Aktualności

Sprzedaż ardenów do Francji

25 września 2013 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Po wie­lu latach pra­cy hodow­la­nej nad dosko­na­le­niem koni zim­no­krwi­stych mię­dzy inny­mi poprzez import arde­nów z zacho­du docho­wa­li­śmy się pol­skich koni ardeń­skich opar­tych na mate­ria­le szwedz­kim, fran­cu­skim oraz bel­gij­skim. Zachodnie hodow­le ist­nie­ją od wie­lu lat dzię­ki cze­mu posia­da­ją wyrów­na­ny typ i są bli­skie ide­ału. Polscy hodow­cy spro­wa­dza­jąc do kra­ju naj­lep­sze konie sys­te­ma­tycz­nie wzbo­ga­ca­li rodzi­me rodo­wo­dy, dzię­ki cze­mu miło nam poin­for­mo­wać o pierw­szym wiel­kim suk­ce­sie w posta­ci eks­por­tu 2 ogie­rów ardeń­skich wła­sno­ści Romana Szultki z Sąpolna do koleb­ki tej rasy, Francji. Ogiery zosta­ły oso­bi­ście zawie­zio­ne przez Pana Szultkę do Sedan na począt­ku wrze­śnia tego roku, przy oka­zji wyjaz­du na czem­pio­nat, gdzie zosta­ły uro­czy­ście prze­ka­za­ne nowym wła­ści­cie­lom. Niedługo po tym wyda­rze­niu ogier MARTELL wziął udział w regio­nal­nej wysta­wie, gdzie został Czempionem!

  • MARTELL ard.szw. (Expo De Feulen – Marva II po Junid), ur. 28.05.2011 r., hod. Szwecja, wł. Roman Szultka
  • FRIDAN ard.pol. (Zidane D’Ambly – Frieda De La Cote Rouge po Artois De La Coronne), ur. 10.05.2012 r., hod. i wł. Roman Szultka

Szczegóły trans­ak­cji pozo­sta­ją tajem­ni­cą sprze­da­ją­ce­go, jed­nak myśli­my, że żad­ne pie­nią­dze nie są w sta­nie zastą­pić pro­mo­cji, jaką te dwa ogie­ry zro­bią wśród fran­cu­skich hodow­ców.

Ogromnie się cie­szy­my i gra­tu­lu­je­my!

fot. Tomasz Szultka

fot. Tomasz Szultka

Hodowca i Jeździec