Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2019

 

Terminy

Sportowe raj­dy kon­ne29 – 30 sierp­niaZamek Kliczków
Ujeżdżenie19 – 22 wrze­śniaStrzegom
Skoki przez prze­szko­dy19 – 22 wrze­śniaStrzegom
WKKW19 – 22 wrze­śniaStrzegom
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi4 – 6 paź­dzier­ni­kaSO Książ

Kwalifikacje

KOMUNIKAT: Zmiana zasad kwa­li­fi­ka­cji do sko­ko­wych i ujeż­dże­nio­wych MPMK 2019!

W związ­ku z koniecz­no­ścią IDENTYFIKACJI koni bio­rą­cych udział w MPMK oraz odpo­wie­dzial­no­ścią za pro­ces iden­ty­fi­ka­cji w Polsce uprzej­mie infor­mu­je­my, że WYNIKI ZAWODÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE DO MPMK 2019, zgod­nie z regu­la­mi­nem tej impre­zy, MUSZĄ ZAWIERAĆ POCHODZENIE STARTUJĄCEGO KONIA.
WYNIKI BEZ INFORMACJI O POCHODZENIU NIE BĘDĄ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE 2018.

Przypominamy, że konie nie zare­je­stro­wa­ne w bazie PZHK nie mają pra­wa star­tu w tych zawo­dach, doty­czy to koni hodow­li zagra­nicz­nej, ponie­waż konie hodow­li pol­skiej mają obo­wią­zek takiej reje­stra­cji w Centralnym Rejestrze Koniowatych.

Filmy

Zapraszamy do oglą­da­nia prze­jaz­dów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu, sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW.

Udostępniamy fil­my:

  • w przy­pad­ku ujeż­dże­nia i sko­ków – pre­zen­tu­ją­ce fina­ło­we prze­jaz­dy 3 naj­lep­szych koni w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej hodow­li zarów­no pol­skiej, jak i zagra­nicz­nej,
  • w przy­pad­ku WKKW – pre­zen­tu­ją­ce prze­jaz­dy z cros­su 3 naj­lep­szych koni w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej hodow­li pol­skiej oraz prze­jaz­dy z kate­go­rii otwar­tych roz­gry­wa­nych dla koni 4- i 5‑letnich.

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2019

Terminy

Ujeżdżenie1 – 4 sierp­niaErmelo (Holandia)
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi5 – 8 wrze­śniaMezöhegyes (Węgry)
Skoki przez prze­szko­dy19 – 22 wrze­śniaLanaken / Zangersheide (Belgia)
Sportowe raj­dy kon­ne21 – 22 wrze­śniaPisa, San Rossote (Włochy)
WKKW17 – 20 paź­dzier­ni­kaLe Lion d’Angers (Francja)
Hodowca i Jeździec