Aktualności

Komunikat dotyczący świadectw zootechnicznych dla koni hodowlanych

20 marca 2019 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyja­śnia w załą­czo­nym piśmie zasa­dy wyda­wa­nia świa­dectw zoo­tech­nicz­nych dla koni hodow­la­nych wpi­sy­wa­nych do ksiąg oraz mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go (nasie­nia).

Jednocześnie infor­mu­je­my, że świa­dec­twa zoo­tech­nicz­ne nale­ży wyma­gać tyl­ko i wyłącz­nie dla koni wpi­sy­wa­nych do naszych ksiąg lub nasie­nia ogie­rów któ­rych potom­stwo będzie wpi­sa­ne do naszych ksiąg. Nasze konie hodow­la­ne wyjeż­dża­ją­ce poza gra­ni­cę kra­ju też powin­ny być zaopa­trzo­ne w świa­dec­two zoo­tech­nicz­ne wyda­ne przez OZHK/WZHK. Nasienie ogie­rów wpro­wa­dza­ne do obro­tu też powin­no być zaopa­trzo­ne w świa­dec­two zoo­tech­nicz­ne wyda­ne przez pro­wa­dzą­ce­go księ­gę, chy­ba, że pro­wa­dzą­cy księ­gę upo­waż­ni pod­miot pobierający/przechowujący nasie­nie do wyda­wa­nia świa­dectw umiesz­cza­jąc dany pod­miot w pro­gra­mie hodow­la­nym.

Konie impor­to­wa­ne reje­stru­je­my w Centralnej Bazie Danych Koniowatych bez zmian.

Rozporządzenia doty­czą­ce świa­dectw zoo­tech­nicz­nych moż­na pobrać z zakład­ki Przepisy pra­wa.

Pismo MRiRW w spra­wie świa­dectw zoo­tech­nicz­nych
Hodowca i Jeździec