Aktualności

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2019 wystartowały!

19 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Prawie 200 koni zgło­szo­nych koni: 115 hodow­li pol­skiej, 73 hodow­li zagra­nicz­nej.

56 koni wystar­tu­je w ujeż­dże­niu, 103 w sko­kach przez prze­szko­dy, 29 w WKKW.

4 kate­go­rie wie­ko­we w sko­kach, 3 kate­go­rie wie­ko­we w ujeż­dże­niu, 3 kate­go­rie wie­ko­we WKKW, Puchar Polski w ujeż­dże­niu – konie 7 – 9 lat.

W sumie 34 kon­kur­sy, któ­re mają wyło­nić mistrzow­skie konie!

Tak w licz­bach przed­sta­wia się naj­waż­niej­sza impre­za sportowo-hodowlana orga­ni­zo­wa­na przez Polski Związek Hodowców Koni!

Już teraz na hipo­dro­mie w Morawie, w LKS Stragona może­my obser­wo­wać oce­nę koni 4‑letnich na trój­ką­cie. Kolejne dni zma­ga­nia w trzech jeź­dziec­kich dys­cy­pli­nach olim­pij­skich będzie moż­na oglą­dać nie tyl­ko w Strzegomiu z try­bun dla widzów, ale tak­że za pośred­nic­twem Internetu.

Zapraszamy do śle­dze­nia wszyst­kich kon­kur­sów!

MPMK 2019 - plakat

Hodowca i Jeździec