Aktualności

Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt

27 lutego 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Serdecznie zapra­sza­my na jed­no­dnio­wy kurs SZKOLENIE IMPRINTINGOWE ŹREBIĄT. To spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie poświę­co­ne jest mecha­ni­zmo­wi imprin­tin­gu u nowo naro­dzo­nych źre­ba­ków i meto­dzie wcze­sne­go szko­le­nia źre­biąt opra­co­wa­nej przez świa­to­wej sła­wy wete­ry­na­rza i beha­wio­ry­stę dr Roberta Millera.

Kurs prze­zna­czo­ny jest dla hodow­ców, wła­ści­cie­li koni, pra­cow­ni­ków stad­nin, wete­ry­na­rzy, osób któ­re chcia­ły­by poznać zale­ty tej meto­dy lub ją prak­ty­ko­wać i uzy­skać cer­ty­fi­kat takie­go prze­szko­le­nia.

Najbliższe szko­le­nie odbę­dzie się 16 mar­ca 2015 roku w godzi­nach 9:00 – 16:00 w EZ Ranch w Rumiance – wię­cej infor­ma­cji na temat szko­le­nia znaj­dzie­cie pań­stwo pod lin­kiem www.jnbt.pl

Specjalnie dla człon­ków Związków nale­żą­cych do Polskiego Związku Hodowców Koni przy­go­to­wy­wa­ny został 10% rabat na wspo­mnia­ne szko­le­nie. Szczegóły, jak go otrzy­mać dostęp­ne są w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni oraz w biu­rze PZHK.

Serdecznie zapra­sza­my zain­te­re­so­wa­nych.

Hodowca i Jeździec