Wnioski przyjęte do realizacji przez delegatów XXVI Walnego Zjazdu PZHK

17.05.2010 r.

 1. Wniosek o podjęcie wszelkich działań, również we współpracy z innymi organizacjami, zmierzających do utworzenia związkowego stada ogierów.
 2. W związku z dotacjami budżetowymi trafiającymi do PZHK i OZHK/WZHK, zobowiązać OZHK/WZHK do badania bilansu przez uprawnione firmy audytorskie, co najmniej raz na dwa lata. W PZHK i WlkpZHK w Poznaniu badania takie są wykonywane corocznie od kilku lat.
 3. Wniosek, aby podstawą wyliczenia liczby delegatów na każdy Walny Zjazd PZHK była średnia arytmetyczna z sumy składek członkowskich, które zostały opłacone przez członków Związków i Związków Rasowych w okresie dwóch pełnych lat poprzedzających Walny Zjazd PZHK (1.01 – 31.12). Jeden delegat reprezentowałby każde rozpoczęte 200 członków Związków i Związków Rasowych.
 4. Wniosek o podjęcie rozmów z Głównym Inspektoratem Weterynarii w celu zmniejszenia i ujednolicenia opłat weterynaryjnych za wystawiane eksportowe świadectwa zdrowia.
 5. Wniosek o podjęcie stosownych działań w celu promocji konia zimnokrwistego, mięsa końskiego i jego wyrobów, zarówno przez PZHK, jak i Ministerstwo Rolnictwa.
 6. Wniosek o zintensyfikowanie działań związanych z polityką informacyjną prowadzoną przez PZHK. Sprawy i potrzeby hodowców koni należy poruszać nie tylko w prasie branżowej, ale również w telewizji i prasie ogólnokrajowej.
 7. Wniosek o dokonanie właściwej interpretacji ustawy o identyfikacji zwierząt, przyjętej w 2009 r., a w szczególności przepisu dotyczącego wydawania dokumentów zastępczych. Według Rozporządzenia Komisji Europejskiej dokument zastępczy wydaje się dla konia, który posiadał paszport, utracił go i nie można dokonać identyfikacji tego konia. Wydawanie dokumentów zastępczych dla każdego konia, który nie został zgłoszony do końca 2009 r. uważamy za szkodliwe dla posiadaczy tych koni, których liczbę na terenie woj. mazowieckiego szacujemy na 2-3 tysiące. Wspomniana zaś ustawa nie podaje wytycznych w tej sprawie. Wnioskujemy o odroczenie przepisu dotyczącego wydawania tychże dokumentów.
 8. Wniosek o zintensyfikowanie rozmów odnośnie wprowadzenia przez PZJ zestandaryzowanego programu obsługi zawodów jeździeckich, spójnego z Centralnym Rejestrem Koniowatych PZHK, co umożliwiłoby przepływ informacji dotyczących wyników koni w sporcie.
 9. Wniosek o wpisywanie w paszportach na stronie z rodowodem wyników prób dzielności rodziców (wynik końcowy ukończonej próby, oraz oceny Komisji za skoki luzem, step, kłus i galop).
 10. Wniosek o wprowadzenie zasady wpisu klaczy do księgi głównej ras sp i wlkp po uprzednim zaliczeniu próby dzielności.
 11. Ponowienie wniosku Wielkopolskiego ZHK w sprawie aktualizacji uchwały o dopłacie paszowej do 1 ha użytków zielonych (hodowcy, którzy wprowadzili konie do swoich gospodarstw po 2006 r. też się stali posiadaczami zwierząt).
 12. Ponowienie wniosku WlkpZHK o zmianie ustawy o ochronie zwierząt zezwalającej na znakowanie koni poprzez wypalanie znaków lub wymrażanie.
 13. Wniosek o dopuszczenie do programów ochrony zasobów genetycznych koni hodowców posiadających również tylko 1 klacz spełniającą warunki programu.
 14. Wniosek o umieszczenie przy rejestracji koniowatych informacji, że koń jest użytkowany w gospodarstwie jako siła pociągowa, w celu uzyskania środków z programów unijnych na odnawialne źródła energii.
 15. Wniosek o zobowiązanie wszystkich OZHK do przeprowadzenia publicznej wstępnej polowej próby dzielności dla ogierów ras zimnokrwistych ubiegających się o wpis do księgi na wystawach-aukcjach.
 16. Wniosek o pilne podjęcie działań w celu wprowadzenia poprawek do ustawy o ochronie zwierząt i wprowadzenie obowiązku znakowania piętnem rasowym koni hodowlanych jak elementu promocji koni wyhodowanych w Polsce.
 17. Wniosek o udzielenie Związkom prawa do podejmowania wspólnie z Powiatowymi Inspektorami Weterynarii decyzji o funkcjonowaniu punktów kopulacyjnych.
 18. Wniosek o wystąpienie do Departamentu Weterynarii o likwidację przepisu ograniczającego dowóz koni do rzeźni przez indywidualnego dostawcę na odległość do 65 km.
 19. Wniosek o wyrażenie poprzez stanowisko PZHK do MRiRW i Komisji Europejskiej (Komisja Rolnictwa) sprzeciwu wobec importu mięsa końskiego spoza terytorium Unii Europejskiej i koni niespełniających wymogów weterynaryjnych i identyfikacyjnych obowiązujących obecnie w Unii Europejskiej. Bezwzględnie zapoznać i przekazać wniosek europarlamentarzystom – członkom Komisji Rolnictwa UE.
 20. Wniosek o nadanie dla Stada Ogierów w Białce statusu Narodowego Centrum Hodowli i Promocji Koni Małopolskich. Uzasadnienie w załączeniu.
 21. Wniosek o podjęcie działań w celu zmiany ustawy z dn. 8.10.1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników tak, aby członkami OZHK/WZHK mogły zostać podmioty prawne.
 22. Wniosek o zobowiązanie Komisji Ksiąg Stadnych do jak najszybszego opracowania i wprowadzenia kategoryzacji klaczy.
 23. Wniosek o podjęcie działań mających na celu uregulowanie rynku koni rzeźnych poprzez kontraktację źrebiąt i znalezienie rynku zbytu w kraju i za granica kraju.
 24. Wniosek o dążenie do utworzenia Zakładu Treningowego dla ogierów ras szlachetnych w sektorze prywatnym, jako czynnika konkurującego z istniejącymi Zakładami Treningowymi. Wymusi to postęp w przygotowaniu koni poprzez konkurencję. Doświadczenia moje wyniesione z obserwacji prywatnych ZT dla klaczy dają podstawy do mniemania, że będzie to przyczynkiem dalszego postępu w selekcji i hodowli. Typowanie takiego ośrodka winno odbyć się w formie otwartego przetargu.
 25. Wniosek o zobowiązanie Zarządu PZHK do uporządkowania, weryfikacji i opublikowania programów hodowlanych poszczególnych ras szlachetnych, w szczególności w zakresie zasad użycia materiału genetycznego pochodzącego z innych ksiąg rasowych, a w szczególności zagranicznych. Zasady te powinny uwzględniać interes hodowli (postępu hodowlanego) szeroko pojętej, a nie właścicieli ogierów.
 26. Wniosek o publikowanie oceny wartości hodowlanej ogierów na podstawie oceny potomstwa.
 27. Wniosek o doprowadzenie do utworzenia księgi stadnej kuców i koni małych.
 28. Wniosek, aby Komisje Ksiąg Stadnych zawierały w swoim składzie co najmniej 40% hodowców prywatnych z głosem decydującym.
 29. Wniosek, aby w trakcie kwalifikacji ogierów do ZT nagrywać prezentację poszczególnych ogierów. Po kwalifikacji na spotkaniu Komisji z hodowcami omówić te prezentacje wskazując walory i defekty czy błędy. Będzie to szkoleniem dla hodowców, a jednocześnie oczyści atmosferę nieufności i podejrzeń. Do Komisji zapraszać doświadczonych hodowców zagranicznych.
 30. Wniosek o ponowienie wystąpienia do MRiRW z wnioskiem o zwolnienie właścicieli ogierów prowadzących punkty kopulacyjne z obowiązku corocznego badania ogierów na takie choroby jak NZK, zaraza stadnicza, nosacizna. Badanie takie winno być wykonywane w przypadku wstawiania ogiera na punkt po raz pierwszy.
 31. Wniosek o zainicjowanie działań do Europejskiej Federacji Koni Ardeńskich w kierunku utworzenia działu koni ardeńskich w Księdze Stadnej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty lub Księgi Koni Ardeńskich w Polsce.
Scroll to Top