Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Konferencja „Znaczenie zdrowych zębów dla osiągnięć treningowych konia”

8 stycznia 2019 · Kategoria: Konferencje

Kwestia uzę­bie­nia u koni była przez dłu­gi czas zanie­dby­wa­na. Od setek lat nie­wie­le się w tym zakre­sie zmie­ni­ło, a konie dłu­go otrzy­my­wa­ły nie­wie­le wię­cej niż pod­sta­wo­wą opie­kę. Dopiero od nie­daw­na, pod wpły­wem ogrom­ne­go roz­wo­ju ludz­kiej sto­ma­to­lo­gii, prze­ży­wa­my rene­sans w sto­ma­to­lo­gii koń­skiej. Konie żyją dłu­żej, mają tak dobrą opie­kę wete­ry­na­ryj­ną jak nigdy dotąd, muszą spro­stać więk­szym wyma­ga­niom, by osią­gać jesz­cze lep­sze wyni­ki. Utrzymywane są tak­że przez róż­no­rod­ne gro­no wła­ści­cie­li jako zwie­rzę­ta towa­rzy­szą­ce czy part­ne­rzy w rywa­li­za­cji spor­to­wej. Przyjdź i dowiedz się, jakie jest w tym wszyst­kim zna­cze­nie sto­ma­to­lo­gii i jaki nie­zwy­kły postęp doko­nał się w rozu­mie­niu cho­rób uzę­bie­nia i w spo­so­bach ich lecze­nia. Czytaj dalej »

Podziękowania dla uczestników akcji „Daj se siana. SOS Szwecja”

4 stycznia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Skończył się rok, w któ­rym mię­dzy inny­mi udo­wod­ni­li­śmy, że mamy ser­ce na wła­ści­wym miej­scu i jeste­śmy goto­wi poma­gać. Zakończyliśmy akcję „Daj se sia­na. SOS Szwecja”. Pora na podzię­ko­wa­nia! Czytaj dalej »

Badania i rozwój produktów żywieniowych dla koni – teraźniejszość i niedaleka przyszłość

4 stycznia 2019 · Kategoria: Porady żywieniowe

W ostat­nim new­slet­te­rze poprzed­nie­go roku pisa­li­śmy o paszach i suple­men­tach w uję­ciu histo­rycz­nym. Z przy­mru­żo­nym okiem przed­sta­wi­li­śmy nie­któ­re, dość egzo­tycz­ne skład­ni­ki die­ty koń­skiej, zwró­ci­li­śmy jed­nak tak­że uwa­gę na olbrzy­mi postęp, jaki z uwa­gi na rosną­cą popu­lar­ność jeź­dziec­twa, nastą­pił w obsza­rze badań i roz­wo­ju w „koń­skim” paszo­znaw­stwie. Czytaj dalej »

Wspomnień czas

4 stycznia 2019 · Kategoria: Czempionaty, Konie i jeździectwo w mediach· Rasa:

Wspominamy Szwecję… czy­li Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich, któ­ry odbył się w 2018 roku w Bollerup. Polskie arde­ny wypa­dły bar­dzo dobrze, zdo­by­wa­jąc tytu­ły czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów. Następna Międzynarodowa Wystawa już w 2020 roku we Francji.
Zapraszamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji zamiesz­czo­nej w piśmie Szwedzkiego Związku Ardeńskiego „Ardenner Nytt”. Czytaj dalej »

Historia postępu w żywieniu koni

28 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Historia podej­ścia do żywie­nia koni jest rów­nie dłu­ga jak histo­ria postę­pu hodow­la­ne­go. Przejście od tra­dy­cyj­ne­go pastwi­ska w okre­sie wiosenno‐letnim oraz owsa i sia­na w okre­sie zimo­wym do zaawan­so­wa­nych pro­gra­mów żywie­nio­wych zwią­za­nych ze spor­tem, wyso­kim wyczy­nem, roz­ro­dem czy pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi (np. scho­rze­nia­mi o pod­ło­żu meta­bo­licz­nym) wyma­ga­ło tysię­cy godzin obser­wa­cji, doświad­czeń, badań i testów. W kil­ku kolej­nych para­gra­fach spró­bu­je­my opi­sać wyda­rze­nia prze­ło­mo­we, któ­re dopro­wa­dzi­ły do tego, iż współ­cze­sne żywie­nie koni to skom­pli­ko­wa­na nauka, a umie­jęt­na for­mu­la­cja paszy czy suple­men­tu, wyko­rzy­stu­ją­ca naj­now­szą wie­dzę w swo­jej dzie­dzi­nie, nie jest umie­jęt­no­ścią ani powszech­ną ani pro­stą. Czytaj dalej »

24 i 31 grudnia biuro PZHK będzie nieczynne

21 grudnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że w dniach: 24 oraz 31 grud­nia 2018 r. biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.

Nadchodząca zima

21 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Konie, podob­nie jak inne gatun­ki zwie­rząt, reagu­ją na zmia­ny pór roku, co ma swo­je odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w ich kon­dy­cji i wyglą­dzie, lecz tak­że w ich potrze­bach pokar­mo­wych. Dzikie konie żyją­ce na pastwi­skach, któ­re wio­sną i latem roz­ko­szu­ją się zie­le­nią traw, zimą żyją z cze­go­kol­wiek, co znaj­dą. Konie w staj­niach nie muszą trosz­czyć się o tak istot­ne zubo­że­nie swo­jej die­ty, ale tak czy ina­czej powin­ni­śmy dopa­so­wy­wać ich die­tę do pory roku. Czytaj dalej »

Wesołych Świąt

21 grudnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia

Wszystkim Hodowcom i Właścicielom koni życzy­my
zdro­wych, spo­koj­nych, rado­snych i peł­nych miłych wspo­mnień Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym 2019 roku

Zarząd i pra­cow­ni­cy biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni

Czytaj dalej »

Klacze huculskie bez próby dzielności

20 grudnia 2018 · Kategoria: Programy hodowli· Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie uprzej­mie infor­mu­je, że zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cym „Programem hodow­li koni rasy hucul­skiej”, kla­cze wpi­sy­wa­ne są do księ­gi stad­nej po zali­cze­niu mini­mum wstęp­nej pró­by polo­wej, jed­nak obli­ga­to­ryj­nie do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym koń­czą 7 lat muszą zali­czyć pró­bę zasad­ni­czą (wierz­cho­wą lub zaprzę­go­wą). Zapis ten obo­wią­zu­je wszyst­kie kla­cze rasy hucul­skiej wpi­sa­ne do księ­gi stad­nej od dnia 1 stycz­nia 2014 r., bez wzglę­du na fakt, czy uczest­ni­czą one w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, czy nie. Czytaj dalej »

Korekta wyników Polowej Próby Dzielności Ogierów – Leszno 2018

17 grudnia 2018 · Kategoria: Polowe próby ogierów· Rasa:, , , , , ,

Szanowni Państwo, Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że ule­gły korek­cie tego­rocz­ne wyni­ki polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów.
Od dłuż­sze­go cza­su dys­ku­to­wa­ne było roz­sze­rze­nie oce­ny jeźdź­ca testo­we­go o oce­nę przy­dat­no­ści ogie­ra do wska­za­nej dys­cy­pli­ny. Październikowa pró­ba dziel­no­ści zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi zapi­sa­mi pro­gra­mów hodow­li koni ras szla­chet­nych, nato­miast wyni­ki zosta­ły poli­czo­ne rów­nież za pomo­cą nowe­go arku­sza (roz­sze­rzo­ne­go o cechę przy­dat­no­ści do dys­cy­pli­ny), któ­ry słu­żył do ana­li­zy i porów­na­nia obu sys­te­mów oce­ny. Pomyłkowo do publicz­nej wia­do­mo­ści zosta­ły poda­ne wyni­ki testo­we­go arku­sza. Czytaj dalej »

W oleju moc i siła

14 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Oleje sta­ją się coraz czę­ściej pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem koń­skiej die­ty, dla­te­go war­to upew­nić się, kie­dy doda­tek ole­ju do daw­ki pokar­mo­wej jest tak na praw­dę potrzeb­ny i dla­cze­go nale­ży być ostroż­nym przy skar­mia­niu jego więk­szych ilo­ści. Czytaj dalej »

Poznań – tu rodziła się niepodległa

11 grudnia 2018 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Wystawy i pokazy

W roku stu­le­cia odzy­ska­nia przez naszą ojczy­znę nie­pod­le­gło­ści zapro­si­li­śmy odwie­dza­ją­cych poznań­ską Cavaliadę na pokaz Polskiego Związku Hodowców Koni, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pokaz odby­wał się pod zna­czą­cym tytu­łem: „Tu rodzi­ła się nie­pod­le­gła”. Czytaj dalej »

Finał finałów na Cavaliadzie – #winners100gwiazd

11 grudnia 2018 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Teraz Polskie Konie· Rasa:, , , , , , , , , , , , ,

Rok 100‐lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki i Bober Team posta­no­wi­li uczcić spe­cjal­nym pro­jek­tem: Polscy Mistrzowie – Konie i ludzie. 100 gwiazd pol­skiej hodow­li i spor­tu na 100 lecie nie­pod­le­gło­ści. Czytaj dalej »

Cavaliada i czas nagród…

10 grudnia 2018 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Teraz Polskie Konie· Rasa:,

Podczas zawo­dów ran­gi CSI4*-W z cyklu CAVALIADA TOUR 2018, któ­re odby­ły się w dniach 29.10. – 02.12.18. w Poznaniu, w sobo­tę 1 grud­nia, po naszym poka­zie zapro­si­li­śmy tych, dzię­ki któ­rym minio­ny rok był dla nas cza­sem praw­dzi­wych spor­to­wych emo­cji, a tak­że rado­ści ze zwy­cięstw. Czytaj dalej »

Wrzody przewodu pokarmowego

7 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

W pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni prio­ry­te­to­we trak­to­wa­nie ich ukła­du pokar­mo­we­go naka­zu­je nam zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­nych sta­nów cho­ro­bo­wych tego ukła­du czy­li na owrzo­dze­nie żołąd­ka. Od momen­tu roz­po­czę­cia przez czło­wie­ka pla­no­wa­nej hodow­li koni, wrzo­dy pozo­sta­ją jed­ną z naj­częst­szych dole­gli­wo­ści naszych pod­opiecz­nych. Na ich powsta­nie i roz­wój naj­bar­dziej nara­żo­ne są oczy­wi­ście konie spor­to­we, utrzy­my­wa­ne w cią­głym reżi­mie tre­nin­go­wym i star­to­wym, rygo­rze czę­stych podró­ży i zmian, a co z tym zwią­za­ne – ze znacz­nym stre­sem. Czytaj dalej »

II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem 2018 – wyniki

5 grudnia 2018 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Skoki luzem / Wolne skoki, Teraz Polskie Konie· Rasa:, ,

W zeszłym roku na poznań­skiej Cavaliadzie Polski Związek Hodowców Koni po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wał czem­pio­nat w sko­kach luzem. Pełne try­bu­ny i wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie ze stro­ny uczest­ni­ków i gości jasno poka­zy­wa­ły, że taka pre­zen­ta­cja koni war­ta jest regu­lar­ne­go powta­rza­nia w tym samym miej­scu i cza­sie. 1 grud­nia, w sobo­tę, o godzi­nie 11.00 roz­po­czął się II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem. Czytaj dalej »

Witamina E z selenem

30 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe

Witamina E niwe­lu­je skut­ki inten­syw­ne­go tre­nin­gu, dzia­ła pro­tek­cyj­nie na tkan­kę mię­śnio­wą, współ­dzia­ła z sele­nem i wita­mi­ną C oraz wzmac­nia odpor­ność. To naj­krót­sza cha­rak­te­ry­sty­ka wita­mi­ny, któ­ra jako klu­czo­wy egzo­gen­ny anty­ok­sy­dant musi być dostar­cza­na koniom wraz z paszą i suple­men­ta­mi dedy­ko­wa­ny­mi. Zwłaszcza koniom spor­to­wym. Czytaj dalej »

Już od czwartku zapraszamy do odwiedzenia nas na Cavaliadzie w Poznaniu!

27 listopada 2018 · Kategoria: CAVALIADA Poznań, Wystawy i pokazy

Jak co roku w Poznaniu cze­ka­my na naszym sto­isku na wszyst­kich hodow­ców, wła­ści­cie­li koni, zawod­ni­ków i miło­śni­ków koni na sto­isku Polskiego Związku Hodowców Koni oraz w Pawilonie Polskiej Hodowli. Czytaj dalej »

450 kilo marzeń – pokaz filmu i dyskusja

27 listopada 2018 · Kategoria: Kultura

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” ser­decz­nie zapra­sza na pokaz fil­mu Barbary Bossak‐Herbst „450 kilo marzeń” i towa­rzy­szą­cą mu dys­ku­sję w ponie­dzia­łek, 3 grud­nia 2018 r. o godz. 18:00 – Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 w Warszawie (wej­ście od ul. Kubusia Puchatka). Czytaj dalej »

Podstawy biomechaniki ruchu koni – szkolenie

27 listopada 2018 · Kategoria: Szkolenia

W imie­niu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi kur­su „Podstawy bio­me­cha­ni­ki ruchu koni” w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW, któ­ry odbę­dzie się w dniach 8 – 9.12.2018 r. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec