Hodowla

Zmiany w „Programach hodowlanych”

 

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Komisje Ksiąg Stadnych wpro­wa­dzi­ły zmia­ny do odpo­wied­nich „Programów hodow­li”. Poprawione „Programy…” dla koni ras: ślą­skiej oraz hucul­skiej uka­za­ły się dru­kiem.

Główne zmiany w programie hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty:

 • wpro­wa­dzo­no obo­wią­zek publicz­ne­go przed­sta­wia­nia do oce­ny wszyst­kich ogie­rów w celu wpi­su do księ­gi, zarów­no hodow­li pol­skiej jak i zagra­nicz­nej. Oprócz tra­dy­cyj­nych aukcji jesien­nych, ogie­ry mogą być uzna­wa­ne przy oka­zji innych imprez hodow­la­nych, pod warun­kiem, że oce­nie w jed­nym miej­scu zosta­nie pod­da­nych mini­mum 5 ogie­rów rasy pkz. Przepis obo­wią­zy­wać będzie od dnia 1 maja 2007 r.;
 • ogie­ry spro­wa­dzo­ne z zagra­ni­cy mogą być przed­sta­wia­ne rów­nież poza aukcja­mi jesien­ny­mi, jed­nak w komi­sji oce­nia­ją­cej musi być mini­mum dwóch człon­ków Komisji Księgi Stadnej. Aby otrzy­mać licen­cję ogier taki musi uzy­skać mini­mum 81 pkt boni­ta­cyj­nych, w tym co naj­mniej: oce­nę bar­dzo dobrą za kło­dę (14 pkt) oraz dobrą za kopy­ta (8 pkt) i ruch (łącz­nie za stęp i kłus 16 pkt). Przepis będzie obo­wią­zy­wał od dnia 1 maja 2007 r.

Komisja Księgi Stadnej koni rasy śląskiej wprowadziła następujące zmiany:

 • kla­cze powin­ny być kry­te nie wcze­śniej niż po ukoń­cze­niu 30 mie­się­cy, potom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­się­cy nie ma pra­wa wpi­su do księ­gi;
 • został zmie­nio­ny sys­tem kate­go­ry­za­cji ogie­rów. Nowy spo­sób kate­go­ry­za­cji prze­wi­du­je oce­nia­nie każ­de­go ogie­ra na pod­sta­wie punk­tów hodow­la­nych otrzy­ma­nych za oce­nę jego potom­stwa. Nowa oce­na obo­wią­zu­je od dnia 1 stycz­nia 2008 r.;
 • zosta­ły zmie­nio­ne zasa­dy kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do tre­nin­gu w Zakładzie Treningowym;
 • wpro­wa­dzo­no moż­li­wość pod­da­wa­nia sta­cjo­nar­ne­mu tre­nin­go­wi w ZT ogie­rów w wie­ku 4,5 roku, z zastrze­że­niem o obni­że­niu im wyni­ku koń­co­we­go pró­by o 10%;
 • czas trwa­nia sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów zakoń­czo­ne­go pró­bą dziel­no­ści został wydłu­żo­ny z 28 do 60 dni;
 • zosta­ła wpro­wa­dzo­na moż­li­wość pod­da­wa­nia kla­czy sta­cjo­nar­nej pró­bie dziel­no­ści, zgod­nie z regu­la­mi­nem pró­by prze­wi­dzia­nej dla ogie­rów.

W rasie huculskiej wprowadzono m.in. poniższe zmiany (obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.):

 • wpro­wa­dzo­no obo­wią­zek kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów wyłącz­nie na corocz­nie orga­ni­zo­wa­nych prze­glą­dach, ter­mi­ny i miej­sca kwa­li­fi­ka­cji usta­la­ne są przez Komisję Księgi Stadnej. Obowiązujący corocz­nie okres kwa­li­fi­ka­cji usta­la się od 15 maja do 30 listo­pa­da, mini­mal­na licz­ba ogie­rów przed­sta­wio­nych do kwa­li­fi­ka­cji to 5 sztuk;
 • kla­cze powin­ny być kry­te nie wcze­śniej niż po ukoń­cze­niu 30 mie­się­cy, potom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­się­cy nie ma pra­wa wpi­su do księ­gi;
 • do Księgi Stadnej nie będą wpi­sy­wa­ne ogie­ry z odmia­na­mi oraz o umasz­cze­niu kasz­ta­no­wa­tym. Natomiast kla­cze maści kasz­ta­no­wa­tej wpi­sy­wa­ne do księ­gi muszą cha­rak­te­ry­zo­wać się typo­wy­mi cecha­mi raso­wy­mi, w tym ciem­ną prę­gą przez grzbiet i prę­go­wa­niem koń­czyn. Dopuszcza się jedy­nie nie­wiel­kie odmia­ny;
 • został popra­wio­ny regu­la­min prób dziel­no­ści oraz wpro­wa­dzo­no alter­na­tyw­ną dla ścież­ki hucul­skiej polo­wą pró­bę zaprzę­go­wą;
 • wpro­wa­dzo­no kate­go­ry­za­cję ogie­rów, któ­rej pod­sta­wą są wyni­ki użyt­ko­wo­ści dane­go ogie­ra oraz oce­na jego potom­stwa.

Zmiany wprowadzone do programu hodowli koników polskich:

 • pierw­sze kry­cie kla­czy wpi­sy­wa­nej do Księgi Stadnej nie może się odbyć przed ukoń­cze­niem przez klacz 24 mie­sią­ca życia; źre­bię­ta uro­dzo­ne z wcze­śniej­szych pokryć nie będą mia­ły pra­wa wpi­su do księ­gi;
 • odmia­ny na gło­wie (siwi­zna, kwia­tek) dopusz­czal­ne są wyłącz­nie u kla­czy;
 • został wpro­wa­dzo­ny sys­tem kate­go­ry­za­cji ogie­rów, w któ­rym każ­dy ogier oce­nia­ny jest na pod­sta­wie punk­tów hodow­la­nych otrzy­ma­nych za oce­nę potom­stwa;
 • pró­by dziel­no­ści będą prze­pro­wa­dza­ne wyłącz­nie w wyzna­czo­nych miej­scach po zgro­ma­dze­niu mini­mum 3 osob­ni­ków;
 • wpi­su do Księgi Stadnej koni­ków pol­skich uro­dzo­nych za gra­ni­cą doko­nu­je inspek­tor OZHK / WZHK, na tere­nie Polski lub dojeż­dża­jąc w tym celu do zagra­nicz­ne­go wła­ści­cie­la.

W programach koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi:

 • waż­ne zmia­ny doty­czą wie­ku kla­czy kry­tych po raz pierw­szy bowiem potom­stwo kla­czy kry­tych przed ukoń­cze­niem 30 mie­sią­ca życia nie będzie mia­ło pra­wa wpi­su do ksiąg;
 • w pro­gra­mie hodow­li koni rasy mało­pol­skiej, w załącz­ni­ku doty­czą­cym oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej, tre­ning i pró­ba dziel­no­ści ogie­rów będzie roz­sze­rzo­na o pró­bę wytrzy­ma­ło­ści na dystan­sie 3 km, z tem­pem 500 m/min oraz bada­niem tęt­na i odde­chów (pró­ba ta nie będzie liczo­na do wyni­ków koń­co­wych w tym roku);
 • war­tość indek­su ogól­ne­go, pozwa­la­ją­ca uzy­skać wpis do odpo­wied­niej księ­gi, dla koni ras: wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi zosta­ła pod­wyż­szo­na do 90 pkt dla koni hodow­li pol­skiej oraz 120 pkt dla koni hodow­li zagra­nicz­nej;
 • wpro­wa­dzo­ny został obo­wią­zek przed­sta­wia­nia Komisji kwa­li­fi­ku­ją­cej ogie­ry do Zakładu Treningowego rów­nież tych ogie­rów, któ­re uzy­ska­ły odpo­wied­nie wyni­ki w alter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści, aby mogły na tej pod­sta­wie uzy­skać wpis do odpo­wied­niej księ­gi. Ogiery te przed uzy­ska­niem wpi­su muszą zostać przed­sta­wio­ne komi­sji w dniu kwa­li­fi­ka­cji do ZT lub w dniu pró­by, w celu ich zbo­ni­to­wa­nia.

Jednocześnie przy­po­mi­na­my, że od dnia 1 stycz­nia 2007 r. dotych­czas obo­wią­zu­ją­ce bada­nia grup krwi zosta­ły zastą­pio­ne bada­nia­mi mar­ke­rów gene­tycz­nych (DNA). Również od dnia 1 stycz­nia 2007 r. obo­wią­zu­je koniecz­ność prze­pro­wa­dza­nia badań DNA dla kla­czy wpi­sy­wa­nych do ksiąg głów­nych wszyst­kich ras oraz badań DNA na pocho­dze­nie dla ogie­rów wszyst­kich ras wpi­sy­wa­nych do ksiąg, z wyjąt­kiem (z wyjąt­kiem pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go – od 1 stycz­nia 2008 r.).

Źrebięta urodzone w IV kwartale będą zaliczane do rocznika roku urodzenia:

 • dla koni ras: ślą­skiej, pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz konik pol­ski – od dnia 01.01.2007 r.;
 • dla koni rasy hucul­skiej – od dnia 01.01.2008 r.;
 • dla koni ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) – od dnia 01.01.2009 r.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec