Aktualności

Kwalifikacja i trening ogierów ras szlachetnych 2018

3 kwietnia 2018 · Kategoria: Polowe próby ogierów, ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji do polo­wej wierz­cho­wej oraz sta­cjo­nar­nej zaprzę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych w tym sezo­nie.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec