Aktualności

Czeska legenda i słowacka gwiazda

26 czerwca 2014 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa:

Ostatnia nie­dzie­la czerw­ca moc­nym akcen­tem koń­czy pierw­szą część tego­rocz­ne­go sezo­nu wyści­gów kon­nych na Partynicach. W pro­gra­mie są trzy goni­twy z pło­ta­mi oraz dwie z prze­szko­da­mi i dwie pła­skie, a wśród uczest­ni­ków – kolej­ne koń­skie zna­ko­mi­to­ści.

W otwie­ra­ją­cej mityng goni­twie pło­to­wej pobie­gnie sło­wac­ki Proud Boris. To jeden z czo­ło­wych tam­tej­szych koni, któ­ry w boga­tej mię­dzy­na­ro­do­wej karie­rze ści­gał się na Słowacji, w Austrii, Niemczech, na Węgrzech i we Włoszech. Ma w dorob­ku 18 zwy­cięstw w goni­twach pła­skich i z pło­ta­mi. Wygrał austriac­kie Derby, Kincsem Dij w Budapeszcie i pło­to­wą Gran Corsa Siepi di Merano (G1), by wymie­nić tyl­ko te naj­więk­sze trium­fy. W całej karie­rze uzbie­rał z nagród ponad 200.000 euro.
Swoje konie do Wrocławia ponow­nie przy­wo­zi legen­dar­ny cze­ski tre­ner Josef Vaňa. Jednym z nich jest nie­miec­kiej hodow­li Anatol Artist (wnuk słyn­ne­go repro­duk­to­ra Sadlers Wells), któ­ry miał dobrą karie­rę w goni­twach pła­skich w Niemczech, gdzie jako dwu­la­tek zajął dru­gie miej­sce w Preis des Winterfavoriten (G3).
Pierwszy raz w tym sezo­nie na Partynicach ści­gać się mają konie ze Słowacji. Oprócz wspo­mnia­ne­go Proud Borisa pobie­gną Segona, JihlavaKansas czo­ło­we­go tam­tej­sze­go tre­ne­ra Jaroslava Hanačka, a dosia­dać ich będzie Lukaš Matusky.

Główny punkt nie­dziel­ne­go pro­gra­mu to goni­twa prze­szko­do­wa Wrocławska Trial, jed­na z prób przed Wielką Wrocławską o Nagrodę Totalizatora Sportowego. Stawka liczy dzie­więć koni, wśród któ­rych trud­no wska­zać zde­cy­do­wa­ne­go fawo­ry­ta. Sztorm już dwu­krot­nie z powo­dze­niem (pierw­szy i dru­gi) zapo­zna­wał się z par­ty­nic­ki­mi prze­szko­da­mi. Carcassonne to uczest­nik ubie­gło­rocz­nej Lotto Wielkiej Wrocławskiej, w któ­rej zajął szó­ste miej­sce. Sopran Best był we Wrocławiu dwa razy dru­gi w sti­plu.
Ostatnia nie­dzie­la czerw­ca to dzień debiu­tu trzy­lat­ków w goni­twie z pło­ta­mi. Pobiegnie m.in. mają­ca na kon­cie jed­no zwy­cię­stwo w goni­twach pła­skich Tuchola, a tak­że dwie zagad­ko­we kla­cze z Czech – CasertaRapa, któ­re w ogó­le jesz­cze nie bie­ga­ły.
Czterolatki rywa­li­zo­wać będą w kolej­nej goni­twie z prze­szko­da­mi obję­tej patro­na­tem Dolnośląskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych – Partynice. Interesująco zapo­wia­da się debiut w tego rodza­ju bie­gu jed­nej z czo­ło­wych par­ty­nic­kich kla­czy – Jesiennej Roli. Ponownie ma się zapre­zen­to­wać Torgon, któ­ry pierw­sze­go star­tu na par­ty­nic­kich prze­szko­dach pecho­wo nie ukoń­czył, a z dru­gie­go został wyco­fa­ny.
W pła­skiej goni­twie dla trzy­let­nich fol­blu­tów pobie­gnie Normana, dotych­czas pięć razy dru­ga. Stawka rywa­li pozwa­la mieć nadzie­ję pio­sen­kar­ce Annie Jurksztowicz, wła­ści­ciel­ce kla­czy (z mężem Krzesimirem Dębskim, zna­nym kom­po­zy­to­rem), na jej pierw­sze zwy­cię­stwo.

Początek – godz. 14:15. Wstęp wol­ny.

Zapraszamy!

IMG_3538

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec