Aktualności

Program ochorony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych

8 lutego 2012 · Kategoria: Programy ochrony, Sprawy hodowlane, · Rasa:

Informujemy hodow­ców i wła­ści­cie­li kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni zim­no­krwi­stych w typie sztum­skim i sokól­skim, że wszyst­kie ogie­ry dopusz­czo­ne do kry­cia kla­czy z pro­gra­mu ochro­ny muszą posia­dać 75% krwi odpo­wied­nio sokólskiej/sztumskiej.
Wszystkie ogie­ry dopusz­czo­ne do pro­gra­mu ochro­ny posia­da­ją­ce mniej niż 75% krwi sokólskiej/sztumskiej mogą warun­ko­wo kryć w pro­gra­mie do koń­ca 2012, ale ich potom­stwo nie zosta­nie przy­ję­te do pro­gra­mu.

Hodowca i Jeździec