Aktualności

Dofinansowanie na szkolenia dla osób 45+ (pracowników firm i pracodawców)

24 kwietnia 2015 · Kategoria: Finansowanie, Szkolenia, ·

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją o moż­li­wo­ści uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia na szko­le­nia dla osób w wie­ku powy­żej 45 roku życia.

Kto może sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia:

 • Pracodawcy (wła­ści­cie­le, zarzą­dza­ją­cy przed­się­bior­stwa­mi) powy­żej 45 roku życia,
 • Pracownicy przed­się­biorstw (um. o pra­cę) powy­żej 45 roku życia (za zgo­dą pra­co­daw­cy)

Czego mogą doty­czyć szkolenia/kursy:

 • każ­de szkolenie/kurs, któ­ry słu­ży naby­wa­niu lub pod­no­sze­niu kom­pe­ten­cji, wie­dzy, umie­jęt­no­ści potrzeb­nych z punk­tu widze­nia funk­cjo­no­wa­nia i roz­wo­ju przed­się­bior­stwa

Przykłady: szko­le­nia dot. obsłu­gi klien­ta, sprze­da­ży, komu­ni­ka­cji w zespo­le, zarzą­dza­nia ośrod­kiem jeź­dziec­kim, zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi, mar­ke­tin­gu, obsłu­gi kom­pu­te­ra jak rów­nież szkolenia/kursy zawo­do­we: pod­ku­wacz, kie­row­nik wypo­czyn­ku, pierw­sza pomoc medycz­na, wete­ry­na­ryj­na, powo­że­nie zaprzę­ga­mi, oce­na war­to­ści hodow­la­nej i użyt­ko­wej koni.

Poziom dofi­nan­so­wa­nia:

Dofinansowanie z góry:

 • 100% – przed­się­bior­stwa zatrud­nia­ją­ce do 9 osób na umo­wę o pra­cę
 • 80% – przed­się­bior­stwa zatrud­nia­ją­ce wię­cej niż 9 osób na umo­wę o pra­cę

Warunki:

 • Ukończenie wybra­ne­go kursu/szkolenia

Ramy cza­so­we orga­ni­za­cji szkoleń/kursów:

 • Rok 2015: oko­ło 1,5 mie­sią­ca od momen­tu zebra­nia gru­py szko­le­nio­wej.
 • Dla przed­się­biorstw z sie­dzi­bą w Warszawie rok 2016.

Kto jest przed­się­bior­cą:

 • oso­ba fizycz­na pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą
 • oso­ba praw­na wyko­nu­ją­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą (spół­ka akcyj­na, sp. z o.o., spół­dziel­nia)
 • jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne nie­ma­ją­ce oso­bo­wo­ści praw­nej wyko­nu­ją­ce dzia­łal­ność gospo­dar­czą (spół­ka jaw­na, part­ner­ska, koman­dy­to­wa)
 • spół­ki cywil­ne
 • orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców
 • rol­nik wpi­sa­ny do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czych.

Zainteresowanych pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza i prze­sła­nie na adres supel@pzhk.pl.

Informacje dodat­ko­we: Beata Supeł (tel. 696 – 091-287), Maciej Kania (tel. 500 – 111-858).

Hodowca i Jeździec