Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2019 wystartowały!

19 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Prawie 200 koni zgło­szo­nych koni: 115 hodow­li pol­skiej, 73 hodow­li zagra­nicz­nej. Czytaj dalej »

MPMK Strzegom 2019 – transmisja on-line

18 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Już od jutra Mistrzostwa Polski Młodych Koni w trzech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Osoby, któ­re nie mogą oso­bi­ście uczest­ni­czyć z nami w tej naj­więk­szej hodow­la­nej impre­zie, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, zapra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on-line z tego wyda­rze­nia już od pierw­sze­go dnia zawo­dów! Czytaj dalej »

Kwalifikacje do MPMK 2019

17 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Prezentujemy Państwu ostat­nią publi­ko­wa­ną wer­sję zesta­wie­nia z kwa­li­fi­ka­cji koni do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy oraz wszech­stron­ny kon­kurs konia wierz­cho­we­go, któ­re star­tu­ją już za dwa dni w Strzegomiu! Czytaj dalej »

Wywiad z Janem Ludwiczakiem

13 września 2019 · Kategoria: MPMK

Rozmowa z panem Janem Ludwiczakiem, Prezesem Zakładu Mięsnego Agro-Handel Sp. z o.o. w Mościszkach i wła­ści­cie­lem ośrod­ka jeź­dziec­kie­go Agro-Handel Śrem spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­ry orga­ni­zu­je pro­fe­sjo­nal­ne zawo­dy sko­ko­we oraz od 11 lat, Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni w sko­kach, ale tak­że jest hodow­cą oraz wła­ści­cie­lem ogie­rów. Pan Jan Ludwiczak jest fun­da­to­rem nagro­dy – nasie­nia ogie­rów ze swo­jej staj­ni, dla naj­lep­szych kla­czy star­tu­ją­cych w MPMK w kate­go­riach koni 4‑, 5‑, 6- i 7‑letnich. Jednym z jego naj­lep­szych ogie­rów jest west­fal­ski Vulkan L ur. 2006 (Vulkano – Philomena / Pilot), któ­ry krył kil­ka sezo­nów w SK Nowielice, a teraz naj­star­sze potom­stwo widać już na naszych par­ku­rach. Czytaj dalej »

Konferencja dot. kampanii „Produkt polski”

13 września 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Ogłoszenia

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi z kon­fe­ren­cji pra­so­wej jaka odby­ła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a któ­ra doty­czy­ła uru­cha­mia­nej kam­pa­nii „Produkt pol­ski”. Czytaj dalej »

MPMK 2019 zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii

12 września 2019 · Kategoria: MPMK

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w związ­ku z sytu­acją zoo­epi­de­mio­lo­gicz­ną w Polsce, świa­dec­two powia­to­we­go leka­rza wete­ry­na­rii zosta­nie zastą­pio­ne przez bada­nie wete­ry­na­ryj­ne wszyst­kich koni star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni 2019 przed wjaz­dem na teren staj­ni. Jednocześnie infor­mu­je­my, że staj­nie będą otwar­te od śro­dy, 18.09.2019 (od godz. 8:00). Lekarz zawo­dów będzie peł­nił dyżur w godz. 8:00 – 22:00. Nie ma moż­li­wo­ści przy­jaz­du poza powyż­szy­mi godzi­na­mi. Czytaj dalej »

PPMK w ujeżdżeniu 2019 – propozycje

12 września 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Pucharu Polski Młodych Koni /7 – 9 lat/ w ujeż­dże­niu, któ­ry odbę­dzie się rów­no­le­gle z MPMK w Strzegomiu w dniach 19 – 22 wrze­śnia br.

Kwalifikacje WKKW do MPMK 2019

11 września 2019 · Kategoria: MPMK, WKKW

Przedstawiamy zesta­wie­nie z kwa­li­fi­ka­cji koni do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re mają się odbyć w Strzegomiu 19 – 22.09. Czytaj dalej »

Jesienna kwalifikacja ogierów ardeńskich 2019 – lista zgłoszonych koni

11 września 2019 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą ogie­rów ardeń­skich zgło­szo­nych na jesien­ną kwa­li­fi­ka­cję w Józefinie 3.10.2019 oraz w Kętrzynie 4.10.2019 r. Właścicielom przy­po­mi­na­my o wpła­cie wpi­so­we­go w wyso­ko­ści 150 zł na kon­to PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 do 30 wrze­śnia 2019 r. Czytaj dalej »

Boudewijn Schepers będzie oceniał konie podczas MPMK Strzegom 2019

10 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody

Boudewijn Schepers, aktu­al­ny prze­wod­ni­czą­cy Komisji Księgi Stadnej BWP, doświad­czo­ny sędzia mło­dych koni, wie­lo­let­ni selek­cjo­ner kla­czy i ogie­rów tej rasy, będzie w tym roku sędzio­wał kon­kur­sy dla mło­dych koni w sko­kach przez prze­szko­dy pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 19 – 22 wrze­śnia 2019. Czytaj dalej »

Kwalifikacje ujeżdżeniowe i skokowe do MPMK 2019

10 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie

Przedstawiamy zak­tu­ali­zo­wa­ne zesta­wie­nia z kwa­li­fi­ka­cji koni do tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych i sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni, któ­re mają się odbyć w Strzegomiu 19 – 22.09. Czytaj dalej »

Tarpaniada 2019 – wyniki

10 września 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XX Krajowego Czempionatu Koni Rasy Konik Polski – TARPANIADA 2019, któ­ry odbył się w dniach 24 – 25 sierp­nia 2019 roku w Sierakowie. Czytaj dalej »

Zasadnicza Wierzchowa Próba Dzielności koni rasy huculskiej – Antoniów, 19.10.2019

10 września 2019 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi – biu­ro w Bogusławicach ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w Zasadniczej Wierzchowej Próbie Dzielności koni rasy hucul­skiej, któ­ra odbę­dzie się w miej­sco­wo­ści Antoniów gm. Kodrąb (woj. łódz­kie) w dniu 19.10.2019 r. w gospo­dar­stwie Państwa Andrzeja i Danuty Rutów. Czytaj dalej »

X Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej

10 września 2019 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem i pro­gra­mem X Krajowego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej, któ­ry odbę­dzie się w dniach 27 – 28 wrze­śnia na tere­nie Pałacu Baborówko.

Kwalifikacje do MPMK 2019

9 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW

Przypominamy, że do dnia 13 wrze­śnia moż­na zgła­szać konie do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. Czytaj dalej »

Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych 2019 – regulamin

6 września 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z Regulaminem Ogólnopolskiej Wystawy Klaczy Ras Zimnokrwistych, 12 paź­dzier­ni­ka 2019 r. Józefin. Zgłoszenia przyj­mu­je Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie (biuro@wzhk-warszawa.pl) do 23 wrze­śnia 2019 r. Czytaj dalej »

Kwalifikacje skokowe do MPMK 2019

5 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody

Przedstawiamy uzu­peł­nio­ne kwa­li­fi­ka­cje sko­ko­we do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2019. Czytaj dalej »

Katalog ogierów śląskich 2019

5 września 2019 · Kategoria: ZT Ogierów · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy ślą­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w ZT Książ 2019.

Kwalifikacje ujeżdżeniowe do MPMK 2019

4 września 2019 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie

Przedstawiamy kolej­ne zesta­wie­nie z kwa­li­fi­ka­cji koni do tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK, któ­re mają się odbyć w Strzegomiu 19 – 22.09. Czytaj dalej »

MPMK w skokach 2019 – propozycje

3 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 19 – 22 wrze­śnia br. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec