Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Konkurs dodatkowy w Kętrzynie

27 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty ·

Drugiego dnia Czempionatu, w nie­dzie­lę 22 lip­ca roze­gra­no kon­kurs dodat­ko­wy na Najlepszego Młodego Prezentera. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 7 osób z 5 Okręgowych Związków. Czytaj dalej »

70 pkt od MJT Nevados S dla PZHK

27 lipca 2018 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Podczas World Equestrian Festival czy­li CHIO w Akwizgranie w Pucharze Narodów MJT Nevados S pod Gregorym Watheletem zachwy­cił fan­ta­stycz­nym prze­jaz­dem – pięk­ny sty­lo­wo i na zero. To dało księ­dze Polskiego Związku Hodowców Koni 70 punk­tów w ran­kin­gu WBFSH.  Czytaj dalej »

Pastwisko w obszarach przemysłowych – zagrożenia

27 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Tak jak zosta­ło to już powie­dzia­ne w naszych pora­dach kil­ka tygo­dni wcze­śniej, pastwi­sko sezo­nu wiosenno-letniego to naj­lep­sza for­ma żywie­nia koni hodow­la­nych i uzu­peł­nie­nia ich die­ty w cen­ne skład­ni­ki odżyw­cze. Należy jed­nak pamię­tać, że nie każ­dy z nas miesz­ka w rejo­nie NATURA 2020, otu­li­nie Parku Krajobrazowego/Narodowego czy po pro­stu w obsza­rach nie­zur­ba­ni­zo­wa­nych i nie­uprze­my­sło­wio­nych. Bardzo czę­sto bli­skość wiel­kie­go prze­my­słu powo­du­je istot­ne obni­że­nie walo­rów pastwi­ska jako „dar­mo­we­go i peł­ne­go wita­min” żło­bu, wpro­wa­dza­jąc do die­ty naszych koni dodat­ko­wy ele­ment ryzy­ka. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat koni rasy pkz oraz ard.pol. – wyniki

26 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Przedstawiamy wyni­ki oce­nyOgólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz Arden Polski, któ­ry odbył się w dniach 21 – 22 lip­ca w Stadzie Ogierów w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Come back wyścigów koni półkrwi

25 lipca 2018 · Kategoria: Wyścigi ·

Po trzech latach prze­rwy na torze w Sopocie odby­ła się pierw­sza w tym sezo­nie goni­twa dla koni pół­krwi. Kolejne goni­twy odbę­dą się na torach w Warszawie, Krakowie i praw­do­po­dob­nie we Wrocławiu. Czytaj dalej »

UWAGA! II turnus ZT Łąck odwołany

25 lipca 2018 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szo­nych kla­czy, odwo­ła­ny zosta­je II tur­nus wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Łącku. Trening zapla­no­wa­ny był na okres 7 sierp­nia – 5 paź­dzier­ni­ka.
Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Nowe składy Komisji Ksiąg Stadnych

25 lipca 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe · Rasa: , , , , , , , ,

Zarząd PZHK na posie­dze­niu w dniu 24 lip­ca br. powo­łał na kaden­cję 2018 – 2024 nowe skła­dy Komisji Ksiąg Stadnych poszcze­gól­nych ras koni:

Czytaj dalej »

Dodatkowe wrześniowe kwalifikacje skokowe do MPMK 2018

25 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Komisja Koordynacyjna wyra­zi­ła zgo­dę na orga­ni­za­cję dodat­ko­wych kwa­li­fi­ka­cji sko­ko­wych dla koni 4, 5- i 6-letnich na tere­nie Stajni Biały Las. Zawody te mają się odbyć w dniach: 1 – 2.09. 2018 r.
Dokładny adres ośrod­ka to: Stajnia Biały Las, 58 – 100 Świdnica, woj. dol­no­ślą­skie.

Kwalifikacje do MPMK w skokach przez przeszkody 2018

24 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy Państwu zak­tu­ali­zo­wa­ne kwa­li­fi­ka­cje do tego­rocz­nych MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy.
Czytaj dalej »

Święto Konia Małopolskiego 2018 – relacja filmowa

24 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą ze Święta Konia Małopolskiego – XII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Małopolskiej, Koń Małopolski na prze­strze­ni 100-lat i jego rola w odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści, któ­ry odbył się w dniach 16 – 17 czerw­ca 2018 r..  Czytaj dalej »

MPMK w rajdach 2018 – propozycje

20 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się na tere­nie Krakowskiego Toru Wyścigów Konnych – Dąbrówka w dniach 14 – 15 wrze­śnia br.

Szlakiem Konia Huculskiego 2018 – relacja filmowa

20 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej oraz V Małopolskich Mistrzostw w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi pn. „Szlakiem Konia Huculskiego”, któ­re odby­ły się w dniach 9 – 10 czerw­ca 2018 r. Czytaj dalej »

Sezon letniej rekreacji

20 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Lato to okres zwięk­sze­nia inten­syw­no­ści kon­tak­tów z koniem, zwłasz­cza przez „sezo­no­wych” adep­tów sztu­ki jeź­dziec­kiej – dzie­ci, mło­dzie­ży oraz doro­słych, któ­rzy korzy­sta­jąc z okre­su waka­cyj­ne­go lub urlo­po­we­go oraz wypa­dów na łono natu­ry pra­gną tak­że zasma­ko­wać koń­skiej rekre­acji. Część z nich to oso­by posia­da­ją­ce doświad­cze­nie zwią­za­ne z jaz­dą w sio­dle, część jed­nak to zupeł­ni nowi­cju­sze. Pomimo przy­zwy­cza­je­nia się koni do pra­cy w tzw. let­niej rekre­acji i sta­wia­nych im wyma­gań, nie może­my zapo­mi­nać, że użyt­ko­wa­nie to, cza­sa­mi zupeł­nie bez przy­go­to­wa­nia i w związ­ku z tym czę­sto nie­umie­jęt­ne, jest dla naszych pod­opiecz­nych dużym wyzwa­niem fizycz­nym i nie­rzad­ko źró­dłem dodat­ko­we­go stre­su. Czytaj dalej »

PZHK poszukuje pracownika ds. marketingu

20 lipca 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko Specjalista ds. orga­ni­za­cyj­nych i mar­ke­tin­gu. Czytaj dalej »

X Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi

19 lipca 2018 · Kategoria: Powożenie ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na impre­zę z cyklu „X Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi”, któ­ry odbę­dzie się w dniach 29 lip­ca 2018 r. w Ujanowicach. Czytaj dalej »

Polskie nadzieje na Szwecję

18 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Międzynarodowy Czempionat koni ardeń­skich w Szwecji coraz bli­żej. 4 sierp­nia 2018 roku do oce­ny przy­stą­pią konie ardeń­skie z pię­ciu kra­jów Europy. Polskę repre­zen­to­wać będą Czytaj dalej »

MPMK 2018 w powożeniu odwołane

17 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

W związ­ku z małą licz­bą zgło­szo­nych koni na tego­rocz­ne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi zawo­dy te zosta­ły odwo­ła­ne.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych prze­pra­sza­my za zaist­nia­łą sytu­ację.

Ranking koni huculskich (po Chorzowie) – kwalifikacje do MPKRH 2018

17 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po czwar­tym (Chorzów, 14 – 15 lip­ca) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 21 – 23 wrze­śnia 2018 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

MPMK w powożeniu 2018

13 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przypominamy o mija­ją­cym ter­mi­nie zgło­szeń osta­tecz­nych do MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi. Prosimy o wysy­ła­nie zgło­szeń do orga­ni­za­to­ra czy­li Stada Ogierów w Bogusławicach. Zawody te mają się odbyć w dniach 25 – 26. lip­ca.

Żywienie podczas upałów – woda, elektrolity i włókno pokarmowe

13 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Upały, któ­rych z regu­ły ocze­ku­je­my w szczy­cie sezo­nu let­nie­go, przy­szły do nas w tym roku już w maju i czerw­cu, pozba­wia­jąc konie moż­li­wo­ści powol­ne­go dosto­so­wa­nia się do rosną­cych tem­pe­ra­tur powie­trza i zwięk­sze­nia róż­nic tem­pe­ra­tu­ro­wych pomię­dzy nocą i dniem. Jeśli nasze pastwi­ska czy pado­ki nie mają wystar­cza­ją­co dużo obsza­ru zacie­nio­ne­go, powin­ny mieć prze­wiew­ną, chro­nią­cą od słoń­ca i desz­czu wia­tę. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec