Aktualności

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powożeniu zakończone – podsumowanie

16 października 2015 · Kategoria: MPMK, Powożenie, · Rasa:

Ostatnią dys­cy­pli­ną roz­gry­wa­ną w ramach Mistrzostw Polski Młodych Koni było powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi. Zawody te odby­ły się w dniach 10 – 13. paź­dzier­ni­ka na tere­nie ośrod­ka zna­ne­go z wyśmie­ni­cie przy­go­to­wa­nych  zawo­dów WKKW  czy­li Strzegomiu, a raczej Morawie.

W zawo­dach wystar­to­wa­ło mało koni, nawet jak na tę niszo­wą dys­cy­pli­nę czy­li 9. Tradycyjnie już fawo­ry­tem tych zawo­dów był Bartłomiej Kwiatek fir­mo­wy zawod­nik SO Książ. Powożona przez nie­go ślą­ska Rebelia 2011 (Hutor śl. – Regencja śl. / Bank śl.), hodow­li SO Książ, wła­sno­ści OHZ Kamieniec Ząbkowicki oka­za­ła się naj­lep­sza wśród 5 koni w tej gru­pie wie­ko­wej (oce­na sty­lu – 21.99 pkt.).

Po dwa konie wystar­to­wa­ły w kate­go­rii koni 5- i 6- let­nich.
Odpowiednio wygra­ły tak­że ślą­ski, siwy Eter 2010 (Basior śl. – Eurella śl. / Domingo xx), hodow­li Jana Wiszniowskiego, wła­sno­ści Bartosza Kowalskiego, któ­ry tak­że nim powo­ził (oce­na sty­lu – 10.87 pkt.). Weronika Kwiatek repre­zen­tu­ją­ca JKS Gogolewo uzy­ska­ła lep­szy wynik od Sebastiana Bogacza i wiel­ko­pol­skim ogie­rem Drab 2009 (Barbur sp – Driada wlkp / Elektor wlkp) hodow­li i wła­sno­ści SK Pępowo (kon­kurs tra­dy­cyj­ny – 131.82 pkt.) zdo­by­ła tytuł mistrzow­ski.

Zawody te uwi­docz­ni­ły koniecz­ność zwe­ry­fi­ko­wa­nia regu­la­mi­nu MPMK w tej dys­cy­pli­nie, popra­wy warun­ków roz­gry­wa­nia tych zawo­dów, a tak­że odpo­wied­nie­go dobo­ru gospo­da­rza toru oraz sędziów. W prze­ciw­nym razie nie ma co liczyć na coraz więk­szy udział zawod­ni­ków i koni w kolej­nych latach na tych zawo­dach. Decyzja o wzię­ciu udzia­łu w MPMK nie może być zwią­za­na tyl­ko z chę­cią uzna­nia ogie­ra, ale moż­li­wo­ścią spraw­dze­nia dane­go konia speł­nia­ją­ce­go wpis do księ­gi głów­nej w rywa­li­za­cji spor­to­wej.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 2015.

Hodowca i Jeździec