Aktualności

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i wszystkich zainteresowanych końmi sportowymi

17 maja 2016 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność zapro­sić hodow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księ­ga stad­na KWPN) – Arie Hamoenem.

Tematem szko­le­nia będzie oce­na mło­dych koni meto­dą linio­wą. Metoda ta zosta­ła wpro­wa­dzo­na przez księ­gę stad­ną KWPN w latach 90-tych, a obec­nie inne związ­ki hodow­la­ne uzna­ły ten spo­sób cha­rak­te­ry­sty­ki koni wierz­cho­wych za naj­lep­szy i wpro­wa­dzi­ły jako obo­wią­zu­ją­cy. Ocena ta doty­czy głów­nie mło­dych koni (eks­te­rier oraz ruch luzem dla koni ujeż­dże­nio­wych a sko­ki luzem w przy­pad­ku koni sko­ko­wych). Dlaczego mło­dych? Ponieważ konie 3‑letnie, nie pod­da­ne spe­cja­li­stycz­ne­mu tre­nin­go­wi, nie mają­ce wypra­co­wa­nej musku­la­tu­ry, kry­ją­cej wady, win­ny być poda­ne obiek­tyw­nej oce­nie budo­wy oraz sko­ków luzem.

Tegoroczne szko­le­nie z oce­ny linio­wej będzie doty­czyć oce­ny eks­te­rie­ru oraz ruchu luzem – oce­na w pozy­cji stój, ruch po twar­dej nawierzch­ni, aby dokład­nie oce­nić posta­wę koń­czyn oraz ruch luzem po ósem­kach, podob­nie jak ma to miej­sce pod­czas II i III selek­cji ogie­rów KWPN w s’Hertogenbosch.

Szkolenie to odbę­dzie się dnia 4 czerw­ca (sobo­ta) na tere­nie SK Racot. Koszt szko­le­nia dla aktyw­nych człon­ków OZHK/WZHK i Związków Rasowych sfe­de­ro­wa­nych w PZHK wyno­si 100 zło­tych (opła­co­na skład­ka człon­kow­ska za rok 2015 lub 2016), dla pozo­sta­łych uczest­ni­ków 200 zł.

Poniżej szcze­gó­ło­wy plan szko­le­nia z oce­ny linio­wej:

  • 12:45 – 13:30 obiad
  • 13:30 – 14:30. część teo­re­tycz­na, dys­ku­sja
  • 14:30 – 17:00 część prak­tycz­na (oce­na eks­te­rie­ru oraz ruchu luzem, pod­su­mo­wa­nie)

Zgłoszenia, wraz z nume­rem tele­fo­nu, pro­si­my prze­sy­łać na adres elek­tro­nicz­ny: cuber@pzhk.pl do dnia 25 maja (śro­da).

Po potwier­dze­niu przez PZHK, że dana oso­ba zosta­ła umiesz­czo­na na liście szko­lo­nych nale­ży wnieść opła­tę (100 lub 200 zł.) prze­le­wem na kon­to PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 z dopi­skiem „oce­na linio­wa”.

W tym roku jest moż­li­wość przy­wie­zie­nia wła­sne­go wierz­chow­ca i jego oce­ny przez Ariego Hamoena. Jeżeli ktoś chcia­ła­by sko­rzy­stać z takiej moż­li­wo­ści winien skon­tak­to­wać się z p. Jackiem Gałczyńskim (609 103 910) w celu omó­wie­nia spraw zwią­za­nych z wynaj­mem bok­su.

Liczba miejsc ogra­ni­czo­na

 DO ZOBACZENIA!

Hodowca i Jeździec