Rasa: kuc

Kategoria: Rasa: Okres:

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2015, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W niniej­szym zesta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się pogło­wie koni wpi­sy­wa­nych do nowo powsta­łej księ­gi stad­nej arde­na pol­skie­go – jest to róż­ni­ca w porów­na­niu do lat ubie­głych.

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w związ­ku ze zmia­ną wzo­ru dru­ku pasz­por­tu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­je­my zmia­ny ceny za wyda­nie pasz­por­tu konio­wa­te­go.
Zapraszamy rów­nież do zapo­zna­nia się z mate­ria­łem wideo przy­go­to­wa­nym przez redak­cję pro­gra­mu agroBIZNES, doty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (minu­ta 4:40 – uwa­ga mate­riał ładu­je się z opóź­nie­niem).

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,,,,,,,,,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w życie roz­po­rzą­dze­nia wyko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja konio­wa­tych będzie pro­wa­dzo­na według nowych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Czytaj dalej »

Czempionat kuców odwołany

24 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wiel­ką licz­bę zgło­szo­nych kuców odwo­ła­ny zosta­je IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówII Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Kuców z dnia 6 wrze­śnia w LKJ Stragona Strzegom.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Czempionaty Kuców 2015

9 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Informujemy, że dnia 5 – 6 wrze­śnia w LKS Stragona Strzegom odbę­dą się: IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówII Czempionat Użytkowy Kuców. Zapraszamy hodow­ców i wła­ści­cie­li kuców do wzię­cia udzia­łu w czem­pio­na­tach.

KWZH 2015 – wyniki

19 maja 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odby­ła się w dniach 15 – 17 maja w Poznaniu. Czytaj dalej »

KWZH 2015 – program

7 maja 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odbę­dzie się już w przy­szłym tygo­dniu w dniach 15 – 17 maja 2015 r. w Poznaniu.
W załą­cze­niu rów­nież warun­ki ubez­pie­cze­nia prze­zna­czo­ne dla wystaw­ców.
Czytaj dalej »

KWZH 2015 – regulamin

23 kwietnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z „Regulaminem oce­ny koni oraz nagra­dza­nia hodow­ców na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych” w Poznaniu w dniach 15 – 17 maja 2015 r. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

27 marca 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2015, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 8 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…

Rejestr ogierów 2015

2 marca 2015 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2015.

Dwa medale na Mistrzostwach Europy w Powożeniu zdobyte na polskich koniach

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Powożenie · Rasa: ,

W minio­ny week­end, w Państwowym Stadzie Ogierów w Książu, roze­gra­ne zosta­ły Mistrzostwa Europy Dzieci i Młodzieży. Polacy wywal­czy­li aż trzy meda­le (zło­to i brąz indy­wi­du­al­nie oraz brąz dru­ży­no­wo). Poznaliśmy tak­że nowe­go Mistrza Polski Seniorów, a wła­ści­wie Mistrzynię. Zwyciężyła Weronika Kwiatek, detro­ni­zu­jąc tym samym swo­je­go bra­ta, któ­ry 9 razy z rzę­du zdo­by­wał sta­wał na naj­wyż­szym podium Mistrzostw Polski w Powożeniu. Czytaj dalej »

Czempionaty Kuców 2014

5 maja 2014 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Informujemy hodow­ców i wła­ści­cie­li kuców, że dnia 1 – 2 sierp­nia 2014 r. odbę­dzie się III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówI Czempionat Użytkowy Kuców w miej­sco­wo­ści Wolica k/Kalisza. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

10 kwietnia 2014 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2013, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 8 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…

Rejestr ogierów 2014

21 lutego 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2014.

Zmiany w programach hodowli kuców

6 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­nym pro­gra­mem hodow­li „Kuców i koni małych” (rejestr), na któ­rym zosta­ły nanie­sio­ne dwie zmia­ny (zazna­czo­ne kolo­rem czer­wo­nym) zaak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawione zmia­ny wcho­dzą w życie od dnia 1 mar­ca 2014 r.

Nowe ceny paszportów

7 sierpnia 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane · Rasa: ,,,,,,,,

Informujemy, że od dnia 19 sierp­nia obo­wią­zy­wać będą nowe ceny za iden­ty­fi­ka­cję konio­wa­tych – wysta­wie­nie pasz­por­tów konia. Niżej przed­sta­wia­my treść Rozporządzenia MRiRW w tej spra­wie. Czytaj dalej »

II Ogólnopolski Czempionat Kuców – wyniki

30 lipca 2013 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi II Ogólnopolskiego Czempionatu Kuców, któ­ry odbył się 30 czerw­ca w Prymusowej Woli.

Skradziono dwa konie

6 czerwca 2013 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie infor­mu­je­my, że w dniu 03.06.2013 r. z gospo­dar­stwa Pana Andrzeja Dubiel, w miej­sco­wo­ści Kocmyrzów, powiat kra­kow­ski, woj. mało­pol­skie skra­dzio­ne zosta­ły 2 ogier­ki – kucy­ki.
Ogier Kajtunio o nr iden­ty­fi­ka­cyj­nym: 616013570148612 i nr trans­pon­de­ra: 616098100048750, maści karo­sro­ka­tej oraz ogie­rek (ok 2 mie­się­cy), maści karo­sro­ka­tej nie posia­da­ją­cy doku­men­tu iden­ty­fi­ka­cyj­ne­go.
W przy­pad­ku uzy­ska­nia jakich­kol­wiek infor­ma­cji na temat skra­dzio­nych koni pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny pod nr 12 657 – 02‐25.

Ogólnopolski Czempionat Kuców – zmiana terminów

5 czerwca 2013 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Informujemy, że z powo­du lokal­nych pod­to­pień uległ zmia­nie ter­min II Ogólnopolskiego Czempionatu Kuców. Nowy ter­min to 30 czerw­ca 2013 r (zamiast pla­no­wa­ne­go – 9 czerw­ca). Zgłoszenia do tego czem­pio­na­tu moż­na nad­sy­łać do dnia 21 czerw­ca.


Hodowca i Jeździec