Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Cykl szkoleń z Mistrzem Świata Bartłomiejem Kwiatkiem

8 lutego 2019 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia

W imie­niu Kaszubskiego Stowarzyszenia Promowania Sportów Konnych w Kwiekach zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą szko­leń powo­że­nio­wych z Mistrzem Świata Bartłomiejem Kwiatkiem. Czytaj dalej »

Podstawy biomechaniki ruchu koni – szkolenie

27 listopada 2018 · Kategoria: Szkolenia

W imie­niu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi kur­su „Podstawy bio­me­cha­ni­ki ruchu koni” w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW, któ­ry odbę­dzie się w dniach 8 – 9.12.2018 r. Czytaj dalej »

Szkolenie ujeżdżeniowe: Dwa spojrzenia, jeden cel

18 września 2018 · Kategoria: Szkolenia

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w szko­le­niu doty­czą­cym oce­ny koni ujeż­dże­nio­wych, w tym tak­że koni mło­dych. Prowadzącymi wykła­dy oraz tre­nin­gi będą jed­ni z naj­lep­szych fachow­ców w dzie­dzi­nie tre­nin­gu, jak i sędzio­wa­nia koni ujeż­dże­nio­wych – Jan BemelmansStephen Clarke. Czytaj dalej »

Dobre i lepsze praktyki w transporcie koni

8 sierpnia 2018 · Kategoria: Szkolenia

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z ani­ma­cją przed­sta­wia­ją­cą dobre i lep­sze prak­ty­ki w trans­por­cie koni, któ­ra powsta­ła w ramach Projektu Komisji Europejskiej DG SANTE. W ramach pro­jek­tu opra­co­wa­no tak­że prze­wod­ni­ki i ulot­ki infor­ma­cyj­ne, któ­re mają na celu popra­wę dobro­sta­nu zwie­rząt gospo­dar­skich pod­czas trans­por­tu. Czytaj dalej »

Kurs z Procedur Pomiaru, Pomiarów Kontrolnych i Certyfikacji Pomiarów Kuców i Małych Koni

4 czerwca 2018 · Kategoria: Szkolenia

W imie­niu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego zapra­sza­my leka­rzy wete­ry­na­rii z licen­cją leka­rza PZJ do zgło­sze­nia się na kurs z Procedur Pomiaru, Pomiarów Kontrolnych i Certyfikacji Pomiarów Kuców i Małych Koni na zawo­dach kra­jo­wych, zapla­no­wa­ny na 12.06.2018 r w Klubie Sportowym Aldragho (Józefosław k/Piaseczna).

Konie już nie mogą się doczekać

28 maja 2018 · Kategoria: Szkolenia

Rozpoczął się pierw­szy w Polsce nabór do szko­ły kształ­cą­cej w zawo­dzie tech­nik jeź­dziec­twa. Szkoleni w Jordanowie ucznio­wie sta­ną się spe­cja­li­sta­mi od koni spor­to­wych, rekre­acyj­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych. Czytaj dalej »

Kolejne szkolenie w Kraju Tulipanów

24 kwietnia 2018 · Kategoria: Szkolenia

Nie bez koze­ry mówi się, że „Bóg stwo­rzył zie­mię, ale Holendrzy Niderlandy”, ponie­waż 1/5 powierzch­ni Holandii sta­no­wią tere­ny ode­bra­ne morzu, a naj­dłuż­szy dystans z jed­ne­go koń­ca tego kra­ju na dru­gi wyno­si… 310 km jak pisze na swo­im blo­gu Monika Witkowska. Podobną deter­mi­na­cję w dąże­niu do celu wyka­zu­ją w innych dzie­dzi­nach, mię­dzy inny­mi, w hodow­li koni spor­to­wych. Wcześnie wpro­wa­dzi­li wyraź­ny podział na konie sko­ko­we oraz ujeż­dże­nio­we, a cał­ko­wi­tym novum dla świa­ta koń­skie­go to decy­zja o hodow­li koni do kon­kur­sów Grand Prix (od oko­ło 2006 roku). Taki cel hodow­la­ny ozna­cza ostrą selek­cję na któ­rą godzą się hodow­cy oraz zwią­zek hodow­la­ny. Dlatego w takim kra­ju Polski Związek Hodowców Koni w dniach 17 – 18.04. zor­ga­ni­zo­wał szko­le­nie z oce­ny koni pod sio­dłem oraz sko­kach i ruchu luzem dla inspek­to­rów OZHK/WZHK.

Czytaj dalej »

Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Bielicach

11 kwietnia 2018 · Kategoria: Szkolenia

W imie­niu Zespołu Szkół w Bielicach, zapra­sza­my mło­dzież (wraz z rodzi­ca­mi) zain­te­re­so­wa­ną ofer­tą edu­ka­cyj­ną pla­ców­ki, a w szcze­gól­no­ści kie­run­kiem Technik Hodowca Koni, na Dzień Otwarty – 13 kwiet­nia! ZS w Bielicach od kil­ku lat kształ­ci uczniów na tym kie­run­ku, a w kolej­nym roku szkol­nym zamie­rza uru­cho­mić kurs kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wej Jeździec. Czytaj dalej »

Kurs konwojenta zwierząt

4 kwietnia 2018 · Kategoria: Szkolenia

W imie­niu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego zapra­sza­my do zgło­sze­nia się na kurs kon­wo­jen­ta zwie­rząt, zapla­no­wa­ne­go na 21.04.2018 r w sie­dzi­bie WMZJ.

Książka „ABC powożenia”

28 marca 2018 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia

Wzrastające zain­te­re­so­wa­nie powo­że­niem zaprzę­ga­mi kon­ny­mi i brak na pol­skim ryn­ku instruk­ta­żo­wej książ­ki na ten temat, zmo­bi­li­zo­wa­ły sędzi­nę i znaw­czy­nię tej dys­cy­pli­ny – Danutę Nowicką do napi­sa­nia „ABC Powożenia”, któ­rej pierw­sze wyda­nie uka­za­ło się w 2000 roku. Pisząc tę książ­kę Autorka sko­rzy­sta­ła z życz­li­wych uwag i suge­stii wie­lu pol­skich powo­żą­cych. Książka zawie­ra tak­że roz­dzia­ły z dzie­dzi­ny wete­ry­na­rii, histo­rii pojaz­dów kon­nych i powoź­nic­twa napi­sa­ne przez nie­wąt­pli­wych znaw­ców tema­tu. Fakt wyczer­pa­nia pierw­sze­go nakła­du a tak­że bar­dzo wie­le próśb o wzno­wie­nie, zmo­bi­li­zo­wa­ły Autorkę do pra­cy nad dru­gim wyda­niem, któ­re­go treść zosta­ła znacz­nie roz­sze­rzo­na i uak­tu­al­nio­na, a nie­któ­re roz­dzia­ły zastą­pio­ne nowy­mi. Czytaj dalej »

Seminarium licencyjne dla lekarzy weterynarii

8 lutego 2018 · Kategoria: Szkolenia

W imie­niu Komisji Weterynaryjnej Polskiego Związku Jeździeckiego infor­mu­je­my, że w dniu 20.02.2018. w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8 (nowy budy­nek nr 23 Weterynarii i Zootechniki SGGW), w sali semi­na­ryj­nej nr 2004, odbę­dzie się semi­na­rium licen­cyj­ne dla leka­rzy wete­ry­na­rii. Czytaj dalej »

Cykl szkoleń w Kwiekach

31 stycznia 2018 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia

W imie­niu orga­ni­za­to­ra Kaszubskiego Stowarzyszenia Promowania Sportów Konnych w Kwiekach zapra­sza­my do udzia­łu w Cyklu Szkoleń w Kwiekach z V‑ce Mistrzem Świata Bartłomiejem Kwiatkiem. Czytaj dalej »

Szkolenie z zakresu prezentacji koni

30 października 2017 · Kategoria: Szkolenia

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą uczest­nic­twa w szko­le­niu z zakre­su pre­zen­ta­cji koni gorąco- i zim­no­krwi­stych, orga­ni­zo­wa­nym w stad­ni­nie M. K. Szuster w dniu 18. listo­pa­da b.r. Czytaj dalej »

Warsztaty prawne podczas VIII Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Szkolenia

Po raz kolej­ny zapra­sza­my do udzia­łu w szko­le­niu pro­wa­dzo­nym przez Zespół Kancelarii Lex Hippica na temat sprze­da­ży koni w świe­tle pra­wa. Czytaj dalej »

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i wszystkich zainteresowanych końmi sportowymi 7 czerwca 2017

18 maja 2017 · Kategoria: Szkolenia

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność zapro­sić hodow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księ­ga stad­na KWPN) – Arie Hamoenem. Czytaj dalej »

HODOWLA KONI – nowe możliwości kształcenia

10 kwietnia 2017 · Kategoria: Szkolenia

Powoli zbli­ża się czas wybo­ru szkół śred­nich przez tego­rocz­nych absol­wen­tów gim­na­zjów. Na pew­no war­to zain­te­re­so­wać się per­spek­ty­wicz­nym kie­run­kiem naucza­nia: hodow­la koni. Do gru­py szkół kształ­cą­cych mło­dzież w tym kie­run­ku dołą­cza Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Czytaj dalej »

Uniwersytet Otwarty SGGW

6 kwietnia 2017 · Kategoria: Szkolenia

W imie­niu Uniwersytety Otwartego SGGW zapra­sza­my na kur­sy: Czytaj dalej »

Kurs konwojenta kierowcy zwierząt

4 kwietnia 2017 · Kategoria: Szkolenia

W imie­niu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego zapra­sza­my na kurs kon­wo­jen­tów zatrud­nio­nych przy trans­por­cie zwie­rząt. Czytaj dalej »

Po raz pierwszy w Ermelo

31 stycznia 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Szkolenia · Rasa:

Niebawem roz­pocz­nie się kolej­na selek­cja ogie­rów KWPN w Den Bosch. To będzie praw­dzi­we show. Holendrzy poka­żą to co mają naj­lep­sze­go. Tu tra­fią ogie­ry już prze­se­lek­cjo­no­wa­ne, ale pierw­sze naj­waż­niej­sze „ich widze­nie” odby­wa się w grud­niu, w Ermelo. Czytaj dalej »

Szkolenie dla hodowców w Ermelo

4 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Szkolenia · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców z opła­co­ną aktu­al­ną skład­ką człon­kow­ską do udzia­łu w szko­le­niu doty­czą­cym oce­ny koni sko­ko­wych oraz ujeż­dże­nio­wych. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec