Hodowla

Zmiany w “Programach hodowlanych”

 

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że Komisje Ksiąg Stadnych wprowadziły zmiany do odpowiednich “Programów hodowli”. Poprawione “Programy…” dla koni ras: śląskiej oraz huculskiej ukazały się drukiem.

Główne zmiany w programie hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty:

 • wprowadzono obowiązek publicznego przedstawiania do oceny wszystkich ogierów w celu wpisu do księgi, zarówno hodowli polskiej jak i zagranicznej. Oprócz tradycyjnych aukcji jesiennych, ogiery mogą być uznawane przy okazji innych imprez hodowlanych, pod warunkiem, że ocenie w jednym miejscu zostanie poddanych minimum 5 ogierów rasy pkz. Przepis obowiązywać będzie od dnia 1 maja 2007 r.;
 • ogiery sprowadzone z zagranicy mogą być przedstawiane również poza aukcjami jesiennymi, jednak w komisji oceniającej musi być minimum dwóch członków Komisji Księgi Stadnej. Aby otrzymać licencję ogier taki musi uzyskać minimum 81 pkt bonitacyjnych, w tym co najmniej: ocenę bardzo dobrą za kłodę (14 pkt) oraz dobrą za kopyta (8 pkt) i ruch (łącznie za stęp i kłus 16 pkt). Przepis będzie obowiązywał od dnia 1 maja 2007 r.

Komisja Księgi Stadnej koni rasy śląskiej wprowadziła następujące zmiany:

 • klacze powinny być kryte nie wcześniej niż po ukończeniu 30 miesięcy, potomstwo klaczy krytych przed ukończeniem 30 miesięcy nie ma prawa wpisu do księgi;
 • został zmieniony system kategoryzacji ogierów. Nowy sposób kategoryzacji przewiduje ocenianie każdego ogiera na podstawie punktów hodowlanych otrzymanych za ocenę jego potomstwa. Nowa ocena obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.;
 • zostały zmienione zasady kwalifikacji ogierów do treningu w Zakładzie Treningowym;
 • wprowadzono możliwość poddawania stacjonarnemu treningowi w ZT ogierów w wieku 4,5 roku, z zastrzeżeniem o obniżeniu im wyniku końcowego próby o 10%;
 • czas trwania stacjonarnego treningu ogierów zakończonego próbą dzielności został wydłużony z 28 do 60 dni;
 • została wprowadzona możliwość poddawania klaczy stacjonarnej próbie dzielności, zgodnie z regulaminem próby przewidzianej dla ogierów.

W rasie huculskiej wprowadzono m.in. poniższe zmiany (obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.):

 • wprowadzono obowiązek kwalifikacji młodych ogierów wyłącznie na corocznie organizowanych przeglądach, terminy i miejsca kwalifikacji ustalane są przez Komisję Księgi Stadnej. Obowiązujący corocznie okres kwalifikacji ustala się od 15 maja do 30 listopada, minimalna liczba ogierów przedstawionych do kwalifikacji to 5 sztuk;
 • klacze powinny być kryte nie wcześniej niż po ukończeniu 30 miesięcy, potomstwo klaczy krytych przed ukończeniem 30 miesięcy nie ma prawa wpisu do księgi;
 • do Księgi Stadnej nie będą wpisywane ogiery z odmianami oraz o umaszczeniu kasztanowatym. Natomiast klacze maści kasztanowatej wpisywane do księgi muszą charakteryzować się typowymi cechami rasowymi, w tym ciemną pręgą przez grzbiet i pręgowaniem kończyn. Dopuszcza się jedynie niewielkie odmiany;
 • został poprawiony regulamin prób dzielności oraz wprowadzono alternatywną dla ścieżki huculskiej polową próbę zaprzęgową;
 • wprowadzono kategoryzację ogierów, której podstawą są wyniki użytkowości danego ogiera oraz ocena jego potomstwa.

Zmiany wprowadzone do programu hodowli koników polskich:

 • pierwsze krycie klaczy wpisywanej do Księgi Stadnej nie może się odbyć przed ukończeniem przez klacz 24 miesiąca życia; źrebięta urodzone z wcześniejszych pokryć nie będą miały prawa wpisu do księgi;
 • odmiany na głowie (siwizna, kwiatek) dopuszczalne są wyłącznie u klaczy;
 • został wprowadzony system kategoryzacji ogierów, w którym każdy ogier oceniany jest na podstawie punktów hodowlanych otrzymanych za ocenę potomstwa;
 • próby dzielności będą przeprowadzane wyłącznie w wyznaczonych miejscach po zgromadzeniu minimum 3 osobników;
 • wpisu do Księgi Stadnej koników polskich urodzonych za granicą dokonuje inspektor OZHK / WZHK, na terenie Polski lub dojeżdżając w tym celu do zagranicznego właściciela.

W programach koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi:

 • ważne zmiany dotyczą wieku klaczy krytych po raz pierwszy bowiem potomstwo klaczy krytych przed ukończeniem 30 miesiąca życia nie będzie miało prawa wpisu do ksiąg;
 • w programie hodowli koni rasy małopolskiej, w załączniku dotyczącym oceny wartości użytkowej, trening i próba dzielności ogierów będzie rozszerzona o próbę wytrzymałości na dystansie 3 km, z tempem 500 m/min oraz badaniem tętna i oddechów (próba ta nie będzie liczona do wyników końcowych w tym roku);
 • wartość indeksu ogólnego, pozwalająca uzyskać wpis do odpowiedniej księgi, dla koni ras: wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi została podwyższona do 90 pkt dla koni hodowli polskiej oraz 120 pkt dla koni hodowli zagranicznej;
 • wprowadzony został obowiązek przedstawiania Komisji kwalifikującej ogiery do Zakładu Treningowego również tych ogierów, które uzyskały odpowiednie wyniki w alternatywnych próbach dzielności, aby mogły na tej podstawie uzyskać wpis do odpowiedniej księgi. Ogiery te przed uzyskaniem wpisu muszą zostać przedstawione komisji w dniu kwalifikacji do ZT lub w dniu próby, w celu ich zbonitowania.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2007 r. dotychczas obowiązujące badania grup krwi zostały zastąpione badaniami markerów genetycznych (DNA). Również od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązuje konieczność przeprowadzania badań DNA dla klaczy wpisywanych do ksiąg głównych wszystkich ras oraz badań DNA na pochodzenie dla ogierów wszystkich ras wpisywanych do ksiąg, z wyjątkiem (z wyjątkiem polskiego konia zimnokrwistego – od 1 stycznia 2008 r.).

Źrebięta urodzone w IV kwartale będą zaliczane do rocznika roku urodzenia:

 • dla koni ras: śląskiej, polski koń zimnokrwisty oraz konik polski – od dnia 01.01.2007 r.;
 • dla koni rasy huculskiej – od dnia 01.01.2008 r.;
 • dla koni ras szlachetnych (m, wlkp, sp) – od dnia 01.01.2009 r.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec