Aktualności

„Hodowca i Jeździec” ma nowego redaktora naczelnego

27 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Miło nam ogło­sić, że w wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nej rekru­ta­cji na sta­no­wi­sko redak­to­ra naczel­ne­go nasze­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, Prezydium PZHK wybra­ło Panią Ewę Jakubowską.

Pani Ewa jest absol­went­ką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Szlify redak­tor­skie zdo­by­wa­ła pro­wa­dząc por­ta­le inter­ne­to­we dla orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych, pol­skiej spo­łecz­no­ści w Wielkiej Brytanii oraz wła­sną stro­nę zwią­za­ną z jeź­dziec­twem. Współtworzyła cza­so­pi­smo dla bran­ży moto­ry­za­cyj­nej. Przez wie­le lat zwią­za­na ze świa­tem rekla­my i mar­ke­tin­gu.

Mamy nadzie­ję, że pod wodzą nowej Pani Redaktor nasze cza­so­pi­smo będzie się dalej roz­wi­jać i dostar­czać czy­tel­ni­kom cie­ka­wych infor­ma­cji ze świa­ta hodow­li i spor­tu.

ewa-jakubowska

Hodowca i Jeździec