Aktualności

Lista ogierów wycofanych z rozrodu

11 stycznia 2012 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane, · Rasa: ,,,,

Przedstawiamy listę ogie­rów wpi­sa­nych do ksiąg stad­nych ras: wiel­ko­pol­skiej, mało­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­nych pół­krwi, któ­re z dniem 1 stycz­nia 2012 r. zosta­ły wyco­fa­ne z roz­ro­du. Konie te, zgod­nie z zasa­da­mi kate­go­ry­za­cji ogie­rów zawar­tej w „Programach hodow­li”, w wyma­ga­nym okre­sie nie zgro­ma­dzi­ły wystar­cza­ją­cej licz­by punk­tów hodow­la­nych za potom­stwo.

Hodowca i Jeździec