Hodowla

Wymagania dotyczące badań markerów genetycznych DNA

 

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że przy wpi­sy­wa­niu koni do ksiąg stad­nych oraz reje­stru kuców i koni małych obo­wią­zu­ją nastę­pu­ją­ce wyma­ga­nia doty­czą­ce badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA:

Polski koń zimnokrwisty

 1. Ogiery wpi­sy­wa­ne od 1 stycz­nia 2008 r. do księ­gi stad­nej rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po ojcu i mat­ce (jeśli mat­ka była wpi­sa­na do księ­gi po 1 stycz­nia 2007 r).
 2. Klacze rasy zim­no­krwi­stej hodow­li kra­jo­wej, wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej od 1 stycz­nia 2007 r., muszą mieć zba­da­ne DNA (oraz gru­py krwi, jeże­li u ojca i/lub mat­ki bada­no tyl­ko gru­py krwi). Jeżeli ojciec lub mat­ka kla­czy ma wyko­na­ne bada­nie mar­ke­rów DNA lub grup krwi, to nale­ży potwier­dzić pocho­dze­nie kla­czy po wska­za­nych rodzi­cach.
 3. Ogiery impor­to­wa­ne, wpi­sy­wa­ne do księ­gi stad­nej rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach.
 4. Klacze impor­to­wa­ne, wpi­sy­wa­ne do księ­gi stad­nej rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie przy­naj­mniej po ojcu.

Rasy szlachetne

 1. Ogiery ras szla­chet­nych wpi­sy­wa­ne do ksiąg stad­nych koni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wiel­ko­pol­skiej, mało­pol­skiej i ślą­skiej muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach.
 2. Klacze ras szla­chet­nych hodow­li kra­jo­wej, wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej od 1 stycz­nia 2007 r., muszą mieć zba­da­ne DNA (oraz gru­py krwi, jeże­li u ojca i/lub mat­ki bada­no tyl­ko gru­py krwi). Jeżeli ojciec lub mat­ka kla­czy ma wyko­na­ne bada­nie mar­ke­rów DNA lub grup krwi, to nale­ży potwier­dzić pocho­dze­nie kla­czy po wska­za­nych rodzi­cach.
 3. Importowane ogie­ry ras szla­chet­nych, przed­sta­wia­ne pod­czas kwa­li­fi­ka­cji do ZT oraz wpi­sy­wa­ne do ksiąg stad­nych koni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wiel­ko­pol­skiej, mało­pol­skiej i ślą­skiej na pod­sta­wie wyni­ków w alter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści (MPMK, sport, wyści­gi) muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach. Należy w tym przy­pad­ku spro­wa­dzić do Polski wyni­ki badań DNA oboj­ga rodzi­ców bada­ne­go konia i w Polsce wyko­nać peł­ne bada­nie potwier­dza­ją­ce jego pocho­dze­nie po wska­za­nych rodzi­cach.
 4. Importowane kla­cze ras szla­chet­nych wpi­sy­wa­ne do ksiąg stad­nych koni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, wiel­ko­pol­skiej, mało­pol­skiej i ślą­skiej muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie przy­naj­mniej po ojcu.

Rasy prymitywne

Ogiery i kla­cze ras pry­mi­tyw­nych (konik pol­ski i rasa hucul­ska) muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach. Badanie DNA (oraz bada­nie grup krwi w przy­pad­ku, gdy rodzi­ce nie mają zba­da­ne­go DNA) wyko­nu­je się przed wysta­wie­niem pasz­por­tu dla źre­bię­cia.

Kuce i konie małe

 1. Wszystkie kla­cze i ogie­ry wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej kuców (G, GI, GII) oraz impor­to­wa­ne kuce i konie małe (kla­cze i ogie­ry), wpi­sy­wa­ne do reje­stru muszą mieć zba­da­ne DNA i gru­py krwi (jeże­li u ojca i/lub mat­ki bada­no tyl­ko gru­py krwi). Jeżeli rodzi­ce mają zba­da­ne DNA lub gru­py krwi (wynik bada­nia znaj­du­je się w bazie labo­ra­to­rium), to nale­ży potwier­dzić pocho­dze­nie po wska­za­nych rodzi­cach. Klaczy wpi­sy­wa­nych do księ­gi wstęp­nej bada­nie DNA nie obo­wią­zu­je.
 2. Ogiery wpi­sy­wa­ne do reje­stru kuców i koni małych muszą mieć wyko­na­ne bada­nie DNA (oraz grup krwi, jeże­li u ojca i/lub mat­ki bada­no tyl­ko gru­py krwi), a jeśli w bazie znaj­du­ją się wyni­ki ich rodzi­ców – potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po wska­za­nych rodzi­cach. Klaczy wpi­sy­wa­nych do reje­stru nie obo­wią­zu­je bada­nie DNA.

Ponadto przypominamy, że:

 1. Wszystkie źre­bię­ta hodow­la­ne uro­dzo­ne w wyni­ku inse­mi­na­cji muszą mieć przed wysta­wie­niem pasz­por­tu potwier­dzo­ne pocho­dze­nie po oboj­gu rodzi­cach. Zgodnie z zapi­sem pro­gra­mów hodow­la­nych dla koni poszcze­gól­nych ras „klacz pod­da­wa­na zabie­go­wi sztucz­ne­go una­sie­nia­nia musi mieć przed wyźre­bie­niem wyko­na­ne bada­nie mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA”.
 2. Od 2008 r. wszyst­kie ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie muszą posia­dać wyni­ki badań DNA (doty­czy to rów­nież ogie­rów kuców i koni małych oraz rasy quar­ter hor­se, fry­zyj­skiej, kabar­dyń­skiej, lipi­cań­skiej, kla­drub­skiej, paint, kłu­sak itp.).

UWAGA!
W przy­pad­ku koni impor­to­wa­nych, wła­ści­ciel bada­ne­go konia dostar­cza do labo­ra­to­rium cer­ty­fi­ka­ty badań DNA oboj­ga rodzi­ców (w przy­pad­ku impor­to­wa­ne­go ogie­ra) lub ojca (w przy­pad­ku impor­to­wa­nej kla­czy) lub pisem­nie zle­ca labo­ra­to­rium spro­wa­dze­nie takich cer­ty­fi­ka­tów z zagra­ni­cy (nie doty­czy kuców i koni małych).

Hodowca i Jeździec