Aktualności

Kwalifikacje do MPMK w skokach przez przeszkody 2018

24 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Przedstawiamy Państwu zak­tu­ali­zo­wa­ne kwa­li­fi­ka­cje do tego­rocz­nych MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy.

Dla przy­po­mnie­nia: w min. dwóch kon­kur­sach na styl konie 4‑letnie powin­ny osią­gnąć wynik kwa­li­fi­ka­cyj­ny wyno­szą­cy mini­mum 15 punk­tów. Mogą to osią­gnąć na jed­nych zawo­dach. Natomiast konie star­sze – 5- i 6‑letnie zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ne do MPMK osią­ga­jąc podob­ne mini­mum punk­to­we w kon­kur­sach na styl (min. 15 pkt.), ale na dwóch róż­nych zawo­dach. W tych kate­go­riach wie­ko­wych moż­li­we są inne warian­ty kwa­li­fi­ka­cji.
Także konie 7‑letnie muszą kla­sy­fi­ko­wać się na dwóch róż­nych zawo­dach. W samych MPMK kate­go­ria koni 7‑letnich zosta­nie roze­gra­na pod warun­kiem, ze mini­mum 10 koni z pasz­por­ta­mi pol­ski­mi lub zagra­nicz­ny­mi zosta­nie zgło­szo­nych i opła­co­nych.
Konie zazna­czo­ne na zie­lo­no zosta­ły spraw­dzo­ne pozy­tyw­nie pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym, kolor poma­rań­czo­wy ozna­cza, że pocho­dze­nie jest w trak­cie spraw­dza­nia, nato­miast kolor czer­wo­ny ozna­cza nie­moż­ność star­tu w MPMK. Gdy nazwa konia zosta­ła zazna­czo­na kolo­rem zie­lo­nym nie ozna­cza to, że dany koń ma pra­wo star­tu!

Ponadto przy­po­mi­na­my, że WSZYSTKIE KONIE z zagra­nicz­ny­mi pasz­por­ta­mi MUSZĄ być zare­je­stro­wa­ne w bazie danych konio­wa­tych PZHK i speł­niać wyma­ga­nia wpi­su do księ­gi głów­nej.

Bardzo waż­nym ele­men­tem tego­rocz­nych for­mal­no­ści zwią­za­nych z MPMK jest koniecz­ność wpi­su do bazy PZHK infor­ma­cji czy wła­ści­ciel dane­go konia jest MŚP (mikro, małe czy śred­nie przed­się­bior­stwo) czy DP (duże przed­się­bior­stwo). Właściciele, któ­rzy nie wypeł­ni­li oświad­cze­nia MŚP/DP do tej pory, pro­sze­ni są o wypeł­nie­nie oświad­cze­nia (w załącz­ni­ku) i dostar­cze­nia go do wła­ści­we­go OZHK/WZHK.

W przy­pad­ku pytań pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber z PZHK: cuber@pzhk.pl

Hodowca i Jeździec