Aktualności

Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego

25 kwietnia 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W imie­niu komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go kon­fe­ren­cji oraz dr Jakuba Cieślaka (UP w Poznaniu, Zakład Hodowli Koni) zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję: „Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 6 – 7 wrze­śnia 2018 r.

Forum HipologiczneProfesor dr hab. Jerzy Zwoliński (1921 – 1978) był nie tyl­ko wybit­nym hipo­lo­giem, auto­rem wie­lu publi­ka­cji nauko­wych oraz zna­ne­go wszyst­kim pod­ręcz­ni­ka pt. „Hodowla Koni” ale rów­nież dzie­ka­nem Wydziału Zootechnicznego oraz dłu­go­let­nim rek­to­rem Akademii Rolniczej w Poznaniu (obec­nie Uniwersytet Przyrodniczy). W tym roku przy­pa­da okrą­gła, 40-sta rocz­ni­ca Jego przed­wcze­snej śmier­ci. Rocznicę tą chce­my upa­mięt­nić w spo­sób szcze­gól­ny – orga­ni­zu­jąc Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego. Ideą kon­fe­ren­cji jest spo­tka­nie się w jed­nym miej­scu ludzi inte­re­su­ją­cych się róż­ny­mi aspek­ta­mi wie­dzy hipo­lo­gicz­nej – począw­szy od naukow­ców, poprzez leka­rzy wete­ry­na­rii, hodow­ców, stu­den­tów, aż po pasjo­na­tów jeź­dziec­twa. Liczymy, że zróż­ni­co­wa­ny tema­tycz­nie pro­gram Forum przy­cią­gnie wie­lu uczest­ni­ków, moty­wu­jąc nas jed­no­cze­śnie do prze­kształ­ce­nia go w wyda­rze­nie cyklicz­ne. Jeżeli więc jesteś otwar­ty na „poda­ną” w przy­stęp­ny spo­sób, nową wie­dzę z róż­nych pod-dziedzin sze­ro­ko poję­tej hipo­lo­gii oraz chciał­byś spo­tkać się i poroz­ma­wiać z wie­lo­ma inte­re­su­ją­cy­mi ludź­mi z róż­nych stron Polski – zapra­sza­my na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w dniach 6 – 7 wrze­śnia 2018!

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­larz reje­stra­cyj­ny znaj­dziesz na stro­nie www.forumhipologiczne.pl.

Forum Hipologiczne

Hodowca i Jeździec