Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Aukcja ogierów PomZHK w Malborku

27 lipca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Uprzejmie infor­mu­je­my, że decy­zją Zarządu Pomorskiego Związku Hodowców Koni z dnia 12 maja 2017 roku 64 wysta­wa – sprze­daż ogie­rów zim­no­krwi­stych odbę­dzie się w dniach 10 – 11 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Kwidzynie Miłosnej (Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe). Czytaj dalej »

Premiera oficjalnego katalogu aukcyjnego Święta Konia Arabskiego

23 czerwca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Oficjalny kata­log aukcyj­ny Pride of Poland i Summer Sale jest już goto­wy. A w nim lista 25 koni bio­rą­cych udział w aukcji głów­nej, 29 kla­czy wysta­wio­nych na sprze­daż w Letniej Aukcji Koni Arabskich wraz z czte­ro­po­ko­le­nio­wym rodo­wo­dem i zdję­cia przy­go­to­wa­ne przez naj­lep­szych foto­gra­fów. Czytaj dalej »

Próba dzielności ogierów ras szlachetnych po 100-dniowym treningu wierzchowym

8 czerwca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Polowe próby ogierów, Teraz Polskie Konie · Rasa: , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych po 100-dniowym tre­nin­gu wierz­cho­wym odbę­dzie się w Stadzie Ogierów Łąck w dniach 17 – 18 paź­dzier­ni­ka. Czytaj dalej »

Selekcja koni aukcyjnych podczas kwalifikacji ogierów w Lesznie

19 maja 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do JKS Przybyszewo w Lesznie na pierw­szą kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów ras szla­chet­nych do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­ną kwa­li­fi­ka­cję do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go, któ­ra odbę­dzie się 23 – 24 maja 2017 r. Czytaj dalej »

Przetarg koni 29.04.2017 r.

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Szanowni Państwo

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 29.04.2017 orga­ni­zu­je prze­targ koni, na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

Przetarg koni

22 marca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 25.03.2017 orga­ni­zu­je prze­targ koni, na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

O „Wstępach” rzetelnie

9 marca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże

Wbrew histe­rycz­nej nar­ra­cji pro­wa­dzo­nej od kil­ku tygo­dni w wie­lu mediach przez śro­do­wi­ska obroń­ców zwie­rząt usi­łu­ją­cych przed­sta­wić ten jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych jar­mar­ków w Europie jako are­nę bar­ba­rzyń­stwa, rze­zi i znę­ca­nia się  nad koń­mi tego­rocz­ne Wstępy prze­bie­ga­ły w spo­koj­nej atmos­fe­rze bra­ku poważ­niej­szych incy­den­tów (jeden kula­wy koń!) czy nie­bez­piecz­nych zda­rzeń. Czytaj dalej »

Wiosenne Aukcje Ogierów Zimnokrwistych

17 stycznia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza na wio­sen­ne aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych, któ­re odbę­dą się: Czytaj dalej »

Cavaliada 2016: Aukcja koni wierzchowych TERAZ POLSKIE KONIE

9 grudnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie

Już po raz trze­ci pod­czas Cavaliady w Poznaniu odby­ła się Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE. Tym razem przy peł­nych try­bu­nach. Czytaj dalej »

Wstępy 2017

5 grudnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew za­pra­sza­my do zapoznania się z pismem do­ty­czą­cym Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2017, któ­ry od­bę­dzie się w dnia­ch 6-7 marca 2017 r. Czytaj dalej »

Aukcja Teraz Polskie Konie – prezentacja koni

28 listopada 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie

Już teraz zapra­sza­my do oglą­da­nia fil­mów, na któ­rych pre­zen­tu­ją się konie bio­rą­ce udział w tego­rocz­nej Aukcji Teraz Polskie Konie. W pią­tek, 2 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu będzie moż­na po raz pierw­szy obej­rzeć je na żywo! Czytaj dalej »

Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE już za dwa tygodnie w Poznaniu

17 listopada 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z listą koni zgło­szo­nych na Aukcję „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 2 – 3 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Czytaj dalej »

XVI Wojewódzka Wystawa-Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – relacja filmowa

11 października 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Czempionaty, wystawy i pokazy

Wszystkich miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych zapra­sza­my do obej­rze­nia mate­ria­łów fil­mo­wych z XVI Wojewódzkiej Wystawy-Aukcji Ogierów Zimnokrwistych, któ­ra odby­ła się w 1 paź­dzier­ni­ka w Zabajce. Czytaj dalej »

60 Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych Szepietowo 2016

23 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: ,

W dniach 3 – 4 paź­dzier­ni­ka 2016 roku na tere­nie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbę­dzie się 60 Wystawa-Sprzedaż ogie­rów zim­no­krwi­stych – rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Polski Koń Zimnokrwisty w typie sokól­skim oraz Arden Polski. Na Aukcji będą pre­zen­to­wa­ne mło­de 2,5‑letnie konie, któ­re zosta­ną oce­nio­ne przez Komisję Oceny celem kwa­li­fi­ka­cji i wpi­su do ksiąg koni zaro­do­wych. Czytaj dalej »

Baborówko Horse Sale Show 2016

22 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, WKKW

W dniach od 30 wrze­śnia do 2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko odbę­dzie się wyda­rze­nie jeź­dziec­kie pod nazwą Baborówko Horse Sale Show – mię­dzy­na­ro­do­we i kra­jo­we zawo­dy WKKW oraz aukcja koni spor­to­wych. Czytaj dalej »

Jesień – czas zimnokrwistych

1 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Jesień to gorą­cy okres dla wła­ści­cie­li ogie­rów zim­no­krwi­stych. Prawo wpi­su do księ­gi będzie moż­na uzy­skać pod­czas wystaw- sprze­da­ży zor­ga­ni­zo­wa­nych na tere­nie całe­go kra­ju. Czytaj dalej »

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

W Janowie Podlaskim zakoń­czo­no Dni Konia Arabskiego.  Czytaj dalej »

Święto Konia Arabskiego i Pride of Poland 2016

27 czerwca 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W malow­ni­czej sce­ne­rii, na tere­nie Stadniny w Janowie Podlaskim, już nie­ba­wem mieć będzie miej­sce nie­zwy­kle spek­ta­ku­lar­ne i jedy­ne w Europie wyda­rze­nie pre­zen­tu­ją­ce naj­wyż­szej kla­sy konie arab­skie pocho­dzą­ce ze zna­nych linii oraz rodów. Wszystko za spra­wą trwa­ją­ce­go aż pięć dni Święta Konia Arabskiego, któ­re odbę­dzie się w dniach 12 – 16 sierp­nia. 14 sierp­nia towa­rzy­szyć mu będzie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa aukcja Pride of Poland. Czytaj dalej »

Dodatkowe aukcje ogierów zimnokrwistych

20 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zawia­da­mia, iż pla­no­wa­ne są dwie dodat­ko­we aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych:

  • 17 lute­go 2016 r. (śro­da) w Kwidzynie
  • 1 mar­ca 2016 r. (wto­rek) w Józefinie

Serdecznie zapra­sza­my.

Wstępy 2016

5 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pismem doty­czą­cym tego­rocz­ne­go Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2016 r., któ­ry odbę­dzie się w dniach 15 – 16 lute­go b.r.


Hodowca i Jeździec