Aktualności

Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Bielicach

11 kwietnia 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W imie­niu Zespołu Szkół w Bielicach, zapra­sza­my mło­dzież (wraz z rodzi­ca­mi) zain­te­re­so­wa­ną ofer­tą edu­ka­cyj­ną pla­ców­ki, a w szcze­gól­no­ści kie­run­kiem Technik Hodowca Koni, na Dzień Otwarty – 13 kwiet­nia! ZS w Bielicach od kil­ku lat kształ­ci uczniów na tym kie­run­ku, a w kolej­nym roku szkol­nym zamie­rza uru­cho­mić kurs kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wej Jeździec.
Uczniowie THK ZS w Bielicach, w trak­cie nauki aktyw­nie uczest­ni­czą w naj­waż­niej­szych wyda­rze­niach jeź­dziec­kich i hodow­la­nych orga­ni­zo­wa­nych w Polsce oraz w pra­cach Zakładu Treningowego w Bielicach, m.in. w ten spo­sób budu­jąc swo­je doświad­cze­nie w obco­wa­niu z koń­mi.

Do dys­po­zy­cji uczniów pozo­sta­je inter­nat, stąd zapra­sza­my sym­pa­ty­ków koni z całej Polski zwłasz­cza, że ucznio­wie mają moż­li­wość korzy­sta­nia z pen­sjo­na­tu dla koni na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach.

Dzień Otwarty w ZS w Bielicach – od 11:00 do 19:00

Zespół Szkół im. Powst. Wlkp. w Bielicach
Bielice 1
88 – 330 Gębice

Strzegom 2017

Hodowca i Jeździec