Selekcja

Regulamin rozgrywania MPMK w 2016 r. – postanowienia szczegółowe: ujeżdżenie

 

Treść regu­la­mi­nu z zazna­czo­ny­mi zmia­na­mi jest do pobra­nia tutaj.

 1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu są roz­gry­wa­ne wspól­nie dla koni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi oraz zagra­nicz­ny­mi. Konie z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi są nagra­dza­ne tzw. PREMIĄ PZHK oraz WSPÓŁORGANIZATORÓW na pod­sta­wie kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej.
 2. W kla­sy­fi­ka­cji osta­tecz­nej ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni uwzględ­nio­ne będą konie, któ­re star­to­wa­ły w trzech próbach/konkursach roz­gry­wa­nych w cią­gu trwa­nia tych zawo­dów.
 3. W MPMK mają zasto­so­wa­nie wszyst­kie arty­ku­ły prze­pi­sów PZJ – Dział A, z wyjąt­kiem reguł zawar­tych w niniej­szym regu­la­mi­nie.
 4. Różnice w sędzio­wa­niu kon­kur­sów dla koni 4‐, 5‐, 6‐letnich a zwy­kły­mi kon­kur­sa­mi.
  TABELA 1
  Konkurs dla mło­dych koni Konkurs ujeż­dże­nia zwy­kły
  Najważniejszym kry­te­rium jest oce­na uzdol­nień konia jako przy­szłe­go konia ujeż­dże­nio­we­go. Najważniejszym kry­te­rium jest aktu­al­ne wyko­na­nie pro­gra­mu.
  Bardzo istot­ne jest ogól­ne wra­że­nie. W oce­nie waż­ne są rów­nież szcze­gó­ły, ponie­waż ujeż­dże­nie to pre­cy­zyj­ne wyko­na­nie pro­gra­mu.
  Niewielkie usztyw­nie­nie na począt­ku wyko­na­nia pro­gra­mu nie powin­no mieć wpły­wu na koń­co­wą oce­nę. Niewielkie usztyw­nie­nie / spię­cie jest odno­to­wa­ne natych­miast i uwzględ­nio­ne w oce­nie za ruch oraz uwzględ­nio­ne w trze­ciej oce­nie ogól­nej.
  Ruchy / ćwi­cze­nia są oce­nia­ne pod kątem popraw­nej ten­den­cji w wyko­na­niu. Występujący brak pre­cy­zji nie ma tej samej wagi jak w kon­kur­sie zwy­kłym. Poprawność wyko­na­nia ruchu / ćwi­cze­nia oce­nia­na jest od momen­tu roz­po­czę­cia pro­gra­mu do momen­tu zakoń­cze­nia.
  Impuls i aktyw­ność (doty­czy stę­pa) są naj­waż­niej­szy­mi kry­te­ria­mi i one powin­ny prze­wa­żać. Błędy w wyko­na­niu ćwi­czeń są tak samo waż­ne jak pro­ble­my zwią­za­ne ze ska­lą tre­nin­gu.
  Błędy są istot­ne, jeże­li są wyni­kiem nie­wła­ści­we­go dotych­cza­so­we­go tre­nin­gu, któ­ry powi­nien uwzględ­niać wyma­ga­nia sta­wia­ne koniom w okre­ślo­nym wie­ku. Błędy w wyko­na­niu ćwi­czeń są tak samo waż­ne jak pro­ble­my zwią­za­ne ze ska­lą tre­nin­gu.
  Dosiad i oddzia­ły­wa­nie jeźdź­ca nie są oce­nia­ne, choć liczy się har­mo­nia mię­dzy koniem a jeźdź­cem. Dosiad i oddzia­ły­wa­nie jeźdź­ca są istot­ne
 5. Charakterystyka koni:
  • konie 4‐letnie powin­ny wyka­zać swo­bo­dę, regu­lar­ność, dąż­ność do ruchu naprzód, wyraź­ny rytm, roz­luź­nie­nie psy­chicz­ne i fizycz­ne, a tak­że akcep­ta­cję kieł­zna z nosem przed linią pio­nu, przy natu­ral­nie zaokrą­glo­nej i lek­ko unie­sio­nej szyi, z wyraź­nie zazna­czo­ną pra­cą grzbie­tu.
  • konie 5‐letnie wyma­ga­nia tak jak dla koni 4‐letnich, lep­sza rów­no­wa­ga, zazna­czo­ne zaan­ga­żo­wa­nie zadu, wyraź­niej­sze zgię­cie i usta­wie­nie na obie stro­ny – począ­tek pro­sto­wa­nia, wstęp do roz­wi­ja­nia siły pcha­ją­cej (zwięk­szo­ny impuls, a tak­że wyro­bie­nie więk­szej rów­no­wa­gi i prze­pusz­czal­no­ści), posta­wie­nie na pomo­ce, ela­stycz­ność, gięt­kość bocz­na;
  • konie 6‐letnie oprócz spro­sta­nia wyma­ga­niom jak dla koni 5‐letnich powin­ny wyka­zać się zwięk­szo­nym stop­niem zebra­nia, rów­no­wa­gi w usta­wie­niu i jej utrzy­ma­niem, widocz­nym samo­nie­sie­niem i prze­pusz­czal­no­ścią.
 6. Wynikiem konia w MPMK jest suma ocen kon­kur­sów pół­fi­na­ło­wych i kon­kur­su fina­ło­we­go; dla koni, któ­re nie zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do fina­łu wyni­kiem koń­co­wym jest suma ocen kon­kur­sów pół­fi­na­ło­wych. Zwycięzcą zosta­je koń osią­ga­ją­cy naj­wię­cej punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych. W przy­pad­ku jed­na­ko­wej licz­by punk­tów decy­du­je w kolej­no­ści wynik III, II i I pró­by. Jeżeli wynik po tym porów­na­niu nadal będzie wyni­kiem iden­tycz­nym, decy­do­wać będzie otrzy­ma­na oce­na za przy­dat­ność konia do ujeż­dże­nia w kon­kur­sie fina­ło­wym.
 7. Komisja wysta­wia noty w ska­li od 0 do 10 punk­tów (z dokład­no­ścią do 0,1 pkt.). Oceną koń­co­wą jest śred­nia z sumy punk­tów za wszyst­kie ele­men­ty, poda­na z dokład­no­ścią do 0,01.
 8. Brak ukło­nu jeźdź­ca po zakoń­cze­niu prze­jaz­du, ozna­cza rezy­gna­cję z oce­ny i komen­ta­rza ze stro­ny sędziów.
  W przy­pad­ku, gdy para koń i zawod­nik nie odpo­wia­da pozio­mem ska­li trud­no­ści pro­gra­mu, sędzio­wie mogą zre­zy­gno­wać z wysta­wie­nia oce­ny i wygło­sze­nia komen­ta­rza, a w przy­pad­ku nie­bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia konia zade­cy­do­wać o jego eli­mi­na­cji.
 9. Skala ocen w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia:
  • 10 punk­tów – dosko­na­ły
  • 9 punk­tów – bar­dzo dobry
  • 8 punk­tów – dobry
  • 7 punk­tów – dość dobry
  • 6 punk­tów – zado­wa­la­ją­cy
  • 5 punk­tów – dosta­tecz­ny
  • 4 punk­ty – nie­do­sta­tecz­ny
  • 3 punk­ty – pra­wie zły
  • 2 punk­ty – zły
  • 1 punkt – bar­dzo zły
  • 0 punk­tów – ruch nie­wy­ko­na­ny
 10. Pomyłki w wyko­na­niu pro­gra­mu kara­ne są nastę­pu­ją­co:
  • I pomył­ka – 0,1 pkt.
  • II pomył­ka – 0,2 pkt.
  • III pomył­ka – eli­mi­na­cja

  Punkty za pomył­ki odej­mo­wa­ne są od oce­ny koń­co­wej.

 11. Wyniki w zawo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych i MPMK są liczo­ne do norm uzy­ski­wa­nia klas spor­to­wych, zgod­nie z tabe­lą PZJ dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia.
  TABELA 2
  Nazwa zawo­dów  Rodzaj zawo­dów  Klasyfikacja lub kla­sa kon­kur­su  Normy na kla­sy spor­to­we
  MM M I II III
  MPMK Finał 5 let­nie - - - I‐III
  (20,4)
  Zakwalifikowanie do fina­łu
  MPMK Finał 6 let­nie - - I‐III
  (20,4)
  IV‐VI
  (19,5)
  Zakwalifikowanie do fina­łu
 12. Próby na czwo­ro­bo­ku są sędzio­wa­ne przez czte­ro­oso­bo­we komi­sje, wśród nich wybie­ra­ny jest sędzia‐komentator. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej wraz z jed­nym sędzią zaj­mu­ją miej­sce przy lite­rze C, a dwaj pozo­sta­li sędzio­wie przy lite­rze B lub E. Pomiędzy tymi sta­no­wi­ska­mi sędziow­ski­mi, w cza­sie trwa­nia kon­kur­sów, musi zostać zapew­nio­na łącz­ność, umoż­li­wia­ją­ca wymia­nę uwag mię­dzy sędzia­mi.
 13. Skład Komisji na kolej­ne kon­kur­sy (pró­by) może pod­le­gać rota­cji.
 14. Rząd koń­ski zgod­nie z prze­pi­sa­mi PZJ – Dział A z obo­wiąz­ko­wym kieł­znem wędzi­dło­wym. Minimalna śred­ni­ca wędzi­dła wyno­si 14 mm. Średnica kieł­zna jest mie­rzo­na przy pier­ście­niu. Wzór wędzi­deł dopusz­czo­nych – aktu­al­ne prze­pi­sy PZJ w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia (dział A).
 15. Ubiór zawod­ni­ka zgod­nie z prze­pi­sa­mi PZJ – Dział A. Dopuszcza się uży­wa­nie bata o prze­pi­so­wej dłu­go­ści (jego mak­sy­mal­na dłu­gość wraz z klap­ką nie może prze­kro­czyć 120 cm). W przy­pad­ku koni 4‐letnich jeźdź­cy mogą star­to­wać bez ostróg.
 16. Zawody kwa­li­fi­ka­cyj­ne i fina­ło­we MPMK mogą być roz­gry­wa­ne w ramach zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych.

Programy obowiązujące w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w 2016 roku

Symbol Opis pro­gra­mu (peł­na nazwa) Wymiar czwo­ro­bo­ku Kiełzno Norma cza­su Wiek konia Max pkt.
Konkursy dla mło­dych koni
MPMK‐4
(II pół­fi­nał)

Program kwa­li­fi­ka­cyj­ny i pół­fi­na­ło­wy Mistrzostw Polski Młodych Koni – konie 4‐letnie (PZJ 2009, akt. 2014)

20 x 60 W 4′45″ 4 10
MPMK‐4 finał Program mię­dzy­na­ro­do­wy Mistrzostw Polski Młodych Koni – pro­gram fina­ło­wy – konie 4‐letnie (FEI 2009) 5′00″
MPMK‐5
(I i II pół­fi­nał)
Program mię­dzy­na­ro­do­wy Mistrzostwa Polski Młodych Koni – pro­gram kwa­li­fi­ka­cyj­ny i pół­fi­na­ło­wy MPMK i MŚMK – konie 5‐letnie (FEI 2009, akt. 2014) 5′00″ 5
MPMK‐5 finał Program mię­dzy­na­ro­do­wy Mistrzostw Polski Młodych Koni 5‐l. – pro­gram fina­ło­wy MPMK i MŚMK – konie 5‐letnie (FEI 2009, akt. 2014) 5′00″
MPMK‐6
(I i II pół­fi­nał)
Program mię­dzy­na­ro­do­wy Mistrzostw Polski Młodych Koni – pro­gram kwa­li­fi­ka­cyj­ny i pół­fi­na­ło­wy MPMK i MŚMK – konie 6‐letnie (FEI 2009, akt. 2014) 5′00″ 6
MPMK‐6 finał Program mię­dzy­na­ro­do­wy Mistrzostw Polski Młodych Koni – pro­gram fina­ło­wy MPMK i MŚMK – konie 6‐letnie (FEI 2009, akt. 2014) 5′15″

Po prze­glą­dzie wete­ry­na­ryj­nym dla koni 5 i 6 let­nich, na czwo­ro­bo­ku kon­kur­so­wym dla 4‐latków jest orga­ni­zo­wa­ny tre­ning zwa­nym „zapo­znaw­czym”. Każdy koń 4‐letni ma do dys­po­zy­cji 120 sekund. Trening ten odby­wa się pod kon­tro­lą wyzna­czo­ne­go sędzie­go lub komi­sa­rza. Obowiązuje kolej­ność wg przy­go­to­wa­nej wcze­śniej listy. Dopuszczalny jest strój tre­nin­go­wy i ban­da­że lub ochra­nia­cze na nogi koni. Udział w „zapo­znaw­czym” nie jest obo­wiąz­ko­wy. Podczas tego tre­nin­gu moż­na wyko­ny­wać tyl­ko ele­men­ty obo­wią­zu­ją­ce w pro­gra­mach MPMK dla tej kate­go­rii wie­ko­wej.

Dla koni 4‐letnich naroż­ni­ki czwo­ro­bo­ku pod­czas roz­grzew­ki oraz wszyst­kich prze­jaz­dów kon­kur­so­wych powin­ny być zaokrą­glo­ne.

A – konie 4‐letnie

Pierwszy dzień – I półfinał – I próba w ręku dla koni 4‐letnich:

Konie są pre­zen­to­wa­ne na trój­ką­cie o wymia­rach 30 x 30 x 30 m – naj­pierw w kłu­sie, następ­nie w pozy­cji stój i na koń­cu w stę­pie. Prowadzącego obo­wią­zu­je schlud­ny strój (bia­ła koszu­la, dłu­gie, jasne spodnie, odpo­wied­nie i bez­piecz­ne obu­wie).

Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty:

 1. typ konia do ujeż­dże­nia – pro­por­cjo­nal­na budo­wa, lek­kość i swo­bo­da ruchu, tem­pe­ra­ment i natu­ral­ny talent konia pre­dys­po­nu­ją­ce go do osią­ga­nia wyso­kich wyni­ków w ujeż­dże­niu. Sposób w jaki koń pre­zen­tu­je się pod­czas poka­zu, jego natu­ral­ny wdzięk, jakość poru­sza­nia się i swo­bo­da cho­dów okre­śla­ją sto­pień jego eks­pre­sji i pre­zen­cji.
 2. funk­cjo­nal­ność budo­wy konia do ujeż­dże­nia – wpi­sa­ny w pro­sto­kąt, zad z natu­ral­ną ten­den­cją do obni­ża­nia i dźwi­ga­nia cię­ża­ru konia, dłu­gie linie, pochy­ła łopat­ka, nie­zbyt sze­ro­ki kłąb, lek­kie połą­cze­nie gło­wy i szyi, dłu­ga szy­ja odpo­wied­nio osa­dzo­na i zaokrą­glo­na, pra­wi­dło­wość budo­wy pozwa­la­ją­ca na dłu­gie użyt­ko­wa­nie.
 3. ruch w stę­pie – wyraź­ny czte­ro­takt, aktyw­ność, ela­stycz­ność,
 4. ruch w kłu­sie – wyraź­ny dia­go­nal­ny dwu­takt, aktyw­ność, ela­stycz­ność, impuls, rów­no­wa­ga, wynio­słość i samo­nie­sie­nie,
 5. ogól­ne wra­że­nie (w tym kon­dy­cja, kucie, pie­lę­gna­cja)

(Szczegółowe wyma­ga­nia sta­wia­ne koniom ujeż­dże­nio­wym – patrz posta­no­wie­nia wyżej, punkt 4 i 5).

Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każ­dy ele­ment, z dokład­no­ścią do 0,1 pkt. Oceny doko­nu­je czte­ro­oso­bo­wa komi­sja, usta­la­jąc wspól­ną notę za każ­dy ele­ment. Średnia punk­tów za poszcze­gól­ne ele­men­ty, prze­mno­żo­na przez 0,45 sta­no­wi wynik koń­co­wy, któ­ry jest poda­wa­ny publicz­nie wraz z komen­ta­rzem prze­wod­ni­czą­ce­go.

TABELA 3
Przykładowy wzór wyni­ków z poka­zu na trój­ką­cie dla koni 4‐letnich (oce­ny cząst­ko­we sta­wia­ne są z dokład­no­ścią do 0,1 pkt., śred­nia z 5 ocen mno­żo­na jest przez 0,45, a wynik koń­co­wy poda­wa­ny jest z dokład­no­ścią do 0,01 pkt.)

M‐ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub Typ Funkcjonalność budo­wy Stęp Kłus Ogólne wra­że­nie Średnia Wynik po prze­mno­że­niu przez prze­licz­nik 0,45
1. 15 7,7 8,1 7,5 8,0 9,5 40,8:5=8,16 3,67

W pro­gra­mach dla koni 4‐letnich w kłu­sie obo­wią­zu­je dosiad dowol­ny, z wyjąt­kiem tych ruchów, w któ­rych wska­za­no obo­wią­zu­ją­cy rodzaj dosia­du.

Pierwszy dzień – I półfinał – II próba dla koni 4‐letnich.

 • kon­kurs na czwo­ro­bo­ku z pro­gra­mem pół­fi­na­ło­wym MPMK 4‐letnich, w któ­rym star­tu­ją wszyst­kie konie.

Konie, któ­re zna­la­zły się po obu pró­bach I pół­fi­na­łu w pierw­szej poło­wie staw­ki, kwa­li­fi­ku­ją się do fina­łu A, a pozo­sta­łe do Konkursu Pocieszenia.

Drugi dzień – Konkurs Pocieszenia

 • kon­kurs na czwo­ro­bo­ku z pro­gra­mem pół­fi­na­ło­wym MPMK 4‐letnich

Z Konkursu Pocieszenia pra­wo star­tu w Finale A mają:

 • pierw­szy koń – jeśli w Konkursie Pocieszenia star­to­wa­ło do 10 koni,
 • dwa pierw­sze konie – jeśli w Konkursie Pocieszenia star­to­wa­ło 11 do 20 koni,
 • trzy pierw­sze konie – jeśli w Konkursie Pocieszenia star­to­wa­ło powy­żej 21 koni.

Przy rów­nej licz­bie punk­tów, do fina­łu kwa­li­fi­ku­je się koń wyżej skla­sy­fi­ko­wa­ny w II pró­bie I pół­fi­na­łu.

Trzeci dzień – Finał A

 • kon­kurs na czwo­ro­bo­ku – pro­gram fina­ło­wy MPMK 4‐letnich.

W kon­kur­sie mają pra­wo star­tu wszyst­kie konie, któ­re w pierw­szym pół­fi­na­le upla­so­wa­ły się w pierw­szej poło­wie staw­ki oraz zwycięski/e koń/konie z Konkursu Pocieszenia.

Klasyfikacja koń­co­wa MPMK 4‐letnich usta­la­na jest na pod­sta­wie sumy punk­tów uzy­ska­nych przez konia w I pół­fi­na­le (pró­ba I / trój­kąt i pró­ba II/konkurs) oraz w Finale A. Koniom zakwa­li­fi­ko­wa­nym do Finału A, poprzez Konkurs Pocieszenia, do kla­sy­fi­ka­cji osta­tecz­nej zali­cza się wynik I pół­fi­na­łu (próba/trójkąt i pró­ba II/konkurs) plus wynik uzy­ska­ny w Finale A.

Konie koń­czą­ce star­ty na pozio­mie Konkursu Pocieszenia są kla­sy­fi­ko­wa­ne są na pod­sta­wie sumy punk­tów uzy­ska­nych przez konia w I pół­fi­na­le (pró­ba I / trój­kąt i pró­ba II/konkurs) oraz w Konkursie Pocieszenia.

Klasyfikacja osta­tecz­na uwzględ­nia wszyst­kie konie przy­stę­pu­ją­ce do pierw­szej pró­by selek­cyj­nej, bez wzglę­du na to czy jest to oce­na na trój­ką­cie (konie 4 let­nie) czy kon­kurs (konie 5 i 6 let­nie).

B – konie 5‐letnie

Do kon­kur­su fina­ło­we­go MPMK w kate­go­rii koni 5‐letnich, będą kwa­li­fi­ko­wa­ne te konie, któ­re po dwóch kon­kur­sach pół­fi­na­ło­wych uzy­ska­ły wynik punk­to­wy nie niż­szy niż 12,5 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych.

C – konie 6‐letnie

Do kon­kur­su fina­ło­we­go MPMK w kate­go­rii koni 6‐letnich kwa­li­fi­ku­ją się wszyst­kie konie, któ­re ukoń­czy­ły oba pół­fi­na­ły.

Kwalifikacje

 1. Dla koni 4‐, 5‐ i 6‐letnich kwa­li­fi­ka­cje regio­nal­ne będą prze­pro­wa­dza­ne w czte­rech regio­nach wyzna­czo­nych przez PZJ:
  1. WZJ Kujawsko‐Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko‐Mazurski
   (oso­ba odpo­wie­dzial­na to p. Zofia Górska);
  2. WZJ Lubelski, WZJ Łódzki, WZJ Warszawsko‐Mazowiecki, WZJ Podlaski
   (oso­ba odpo­wie­dzial­na to p. Sławomir Pietrzak – tel. 604 – 196‐274, pietrzaks@interia.pl);
  3. WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski
   (oso­ba odpo­wie­dzial­na to p. Marek Ruda);
  4. WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski
   (oso­ba odpo­wie­dzial­na to p. Jerzy Łukomski).
 2. Za prze­bieg kwa­li­fi­ka­cji odpo­wia­da opie­kun dane­go regio­nu. W każ­dym z regio­nów na wyzna­czo­nych zawo­dach zosta­nie roze­gra­nych mak­sy­mal­nie 8 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do MPMK dla każ­dej gru­py wie­ko­wej.
  Przykładowo: w danym regio­nie zawo­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne mogą odby­wać się 4 razy jako jed­no­dnio­we (w każ­dym dniu koń może star­to­wać dwa razy). Jeżeli jed­ne z zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych zosta­ną odwo­ła­ne i wypa­da­ją z kalen­da­rza kwa­li­fi­ka­cji MPMK z przy­czyn nie­za­leż­nych od orga­ni­za­to­ra, ter­min ten nie musi być zastę­po­wa­ny kolej­ny­mi zawo­da­mi kwa­li­fi­ka­cyj­ny­mi.
 3. Dopuszcza się łącze­nie dwóch regio­nów w celu roz­gry­wa­nia zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych – zosta­nie w nich roze­gra­ne wspól­nie 8 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych.
 4. Bez wzglę­du na dłu­gość trwa­nia zawo­dów (jed­no­dnio­we lub dwu­dnio­we) koń może star­to­wać mak­sy­mal­nie w dwóch kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych dzien­nie, gdzie każ­dy prze­jazd liczo­ny jest osob­no.
 5. Zgodnie z zapi­sem pkt. 4 posta­no­wień ogól­nych nie ogra­ni­cza się licz­by star­tów w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych. Nie ogra­ni­cza się rów­nież tery­to­rial­nie moż­li­wo­ści star­tu w tych kon­kur­sach.
 6. Konkursy kwa­li­fi­ka­cyj­ne dla wszyst­kich kate­go­rii wie­ko­wych mło­dych koni sędzio­wa­ne są przez 2 oso­bo­wą komi­sję w lite­rze C. Na zawo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do MPMK, po zakoń­czo­nym prze­jeź­dzie, obo­wią­zu­je komen­tarz ust­ny wygło­szo­ny przez prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji sędziow­skiej.
 7. Konkursy kwa­li­fi­ka­cyj­ne
  Program:
  • konie 4‐letnie – pro­gram kwa­li­fi­ka­cyj­ny i pół­fi­na­ło­wy 4‐latków
  • konie 5‐letnie – pro­gram pół­fi­na­ło­wy 5‐latków
  • konie 6‐letnie – pro­gram pół­fi­na­ło­wy 6‐latków lub kon­kurs kla­sy C‐3 pod­czas ZO lub zawo­dów wyż­szej ran­gi

  Konie 4 i 5 -let­nie star­tu­ją­ce w zawo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych muszą mieć mini­mum licen­cję regio­nal­ną, konie 6‐letnie – w zależ­no­ści od ran­gi zawo­dów w jakich star­tu­ją.
  Konie star­tu­ją­ce w fina­le MPMK – konie 4‐letnie licen­cję regio­nal­ną, a konie 5‐ i 6‐letnie – licen­cję ogól­no­kra­jo­wą.
  Zawodnik musi mieć upraw­nie­nia mini­mum III stop­nia.

Normy, które trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do MPMK:

 • konie 4‐letnie – 2 x mini­mum 7,0 pkt. lub
  1 x z wyni­kiem mini­mum 8,0 punk­tów
 • konie 5‐letnie – 2 x mini­mum 7,0 pkt.
  Koń pię­cio­let­ni, któ­ry w MPMK jako 4‐latek zajął w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej 1miejsce, w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych musi uzy­skać nor­mę co naj­mniej jeden raz.
 • konie 6‐letnie
  1. Mistrz Polski koni 5‐letnich: 1 x 7,0 w kon­kur­sie kwa­li­fi­ka­cyj­nym lub
   1 x mini­mum 65,0% w kon­kur­sie kla­sy C‐1 pod­czas ZO
   lub zawo­dów wyż­szej ran­gi
  2. Pozostałe konie: 2 x 7,0 w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nym lub
   1 x 7,0 w kon­kur­sie kwa­li­fi­ka­cyj­nym i 1 x mini­mum 65,0% w kon­kur­sie kla­sy C‐1 pod­czas ZO
   lub zawo­dów wyż­szej ran­gi

Konie pol­skiej hodow­li mają pra­wo star­tu w MPMK w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia na pod­sta­wie udo­ku­men­to­wa­nych wyni­ków osią­gnię­tych w kon­kur­sach o tym samym stop­niu trud­no­ści za gra­ni­cą. Decyzję o ich uczest­nic­twie w MPMK podej­mu­je Komisja Koordynacyjna.

Przykładowy wzór wyni­ków kwa­li­fi­ka­cji pół­fi­na­łów i fina­łu MPMK dla koni 4‐, 5‐ i 6‐letnich (oce­ny cząst­ko­we poda­wa­ne są z dokład­no­ścią do 0,1 pkt., a wynik koń­co­wy z dokład­no­ścią do 0,01 pkt.).

M‐ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub Stęp Kłus Galop Przyd. do ujeżdż. Wraż. ogól­ne Średnia z ocen skła­do­wych Pomyłki Ocena koń­co­wa
1. 15 6,0 7,5 8,0 8,5 7,0 (6,0+7,5+8,0+8,5+7,0):5=7,40 0 7,40 – 0=7,40

Przykładowy wzór wyni­ków koń­co­wych dla koni 5‐ i 6‐letnich (oce­ny cząst­ko­we oraz koń­co­wa poda­wa­ne są z dokład­no­ścią do 0,01 pkt.)

M‐ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub I Półfinał II Półfinał Finał Ocena koń­co­wa
1. 15 8,50 7,50 9,00 8,50+7,50+9,00=25,00

Kwalifikacje do MŚMK są:

 • dla koni 5‐letnich pro­gram pół­fi­na­ło­wy MPMK – 5 – pół­fi­nał
 • dla koni 6‐letnich pro­gram pół­fi­na­ło­wy MPMK – 6 – pół­fi­nał
Do MŚMK w ujeż­dże­niu kwa­li­fi­ku­ją się konie 5‐ i 6‐ let­nie, któ­re na wyzna­czo­nych zawo­dach otrzy­ma­ły dwa razy mini­mum 8,0 pkt.

Komisja Koordynacyjna wyzna­cza zawo­dy, w ramach któ­rych roz­gry­wa­ne będą kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do MŚMK.
Ostatecznych repre­zen­tan­tów na MŚMK zatwier­dza Komisja Koordynacyjna w poro­zu­mie­niu z Komisją Ujeżdżenia PZJ. Osiągnięcie mini­mum star­to­we­go nie ozna­cza auto­ma­tycz­nej kwa­li­fi­ka­cji do MŚMK.

Koniom, któ­re uczest­ni­czy­ły w kwa­li­fi­ka­cjach do MŚMK i uzy­ska­ły mini­mum kwa­li­fi­ka­cyj­ne, wynik ten zali­cza się jako kwa­li­fi­ka­cyj­ny do MPMK. Jeżeli koń uzy­ska tyl­ko jeden taki wynik, dru­gą nor­mę kwa­li­fi­ka­cyj­ną może uzy­skać, star­tu­jąc w innych kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych.

Kształt uwag w arkuszu ocen.

Hodowca i Jeździec