Aktualności

Baza koni PZHK – „Serwis rodowodowy”

17 września 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

Szanowni Państwo, na począt­ku ubie­głe­go tygo­dnia uru­cho­mi­li­śmy nową inter­ne­to­wą wer­sję bazy koni pro­wa­dzo­nej przez PZHK. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kil­ko­ma pod­sta­wo­wy­mi infor­ma­cja­mi odno­śnie jej funk­cjo­nal­no­ści.

Nowo powsta­ła baza infor­ma­cyj­nie opar­ta jest na Centralnym Rejestrze Koniowatych PZHK (w skró­cie Rejestr). Oznacza to, że pre­zen­to­wa­ne dane są wia­ry­god­ne i potwier­dzo­ne, ponie­waż opie­ra­ją się na doku­men­ta­cji zoo­tech­nicz­nej (zarów­no kra­jo­wej jak i zagra­nicz­nej), jaką Związek posia­da.

Chcemy, żeby baza roz­wi­ja­ła się w kie­run­ku mul­ti­me­dial­nym (zdję­cia i lin­ki do mate­ria­łów wideo z ser­wi­su YouTube). W związ­ku z tym każ­dy zare­je­stro­wa­ny w niniej­szym ser­wi­sie i zwe­ry­fi­ko­wa­ny przez odpo­wied­ni OZHK/WZHK wła­ści­ciel ma moż­li­wość doda­nia zdję­cia i/lub fil­mi­ku przy każ­dym swo­im koniu (wery­fi­ka­cja odby­wa się w biu­rze OZHK/WZHK na pod­sta­wie danych zawar­tych w Rejestrze).

Dostęp do informacji zawartych w bazie jest trójstopniowy:

  • każ­dy, kto w prze­glą­dar­ce wej­dzie na adres baza.pzhk.pl, zysku­je pod­sta­wo­we infor­ma­cje o koniu, jego rodo­wo­dzie oraz potom­stwie (część infor­ma­cji, takich jak boni­ta­cja, wymia­ry czy numer przy­ży­cio­wy, jest nie­do­stęp­na);
  • użyt­kow­nik, two­rząc kon­to w ser­wi­sie, opar­te na oso­bi­stym adre­sie e‑mail, zysku­je dodat­ko­wo dostęp do takich danych jak: boni­ta­cja i wymia­ry (obie przy wpi­sie) oraz numer przy­ży­cio­wy konia, a tak­że mul­ti­me­diów (jeśli mul­ti­me­dia te zosta­ły załą­czo­ne przez posia­da­cza dane­go konia, patrz – kolej­ny sto­pień dostę­pu). Użytkownik ten ma tak­że moż­li­wość wyszu­ki­wa­nia po dodat­ko­wych kry­te­riach, jaki­mi są numer trans­pon­de­ranumer przy­ży­cio­wy konia oraz moż­li­wość wyli­cze­nia współ­czyn­ni­ka inbre­du poprzez utwo­rze­nie rodo­wo­du testo­we­go;
  • czło­nek związ­ku, z opła­co­ną skład­ką za bie­żą­cy lub poprzed­ni rok, posia­da­ją­cy kon­to w ser­wi­sie i zwe­ry­fi­ko­wa­ny przez OZHK/WZHK (spo­sób wery­fi­ka­cji jest opi­sa­ny w Regulaminie ser­wi­su jak i w krót­szej for­mie na stro­nie FAQ), poza dostę­pem do wyżej wymie­nio­nych infor­ma­cji i funk­cjo­nal­no­ści widzi ponad­to infor­ma­cje doty­czą­ce zda­rzeń użyt­ko­wych, wystaw i wyni­ków spor­to­wych, jakie zapi­sa­no w Rejestrze, a tak­że wykaz posia­da­nych koni, dla któ­rych może zamiesz­czać zdję­cia i fil­mi­ki. Ma rów­nież moż­li­wość zgła­sza­nia koni do opi­su.
    Użytkownicy zamiesz­ka­li na tere­nie Polski, któ­rzy nie są człon­ka­mi związ­ku mogą otrzy­mać pełen dostęp po zare­je­stro­wa­niu się w PZHK i wnie­sie­niu opła­ty w wyso­ko­ści 50 zł/rok lub wyku­pie­niu rocz­nej pre­nu­me­ra­ty cza­so­pi­sma „Hodowca i Jeździec”.

Zachęcamy do uważ­ne­go prze­czy­ta­nia Regulaminu, aby zapo­znać się ze szcze­gó­ła­mi.

Będziemy wdzięcz­ni za prze­sy­ła­nie uwag tech­nicz­nych odno­śnie funk­cjo­no­wa­nia stro­ny.
Ewentualne uwa­gi doty­czą­ce pre­zen­to­wa­nych danych nale­ży kon­sul­to­wać z odpo­wied­nim dla sie­bie OZHK/WZHK.

Baza koni - zrzut ekranu
baza.pzhk.pl
Hodowca i Jeździec