Kategoria: Szkolenia

Kategoria: Rasa: Okres:

Seminarium licencyjne dla lekarzy weterynarii

8 lutego 2018 · Kategoria: Szkolenia ·

W imie­niu Komisji Weterynaryjnej Polskiego Związku Jeździeckiego infor­mu­je­my, że w dniu 20.02.2018. w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8 (nowy budy­nek nr 23 Weterynarii i Zootechniki SGGW), w sali semi­na­ryj­nej nr 2004, odbę­dzie się semi­na­rium licen­cyj­ne dla leka­rzy wete­ry­na­rii. Czytaj dalej »

Cykl szkoleń w Kwiekach

31 stycznia 2018 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia ·

W imie­niu orga­ni­za­to­ra Kaszubskiego Stowarzyszenia Promowania Sportów Konnych w Kwiekach zapra­sza­my do udzia­łu w Cyklu Szkoleń w Kwiekach z V-ce Mistrzem Świata Bartłomiejem Kwiatkiem. Czytaj dalej »

Szkolenie z zakresu prezentacji koni

30 października 2017 · Kategoria: Szkolenia ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą uczest­nic­twa w szko­le­niu z zakre­su pre­zen­ta­cji koni gorąco- i zim­no­krwi­stych, orga­ni­zo­wa­nym w stad­ni­nie M. K. Szuster w dniu 18. listo­pa­da b.r. Czytaj dalej »

Warsztaty prawne podczas VIII Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Szkolenia ·

Po raz kolej­ny zapra­sza­my do udzia­łu w szko­le­niu pro­wa­dzo­nym przez Zespół Kancelarii Lex Hippica na temat sprze­da­ży koni w świe­tle pra­wa. Czytaj dalej »

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i wszystkich zainteresowanych końmi sportowymi 7 czerwca 2017

18 maja 2017 · Kategoria: Szkolenia ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność zapro­sić hodow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księ­ga stad­na KWPN) – Arie Hamoenem. Czytaj dalej »

HODOWLA KONI – nowe możliwości kształcenia

10 kwietnia 2017 · Kategoria: Szkolenia ·

Powoli zbli­ża się czas wybo­ru szkół śred­nich przez tego­rocz­nych absol­wen­tów gim­na­zjów. Na pew­no war­to zain­te­re­so­wać się per­spek­ty­wicz­nym kie­run­kiem naucza­nia: hodow­la koni. Do gru­py szkół kształ­cą­cych mło­dzież w tym kie­run­ku dołą­cza Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Czytaj dalej »

Uniwersytet Otwarty SGGW

6 kwietnia 2017 · Kategoria: Szkolenia ·

W imie­niu Uniwersytety Otwartego SGGW zapra­sza­my na kur­sy: Czytaj dalej »

Kurs konwojenta kierowcy zwierząt

4 kwietnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Szkolenia ·

W imie­niu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego zapra­sza­my na kurs kon­wo­jen­tów zatrud­nio­nych przy trans­por­cie zwie­rząt. Czytaj dalej »

Po raz pierwszy w Ermelo

31 stycznia 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Szkolenia · Rasa:

Niebawem roz­pocz­nie się kolej­na selek­cja ogie­rów KWPN w Den Bosch. To będzie praw­dzi­we show. Holendrzy poka­żą to co mają naj­lep­sze­go. Tu tra­fią ogie­ry już prze­se­lek­cjo­no­wa­ne, ale pierw­sze naj­waż­niej­sze „ich widze­nie” odby­wa się w grud­niu, w Ermelo. Czytaj dalej »

Szkolenie dla hodowców w Ermelo

4 listopada 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Szkolenia · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców z opła­co­ną aktu­al­ną skład­ką człon­kow­ską do udzia­łu w szko­le­niu doty­czą­cym oce­ny koni sko­ko­wych oraz ujeż­dże­nio­wych. Czytaj dalej »

Oferta kształcenia w zawodzie Jeździec

25 lipca 2016 · Kategoria: Szkolenia ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą kształ­ce­nia w Zawodzie Jeździec jaką pro­po­nu­je od 1 wrze­śnia 2016 r. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu w poro­zu­mie­niu z Fundacją „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. Czytaj dalej »

Szkolenie MPMK - ujeżdżenie

28 czerwca 2016 · Kategoria: MPMK, Szkolenia, Ujeżdżenie ·

Serdecznie zapra­sza­my na szko­le­nie „Przygotowanie mło­dych koni do star­tu w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu”, któ­re odbę­dzie się 30 lip­ca 2016 r. w LKJ Ostroga w Opolu.  Czytaj dalej »

Szkolenie z oceny liniowej - SK Racot, 4.06. hodowcy

30 maja 2016 · Kategoria: Szkolenia ·

Przypominamy wszyst­kim zgło­szo­nym, któ­rzy mają potwier­dzo­ny udział w szko­le­niu z oce­ny linio­wej (Racot 4.06., sobo­ta, godz. 12:45) o doko­ny­wa­niu wpłat na kon­to PZHK oraz prze­sła­niu potwier­dze­nia na adres: cuber@pzhk.pl Czytaj dalej »

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i wszystkich zainteresowanych końmi sportowymi

17 maja 2016 · Kategoria: Szkolenia ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność zapro­sić hodow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księ­ga stad­na KWPN) – Arie Hamoenem. Czytaj dalej »

Szkoła jeźdźców i hodowców koni zaprasza

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Szkolenia ·

W imie­niu Technikum Hodowli Koni w ZSRCKU w Piasecznie, szko­ły dla mło­dzie­ży i dla doro­słych, zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi nabo­ru na naukę w nowym zawo­dzie: jeź­dziec oraz tech­nik hodow­li koni.

Wolne miejsca na szkolenie w powożeniu w SK Udórz

25 września 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia ·

W imie­niu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich pasjo­na­tów powo­że­nia na szko­le­nie zaprzę­go­we orga­ni­zo­wa­ne w Stadninie Koni w Udorzu w dniach 3-4.10.2015 r., któ­re już po raz dru­gi popro­wa­dzi Pan Bartłomiej Kwiatek. Czytaj dalej »

Powożenie dla początkujących z Bartłomiejem Kwiatkiem

23 czerwca 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia ·

Bartłomiej Kwiatek to zło­ty mul­ti­me­da­li­sta Mistrzostw Polski w powo­że­niu. Siedmiokrotny zwy­cięz­ca ran­kin­gu Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI). V-ce Mistrz Świata z Pratoni del Vivaro. Wielokrotny zwy­cięz­ca wie­lu pre­sti­żo­wych kon­kur­sów powo­że­nio­wych. W ostat­ni week­end lip­ca będzie moż­na zdo­być nową wie­dzę i umie­jęt­no­ści pod okiem mistrza. Czytaj dalej »

Powożenie w stylu retro

11 maja 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów - Polskiego Towarzystwa Powozowego - zapra­sza­my powo­żą­cych, kolek­cjo­ne­rów powo­zów, uprzę­ży i innych akce­so­riów zwią­za­nych z powo­że­niem, wła­ści­cie­li koni oraz wszyst­kich, któ­rym bli­ski jest kli­mat sty­lu życia sprzed stu lat, na szko­le­nie doty­czą­ce tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia. Czytaj dalej »

Szkolenie zaprzęgowe w SK Udórz

7 maja 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia ·

W dniach 25-26 kwiet­nia 2015r. w Stadninie Koni w Udorzu odby­ło się nie­zwy­kle inte­re­su­ją­ce szko­le­nie zaprzę­go­we popro­wa­dzo­ne ze swa­dą przez Pana Bartłomieja Kwiatka.
Szkolenie zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ło z ini­cja­ty­wy uczest­ni­ków Cyklu Zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice oraz Członków Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Kolejne Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt

6 maja 2015 · Kategoria: Szkolenia ·

Serdecznie zapra­sza­my na jed­no­dnio­wy kurs Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt. To spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie poświę­co­ne jest mecha­ni­zmo­wi imprin­tin­gu u nowo naro­dzo­nych źre­ba­ków i meto­dzie wcze­sne­go szko­le­nia źre­biąt opra­co­wa­nej przez świa­to­wej sła­wy wete­ry­na­rza i beha­wio­ry­stę dr Roberta Millera. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec