Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

1 czerwca biuro PZHK będzie nieczynne

29 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Informujemy, że w pią­tek 1 czerw­ca 2018 r. biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne. 

Inne oblicze fundacji prozwierzęcych

29 maja 2018 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zachęcamy do obej­rze­nia pro­gra­mu, któ­ry 25 maja 2018 roku uka­zał się na ante­nie TVN24.
Dramat zwie­rząt w gospo­dar­stwie w Bereżnicy Wyżnej. Pomiędzy żywy­mi zwie­rzę­ta­mi leża­ły czte­ry mar­twe konie. Te, któ­re prze­ży­ły, są tak wychu­dzo­ne i zanie­dba­ne, że musi minąć dużo cza­su, by doszły do sie­bie. Tym razem winę pono­si fun­da­cja pro-zwierzęca!

Konie już nie mogą się doczekać

28 maja 2018 · Kategoria: Szkolenia ·

Rozpoczął się pierw­szy w Polsce nabór do szko­ły kształ­cą­cej w zawo­dzie tech­nik jeź­dziec­twa. Szkoleni w Jordanowie ucznio­wie sta­ną się spe­cja­li­sta­mi od koni spor­to­wych, rekre­acyj­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych. Czytaj dalej »

Nowość na stronie pzhk.pl – cotygodniowe porady żywieniowe

25 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, Porady żywieniowe ·

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że już od następ­ne­go tygo­dnia roz­po­czy­na­my nowy coty­go­dnio­wy cykl publi­ka­cji, poświę­co­ny żywie­niu i pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni hodow­la­nych. Ich autor­ką będzie mgr inż. Anna Pięta – zoo­tech­nik, spe­cja­li­sta ds. żywie­nia koni, wie­lo­let­ni hodow­ca SK Walewice oraz współ­twór­ca nowej mar­ki pro­duk­tów paszo­wych i suple­men­ta­cyj­nych dla koni hodow­la­nych Equine NutriPlan. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki pro­fe­sjo­nal­ne­mu opra­co­wa­niu, cykl będzie dla Państwa pomoc­ny i sta­nie się jed­ną z Państwa lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Zaglądajcie do nas co pią­tek!

Czytaj dalej »

Święto Konia Małopolskiego 2018

25 maja 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na impre­zę z cyklu „Święto Konia Małopolskiego” – XII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16 – 17 czerw­ca 2018 r. na ter­nie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni. Regulamin czem­pio­na­tu oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ne są na stro­nie MZHK w Krakowie. Czytaj dalej »

Sprawozdanie z działalności PZHK w latach 2016 – 2017

25 maja 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z spra­woz­da­niem z dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2016 – 2017, któ­re zosta­ło przy­ję­te przez dele­ga­tów XXX Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PZHK w dniu 23 maja 2018 r. w Warszawie.

Narodowy Czempionat Koni Małopolskich – informacje

25 maja 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Uwaga! W związ­ku z obcho­da­mi Jubileuszu 90-lecia Stada Ogierów – Stadniny Koni Białka, uczest­ni­cy Narodowego Czempionatu Koni Małopolskich zosta­ją zwol­nie­ni z opła­ty za bok­sy w staj­ni let­niej. Ponadto Spółka Małopolska Hodowla Roślin dla zwy­cięz­cy Czempionatu Ogierów, Klaczy oraz Najlepszego Konia Pokazu ufun­do­wa­ła Nagrodę Finansową w wyso­ko­ści 500 zł!
Przypominamy o prze­dłu­że­niu ter­mi­nu zgło­szeń do dnia 27 maja.

Szlakiem Konia Huculskiego 2018

22 maja 2018 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na impre­zę z cyklu „Szlakiem Konia Huculskiego” – XVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej oraz V Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, któ­re odbę­dą się w dniach 9 – 10 czerw­ca 2018 r. w Klikowej. Regulamin czem­pio­na­tu oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ne są na stro­nie MZHK w Krakowie. Czytaj dalej »

Wyniki Czempionatu Kuców 2018

21 maja 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego i Użytkowego Kuców, któ­ry odbył się 19 maja w Bielicach.

Wyniki kwalifikacji ogierów do polowego treningu wierzchowego i zaprzęgowego

18 maja 2018 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z lista­mi zakwa­li­fi­ko­wa­nych ogie­rów do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz zaprzę­go­we­go.

Stanowisko PZHK w sprawie projektu ustawy zgłoszonego przez Fundację Tara

18 maja 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Przedstawiamy sta­no­wi­sko Polskiego Związku Hodowców Koni w spra­wie pro­jek­tu usta­wy oby­wa­tel­skiej o ochro­nie huma­ni­tar­nej domo­wych koni, osłów i mułów, zgło­szo­ne­go przez Fundację Tara – Schronisko dla koni, mają­cej na celu wpro­wa­dze­nie cał­ko­wi­te­go zaka­zu ubo­ju, wywo­zu żywych zwie­rząt prze­zna­czo­nych na ubój za gra­ni­cą oraz sto­so­wa­nia euta­na­zji tyl­ko i wyłącz­nie po wyda­niu sto­sow­ne­go orze­cze­nia orga­nów inspek­cji wete­ry­na­ryj­nej, a tym samym unie­moż­li­wie­nia w Polsce cho­wu koni z prze­zna­cze­niem na ubój oraz spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się hodow­lą i cho­wem koni.

Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich

16 maja 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Sztumskich – Wystawy Specjalistycznej, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16 – 17 czerw­ca 2018 roku na tere­nie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

Potrzebna pomoc dla hodowcy poszkodowanego przez pożar

16 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni i Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu w geście soli­dar­no­ści z poszko­do­wa­nym przez pożar (spło­nę­ła część zabu­do­wań i maszy­ny rol­ni­cze) hodow­cą zwra­ca się z gorą­cym ape­lem o udzie­le­nie pomo­cy i wspar­cia Panu Dariuszowi Grudniewskiemu – zam. 27 – 230 Brody, ul. Leśna 9, pow. Starachowicki, woj. świę­to­krzy­skie.
Nr kon­ta PKO BP 26 1020 2674 0000 2102 0011 2797.

Charyzma W najlepszym koniem polskiej hodowli w Drzonkowie

15 maja 2018 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­nych w dniach 10 – 13 maja Polsko-Niemieckich Zawodów Jeździeckich w sko­kach i eli­mi­na­cji do MPMK CSN Drzonków 2018, piąt­ko­wy kon­kurs dużej run­dy z ini­cja­ty­wy zarzą­du ZHKZL roze­gra­ny został o puchar pre­ze­sa Związku Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Czytaj dalej »

Polskie Konie na kwietniowych zawodach…

12 maja 2018 · Kategoria: Powożenie, Skoki przez przeszkody, WKKW · Rasa: , ,

Kwiecień to nie tyl­ko począ­tek wio­sny, ale tak­że start naj­waż­niej­szych imprez sezo­nu, pod­czas któ­rych z uwa­gą śle­dzi­li­śmy wyni­ki koni pol­skiej hodow­li. Czytaj dalej »

Historyczny sukces Polaka we Włoszech

12 maja 2018 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

W ostat­ni week­end 5 – 6 maja 2018 Jacek Jantoń Team wygrał Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia CIAT Oreno di Vimercate (ITA) osią­ga­jąc naj­lep­szy w histo­rii swo­ich star­tów wynik… Uzyskał zale­d­wie 5,1 punk­tu kar­ne­go w całych zawo­dach. Był to jeden z lep­szych rezul­ta­tów w 30-sto let­niej histo­rii kon­kur­sów AIAT. Czytaj dalej »

Katalog ogierów ras szlachetnych

10 maja 2018 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go. Kwalifikacja odbę­dzie się w Lesznie w dn. 15 – 16 maja br.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

XXI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

10 maja 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem i pro­gra­mem XXI Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry odbę­dzie się w dniach 9 – 10 czerw­ca b.r. na tere­nie Stadniny Koni Białka.

Majówka w Regietowie

10 maja 2018 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my na Majówkę w Regietowie – kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej oraz zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści, któ­re odbę­dą się w dniach 26 – 27 maja 2018 r. w Regietowie. Czytaj dalej »

FEI alarmuje: Herpeswirus we Francji

10 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Odnotowuje się, że w popu­la­cji koni wystę­pu­je aż 9 typów her­pe­swi­ru­sów (EHV – Equine Herpesvirus), ozna­cza­nych sym­bo­la­mi od EHV-1 do EHV-9. Jako przy­czy­nę wystę­po­wa­nia posta­ci ner­wo­wej cho­ro­by wymie­nia się przede wszyst­kim EHV-1, jed­nak naj­now­sze bada­nia wska­zu­ją tak­że na moż­li­wy udział typu EHV-4 w powsta­wa­niu obja­wów neu­ro­lo­gicz­nych. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec