Aktualności

Kwalifikacja młodych ogierów rasy hc do wpisu do księgi stadnej

25 października 2013 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­to­ko­łem z kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej, któ­re odby­ły się w miej­sco­wo­ściach: Odrzechowa i Gładyszów w dniach 23 – 24 paź­dzier­ni­ka.

Hodowca i Jeździec