Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Kętrzyn 2019 – wyniki

24 lipca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wy­mi wyni­ka­mi oce­ny koni pod­czas Czempionatów w Kętrzynie Czytaj dalej »

Już tylko 2 miesiące do MPMK w Strzegomiu

24 lipca 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Za 56 dni w Strzegomiu roz­pocz­ną się Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2019. Po raz dru­gi będzie­my obser­wo­wać w jed­nym miej­scu zma­ga­nia koni 4‑, 5- i 6‑letnich w trzech dys­cy­pli­nach olim­pij­skich: ujeż­dże­niu, sko­kach przez prze­szko­dy oraz WKKW. Od dzi­siaj będzie­my Państwa infor­mo­wać na bie­żą­co o wszyst­kim co zwią­za­ne z tymi wyda­rze­nia­mi. Czytaj dalej »

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej – Klikowa

22 lipca 2019 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Zasadniczej Próby Dzielności Koni Rasy Huculskiej, któ­ra odbę­dzie się w dniu 02.08.2019 r. w Tarnowie-Klikowej. Regulamin oraz for­mu­larz dostęp­ne są na stro­nie MZHK w Krakowie.

UWAGA! II turnus ZT Doruchów odwołany

19 lipca 2019 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na zmniej­sze­nie dota­cji mini­ste­rial­nej do hodow­li, odwo­ła­ny zosta­je II tur­nus wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie. Trening zapla­no­wa­ny był na okres 9 wrze­śnia – 8 listo­pa­da.
Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Alergie oddechowe koni

19 lipca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Schorzenia ukła­du odde­cho­we­go to dru­ga obok pro­ble­mów mię­śnio­wo – szkie­le­to­wych pod­sta­wo­wa przy­czy­na zmniej­szo­nej wydol­no­ści orga­ni­zmu konia. Do naj­po­waż­niej­szych scho­rzeń tego typu nale­żą cho­ro­by obtu­ra­cyj­ne dróg odde­cho­wych. Przez wie­le lat uzna­wa­no, iż jed­ną z pod­sta­wo­wych przy­czyn tego typu pro­ble­mów zdro­wot­nych jest reak­cja aler­gicz­na czę­ści ukła­du odde­cho­we­go konia na nie­któ­re rodza­je kurzu i ple­śni. Aktualnie pro­wa­dzo­ne bada­nia nauko­we czę­sto dowo­dzą, że nie mają one wie­le wspól­ne­go z aler­gią, gdzie przez aler­gię – o czym pisa­li­śmy już w new­slet­te­rze poświę­co­nym aler­giom pokar­mo­wym na począt­ku mie­sią­ca – rozu­mieć nale­ży nie­po­żą­da­ną reak­cję immu­no­lo­gicz­ną. Jak zawsze jed­nak w tego typu roz­wa­ża­niach, wyni­ki testów, hipo­tez i sta­wia­ne dia­gno­zy nie są osta­tecz­ne ani powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce. Czytaj dalej »

Kętrzyn 2019 – już w najbliższy weekend!

16 lipca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szy week­end wiel­kie świę­to hodow­ców koni zim­no­krwi­stych. Aż 3 czem­pio­na­ty ogól­no­pol­skie pod­czas jed­nej impre­zy!!! Dodatkowo licz­ne poka­zy i kon­kur­sy. Serdecznie zapra­sza­my do Stada ogie­rów w Kętrzynie! Czytaj dalej »

UWAGA! Kwalifikacja ogierów śląskich do treningu w ZT Książ

12 lipca 2019 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa:

W imie­niu Komisji Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej infor­mu­je­my, że w związ­ku ze stwier­dze­niem przy­pad­ków wykry­cia wiru­so­we­go zapa­le­nia tęt­nic EVA (arte­ri­tis), Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Stado Ogierów Książ w chwi­li obec­nej nie wyra­ża zgo­dy na prze­pro­wa­dze­nie kwa­li­fi­ka­cji i tre­nin­gu ogie­rów rasy ślą­skiej i pozo­sta­łych ras szla­chet­nych na tere­nie SO Książ w pla­no­wa­nym ter­mi­nie 13 – 14 sierp­nia br. Świadoma odpo­wie­dzial­no­ści za cięż­ką pra­cę hodow­ców, któ­rzy ogie­ry te wyho­do­wa­li i przy­go­to­wa­li do zapre­zen­to­wa­nia, Komisja roz­wa­ży­ła róż­ne alter­na­tyw­ne opcje prze­pro­wa­dze­nia tego­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej do hodow­li i przy­ję­ła nastę­pu­ją­ce moż­li­wo­ści do reali­za­cji: Czytaj dalej »

Wirusowe zapalenie tętnic u koni – co warto wiedzieć o EVA?

12 lipca 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ulot­ką infor­ma­cyj­ną doty­czą­cą wiru­so­we­go zapa­le­nia tęt­nic (łac. arte­ri­tis viro­sa equ­orum, ang. equ­ine viral arte­ri­tis – EVA) – sze­ro­ko roz­po­wszech­nio­ną, zakaź­ną i zaraź­li­wą cho­ro­bą koni, powo­do­wa­ną przez wirus EAV (ang. equ­ine arte­ri­tis virus). Czytaj dalej »

Czas na elektrolity

12 lipca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W ubie­gło­rocz­nych new­slet­te­rach wie­le uwa­gi poświę­ci­li­śmy tema­ty­ce zwią­za­nej z odpo­wied­nim nawod­nie­niem orga­ni­zmu konia latem, zwłasz­cza w upal­ne dni. Podkreślaliśmy koniecz­ność zapew­nie­nia sta­łe­go dostę­pu do wody na cało­do­bo­wych pastwi­skach, pisa­li­śmy też o stan­dar­do­wych zasa­dach poje­nia koni i sto­so­wa­niu tzw. let­niej die­ty, z wyż­szą kon­cen­tra­cją włók­na pokar­mo­we­go i pier­wiast­ków elek­tro­li­to­wych, zarów­no „w domu” pod­czas okre­su wzmo­żo­nych tre­nin­gów jak i na zawo­dach czy pod­czas trans­por­tu. Dzisiaj, mając na uwa­dze upa­ły, któ­re już mie­li­śmy oka­zję doświad­czyć i któ­re z pew­no­ścią jesz­cze tego lata do nas powró­cą, chce­my zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na potrze­bę dostar­cze­nia koniom odpo­wied­niej daw­ki elek­tro­li­tów. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) – kwalifikacje do MPKRH 2019

11 lipca 2019 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po trze­cim (Rzeszotary, 6 – 7 lip­ca) z serii 6 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 13 – 15 wrze­śnia 2019 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 60 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

IX Galicyjskie Lato z Koniem – propozycje

11 lipca 2019 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my do zapo­zna­niu się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w impre­zie „IX Galicyjskie Lato z Koniem”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 10 – 11 sierp­nia 2019 roku w Kołaczycach na tere­nie Stadionu spor­to­we­go OSTOJA. Czytaj dalej »

MŚMK w ujeżdżeniu, Ermelo 2019 – brak zakwalifikowanych koni

10 lipca 2019 · Kategoria: MŚMK · Rasa: ,

W tym sezo­nie kolej­ny raz w holen­der­skiej sie­dzi­bie KWPN – Ermelo zosta­ną roze­gra­ne Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (1 – 4.08.). Do tych zawo­dów w każ­dym z kra­jów Europy odby­wa­ją się trud­ne eli­mi­na­cje. W zależ­no­ści od licz­by źre­biąt uro­dzo­nych w poprzed­nim sezo­nie, a wpi­sa­nych do ksiąg dane­go związ­ku hodow­la­ne­go, każ­dy zwią­zek zrze­szo­ny w WBFSH ma pra­wo zgło­sić okre­ślo­ną licz­bę koni, któ­re mogą repre­zen­to­wać go na tych zawo­dach. PZHK ma pra­wo wysta­wiać po dwa konie w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej. Czytaj dalej »

Kętrzyn 2019!

8 lipca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na XVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, VI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Arden Polski, VIII Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych oraz XXIII Pokazy Konne. Imprezy zosta­ły zapla­no­wa­ne na dni 20 – 21. lip­ca 2019 r. w Stadzie Ogierów Kętrzyn. Czytaj dalej »

Przedłużony termin zgłoszeń do Narodowego Pokazu Koni Arabskich

8 lipca 2019 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Informacja z ostat­niej chwi­li: w imie­niu orga­ni­za­to­rów infor­mu­je­my, iż prze­dłu­żo­ny został ter­min zgła­sza­nia koni do XLI Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi do dnia 10.07.2019 roku. Czytaj dalej »

Komunikat GIW dot. wirusowego zapalenia tętnic u koni

5 lipca 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącego przypadków wirusowego zapalenia tętnic u koni. Czytaj dalej »

Alergie pokarmowe koni

5 lipca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Chociaż aler­gia pokar­mo­wa jako jed­nost­ka cho­ro­bo­wa nie nale­ży wca­le do rzad­ko­ści, a sta­ty­stycz­nie wystę­pu­je coraz czę­ściej u wie­lu gatun­ków zwie­rząt, nadal wie­my o niej sto­sun­ko­wo nie­wie­le. Oznaczając nie­po­żą­da­ną reak­cję immu­no­lo­gicz­ną na okre­ślo­ną sub­stan­cję, czę­sto jest uży­wa­na dla okre­śle­nia wszyst­kich nie­pra­wi­dło­wych reak­cji orga­ni­zmu konia na poda­ne pokar­my, nawet jeśli nie mają cha­rak­te­ru lub pod­ło­ża aler­gicz­ne­go. Znacznie lep­szym okre­śle­niem było­by posłu­gi­wa­nie się sfor­mu­ło­wa­niem „nie­po­żą­da­nych reak­cji na skład­ni­ki pokar­mo­we”, obej­mu­ją­cych oczy­wi­ście te o cha­rak­te­rze immu­no­lo­gicz­nym jak i nie­im­mu­no­lo­gicz­ne, naj­czę­ściej meta­bo­licz­ne. W sen­sie bar­dziej nauko­wym jed­nak aler­gie pokar­mo­we doty­czą jedy­nie nie­po­żą­da­nych reak­cji pokar­mo­wych, któ­re – w odróż­nie­niu od nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wej – anga­żu­ją układ immu­no­lo­gicz­ny. Czytaj dalej »

Czempionat w Kętrzynie, przypomnienie!

4 lipca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Uprzejmie przy­po­mi­na­my wszyst­kim wystaw­com jadą­cym z koń­mi na Czempionat do Kętrzyna w dniach 20 – 21 lip­ca br. o obo­wiąz­ku posia­da­nia aktu­al­nych szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie.

 

UWAGA! Czempionat koni śląskich w Książu odwołany!

3 lipca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Informujemy, iż Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim w tro­sce o zdro­wie i ochro­nę sta­da hodow­la­ne­go kla­czy i ogie­rów pod­jął decy­zję, iż z dniem 03.07.2019 r. Stado i Stadnina w Książu zosta­ją zamknię­te, co ozna­cza cał­ko­wi­ty zakaz wjaz­du koni z zewnątrz na teren Stada. Decyzja ma zwią­zek z przy­pad­ka­mi stwier­dze­nia wiru­so­we­go zapa­le­nia tęt­nic, któ­re poja­wi­ły się na tere­nie południowo-zachodniej Polski i skut­ku­je odwo­ła­niem XV Krajowego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Śląskiej, zapla­no­wa­ne­go na 14 lip­ca 2019 r.

Zapiaszczenie przewodu pokarmowego

28 czerwca 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

Wiosna i roz­po­czy­na­ją­ce się lato to czas naj­bar­dziej inten­syw­ne­go wypa­su pastwi­sko­we­go. Choć, jak czę­sto wspo­mi­na­my, pastwi­sko jest naj­lep­szą for­mą uzu­peł­nie­nia daw­ki pokar­mo­wej tego okre­su, źle przy­go­to­wa­ne lub zanie­dba­ne może być nie­ste­ty tak­że przy­czy­ną pro­ble­mów zdro­wot­nych naszych pod­opiecz­nych. Czytaj dalej »

Uwaga: Konkurs w Kętrzynie!

27 czerwca 2019 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni tak samo jak w ubie­głym roku orga­ni­zu­je Konkurs Młodego Prezentera. Rywalizacja zapla­no­wa­na jest na dzień 22 lip­ca 2019 roku (nie­dzie­la) po Czempionacie Ogierów Starszych, czy­li ok. godz. 10:30. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec