Regulamin rozgrywania MPMK w 2010 r. – postanowienia szczegółowe: ujeżdżenie

 1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni składają się z trzech prób / konkursów rozgrywanych w ciągu trzech dni (start konia w trzech próbach obowiązkowy).
 2. I półfinał dla koni 4-letnich to pokaz w ręku na trójkącie, II półfinał to konkurs na czworoboku (program półfinałowy MPMK 4-letnich), w trzecim dniu obowiązuje finałowy konkurs na czworoboku − program finałowy MPMK 4-letnich.
 3. W pierwszym dniu MPMK, po zakończeniu startów na czworoboku koni 5- i 6-letnich, konie 4-letnie będą mogły uczestniczyć w „konkursie rozgrzewkowym”. Każdy koń 4-letni będzie miał do dyspozycji 120 sekund na czworoboku konkursowym, w wyznaczonym czasie, na przejazd tzw. czworoboku treningowego. Trening ten będzie się odbywał pod kontrolą wyznaczonego sędziego lub komisarza. Obowiązuje kolejność wg listy z pokazu na trójkącie, strój zawodnika − dopuszczalny jeździecki treningowy, dopuszczalne bandaże lub ochraniacze na nogi koni. Udział w „konkursie rozgrzewkowym” nieobowiązkowy. Podczas tego konkursu będzie można wykonywać tylko elementy obowiązujące w programach MPMK dla tej kategorii wiekowej.
 4. Przejazd programów na czworoboku dla koni 4-letnich odbywa się w dosiadzie dowolnym, poza punktami, w których wskazano obowiązujący rodzaj dosiadu.
 5. Do konkursu finałowego MPMK w kategorii koni 4 letnich (niedziela) zostaje dopuszczonych 50% spośród koni hodowli polskiej uczestniczących w dwóch pierwszych dniach zawodów (I półfinał − trójkąt, II półfinał − konkurs). Z koni hodowli zagranicznej zostaną dopuszczone te, których wynik nie będzie gorszy niż rezultat ostatniego zakwalifikowanego do finału konia polskiej hodowli.
 6. Do konkursu finałowego MPMK w kategorii koni 5-letnich (niedziela) zostaną dopuszczone te pary, które w dwóch konkursach półfinałowych uzyskały wynik punktowy nie niższy niż 12,0 pkt. bonifikacyjnych.
 7. Zwycięzcą zostaje koń osiągający najwięcej punktów bonifikacyjnych. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje w kolejności wynik III, II i I próby.
 8. Rząd koński zgodnie z przepisami PZJ − Dział A z obowiązkowym kiełznem wędzidłowym. Zgodnie z nowymi wytycznymi FEI „grubość kiełzna powinna być taka, aby nie powodowała kaleczenia konia. Średnica wędzidła używanego w klasach dla młodych koni to minimum 14 mm. Średnica kiełzna jest mierzona przy pierścieniu lub policzku.” Zalecane jest jednak wędzidło grube − minimalna grubość 18 mm, maksymalna średnica pierścienia 80 mm. Wzór wędzideł dopuszczonych (regulamin PZJ − Dział A).
 9. Ubiór zawodnika zgodnie z przepisami PZJ − Dział A. Dopuszcza się używanie bata. We wszystkich konkursach zawodnicy mogą startować z batem, którego maksymalna długość (w całości z klapką) nie może przekroczyć 120 cm. W przypadku prób dla koni 4-letnich jeźdźcy mogą startować bez ostróg.
 10. Wyniki w zawodach kwalifikacyjnych i MPMK od roku 2010 będą liczone do norm uzyskiwania klas sportowych, zgodnie z tabelą PZJ dyscypliny ujeżdżenia.
 11. Próby na czworoboku są sędziowane przez 4. osobowe komisje. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej oraz jeden z sędziów będą zajmować miejsce na krótkiej ścianie czworoboku przy literze C, a dwóch innych sędziów winno zajmować stanowisko na środku długiej ściany czworoboku przy literze B lub E. Pomiędzy tymi stanowiskami sędziowskimi, w czasie trwania całych zawodów, musi zostać zapewniona łączność, umożliwiająca wymianę uwag między sędziami. Komisja wystawia noty za 5 elementów (stęp, kłus, galop, przydatność do ujeżdżenia i ogólne wrażenie). Ocena końcowa stanowi sumę punktów za wszystkie elementy podzielona przez 5, podana z dokładnością do 0,01 pkt. W przypadku koni 4-letnich wynikiem I półfinału jest ocena z pokazu na trójkącie, po przemnożeniu jej przez współczynnik 0,15.
 12. Kolejne konkursy (próby) w poszczególnych kategoriach wiekowych sędziowane będą przez komisję, której skład w trakcie zawodów może podlegać rotacji.
 13. Pomyłki w programie karane są następująco:
  • I pomyłka – 0,1 pkt.
  • II pomyłka – 0,2 pkt.
  • III pomyłka – eliminacja.
 14. We wszystkich kategoriach wiekowych próby odbywają się na czworoboku 20 x 60 m.
 15. W MPMK mają zastosowanie wszystkie artykuły przepisów PZJ − Dział A, z wyjątkiem modyfikacji zamieszczonej w niniejszych postanowieniach szczegółowych.
 16. Różnice w sędziowaniu konkursów dla koni 4-, 5-, 6-letnich a zwykłymi konkursami.
  TABELA 1

  Konkurs dla młodych koni Konkurs ujeżdżenia zwykły
  Najważniejszym kryterium jest ocena uzdolnień konia jako przyszłego konia ujeżdżeniowego. Najważniejszym kryterium jest aktualne wykonanie programu.
  Bardzo istotne jest ogólne wrażenie. W ocenie ważne są również szczegóły, ponieważ ujeżdżenie to precyzyjne wykonanie programu.
  Niewielkie usztywnienie na początku wykonania programu nie powinno mieć wpływu na końcową ocenę. Niewielkie usztywnienie / spięcie jest odnotowane natychmiast i uwzględnione w ocenie za ruch oraz uwzględnione w trzeciej ocenie ogólnej.
  Ruchy / ćwiczenia są oceniane pod kątem poprawnej tendencji w wykonaniu. Występujący brak precyzji nie ma tej samej wagi jak w konkursie zwykłym. Poprawność wykonania ruchu / ćwiczenia oceniana jest od momentu rozpoczęcia programu do momentu zakończenia.
  Impuls i pilność (dotyczy stępa) są najważniejszymi kryteriami i one powinny przeważać. Błędy w wykonaniu ćwiczeń są tak samo ważne jak problemy związane ze skalą treningu.
  Błędy są istotne, jeżeli są wynikiem niewłaściwego treningu i są odbiciem kryteriów uwzględnionych w skali treningowej. Błędy w wykonaniu ćwiczeń są tak samo ważne jak problemy związane ze skalą treningu.
  Dosiad i oddziaływanie jeźdźca nie są oceniane, choć liczy się harmonia między koniem a jeźdźcem. Dosiad i oddziaływanie jeźdźca są istotne.
 17. Od 2007 roku obowiązuje nowy sposób sędziowania przejazdów na czworoboku w konkursach kwalifikacyjnych i MPMK. Komisja wystawia 5 ocen w skali od 0 do 10 punktów (z dokładnością do 0,1 pkt.) za: stęp, kłus, galop, przydatność do ujeżdżenia, ogólne wrażenie (w tym harmonia między koniem a jeźdźcem), których sumę dzieli się przez 5, a uzyskany wynik stanowi ocenę końcową konkursu. Suma ocen ostatecznych konkursów półfinałowych i konkursu finałowego MPMK stanowi wynik konia. W przypadku koni 4-letnich do wyników z czworoboków (2x) należy dodać wynik z pokazu na trójkącie.

  TABELA 2

  Przykładowy wzór wyników kwalifikacji półfinałów i finału MPMK dla koni 4-, 5- i 6-letnich (oceny cząstkowe oraz wynik końcowy podawane są z dokładnością do 0,01 pkt.)

  M-ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub Stęp Kłus Galop Przyd. do ujeżdż. Wraż. ogólne Ocena końcowa
  1. 15 7,30 6,40 7,80 7,00 6,70 7,30+6,40+7,80+7,00+6,70=35,20

  35,20:5=7,04

  Pomyłki w programie karane są następująco:

  • I pomyłka – 0,1 pkt.
  • II pomyłka – 0,2 pkt.
  • III pomyłka – eliminacja

  (pomyłki odejmowane są od sumy ocen cząstkowych, przed podzieleniem przez 5)

  TABELA 3
  Przykładowy wzór wyników z pokazu na trójkącie dla koni 4-letnich (oceny cząstkowe stawiane są z dokładnością do 0,1 pkt., a wynik po przemnożeniu podawany jest z dokładnością do 0,01 pkt.)

  M-ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub Typ i pokrój Kondycja, pielęgnacja Ruch w stępie i kłusie Suma Wynik po przemnożeniu przez przelicznik 0,15
  1. 15 7,7 9,5 7,5 24,7 3,71


  TABELA 4

  Przykładowy wzór wyników końcowych dla koni 4-letnich (ocena na trójkącie, oceny cząstkowe oraz wynik końcowy podawany jest z dokładnością do 0,01 pkt.)

  M-ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub Pokaz w ręku (I Półfinał) II Półfinał Finał Ocena końcowa
  1. 15 3,67 6,4 7,8 3,67+6,4+7,8=17,87


  TABELA 5

  Przykładowy wzór wyników końcowych dla koni 5- i 6-letnich (oceny cząstkowe oraz końcowa podawane są z dokładnością do 0,01 pkt.)

  M-ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub I Półfinał II Półfinał Finał Ocena końcowa
  1. 15 8,50 7,20 9,60 8,50+7,20+9,50=25,20


  TABELA 6

  Arkusz do wpisywania wyników konkursów kwalifikacyjnych MPMK oraz MŚMK 2010.

 18. Charakterystyka:
  • konie 4-letnie powinny wykazać swobodę, regularność, dążność do ruchu naprzód, wyraźny rytm, rozluźnienie psychiczne i fizyczne, a także akceptację kiełzna z nosem przed linią pionu, przy naturalnie zaokrąglonej i lekko uniesionej szyi, z wyraźnie zaznaczoną pracą grzbietu.;
  • konie 5-letnie wymagania tak jak dla koni 4-letnich, lepsza równowaga, zaznaczone zaangażowanie zadu, wyraźniejsze zgięcie i ustawienie na obie strony − początek prostowania, wstęp do rozwijania siły przesuwającej (zwiększony impuls, a także wyrobienie większej równowagi i przepuszczalności), postawienie na pomoce, elastyczność, giętkość boczna;
  • konie 6-letnie oprócz sprostania wymaganiom jak dla koni 4- i 5-letnich powinny wykazać się zwiększonym stopniem równowagi w ustawieniu i jej utrzymaniem, widocznym samoniesieniem i przepuszczalnością.
 19. Skala ocen w dyscyplinie ujeżdżenia:
  • 10 punktów – doskonały
  • 9 punktów – bardzo dobry
  • 8 punktów – dobry
  • 7 punktów – dość dobry
  • 6 punktów – zadowalający
  • 5 punktów – dostateczny
  • 4 punkty – niedostateczny
  • 3 punkty – prawie zły
  • 2 punkty – zły
  • 1 punkt – bardzo zły
  • 0 punktów – ruch niewykonany
 20. Konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK w dyscyplinie ujeżdżenia na podstawie wyników osiągniętych w konkursach o tym samym stopniu trudności za granicą.

Kwalifikacje

Dla koni 4-, 5- i 6-letnich kwalifikacje regionalne będą przeprowadzane w czterech regionach wyznaczonych przez PZJ:

 1. WZJ Kujawsko-Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-Mazurski;
 2. WZJ Lubelski, WZJ Łódzki, WZJ Warszawsko-Mazowiecki, WZJ Podlaski;
 3. WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski;
 4. WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski.

Zniesiony został nakaz zagrywania się koni w danych regionach, ale w każdym z regionów na wyznaczonych zawodach zostanie rozegranych maksymalnie 8 konkursów kwalifikacyjnych do MPMK dla każdej grupy wiekowej. Bez względu na długość trwania zawodów (jednodniowe lub dwudniowe) koń może startować maksymalnie w dwóch konkursach kwalifikacyjnych dziennie, gdzie każdy przejazd liczony jest osobno. Za przebieg kwalifikacji odpowiada opiekun danego regionu. W tej dyscyplinie regulamin dopuszcza łączenie dwóch regionów w celu rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych. Zgodnie z zapisem pkt. 4 postanowień ogólnych nie ogranicza się liczby startów w konkursach kwalifikacyjnych.

Przykładowo: w danym regionie zawody kwalifikacyjne mogą odbywać się 4 razy jako jednodniowe (w każdym dniu koń może startować dwa razy).

Na zawodach kwalifikacyjnych do MPMK, po zakończonym przejeździe, obowiązuje komentarz ustny wygłoszony przez przewodniczącego komisji sędziowskiej (podobnie jak podczas konkursów MPMK). W każdym regionie powołana zostanie osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kwalifikacji zgodnie z regulaminem tych zawodów. Konkursy kwalifikacyjne dla wszystkich kategorii wiekowych sędziowane są przez 2-osobową komisję w literze C.

Jeżeli jedne z zawodów kwalifikacyjnych zostaną odwołane i wypadają z kalendarza kwalifikacji MPMK z przyczyn niezależnych od organizatora, termin ten nie musi być zastępowany kolejnymi zawodami kwalifikacyjnymi.

Program:

 • konie 4-letnie – program kwalifikacyjny i półfinałowy 4-latków
 • konie 5-letnie – program półfinałowy 5-latków
 • konie 6-letnie – program półfinałowy 6-latków

Normy, które trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do MPMK:

 • konie 4-letnie 2 x minimum 6,8 pkt.
 • konie 5- i 6-letnie 2 x minimum 6,5 pkt.

Programy obowiązujące w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w 2010 roku

I część

I próba dla koni 4-letnich:

Pokaz koni w ręku, na płycie i na trójkącie – w stępie i kłusie na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m. Podczas tej prezentacji obowiązuje następująca kolejność – najpierw koń oglądany jest w stępie, następnie w pozycji stój, na końcu w kłusie i ponownie w stępie.

Oceniane są następujące elementy:

 • typ i pokrój;
 • kondycja, pielęgnacja (w tym kucie);
 • ruch w stępie i kłusie

(szczegółowe wymagania stawiane koniom patrz postanowienia ogólne).

Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy element, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokonuje 4-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Suma punktów za poszczególne elementy, przemnożona przez 0,15, stanowi wynik końcowy, który jest podawany publicznie wraz z komentarzem przewodniczącego.

II część:

Symbol Opis programu (pełna nazwa) Wymiar czworoboku Kiełzno Norma czasu Wiek konia Max pkt.
Konkursy dla młodych koni
MPMK-4
(II półfinał)
Program kwalifikacyjny i półfinałowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – konie 4-letnie 20 x 60 W 4’45” 4 10
MPMK-4 finał Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program finałowy – konie 4‑letnie 5’00”
MPMK-5
(I i II półfinał)
Program międzynarodowy Mistrzostwa Polski Młodych Koni – program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK i MŚMK – konie 5-letnie 5’00” 5
MPMK5 finał Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni 5-l. – program finałowy MPMK i MŚMK – konie 5-letnie 5’00”
MPMK-6
(I i II półfinał)
Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK i MŚMK – konie 6-letnie 5’00” 6
MPMK-6 finał Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program finałowy MPMK i MŚMK – konie 6-letnie 5’15”

Obowiązującymi programami eliminacji do MŚMK są:

 • dla koni 5-letnich program półfinałowy MPMK – 5 − półfinał
 • dla koni 6-letnich program półfinałowy MPMK – 6 − półfinał

Do MŚMK w ujeżdżeniu kwalifikują się konie 5- i 6- letnie, które na w/w zawodach otrzymały dwa razy minimum 7,5 pkt.
Koniom, które uczestniczyły w kwalifikacjach do MŚMK i uzyskały minimum 6,5 pkt., wynik ten zalicza się jako kwalifikacyjny do MPMK. Jeżeli koń uzyska tylko jeden taki wynik, drugą normę kwalifikacyjną może uzyskać, startując w innych konkursach kwalifikacyjnych.

Przewiń do góry