Aktualności

Intens sięga po trzecią koronę

23 sierpnia 2011 · Kategoria: Wyścigi, ·

Pięć trzy­lat­ków i dwa konie star­sze zosta­ły zgło­szo­ne do St. Leger – naj­dłuż­szej goni­twy kla­sycz­nej (2800 m) i ostat­niej zali­cza­ją­cej się do tzw. Potrójnej Korony, o któ­rą w tym sezo­nie wal­czy kasz­ta­no­wy ogier Intens. Gonitwa roz­gry­wa­na będzie pod hono­ro­wym patro­na­tem Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Państwa. Zmagania na tra­wia­stej bież­ni będzie moż­na oglą­dać rów­nież na przy­go­to­wy­wa­nym tele­bi­mie. Szykuje się pięk­ne i emo­cjo­nu­ją­ce wido­wi­sko. Nie zabrak­nie też poza­wy­ści­go­wych atrak­cji dla doro­słych i dzie­ci.

Nagroda St. Leger jest naj­star­szą z pię­ciu gonitw kla­sycz­nych dla koni peł­nej krwi angiel­skiej, któ­rych roz­gry­wa­nie zapo­cząt­ko­wa­no w Anglii w dru­giej poło­wie XVIII wie­ku. Po raz pierw­szy odby­ła się w Doncaster w 1776 roku, nato­miast pierw­szy wyścig Derby (od nazwi­ska lor­da tego mia­sta) został usta­no­wio­ny czte­ry lata póź­niej. Angielski wzór roz­gry­wa­nia gonitw kla­sycz­nych dla trzy­let­nich fol­blu­tów został roz­po­wszech­nio­ny w całym świe­cie.

Na Służewcu goni­twa St. Leger odby­wa­ła się naj­pierw na dystan­sie 3200 m, następ­nie 3000 m, a od 1976 roku jej dystans wyno­si 2800 m. W celu jej uatrak­cyj­nie­nia, od 1987 roku mogą w tym wyści­gu brać udział oprócz trzy­lat­ków tak­że konie 4‑letnie i star­sze, któ­re jed­nak wła­śnie z racji star­szeń­stwa nio­są wyż­szą wagę: ogie­ry – 60 kg, kla­cze 58 kg. Trzylatki nato­miast bie­gną z obcią­że­niem odpo­wied­nio 54 i 52 kg. Ta róż­ni­ca wagi jest widocz­nie zbyt duża, gdyż konie star­sze tyl­ko czte­ro­krot­nie wygra­ły tę goni­twę: w 1988 czte­ro­let­ni Dietmar, w 1996 rów­nież czte­ro­let­ni Tripolis, w 2003 pię­cio­let­nia Królowa Gwiazd oraz w 2006 roku sied­mio­let­ni San Luis.

O pre­sti­żu Nagrody St. Leger świad­czy, że jest ona tzw. trze­cią wyści­go­wą koro­ną. Torowa mądrość gło­si, że pierw­szą koro­nę (w Anglii jest to Nagroda 2000 Gwinei, u nas Nagroda Rulera – 1600 m) zdo­by­wa koń szyb­ki, dru­gą (Derby – 2400 m) – szczę­śli­wy, a dopie­ro ostat­nią (St. Leger – 2800 m) – naj­lep­szy. Jeśli jakiś trzy­let­ni fol­blut zdo­bę­dzie wszyst­kie trzy koro­ny zysku­je mia­no trój­ko­ro­no­wa­ne­go. Uzyskały je na począt­ku tego stu­le­cia aż czte­ry konie; Dżamajka (2000), Dancer Life (2002), Dżesmin (2005) oraz St. Moritz (2007). Wcześniej trzy koro­ny zdo­by­ło na Służewcu tyl­ko sześć koni: Ruch (1948), Solali (61), Dipol (72), Czerkies (74), Krezus (89) i Mokosz (92)

O mia­no trój­ko­ro­wa­ne­go będzie w tym roku wal­czyć der­bi­sta Intens. W maju wygrał ex aequo z Małym Kapralem Nagrodę Rulera. Błękitną wstę­gę Derby zgar­nął w wiel­kim sty­lu, wygry­wa­jąc aż o 12 dłu­go­ści. Podczas St Leger wes­prze go towa­rzysz sta­jen­ny Tudul. Będzie to pierw­sze spo­tka­nie Intensa z rekor­dzi­stą toru na dystan­sie 2200 m Iwoniczem (2’15,2), któ­ry nie był zgło­szo­ny do Derby. Trzylatki po raz pierw­szy zmie­rzą się z der­bi­stą z 2008 Rutenem, któ­ry wystą­pi po pra­wie 2‑miesięcznej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej kło­po­ta­mi zdro­wot­ny­mi.

Jak zwy­kle nie zabrak­nie wiel­kich wyści­go­wych emo­cji, ale widzo­wie spo­dzie­wać mogę się rów­nież innych atrak­cji. Na dzie­ci cze­kać będzie malo­wa­nie buzi, kącik rysun­ko­wy i stre­fa dmu­cha­nych zaba­wek, w któ­rej wyzwo­lą swój nad­miar ener­gii. Nie zabrak­nie dar­mo­wej waty cukro­wej. Najodważniejsze pocie­chy wsko­czą na kucy­ka i spró­bu­ją sił w roli dżo­ke­ja. Dla wszyst­kich gości otwar­te będą kra­mi­ki z zabaw­ka­mi, biżu­te­rią, cera­mi­ką, kape­lu­sza­mi i kosme­ty­ka­mi Avon. Miłośnicy BMW będą mogli poroz­ma­wiać z eks­per­ta­mi, a potem odbyć jaz­dy testo­we BMW X1 i X3. Pamiątką po wizy­cie na wyści­gach może być wyko­na­na przez rysow­ni­ka kary­ka­tu­ra.

Prezentacja koni uczest­ni­czą­cych w I goni­twie roz­pocz­nie się o godz. 13:00. Zaplanowanych jest osiem gonitw, w któ­rych zmie­rzą się 73 konie. Pierwsza bom­ba pój­dzie w górę o godz. 13:30. Przed każ­dą z kolej­nych gonitw konie będą pre­zen­to­wa­ne na pado­ku. Bilety wstę­pu w cenie 5, 15 i 25 zło­tych będą do naby­cia na miej­scu w dniu impre­zy.

Najłatwiej na Tor Służewiec dotrzeć samo­cho­dem (wjazd od ul. Puławskiej). Można rów­nież doje­chać tram­wa­ja­mi linii 4 i 10 oraz kur­su­ją­cym w dni wyści­go­we na tra­sie metro Wilanowska – Tor Służewiec auto­bu­sem linii 300.

Najaktualniejsze infor­ma­cje o goni­twach, pro­gram wyści­go­wy, opi­nie tre­ne­rów, oce­ny szans koni,
powtór­ki wideo i zdję­cia znaj­dzie­cie Państwo na www.torsluzewiec.pl.

Hodowca i Jeździec