Aktualności

W obronie dr hab. Kolstrunga

10 kwietnia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

W publi­ka­to­rach (cza­so­pi­sma: Tygodnik Podhalański, Gazeta Wyborcza wyda­nie Krakowskie, Kurier Lubelski, a tak­że na stro­nie inter­ne­to­wej Onet.pl) uka­za­ły się infor­ma­cje w for­mie sen­sa­cji o tym, że arty­kuł autor­stwa dr hab. Ryszarda Kolstrunga z UP w Lublinie „Jak cięż­ko pra­cu­ją konie na tra­sie do Morskiego Oka” wydru­ko­wa­ny na łamach cza­so­pi­sma „Hodowca i Jeździec” 1 (44) 2015 był spon­so­ro­wa­ny przez Fundusz Promocji Mięsa Końskiego.
Fakt dopi­sa­nia infor­ma­cji o spon­so­ro­wa­niu arty­ku­łu wystą­pił z winy redak­cji HiJ i został wyja­śnio­ny jako błąd gra­fi­ka. Redakcja spro­sto­wa­nie to zamie­ści­ła na stro­nie inter­ne­to­wej PZHK. Fundacja Viva nie przy­ję­ła tego do wia­do­mo­ści i zło­ży­ła wnio­sek do Tatrzańskiego Parku Narodowego o wyklu­cze­nie dr hab. R. Kolstrunga z zespo­łu, któ­ry będzie pro­wa­dzić oce­nę wysił­ku koni pra­cu­ją­cych przy prze­wo­zie tury­stów w bie­żą­cym roku.

Dr hab. R. Kolstrung był jako hipo­log człon­kiem Komisji z ramie­nia TPN w roku ubie­głym oraz auto­rem dwóch eks­per­tyz oce­nia­ją­cych wiel­kość obcią­że­nia pra­cą oma­wia­nych koni. Wyraził on opi­nię, że konie w pojaz­dach prze­wo­żą­cych tury­stów na tra­sie Palenica Białczańska – Włosienica pra­cu­ją cięż­ko, ale nie ponad swo­je moż­li­wo­ści. Użytkowanie ich nie nosi zna­mion „znę­ca­nia się” i prze­stęp­stwa zarzu­ca­nych fia­krom ze stro­ny Fundacji Viva.
R. Kolstrung w roz­mo­wach i kore­spon­den­cji z redak­to­ra­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za uka­za­nie się arty­ku­łów pra­so­wych zaprze­czył, jako­by uzy­skał jakie­kol­wiek korzy­ści od Funduszu Promocji Mięsa Końskiego i poin­for­mo­wał, że arty­kuł w cza­so­pi­śmie „Hodowca i Jeździec” uka­zał się na zamó­wie­nie PZHK.

Propagandowe dzia­ła­nia przed­sta­wi­cie­li Fundacji Viva wzglę­dem dr hab. R. Kolstrunga moż­na oce­nić jako for­mę szka­lo­wa­nia jego dobre­go imie­nia w celu pod­wa­że­nia uczci­wo­ści i facho­wo­ści jako hipo­lo­ga – eks­per­ta oce­nia­ją­ce­go pra­cę koni. Oczekujemy przed­sta­wie­nia w publi­ka­to­rach spro­sto­wa­nia i prze­pro­sin.
Dotychczas tyl­ko Tygodnik Podhalański zamie­ścił oświad­cze­nie dr hab. R. Kolstrunga na swo­jej stro­nie.

Ze swo­jej stro­ny prze­pra­sza­my Pana dr hab. Ryszarda Kolstrunga, iż na sku­tek błę­du gra­fi­ka i nie­do­strze­że­nia tego przez Zespół Redakcyjny HiJ, został On nie­słusz­nie nara­żo­ny na tego rodza­ju przy­kro­ści.

Dyrektor biu­ra PZHK
Mgr inż. Andrzej Stasiowski
Prezes PZHK
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec