Aktualności

10 gonitw 10 maja

7 maja 2015 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W dru­gi majo­wy week­end goni­twy na Służewcu roze­gra­ne zosta­ną tyl­ko w nie­dzie­lę, ponie­waż w sobo­tę na torze odbę­dzie się Runmageddon. Niedzielne popo­łu­dnie będzie jed­nak obfi­to­wa­ło w 10 inte­re­su­ją­cych gonitw, w tym aż 5 imien­nych. Start pierw­szej goni­twy o godz. 14:00.

Niedzielny mityng roz­pocz­nie się od pło­to­we­go Memoriału dr. Aleksandra Falewicza (3000 m, godz. 14:00). Głównym wyda­rze­niem 6. dnia wyści­go­we­go sezo­nu 2015 będzie wyścig o Nagrodę Golejewka (2000 m, godz. 16:30), w któ­rym po raz pierw­szy w tym sezo­nie zoba­czy­my na star­cie czo­łów­kę star­szych fol­blu­tów. Równie inte­re­su­ją­co zapo­wia­da się goni­twa o Nagrodę Pamira (2200 m. godz. 16:00), czy­li wyści­gi star­szych koni czy­stej krwi arab­skiej. Przedstawiciele rocz­ni­ków der­bo­wych spo­tka­ją się nato­miast w wyści­gach o Nagrodę Irandy (konie peł­nej krwi angiel­skiej) i Memoriale Stanisława Sałagaja (konie czy­stej krwi arab­skiej).

Z myślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­ny zosta­nie mini plac zabaw przed Trybuną Główną.

Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.pl

10 gonitw 10 maja

Hodowca i Jeździec