Hodowla

Procedura

 

wydawania przez Instytut Zootechniki
Zaświadczenia o objęciu stada zwierząt ras lokalnych programem ochrony zasobów genetycznych
w odniesieniu do koni ras lokalnych w 2004 r.

Zaświadczenie wyda­wa­ne jest Posiadaczom stad ras lokal­nych koni ubie­ga­ją­cym się o przy­zna­nie płat­no­ści rolno‐środowiskowej w ramach pakie­tu: ochro­na lokal­nych ras zwie­rząt gospo­dar­skich, w celu załą­cze­nia do wnio­sku skła­da­ne­go do agen­cji płat­ni­czej w roku roz­po­czę­cia reali­za­cji pro­gra­mu rolno‐środowiskowego.

 1. Warunki otrzy­ma­nia Zaświadczenia:
  1. Posiadanie sta­da koni rasy lokal­nej (konik pol­ski, koń hucul­ski, koń mało­pol­ski, koń ślą­ski) obję­te­go oce­ną war­to­ści użyt­ko­wej, o liczeb­no­ści samic wpi­sa­nych do ksiąg co naj­mniej 3 kla­cze tej samej rasy.
  2. Zawarcie umo­wy o uczest­nic­twie w pro­gra­mie ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych z Polskim Związkiem Hodowców Koni.
 2. Tryb postę­po­wa­nia przy wyda­wa­niu Zaświadczenia:
  1. Posiadacz sta­da ubie­ga­ją­cy się o otrzy­ma­nie Zaświadczenia powi­nien po zawar­ciu umo­wy o uczest­nic­twie w pro­gra­mie ochro­ny z upo­waż­nio­nym przez Instytut Zootechniki Polskim Związkiem Hodowców Koni zło­żyć do Instytutu Zootechniki, ul. Krakowska 1, 32 – 083 Balicepisem­ny wnio­sek o wyda­nie zaświad­cze­nia wraz z:
   • aktu­al­nym Wykazem kla­czy zgła­sza­nych do uczest­nic­twa w pro­gra­mie ochro­ny na rok następ­ny (zgod­nie z załą­czo­nym wzo­rem) zwe­ry­fi­ko­wa­nym i poświad­czo­nym przez Polski Związek Hodowców Koni nie wcze­śniej niż na 30 dni przed zło­że­niem w Instytucie;
   • kopią świa­dec­twa wpi­su do księ­gi każ­dej kla­czy poda­nej w wyka­zie;
   • kopią umo­wy o uczest­nic­twie w pro­gra­mie zawar­tej z Polskim Związkiem Hodowców Koni.
  2. Instytut Zootechniki w ter­mi­nie 14 dni od daty wpły­nię­cia wnio­sku wysta­wia Zaświadczenie o obję­ciu sta­da pro­gra­mem ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych i prze­sy­ła po jed­nym egzem­pla­rzu Zaświadczenia wraz z zaak­cep­to­wa­nym Wykazem zwie­rząt do Posiadacza sta­da oraz do wła­ści­we­go Okręgowego Związku Hodowców Koni.
   Zwierzęta, któ­re zosta­ły wykre­ślo­ne na wyka­zie (nie uzy­ska­ły akcep­ta­cji) nie są obej­mo­wa­ne pro­gra­mem ochro­ny.
Hodowca i Jeździec