Aktualności

Reklama stanówki 2020 w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

14 listopada 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Już po raz czwar­ty przy­go­to­wu­je­my kata­log, w któ­rym będzie­my pro­mo­wać ogie­ry z licen­cją PZHK.
Ceny są bar­dzo atrak­cyj­ne, szcze­gól­nie dla człon­ków OZHK, WZHK i związ­ków raso­wych, któ­rzy regu­lar­nie opła­ca­ją skład­ki.

Stanówka 2020 – cen­nik

Jeśli chcesz, możesz pobrać ten plik.

Hodowca i Jeździec