Aktualności

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wyni­ku kon­sul­ta­cji z człon­ka­mi Komisji Księgi Stadnej koni rasy Konik Polski i hodow­ca­mi tej rasy, posta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­nych rasy konik pol­ski obo­wiąz­ko­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wą lub zaprzę­go­wą). Zmiany te zosta­ły zaak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polowa pró­ba użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wa lub zaprzę­go­wa) obo­wią­zy­wać będzie kla­cze stad­ne zakwa­li­fi­ko­wa­ne do „Programu hodow­li zacho­waw­czej koni­ków pol­skich” do dzia­łu głów­ne­go (GI) lub dodat­ko­we­go (GII) od dnia 1.01.2017 r. W cią­gu 4 lat od daty wpi­su kla­cze win­ny zali­czyć z wyni­kiem pozy­tyw­nym w/w pró­bę.

Hodowca i Jeździec