Aktualności

Sprawozdanie z działalności PZHK w latach 2016 – 2017

25 maja 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z spra­woz­da­niem z dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2016 – 2017, któ­re zosta­ło przy­ję­te przez dele­ga­tów XXX Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PZHK w dniu 23 maja 2018 r. w Warszawie.

Hodowca i Jeździec