Aktualności

Zmiany w programach hodowli ras m, sp i wlkp

27 marca 2017 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z nową wer­sją pro­gra­mów hodow­li koni ras mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, któ­re zgod­nie z decy­zją MRiRW zaczną obo­wią­zy­wać od 15 kwiet­nia b.r.

Do naj­waż­niej­szych zmian nale­żą:

  • pró­ba dziel­no­ści ogie­rów po 100-dniowym tre­nin­gu polo­wym
  • obo­wią­zek badań ogie­rów w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy
  • dodat­ko­wa oce­na ogie­rów i kla­czy meto­dą linio­wą
  • póź­niej­szy ter­min badań DNA koni uro­dzo­nych w wyni­ku inse­mi­na­cji
Hodowca i Jeździec