud­nia odbę­dą się w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na zawo­dach wystar­tu­je mię­dzy inny­mi Jur Vrieling z Holandii, wice­mistrz olim­pij­ski w jeź­dziec­twie! (…)

Kraków: wal­ka o lep­sze życie dla koni z osie­dla Złocień | krakow.naszemiasto.pl | 27.11.2012 r.

gale­ria zdjęć

Kolejne suk­ce­sy koni Quidams i Crismo, nale­żą­cych do byd­go­skiej Grupy Makrum [wideo] | www.strefabiznesu.pomorska.pl | 24.11.2012 r.

Świetny prze­jazd spra­wił, że Quidams Grupy Kapitałowej Makrum zosta­wi­ła kon­ku­ren­cję dale­ko w tyle i zaję­ła pierw­sze miej­sce pod­czas Średniej Rundy. (…)

Camerun Koniem Roku na Służewcu | www.zw.com.pl | 22.11.2012 r.

Od 1978 roku pod patro­na­tem Życia Warszawy orga­ni­zo­wa­ne są pose­zo­no­we wybo­ry w wyści­gach kon­nych. (…)

Ciekawe miej­sca na Warmii i Mazurach | podroze.gazeta.pl | 22.11.2012 r.

Hodowla koni­ków pol­skich. Popielno leży na tere­nie Puszczy Piskiej, u szczy­tu pół­wy­spu, któ­ry ota­cza­ją czte­ry jezio­ra: Śniardwy, Warnołty, Bełdany i Mikołajskie. Sprzyjające warun­ki wyko­rzy­sta­no już przed woj­ną, two­rząc w Popielnie sta­cję badaw­czą uni­wer­sy­te­tu w Królewcu. (…)

Dziewczyny jak z wester­nu | Kronika Beskidzka | 22.11.2012 r.

Przed zawo­da­mi ubie­ra­ją dżin­sy, koszu­lę z dłu­gim ręka­wem i kow­boj­ski kape­lusz. W week­en­dy i waka­cje rzad­ko są w domu, bo tre­nu­ją w staj­ni w Starych Żukowicach (powiat tar­now­ski). Siostry Gabriela i Zofia Pacyna z Kóz są wie­lo­krot­ny­mi mistrzy­nia­mi Polski w kon­ku­ren­cjach jaz­dy kon­nej w sty­lu western. Starsza Gabriela jest trze­cia na świe­cie… (…)

Formuła 1… w świe­cie koni od dziś w Łodzi | Dziennik Łódzki | 22.11.2012 r.

Już po raz czwar­ty odbę­dzie się para­da jeź­dziec­ka, a po raz dru­gi impre­zę rekla­mo­wa­ną przez orga­ni­za­to­rów jako Formułę i w świe­cie koni orga­ni­zu­je Łódź. Pierwszą para­dę (2010) gości­ły Katowice, dru­gą (2011) Wrocław, przed rokiem to nie­zwy­kłe wido­wi­sko zapre­zen­to­wa­ne zosta­ło w Atlas Arenie, a od dziś do nie­dzie­li miło­śni­cy koni spo­tka­ją się w Pałacu Sportowym przy ul. Skorupki. (…)

Gdy kobie­ty zmie­nią reli­gię, Polska zosta­nie mistrzem Polski | cjg.gazeta.pl | 21.11.2012 r.

Czwartek to week­en­do­we przed­bie­gi. Warto wylo­go­wać się z Facebooka i ruszyć w mia­sto. (…)

Parada Jeździecka w Łodzi. Zawodnicy już tre­nu­ją | lodz.naszemiasto.pl | 21.11.2012 r.

Blisko stu zawod­ni­ków z całe­go świa­ta i oko­ło dwie­ście koni wystą­pi na tego­rocz­nej Paradzie Jeździeckiej w Łodzi. Impreza roz­po­czy­na się w czwar­tek w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy al. Politechniki. (…)

Dyskwalifikacja austra­lij­skie­go dżo­ke­ja za… grę u buk­ma­che­rów | Euro Sport | 21.11.2012 r.

Czołowy austra­lij­ski dżo­kej Damien Oliver został zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ny na dzie­sięć mie­się­cy za… grę w zakła­dach buk­ma­cher­skich. W 2010 roku posta­wił na zwy­cię­stwo konia rywa­la, w goni­twie ze swo­im udzia­łem. (…)

Remont w stad­ni­nie | Gazeta kra­kow­ska gor­lic­ka | 16.11.2012 r.

Stajnia w Gładyszowie będzie nowo­cze­snym obiek­tem (…)

Ostatnia dwud­niów­ka wyści­go­wa na Służewcu | www.zw.com.pl | 16.11.2012 r.

W sobo­tę i nie­dzie­lę na Służewcu nastą­pi zakoń­cze­nie sezo­nu 2012. Zostaną roze­gra­ne aż 22 goni­twy, po 11 każ­de­go dnia. (…)

Niepewny los klu­bu kon­ne­go na Ruczaju | Dziennik Polski | 16.11.2012 r.

Najstarszy klub jeź­dziec­ki w Polsce, miesz­czą­cy się przy uli­cy Kobierzyńskiej 175, jest zagro­żo­ny. Teren, któ­ry dzier­ża­wi od gmi­ny, może zmie­nić wła­ści­cie­la. (…)

Grand Prix poje­cha­ło do Meksyku | Panorama Leszczyńska | 15.11.2012 r.

Minione dwa week­en­dy to była praw­dzi­wa uczta dla sym­pa­ty­ków jeź­dziec­twa nie tyl­ko w Lesznie. Na kry­tej ujeż­dżal­ni przy ul. Ostroroga w Lesznie roze­gra­ne zosta­ły dwie impre­zy mię­dzy­na­ro­do­we w sko­kach przez prze­szko­dy z udzia­łem kil­ku olim­pij­czy­ków z Pekinu i Londynu oraz wie­lu czo­ło­wych jeźdź­ców z pierw­szej set­ki pre­sti­żo­wej kla­sy­fi­ka­cji Rolex Ranking FEL Szczególnie emo­cjo­nu­ją­ca była dru­ga impre­za CSI***W, któ­ra była zara­zem eli­mi­na­cją do Pucharu Świata. Blisko 300 koni i stu jeźdź­ców z 30 kra­jów rywa­li­zo­wa­ło nie tyl­ko o punk­ty Rolex Ranking, ale i spo­re nagro­dy finan­so­we. (…)

Artysta z Gołuchowa – malu­je konie i na nich jeź­dzi | pleszew.naszemiasto.pl | 14.11.2012 r.

Największe szczę­ście na świe­cie na koń­skim leży grzbie­cie – twier­dzi Rafał Walendowski – arty­sta pla­styk z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (…)

Hubertus w Dźwiersznie Małym | Tygodnik Nowy | 13.11.2012 r.

Szczytny cel, kon­ne goni­twy i bie­sia­da – to zna­ki roz­po­znaw­cze impre­zy, któ­rą co roku miesz­kań­cy Dźwierszna Małego fetu­ją naro­do­we świę­to. – To jest nasz spo­sób na rado­sne uczcze­nie Święta Niepodległości – mówi głów­ny orga­ni­za­tor Hubertusa Włodzimierz Paprocki. W tym roku trium­fa­tor­ką pogo­ni za lisem i goni­twy o puchar bur­mi­strza była Milena Barczyk‐Najdowska na koniu Kora. (…)

„Hubertus” w Gleśnie | Tygodnik Nowy | 13.11.2012 r.

W Gleśnie zor­ga­ni­zo­wa­no „huber­tu­sa”. Zanim jed­nak doszło do tra­dy­cyj­nej pogo­ni za lisem, swo­je umie­jęt­no­ści zapre­zen­to­wa­li mło­dzi jeźdź­cy. (…)

Klimatyczne der­by po war­szaw­sku | The Times – Polska | 12.11.2012 r.

„Rrrruuuuszyły” po raz kolej­ny. I tak z prze­rwa­mi od 1939 roku. Co się zmie­ni­ło na słu­że­wiec­kim torze wyści­gów kon­nych na prze­strze­ni tych lat? Bardzo wie­le. (…)

Gonitwy tyl­ko w sobo­tę | www.zw.com.pl | 09.11.2012 r.

Podczas naj­bliż­sze­go week­en­du goni­twy na Służewcu odbę­dą się tyl­ko w sobo­tę. Wstęp do wszyst­kich stref na torze jest do koń­ca sezo­nu bez­płat­ny. (…)

Jesienny prze­pęd koni w Bieszczadach | www.nowiny24.pl | 08.11.2012 r.

gale­ria zdjęć

Najlepsi jeźdź­cy świa­ta zmie­rzą się w hali Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania | leszno.naszemiasto.pl | 08.11.2012 r.

Prawie 300 koni oraz 100 zawod­ni­ków z całe­go świa­ta będzie moż­na zoba­czyć w Lesznie pod­czas zawo­dów w hali Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania. Zmagania roz­po­czy­na­ją już dziś, ale naj­bar­dziej wido­wi­sko­we kon­kur­sy zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne w sobo­tę i nie­dzie­lę. (…)

Frak, kant i biel, czy­li o ele­gan­cji w spo­rcie | platine.pl | 07.11.2012 r.

Są jesz­cze miej­sca, w któ­rych dżin­sy i dekolt, mogą wzbu­dzić sen­sa­cję, wywo­łać obu­rze­nie. I nie są to salo­ny, a spor­to­we are­ny. W tych dys­cy­pli­nach spor­tu, strój zawod­ni­ka odgry­wa nie­mal rów­nie istot­ną rolę jak jego tech­ni­ka. Owszem, są tacy, któ­rzy na pole gol­fo­we przy­cho­dzą w ele­ganc­kich pidża­mach, a świat do nich wzdy­cha, ale zawod­ni­cy prze­cięt­ni muszą się dosto­so­wać – czy­li przy­zwo­icie ubrać. (…)

Grad meda­li i tytu­łów. W Belgii prym wio­dły kla­cze i ogie­ry z Michałowa | Echo dnia | 06.11.2012 r.

Polskie konie arab­skie dosłow­nie zde­mo­lo­wa­ły tego­rocz­ny Czempionat Europy zakoń­czo­ny w nie­dzie­le w bel­gij­skim Moorsele. Prym wio­dła staw­ka 11 kla­czy i ogie­rów ze Stadniny Michałów. Cała repre­zen­ta­cja Polski liczy­ła 34 konie pocho­dzą­ce tak­że ze stad­nin pry­wat­nych. (…)

W Lesznie trium­fo­wał Japończyk Taizo Sugitani, a na Woli naj­lep­szy był Ireneusz Kondratowicz | www.gloswielkopolski.pl | 06.11.2012 r.

Japończyk Taizo Sugitani na koniu Avenzio wygrał w Lesznie kon­kurs Grand Prix jeź­dziec­kich zawo­dów CSI*** w sko­kach przez prze­szko­dy. Drugie miej­sce zajął Frank Schuttert (Holandia, Winchester HS, a trze­cie Lorenzo De Luca (Włochy, Unex Voske). Kolejne loka­ty przy­pa­dły pol­skim jeźdź­com. Czwarta była Ewa Mazurowska (KJ Vertus Łódź), na pią­tym miej­scu upla­so­wał się Łukasz Koza (KJ Trachy Gliwice). (…)

ANR: hodow­la koni jest defi­cy­to­wa | wyborcza.pl | 04.11.2012 r.

Hodowla koni w nie­któ­rych pań­stwo­wych stad­ni­nach jest defi­cy­to­wa. Aby ją utrzy­mać, koniecz­ne jest łącze­nie stad­nin i stad ogie­rów z inny­mi spół­ka­mi zaj­mu­ją­cy­mi się pro­duk­cją rol­ną – uwa­ża dyrek­tor nad­zo­ru wła­ści­ciel­skie­go Agencji Nieruchomości Rolnych Grzegorz Młynarczyk. (…)

Stadnina koni – inte­res…? | www.farmer.pl | 02.11.2012 r.

ANR peł­ni funk­cje wła­ści­ciel­skie w spół­kach, w któ­rych pra­wa z akcji lub udzia­łów wyko­nu­je pre­zes ANR. (…)

* * *

Październik 2012

Gonili za lisem | www.swidniczka.com | 31.10.2012 r.

Ośrodek Jeździecki Stragona zakoń­czył sezon spor­to­wy 2012. Obchody Hubertusa – czy­li tra­dy­cyj­ne jeź­dziec­kie zakoń­cze­nie sezo­nu odby­ły się w Morawie w minio­ną sobo­tę 27 paź­dzier­ni­ka. (…)

Hubertus 2012 – Pogoń za lisem po śnie­gu | www.dzisiajswidnica.pl | 30.10.2012 r.

Ośrodek Jeździecki Stragona zakoń­czył sezon spor­to­wy 2012. Obchody Hubertusa – czy­li tra­dy­cyj­ne jeź­dziec­kie zakoń­cze­nie sezo­nu – odby­ły się w Morawie w minio­ną sobo­tę. (…)

Po wypad­ku z doroż­ką: Prokurator chce poznać zacho­wa­nie koni | poznan.gazeta.pl | 24.10.2012 r.

To już pew­ne: wypa­dek na ul. Królowej Jadwigi spo­wo­do­wa­ła doroż­ka. Teraz bie­gli mają usta­lić, czy powo­żą­ca kobie­ta mogła unik­nąć wypad­ku. (…)

Jesienny prze­gląd koni | www.gnojnik.pl | 23.10.2012 r.

Urząd Gminy przy­po­mi­na, że 30 paź­dzier­ni­ka br. o godz. 10.30 na pry­wat­nej pose­sji Pana Kazimierza Myszki (Biesiadki 18) odbę­dzie się prze­gląd koni. Właściciele zwie­rząt pro­sze­ni są o posia­da­nie przy sobie dowo­du oso­bi­ste­go oraz świa­dec­twa pokry­cia kla­czy. (…)

W week­end pogoń za lisem i wyścig hucul­ski | www.kielce.pl | 23.10.2012 r.

W naj­bliż­szą sobo­tę roz­pocz­nie się Świętokrzyski Hubertus Sarmacki. Chętni do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich umie­jęt­no­ści na koniu mogą zapi­sy­wać się na tę impre­zę tyl­ko do jutra! (…)

Plany na sezon wyści­go­wy 2013 | www.wroclaw.pl | 22.10.2012 r.

Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji (WCSHiR) pla­nu­je w przy­szłym sezo­nie 60 – 70 gonitw w cią­gu 10 – 12 dni wyści­go­wych. Dyrektor „Partynic” przed­sta­wił pla­ny na następ­ny sezon. (…)

Szlaki dla ambit­nych i aktyw­nych | podroze.newsweek.pl | 22.10.2012 r.

Ponad 2 tysią­ce km szla­ków kon­nych, Szlak Cystersów, Szlak Bursztynowy, Szlak Operacja Łódzka, Szlak Bajkowy w Łodzi… Można by jesz­cze dłu­go wymie­niać, bo przez region łódz­ki, leżą­cy w cen­trum Polski, prze­bie­ga­ją nie tyl­ko naj­waż­niej­sze dro­gi kra­jo­we, ale rów­nież tra­sy odwo­łu­ją­ce się do boga­te­go dzie­dzic­twa histo­rycz­ne­go i kul­tu­ral­ne­go tego regio­nu. (…)

Czy konie zej­dą z Partynic? Wciąż nie ma gwa­ran­cji gonitw | wroclaw.gazeta.pl | 20.10.2012 r.

Dyrektor Partynic zdy­scy­pli­no­wa­ny przez prze­ło­żo­nych z urzę­du mia­sta wresz­cie pod­jął pierw­sze decy­zje doty­czą­ce orga­ni­za­cji przy­szło­rocz­ne­go sezo­nu wyści­go­we­go. Ale wciąż nie ma gwa­ran­cji, czy goni­twy będą. (…)

Poznamy zimo­we­go fawo­ry­ta na Derby | www.zw.com.pl | 19.10.2012 r.

W nie­dzie­lę o godz. 14 na Służewcu roze­gra­na zosta­nie goni­twa dla naj­lep­szych dwu­let­nich ogie­rów o Nagrodę Mokotowską (1600 m), wyła­nia­ją­ca fawo­ry­ta na przy­szło­rocz­ne Derby. (…)

Małopolskie Święto Konia na Błoniach | wiadomosci.onet.pl | 15.10.2012 r.

Pokazy zaprzę­gów i ujeż­dża­nia koni, poka­zo­we zawo­dy, bez­płat­ne prze­jaz­dy na koniach, kucach i brycz­kach, poka­zy hipo­te­ra­pii, Wielka Krakowska Parada Konna i kon­kur­sy z nagro­da­mi – to tyl­ko nie­któ­re z atrak­cji pod­czas dwu­dnio­we­go Małopolskiego Święta Konia, któ­re odby­ło na kra­kow­skich Błoniach. (…)

Hubertus w Klęku pro­mo­wał szlak kon­ny | www.dzienniklodzki.pl | 14.10.2012 r.

W sobo­tę ul. Piotrkowska na odcin­ku od al. Mickiewicza do pla­cu Wolności zamie­ni­ła się w wiel­ki tor. Odbyła się tu bowiem para­da, któ­ra pro­mo­wa­ła Łódzki Szlak Konny, czy­li naj­dłuż­szą w Europie tra­sę dla ama­to­rów jaz­dy w sio­dle. W nie­dzie­lę moż­na było podzi­wiać tra­dy­cyj­ną pogoń za lisem. Hubertus odbył się w Klęku (pow. zgier­ski). Bieg za lisem pro­mo­wał Łódzki Szlak Konny, któ­ry liczy obec­nie 2 tysią­ce kilo­me­trów. (…)

Czy w przy­szłym roku nie będzie wyści­gów na Partynicach? | wroclaw.gazeta.pl | 14.10.2012 r.

Pod rzą­da­mi dyrek­to­ra Jerzego Pękalskiego tor wyści­gów kon­nych pogrą­żył się w orga­ni­za­cyj­nym cha­osie. O przy­szło­rocz­nym sezo­nie nie wia­do­mo kom­plet­nie nic: ile będzie gonitw, pie­nię­dzy na nagro­dy, kto będzie pro­wa­dził zakła­dy (…)

Parada koni i zaprzę­gów na Pietrynie | www.dzienniklodzki.pl | 13.10.2012 r.

W sobo­tę uli­cą Piotrkowską prze­je­cha­ła para­da jeźdź­ców i zaprzę­gów. Parady wystar­to­wa­ła o 11:00 z par­kin­gu przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ul. Piłsudskiego. Efektowna para­da kon­na trwa­ła oko­ło pół­to­rej godzi­ny. (…)

Odkrywamy Świętokrzyskie. Czempiony na pastwi­sku | kielce.gazeta.pl | 13.10.2012 r.

Odkrywamy Świętokrzyskie – Stadnina Koni Michałów. Może się poszczy­cić naj­więk­szą w Polsce i jed­ną z naj­więk­szych na świe­cie hodow­li koni czy­stej krwi arab­skiej. Posiada ich pra­wie czte­ry­sta (…)

9. Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych | TVP Opole | 10.10.2012 r.

Ciężko pra­co­wa­li przez wie­le lat, dziś mogli się poka­zać – w Opolu odbył się 9. Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych. Koni dosia­dło ponad 40 zawod­ni­ków z Opolszczyzny i ze Śląska. Chcą popu­la­ry­zo­wać ten sport wśród nie­peł­no­spraw­nych, bo to rekre­acja, a jed­no­cze­śnie for­ma tera­pii. (…)

Manufaktura na week­end [13 – 14 paź­dzier­ni­ka] | lodzkie.naszemiasto.pl | 10.10.2012 r.

Czterdziestu jeźdź­ców w stro­jach z róż­nych epok i kil­ka­na­ście zaprzę­gów w naj­bliż­szą sobo­tę prze­je­dzie uli­cą Piotrkowską do Manufaktury. W barw­nej para­dzie pro­mu­ją­cej Łódzki Szlak Konny nie zabrak­nie uła­nów, ama­zo­nek w suk­niach i szlach­ci­ców w kon­tu­szach. Na rynek Manufaktury dotrą oko­ło godzi­ny 12:30. (…)

Zbiórka darów dla zwie­rząt – schro­ni­sko w Korabiewicach potrze­bu­je pomo­cy | lodz.naszemiasto.pl | 08.10.2012 r.

Łódzki oddział fun­da­cji „Viva! Akcja dla zwie­rząt” po raz kolej­ny zbie­ra dary dla miesz­kań­ców schro­ni­ska w Korabiewicach. Tegoroczna edy­cja akcji odby­wa się pod hasłem „Akcja ŁAPÓWKA – daje­my w łapę zwie­rza­kom z Korabiewic”. Zbiórka roz­po­czy­na się 8 paź­dzier­ni­ka w Hostelu LaGranda w Łodzi. Serwis Nasze Miasto objął patro­nat nad tym przed­się­wzię­ciem. (…)

Logo z kla­są: Hermes, wysłan­nik bogów luk­su­su | metromsn.gazeta.pl | 08.10.2012 r.

Zaczęło się od sio­deł i uprzę­ży, któ­re zosta­ły zastą­pio­ne przez nese­se­ry oraz toreb­ki, a potem zegar­ki, stro­je hau­te coutu­re i per­fu­my. Hermes nale­ży do naj­star­szych firm rodzin­nych na świe­cie: dla wiel­ko­ści i chwa­ły tego impe­rium luk­su­su pra­cu­je już szó­ste poko­le­nie panów H. (…)

Koń Grupy Kapitałowej Makrum Bydgoszcz został mistrzem Polski! | www.strefabiznesu.pomorska.pl | 05.10.2012 r.

Nevados S to pierw­szy koń wyho­do­wa­ny w Kujawsko‐Pomorskiem, któ­ry wygrał fina­ły Mistrzostw Polski Młodych Koni. (…)

Międzynarodowe Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody | www.zgorzelec.info | 05.10.2012 r.

Już w nie­dzie­lę (7.10) w pobli­skim Łagowie odbę­dzie się szó­sta edy­cja zawo­dów kon­nych w sko­kach przez prze­szko­dy. Początek zawo­dów o godzi­nie 10:00 a przy­by­li na to wyda­rze­nie kibi­ce będą mogli zoba­czyć rywa­li­za­cję w sze­ściu kon­kur­sach. Chętne oso­by będą mogły spró­bo­wać swo­ich sił w sio­dle, a dzie­ci na kucach. Będzie tak­że oka­zja do obej­rze­nia wysta­wy sprzę­tu rol­ni­cze­go pro­duk­cji Deutz‐Fahr. Wstęp bez­płat­ny, Na miej­scu będzie tak­że oka­zja, żeby się posi­lić. (…)

Nasza goni­twa | www.zw.com.pl | 04.10.2012 r.

W nie­dzie­lę o godz. 16 na Służewcu na dystan­sie 2000 m po raz 38. zosta­nie roze­gra­na goni­twa o Nagrodę „Życia Warszawy” (…)

Wejściówki na wyści­gi kon­ne | www.zw.com.pl| 02.10.2012 r.

Z oka­zji nie­dziel­nej goni­twy o nagro­dę Życia Warszawy roz­da­je­my sześć dar­mo­wych wej­śció­wek na tor na Służewcu do koń­ca sezo­nu (…)

Fundacja Viva!: wbrew pra­wu na tar­gach sprze­da­wa­ne są zwie­rzę­ta cho­re | wyborcza.pl| 02.10.2012 r.

W Polsce od lat łama­ne jest pra­wo doty­czą­ce han­dlu zwie­rzę­ta­mi na tar­gach: sprze­da­wa­ne są zwie­rzę­ta cho­re, wycień­czo­ne, zda­rza­ją się przy­pad­ki ich okrut­ne­go trak­to­wa­nia – alar­mu­je Fundacja Viva!, któ­ra z nie­miec­ką orga­ni­za­cją Animals Angels skon­tro­lo­wa­ła pol­skie tar­gi. (…)

Okrutne tar­gi dla zwie­rząt | www.rp.pl| 02.10.2012 r.

„Niebywałe okru­cień­stwo” i brak posza­no­wa­nia nawet dla pod­sta­wo­wych potrzeb zwie­rząt – tak pod­su­mo­wu­ją wyni­ki kon­tro­li pol­skich tar­gów zwie­rzę­cych Fundacja Viva! i nie­miec­ka orga­ni­za­cja Animals Angels (…)

Gdynia przej­mu­je hipo­te­ra­pię w Kolibkach | www.trojmiasto.pl | 02.10.2012 r.

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji prze­jął zarzą­dza­nie ośrod­kiem hipo­te­ra­pii w Kolibkach w Gdyni od fun­da­cji Animal Pro. Urzędnicy uspo­ka­ja­ją, że dla rodzi­ców i dzie­ci uczest­ni­czą­cych w hipo­te­ra­pii nic nie zmie­ni się na gor­sze. (…)

Gdynia: urzęd­ni­cy kon­tro­lu­ją hipo­te­ra­pię w Kolibkach | www.trojmiasto.pl | 01.10.2012 r.

Konie są zdro­we. Tak wyni­ka z kon­tro­li wete­ry­na­ryj­nej prze­pro­wa­dzo­nej na zle­ce­nie gdyń­skich urzęd­ni­ków w ośrod­ku hipo­te­ra­pii w Kolibkach w Gdyni. Na razie nie wia­do­mo jed­nak, czy fun­da­cja Animal Pro będzie nadal orga­ni­zo­wa­ła zaję­cia dla 200 nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci. Wciąż nie ma bowiem wyni­ków kon­tro­li finan­so­wej, któ­ra ma być decy­du­ją­ca. (…)

Małopolskie Święto Konia | www.krakow.pl | 01.10.2012 r.

Biegi koni arab­skich, angiel­skich i mało­pol­skich, poka­zy zaprzę­gów, ujeż­dża­nia, sko­ków przez prze­szko­dy oraz hipo­te­ra­pii – to tyl­ko część atrak­cji, któ­re przy­go­to­wa­no w ramach Małopolskiego Święta Konia. Organizatorzy przed­się­wzię­cia to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa i Agencja go2events. (…)

Rolnik Roku: Konie i mle­ko pro­sto od kro­wy | www.gs24.pl | 01.10.2012 r.

Maria Szczeblewska, wła­ści­ciel­ka Agroturystycznego Gospodarstwa Rolno‐Hodowlanego w Stepnicy zmie­rzy się z inny­mi kan­dy­da­ta­mi o tytuł Rolnik Roku w kate­go­rii agro­tu­ry­sty­ka. Do zaba­wy zgło­si­li ją jej klien­ci. (…)

Arabskie Księżniczki | Świat Rezydencji Wnętrz & Ogrodów | Nr 10/2012 – paź­dzier­nik 2012

Janów Podlaski to jedy­ne miej­sce, jakie znam, w któ­rym uro­da kobiet gaśnie przy pięk­nie i wdzię­ku zwie­rząt. Z ostat­niej 43. Aukcji Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland nie zapa­mię­ta­łam ani jed­nej twa­rzy, ani jed­ne­go kobie­ce­go stro­ju, ani nawet sma­ku kola­cji zaser­wo­wa­nej przez cate­ring restau­ra­cji Belvedere. (…)

* * *

Wrzesień 2012

Drugi dzień wysta­wy zwie­rząt hodow­la­nych w Bierkowicach | www.nto.pl | 30.09.2012 r.

Ma on cha­rak­ter pik­ni­ku rodzin­ne­go. Atrakcją wysta­wy zwie­rząt hodow­la­nych w Bierkowicach są kaska­der­skie popi­sy jaz­dy na koniach. (…)

W Bolesławowie (gmi­na Skarszewy) odby­ło się wiel­kie świę­to dla rol­ni­ków i hodow­ców | starogardgdanski.naszemiasto.pl | 27.09.2012 r.

Tysiące osób odwie­dzi­ły Dożynki Powiatowe, XVII Kociewską Wystawę i Pokaz Zwierząt Hodowlanych oraz Targi Rolno‐Edukacyjne w Bolesławowie, koło Skarszew. Wszystkie przed­się­wzię­cia zor­ga­ni­zo­wa­no na tere­nie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego. (…)

Konie i siat­ków­ka – od piąt­ku… | www.radiomerkury.pl | 27.09.2012 r.

W pią­tek w regio­nie sza­mo­tul­skim począ­tek waż­nych wyda­rzeń spor­to­wych. W Baborówku o 9.00 ruszą trzy­dnio­we zawo­dy fina­łu Pucharu Polski we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. (…)

Ogiery z Książa na dożyn­kach u pre­zy­den­ta | dolnyslask.naszemiasto.pl | 26.09.2012 r.

Powożący i konie rasy ślą­skiej ze sta­da w Książu, naj­wy­raź­niej przy­pa­dli do gustu orga­ni­za­to­rom doży­nek pre­zy­denc­kich w Spale. (…)

Końska daw­ka adre­na­li­ny | Tygodnik Siedlecki | 26.09.2012 r.

Konie w galo­pie, pięk­na kobie­ta w tań­cu i jacht pod peł­ny­mi żagla­mi – to według Balzaca syno­ni­my pięk­na, Dwa z nich mogli­śmy w ubie­głą nie­dzie­lę oglą­dać w Jagodnem pod Siedlcami. (…)

Rusza szkół­ka jeź­dziec­ka w SO Książ | swiebodzice.naszemiasto.pl | 26.09.2012 r.

- W paź­dzier­ni­ku w Stadzie Ogierów Książ uru­cha­mia­my Szkółkę Jeździecką – mówi Grzegorz Dróżdż, pra­cow­nik wał­brzy­skie­go Stada. (…)

Wielka Warszawska już w nie­dzie­lę na Służewcu | warszawa.naszemiasto.pl | 26.09.2012 r.

Wielka Warszawska jest w wyści­go­wym kalen­da­rzu goni­twą wyjąt­ko­wą. Co roku przy­cią­ga na sto­łecz­ny hipo­drom tłu­my ludzi, zarów­no sta­łych bywal­ców, jak i spra­gnio­nych spor­to­wych emo­cji na naj­wyż­szym pozio­mie. Rywalizacji spor­to­wej towa­rzy­szyć będzie moc atrak­cji. Pierwsza bom­ba pój­dzie w górę w nie­dzie­lę o godz. 12.30. (…)

Parada pięk­nych „ślą­za­ków” | www.nj24.pl | 25.09.2012 r.

Dorodne mło­de „ślą­za­ki”, czy­li rocz­ne klacz­ki i ogier­ki oraz klacz­ki dwu­let­nie, z naj­lep­szych hodow­li oglą­dać moż­na było na sobot­niej wysta­wie koni rasy ślą­skiej zor­ga­ni­zo­wa­nej w Lubomierzu. (…)

Konie to praw­dzi­wa pasja | TVP Białystok | 24.09.2012 r.

Pierwsza wysta­wa koni w Piątnicy pod Łomżą zgro­ma­dzi­ła kil­ku­dzie­się­ciu hodow­ców. Mimo, że pogo­da nie dopi­sa­ła, przy­szło też spo­ro miło­śni­ków koni. Organizatorzy już zapo­wia­da­ją, że impre­za wpi­sze się na sta­łe w kalen­darz wyda­rzeń łom­żyń­skich. (…)

Jubileuszowe zawo­dy w powo­że­niu w Turku | www.turek.net.pl | 24.09.2012 r.

Poznaliśmy tego­rocz­nych Mistrzów Powiatu Tureckiego zawo­dów kon­nych w sko­kach przez prze­szko­dy oraz w powo­że­niu zaprzę­ga­mi. (…)

Powrót kucy­ków do szko­ły w Poznaniu | www.glowielkopolski.pl | 20.09.2012 r.

Cztery kuce – Cukier, Babetka, Sonia i Krejzi wró­ci­ły do szko­ły na Fabianowie. W śro­dę, ucznio­wie szko­ły pod­sta­wo­wej i przed­szko­la „Wesoła Pszczółka”, urzą­dzi­ły im powi­ta­nie. Dzieci wyre­cy­to­wa­ły wier­szy­ki, a następ­nie nakar­mi­ły konie mar­chew­ką. (…)

W stad­ni­nach naj­wię­cej koni hucul­skich | wyborcza.pl | 18.09.2012 r.

Prawie 1/3 koni hodo­wa­nych w stad­ni­nach na Podkarpaciu sta­no­wią konie hucul­skie – poin­for­mo­wał we wto­rek dyrek­tor biu­ra Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Marek Gibała. (…)

Piotr Machalica w stad­ni­nie koni | polki.pl | 16.09.2012 r.

gale­ria zdjęć

MP w ujeż­dże­niu: tytu­ły dla Milczarek i Cichonia | sport.tvp.pl | 16.09.2012 r.

Katarzyna Milczarek (nie­zrze­szo­na) na koniu Florencja B Ekwador wywal­czy­ła w nie­dzie­lę we Wrocławiu zło­ty medal mistrzostw Polski w ujeż­dże­niu. W kon­kur­sie mło­dych jeźdź­ców trium­fo­wał Mateusz Cichoń (KJ lider Radzionków) na koniu Furst Donnerhall. (…)

Egzotyka na krań­cu… Małopolski | www.portalsamorzadowy.pl | 14.09.2012 r.

Na poszu­ki­wa­nie egzo­ty­ki tury­ści uda­ją się czę­sto na przy­sło­wio­wy kra­niec świa­ta. A wystar­czy na kra­niec… Małopolski. Łemkowszczyzna – kra­ina magicz­na, egzo­ty­ka na wycią­gnię­cie ręki – mówi Anna Bandura z Agencja Promocji Miast i Regionów. (…)

Kiedy do Żor wró­ci tra­dy­cja tar­gów koń­skich | www.radio90.pl | 11.09.2012 r.

Na pew­no nie w tym roku. Magistrat póki co nie zde­cy­do­wał się na zakup dział­ki od Skarbu Państwa w dziel­ni­cy Kleszczówka. (…)

Znów padły konie na szla­ku do Morskiego? | www.gazetakrakowska.pl | 10.09.2012 r.

Czy pra­ca na dro­dze do Morskiego Oka zabi­ła kolej­ne konie? Takie podej­rze­nia mają obroń­cy praw zwie­rząt. Podpierają się przy tym listem jed­nej z tury­stek i infor­ma­cja­mi z Polskiego Związku Hodowców Koni. Tatrzański Park Narodowy, któ­ry nad­zo­ru­je pra­cę zwie­rząt na tym szla­ku, zaprze­cza jed­nak, żeby doszło tam do kolej­ne­go nie­szczę­ścia. (…)

Najdroższa Ejrene | Rolnik Dzierżawca| Nr 09/2012 – wrze­sień 2012

Mimo kry­zy­su eko­no­micz­ne­go, na aukcję koni arab­skich do Stadniny Koni w Janowie Podlaskim na Lubelszczyźnie jak co roku zje­cha­li arab­scy szej­ko­wie, hodow­cy z USA, Kanady, Australii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ale z powo­du kry­zy­su nie licy­to­wa­li zbyt wyso­ko. (…)

Hodowca i Jeździec