Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Oferta kształcenia w zawodzie Jeździec

25 lipca 2016 · Kategoria: Szkolenia

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą kształ­ce­nia w Zawodzie Jeździec jaką pro­po­nu­je od 1 wrze­śnia 2016 r. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu w poro­zu­mie­niu z Fundacją „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. Czytaj dalej »

Szkolenie MPMK – ujeżdżenie

28 czerwca 2016 · Kategoria: MPMK, Szkolenia, Ujeżdżenie

Serdecznie zapra­sza­my na szko­le­nie „Przygotowanie mło­dych koni do star­tu w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu”, któ­re odbę­dzie się 30 lip­ca 2016 r. w LKJ Ostroga w Opolu.  Czytaj dalej »

Szkolenie z oceny liniowej – SK Racot, 4.06. hodowcy

30 maja 2016 · Kategoria: Szkolenia

Przypominamy wszyst­kim zgło­szo­nym, któ­rzy mają potwier­dzo­ny udział w szko­le­niu z oce­ny linio­wej (Racot 4.06., sobo­ta, godz. 12:45) o doko­ny­wa­niu wpłat na kon­to PZHK oraz prze­sła­niu potwier­dze­nia na adres: cuber@pzhk.pl Czytaj dalej »

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i wszystkich zainteresowanych końmi sportowymi

17 maja 2016 · Kategoria: Szkolenia

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność zapro­sić hodow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księ­ga stad­na KWPN) – Arie Hamoenem. Czytaj dalej »

Szkoła jeźdźców i hodowców koni zaprasza

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Szkolenia

W imie­niu Technikum Hodowli Koni w ZSRCKU w Piasecznie, szko­ły dla mło­dzie­ży i dla doro­słych, zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi nabo­ru na naukę w nowym zawo­dzie: jeź­dziec oraz tech­nik hodow­li koni.

Wolne miejsca na szkolenie w powożeniu w SK Udórz

25 września 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia

W imie­niu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich pasjo­na­tów powo­że­nia na szko­le­nie zaprzę­go­we orga­ni­zo­wa­ne w Stadninie Koni w Udorzu w dniach 3 – 4.10.2015 r., któ­re już po raz dru­gi popro­wa­dzi Pan Bartłomiej Kwiatek. Czytaj dalej »

Powożenie dla początkujących z Bartłomiejem Kwiatkiem

23 czerwca 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia

Bartłomiej Kwiatek to zło­ty mul­ti­me­da­li­sta Mistrzostw Polski w powo­że­niu. Siedmiokrotny zwy­cięz­ca ran­kin­gu Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI). V‑ce Mistrz Świata z Pratoni del Vivaro. Wielokrotny zwy­cięz­ca wie­lu pre­sti­żo­wych kon­kur­sów powo­że­nio­wych. W ostat­ni week­end lip­ca będzie moż­na zdo­być nową wie­dzę i umie­jęt­no­ści pod okiem mistrza. Czytaj dalej »

Powożenie w stylu retro

11 maja 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia

W imie­niu orga­ni­za­to­rów – Polskiego Towarzystwa Powozowego – zapra­sza­my powo­żą­cych, kolek­cjo­ne­rów powo­zów, uprzę­ży i innych akce­so­riów zwią­za­nych z powo­że­niem, wła­ści­cie­li koni oraz wszyst­kich, któ­rym bli­ski jest kli­mat sty­lu życia sprzed stu lat, na szko­le­nie doty­czą­ce tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia. Czytaj dalej »

Szkolenie zaprzęgowe w SK Udórz

7 maja 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia

W dniach 25 – 26 kwiet­nia 2015r. w Stadninie Koni w Udorzu odby­ło się nie­zwy­kle inte­re­su­ją­ce szko­le­nie zaprzę­go­we popro­wa­dzo­ne ze swa­dą przez Pana Bartłomieja Kwiatka.
Szkolenie zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ło z ini­cja­ty­wy uczest­ni­ków Cyklu Zawodów o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice oraz Członków Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Kolejne Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt

6 maja 2015 · Kategoria: Szkolenia

Serdecznie zapra­sza­my na jed­no­dnio­wy kurs Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt. To spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie poświę­co­ne jest mecha­ni­zmo­wi imprin­tin­gu u nowo naro­dzo­nych źre­ba­ków i meto­dzie wcze­sne­go szko­le­nia źre­biąt opra­co­wa­nej przez świa­to­wej sła­wy wete­ry­na­rza i beha­wio­ry­stę dr Roberta Millera. Czytaj dalej »

Kurs pierwszej pomocy dla koniarzy

6 maja 2015 · Kategoria: Szkolenia

Akademia Hodowcy i Jeźdźca zapra­sza na „Kurs pierw­szej pomo­cy dla konia­rzy”. To obo­wiąz­ko­we szko­le­nie dla wszyst­kich wła­ści­cie­li i użyt­kow­ni­ków koni. Uczestnicy kur­su zdo­bę­dą pod­sta­wo­wą wie­dzę z zakre­su dia­gno­sty­ki, bada­nia kli­nicz­ne­go i dowie­dzą się, jak postę­po­wać w nagłych przy­pad­kach w ocze­ki­wa­niu na leka­rza wete­ry­na­rii. Kurs skła­da się z dwóch czę­ści: teo­re­tycz­nej (wykła­du i pre­zen­ta­cji) oraz prak­tycz­nej, pod­czas któ­rej kur­san­ci będą mie­li oka­zję samo­dziel­nie wyko­nać pod­sta­wo­we zabie­gi, pod okiem doświad­czo­ne­go leka­rza wete­ry­na­rii. Czytaj dalej »

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i właścicieli koni wierzchowych

5 maja 2015 · Kategoria: Szkolenia

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność zapro­sić hodow­ców na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księ­ga stad­na KWPN) – Arie Hamoenem. Tematem szko­le­nia będzie holen­der­ska meto­da linio­wej oce­ny koni. Czytaj dalej »

Szkolenie w Nowych Jankowicach

30 kwietnia 2015 · Kategoria: Szkolenia · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców i miło­śni­ków koni na szko­le­nie w Stadninie Koni Nowe Jankowice w dniu 27 maja br. Tematem szko­le­nia będzie oce­na eks­te­rie­ru oraz ruchu koni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

Dofinansowanie na szkolenia dla osób 45+ (pracowników firm i pracodawców)

24 kwietnia 2015 · Kategoria: Finansowanie, Szkolenia

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją o moż­li­wo­ści uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia na szko­le­nia dla osób w wie­ku powy­żej 45 roku życia. Czytaj dalej »

Szkolenia z Joe Turnerem

22 kwietnia 2015 · Kategoria: Szkolenia

Joe Turner dał się poznać pol­skiej spo­łecz­no­ści konia­rzy w 2013 roku na orga­ni­zo­wa­nej od kil­ku lat impre­zie „Myśląc o Koniu” gdzie był jed­nym z trzech tre­ne­rów bio­rą­cych udział w kon­kur­sie zajeż­dża­nia mło­dych koni i rywa­li­zo­wał mię­dzy inny­mi ze zna­nym tre­ne­rem z Węgier Gyulą Mèszàrosą. Joe Turner oka­zał się tre­ne­rem, któ­re­mu uda­ło się osią­gnąć naj­wię­cej z koniem i osta­tecz­nie wygrał kon­kurs a jego pra­cę cecho­wa­ła mięk­kość i deli­kat­ność oraz duża sku­tecz­ność. Właśnie ta deli­kat­ność i sku­tecz­ność zosta­ła doce­nio­na przez naj­lep­szych tre­ne­rów w USA i został on uho­no­ro­wa­ny pre­sti­żo­wą nagro­dą na „Light Hands cli­nic” w 2014 roku. Czytaj dalej »

Kurs konwojenta zwierząt

30 marca 2015 · Kategoria: Szkolenia

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą kur­su kon­wo­jen­ta zwie­rząt orga­ni­zo­wa­ne­go przez „Atelier Agencję Szkoleniową” w Opolu już 12 kwiet­nia 2015 r.
Specjalnie dla człon­ków Związków nale­żą­cych do PZHK przy­go­to­wy­wa­ny został 10% rabat na wspo­mnia­ne szko­le­nie. Szczegóły, jak go otrzy­mać dostęp­ne są w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni oraz w biu­rze PZHK.

Szkolenie dla pracowników stajni

20 marca 2015 · Kategoria: Szkolenia

Już po raz kolej­ny Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą szko­le­nio­wą „Jeździectwa Naturalnego bez Tajemnic” skie­ro­wa­ną do pra­cow­ni­ków staj­ni – pro­wa­dzą­cych ośrod­ki jeź­dziec­kie, masz­ta­le­rzy oraz sta­jen­nych.
Specjalnie dla człon­ków Związków nale­żą­cych do PZHK przy­go­to­wa­ny został 5% rabat na wspo­mnia­ne Warsztaty. Szczegóły, jak go otrzy­mać dostęp­ne są w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni oraz w biu­rze PZHK. Czytaj dalej »

Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt

27 lutego 2015 · Kategoria: Szkolenia

Serdecznie zapra­sza­my na jed­no­dnio­wy kurs SZKOLENIE IMPRINTINGOWE ŹREBIĄT. To spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie poświę­co­ne jest mecha­ni­zmo­wi imprin­tin­gu u nowo naro­dzo­nych źre­ba­ków i meto­dzie wcze­sne­go szko­le­nia źre­biąt opra­co­wa­nej przez świa­to­wej sła­wy wete­ry­na­rza i beha­wio­ry­stę dr Roberta Millera. Czytaj dalej »

XIII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

4 lutego 2015 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Szkolenia

Zapraszamy do udzia­łu w Warsztatach „7 gier”, któ­re odbę­dą się w ramach XIII Zjazdu Akademii Hodowcy i Jeźdźca 21 – 22 lute­go 2014, pod­czas Cavaliady w Lublinie. To szko­le­nie dla począt­ku­ją­cych adep­tów natu­ral­ne­go jeź­dziec­twa, dają­ce uczest­ni­kom spoj­rze­nie na świat koni z innej per­spek­ty­wy i szan­sę odkry­cia nowej ścież­ki do osią­gnię­cia har­mo­nii i part­ner­stwa z koniem. Kierujemy je zarów­no do osób z doświad­cze­niem jeź­dziec­kim jak i do świe­żo upie­czo­nych wła­ści­cie­li koni. Zajęcia teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne, oraz symu­la­cje pomo­gą każ­de­mu uczest­ni­ko­wi w mak­sy­mal­ny spo­sób wyko­rzy­stać czas zain­we­sto­wa­ny we wła­sny roz­wój. Czytaj dalej »

Warsztaty dla pracowników stajni

28 stycznia 2015 · Kategoria: Szkolenia

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą szko­le­nio­wą „Jeździectwa Naturalnego bez Tajemnic” skie­ro­wa­ną do pra­cow­ni­ków staj­ni – pro­wa­dzą­cych ośrod­ki jeź­dziec­kie, masz­ta­le­rzy oraz sta­jen­nych. Specjalnie dla człon­ków Związków nale­żą­cych do PZHK przy­go­to­wa­ny został 5% rabat na wspo­mnia­ne Warsztaty. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec