Aktualności

Walny Zjazd WBFSH

15 października 2013 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

Przedstawiamy zdję­cia z dorocz­ne­go spo­tka­nia Światowej Federacji Hodowli Koni Sportowych WBFSH, któ­re tym razem odby­ło się w Polsce. Przedstawiciele ksiąg stad­nych koni spor­to­wych uczest­ni­czy­li w wykła­dach i warsz­ta­tach oraz w Walnym Zjeździe, pod­czas któ­re­go Jan Pedersen został po raz ósmy z rzę­du wybra­ny pre­zy­den­tem WBFSH.

Dodatkową atrak­cją był pokaz koni pol­skiej hodow­li – zarów­no pry­wat­nej, jak i pań­stwo­wej, zor­ga­ni­zo­wa­ny w Stadninie Koni Janów Podlaski. W poka­zie wzię­ły udział janow­skie ara­by oraz konie sied­miu ras, dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi stad­ne, w tym trzech będą­cych peł­no­praw­ny­mi człon­ka­mi WBFSH – rasy mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi.

Fot. Thomas Bach Jensen

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec