Aktualności

Szkolenie ujeżdżeniowe: Dwa spojrzenia, jeden cel

18 września 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w szko­le­niu doty­czą­cym oce­ny koni ujeż­dże­nio­wych, w tym tak­że koni mło­dych. Prowadzącymi wykła­dy oraz tre­nin­gi będą jed­ni z naj­lep­szych fachow­ców w dzie­dzi­nie tre­nin­gu, jak i sędzio­wa­nia koni ujeż­dże­nio­wych – Jan BemelmansStephen Clarke.

Szkolenie (część teo­re­tycz­na i prak­tycz­na) odbę­dzie się na tere­nie KJ Golden Dream, w dniach 6 – 7. paź­dzier­ni­ka 2018 r. Program zajęć obej­mu­je:

 • tre­nin­gi i oce­nę mło­dych koni – pierw­szy dzień
 • tre­ning i oce­nę ele­men­tów oraz całych prze­jaz­dów, na róż­nych pozio­mach wyszko­le­nia (junior, mło­dy jeź­dziec, mała run­da, duża run­da) w dru­gim dniu.

Koszt szko­le­nia dla aktyw­nych (z opła­co­ną skład­ką za ten lub ubie­gły rok) człon­ków OZHK/WZHK i Związków Rasowych sfe­de­ro­wa­nych w PZHK wyno­si 300 zło­tych za dwa dni szko­le­nia lub 200 zło­tych za jeden dzień szko­le­nia (dla pozo­sta­łych uczest­ni­ków koszt ten wyno­si odpo­wied­nio 450 zł oraz 300 zł).

Wszystkich chęt­nych pro­si­my o zgła­sza­nie się pod adres: cuber@pzhk.pl
do dnia 24 wrze­śnia.

Dane do prze­le­wu
Tytuł: Imię i nazwi­sko uczest­ni­ka – szko­le­nie / PZHK
HTE mar­ke­ting
al. Reymonta 21/9, 01 – 840 Warszawa
Część kwo­ty za 1 dzień (200 zł) lub 2 dni (300 zł) pro­szę prze­słać na poniż­sze kon­to orga­ni­za­to­ra: 11 1140 2004 0000 3402 7416 4358

Jan Bemelmans to świa­to­wej sła­wy jeź­dziec i tre­ner. Jego karie­ra roz­po­czę­ła się, gdy w wie­ku 17 lat prze­pro­wa­dził się z Belgii do nie­miec­kiej staj­ni Roberta Schmidtke. Przez kil­ka lat miał oka­zję zdo­by­wać wie­dzę pod okiem takich wspa­nia­łych tre­ne­rów jak Robert Schmidtke, Bubbi Gunter, Willi SchulteisHarry Boldt. Później zało­żył swo­ją staj­nię i odniósł wie­le suk­ce­sów, m.in. z koń­mi Angelino, Fair Play. Był w rezer­wie kadry na Igrzyska w Toronto. W 1989 otrzy­mał tytuł Reitmaster nada­wa­ny za wyszko­le­nie 50 koni do pozio­mu Grand Prix. Po roz­po­czę­ciu karie­ry jako tre­ner przez 20 lat pra­co­wał dla Niemieckiej Federacji Jeździeckiej. Przez 15 lat był tre­ne­rem kadry Hiszpanii, następ­nie pra­co­wał z kadrą Francji. W tre­nin­gu koni ceni sobie szcze­gól­nie nie­miec­ką szko­łę jaz­dy, ale zawsze bie­rze pod uwa­gę potrze­by i cha­rak­ter konia, aby ten roz­wi­jał się jako szczę­śli­wy spor­to­wiec.

Stephen Clarke to angiel­ski sędzia oce­nia­ją­cy konie na zawo­dach naj­wyż­szej ran­gi jak: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy czy Jeździeckie Mistrzostwa Świata. Sędziował m.in. IO w Atenach, Londynie i Rio, WEG w Kentucky i Normandii, Finały Pucharu Świata. Piastuje sta­no­wi­sko sędzie­go gene­ral­ne­go FEI, jest byłym Przewodniczący International Dressage Officials Club. Przez lata był czyn­nym zawod­ni­kiem w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, zdo­był wie­le tytu­łów mistrzow­skich i był w rezer­wie kadry na Igrzyska w Seulu.

Miejsce szko­le­nia:

Sportowy Klub Jeździecki „Golden Dream”
Ośrodki jaz­dy kon­nej
Feliksów 5, 95 – 015 Głowno
51° 58′ 41.00″ N, 19° 31′ 60.00″ E
600 – 035-144, 600 – 036-144
jszulc@poczta.onet.eu

Rekomendowany hotel do noc­le­gów z ofer­tą spe­cjal­ną tam gdzie będą wykła­dy na sali kon­fe­ren­cyj­nej to:

 • Hotel KASOR Resort & Spa (ceny są dostęp­ne po poda­niu hasła SEMINARIUM):
  • Cena za noc w poko­ju 2 oso­bo­wym bez śnia­da­nia 199 zł
  • Cena za noc w poko­ju 1 oso­bo­wym bez śnia­da­nia 169 zł

Program szkolenia

Dzień I

 • prak­tycz­na część tre­nin­go­wa
  szko­le­nie i oce­na koni 4, 5 i 6 let­nich wraz z omó­wie­niem zasad szko­le­nia i oce­ny mło­dych koni z punk­tu widze­nia tre­ne­ra i sędzie­go. Część prak­tycz­na reali­zo­wa­na w sesjach tre­nin­go­wych z udzia­łem mło­dych koni.
 • cześć teo­re­tycz­na na sali wykła­do­wej
  oce­na mło­dych koni z punk­tu widze­nia sędzie­go –głów­ne zasa­dy oce­ny mło­dych koni, róż­ni­ce w sędzio­wa­niu kon­kur­sów dla mło­dych koni, omó­wie­nie błę­dów u mło­dych koni, rola szko­le­nia w pre­zen­ta­cji mło­de­go konia. Szkolenie mło­dych koni ‑głów­ne zasa­dy tre­nin­gu mło­dych koni, cele i zało­że­nia tre­nin­go­we dla koni 4,5,6 let­nich.

Dzień II

 • prak­tycz­na część tre­nin­go­wa
  szko­le­nie i oce­na koni na pozio­mie junior­skim
  szko­le­nie i oce­na koni na pozio­mie mło­de­go jeźdź­ca
  szko­le­nie i oce­na koni zaawan­so­wa­nych MR i DR

Część prak­tycz­na reali­zo­wa­na w sesjach tre­nin­go­wych z udzia­łem par na pozio­mie junior, mło­dy jeź­dziec, mała i duża run­da.
Ocena koni zaawan­so­wa­nych z punk­tu widze­nia sędzie­go – głów­ne zasa­dy oce­ny par na czwo­ro­bo­ku kon­kur­so­wym, szko­le­nie koni do pozio­mu MR i DR – dro­ga szko­le­nio­wa od pod­staw do GP.

Hodowca i Jeździec