Aktualności

Konie już nie mogą się doczekać

28 maja 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Rozpoczął się pierw­szy w Polsce nabór do szko­ły kształ­cą­cej w zawo­dzie tech­nik jeź­dziec­twa. Szkoleni w Jordanowie ucznio­wie sta­ną się spe­cja­li­sta­mi od koni spor­to­wych, rekre­acyj­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych.

Małopolska ofer­ta edu­ka­cyj­na wła­śnie posze­rzy­ła się o kolej­ny kie­ru­nek. Młodzi ludzie koń­czą­cy gim­na­zjum mogą od dziś wybie­rać naukę w zawo­dzie tech­nik jeź­dziec­twa. Każdy, kto myśli o połą­cze­niu jeź­dziec­kiej pasji z pra­cą z koń­mi, powi­nien poważ­nie roz­pa­trzyć taką moż­li­wość dostęp­ną dzię­ki Zespołowi Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie. To nie tyl­ko do 6 godzin jazd tygo­dnio­wo i nauka pod okiem doświad­czo­nej kadry tre­ner­skiej i instruk­tor­skiej. To tak­że wyjaz­dy do jeź­dziec­kich szkół z Unii Europejskiej i pro­gram sta­ży zawo­do­wych reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z kra­jo­wy­mi ośrod­ka­mi jeź­dziec­ki­mi i stad­ni­na­mi.
Po zali­cze­niu 4‑letniego pro­gra­mu zajęć i zda­niu matu­ry, uczeń zdo­by­wa kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we „Jeździec” i „Instruktor Jeździectwa Powszechnego”.

Wchodzący na rynek pra­cy absol­went będzie miał duże szan­se na szyb­kie zna­le­zie­nie zatrud­nie­nia. To z uwa­gi na sze­ro­kie kwa­li­fi­ka­cje, któ­ry­mi będzie mógł się pochwa­lić: wyko­ny­wa­nie czyn­no­ści zwią­za­nych z cho­wem i użyt­ko­wa­niem koni, przy­go­to­wy­wa­nie koni do użyt­ko­wa­nia czy tre­nin­gu spor­to­we­go, wyści­go­we­go, rekre­acyj­ne­go i tera­peu­tycz­ne­go. Prestiżu pla­ców­ce doda­je ści­sła współ­pra­ca z Polskim Związkiem Jeździeckim oraz Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie we współ­pra­cy z eks­per­ta­mi z Klubu Sportowego „Bór” Toporzysko uru­cho­mi­li jedy­ną w kra­ju szko­łą kształ­cą­cą w tym zawo­dzie w Polsce. Jej ucznio­wie zosta­ną pierw­szy­mi w Polsce absol­wen­ta­mi tech­ni­kum jeź­dziec­twa z upraw­nie­nia­mi instruk­tor­ski­mi Polskiego Związku Jeździeckiego.

Szczegóły doty­czą­ce rekru­ta­cji oraz zajęć moż­na zna­leźć na stro­nie www.zawodjezdziec.pl.

Hodowca i Jeździec