Aktualności

Aukcje ogierów 2019

30 sierpnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: ,

Jesień nad­cho­dzi wiel­ki­mi kro­ka­mi a wraz z nią szcze­gól­ny czas dla mło­dych ogie­rów hodow­la­nych ras zim­no­krwi­stych. W dniach od 21 wrze­śnia do 11 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się 14 kwa­li­fi­ka­cji do wpi­su do ksiąg. W dwóch ter­mi­nach (3 paź­dzier­ni­ka Józefin oraz 4 paź­dzier­ni­ka Kętrzyn) uzna­wa­nie będzie doty­czyć ogie­rów ardeń­skich a komi­sja oce­ny będzie skła­da­ła się z sędziów fran­cu­skich, bel­gij­skich, szwedz­kich i oczy­wi­ście pol­skich. Zgłoszenia arde­nów przyj­mo­wa­ne są przez PZHK za pośred­nic­twem OZHK/WZHK do 10 wrze­śnia 2019 r.

Wszystkie ogie­ry uczest­ni­czą­ce w aukcjach muszą mieć ukoń­czo­ne 27 mie­się­cy w dniu kwa­li­fi­ka­cji. Przypominamy, że na wszyst­kich aukcjach obo­wią­zy­wać będzie „Regulamin prze­pro­wa­dza­nia wystaw – sprze­da­ży (tzw. aukcji)”.

Jako wisien­ka na tor­cie, na koniec sezo­nu wysta­wo­we­go zapla­no­wa­na jest Ogólnopolska Wystawa Klaczy Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, któ­ra odbę­dzie się dnia 12 paź­dzier­ni­ka 2019 roku w Józefinie (regu­la­min oraz zgło­sze­nia już wkrót­ce).
Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym ter­mi­na­rzem aukcji.

L.P. Związek Miejsce Termin Dzień tygo­dnia
1 WZHK Warszawa Józefin 21.09.2019 sobo­ta
2 WZHK Warszawa o. Radom Kozienice 24.09.2019 wto­rek
3 SZHK Kielce Wola Łagowska 25.09.2019 śro­da
4 LZHK Lublin Białka 26.09.2019 czwar­tek
5 OZHK Łódź Bogusławice 27.09.2019 pią­tek
6 PZHK Józefin (arde­ny) 03.10.2019 czwar­tek
7 W‑MZHK Olsztyn, PZHK Kętrzyn (arde­ny) 04.10.2019 pią­tek
8 W‑MZHK Olsztyn Kętrzyn 04.10.2019 pią­tek
9 MZHK Kraków Klikowa 04.10.2019 pią­tek
10 OZHK Rzeszów Zabajka 05.10.2019 sobo­ta
11 WZHK Białystok Szepietowo 08.10.2019 wto­rek
12 PomZHK Malbork Kwidzyn 09.10.2019 śro­da
13 KPZHK Bydgoszcz Nowe Jankowice 10.10.2019 czwar­tek
14 ZHKZL Zielona Góra Gorzów Wlkp. 11.10.2019 pią­tek

Ocena ogiera zimnokrwistego

Hodowca i Jeździec