Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Apel o pomoc dla hodowców koni w Szwecji

9 sierpnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Szanowni Hodowcy, od pew­ne­go cza­su w mediach gło­śno jest o dłu­go­trwa­łej suszy w Szwecji, któ­rej efek­tem są poża­ry lasów i wysy­cha­nie pól i łąk. Tegoroczny zbiór zbóż i sia­na praw­do­po­dob­nie nie osią­gnie 40% nor­my. Tak sła­be plo­ny ozna­cza­ją brak żyw­no­ści dla zwie­rząt, któ­rych wła­ści­cie­le nie posia­da­ją wła­snych upraw, co w kon­se­kwen­cji dopro­wa­dzić może do wyprze­da­wa­nia koni za gra­ni­cę lub kie­ro­wa­nia ich na ubój i tym samym zała­ma­niu hodow­li koni w tym kra­ju. Czytaj dalej »

PZHK poszukuje pracownika do Sekretariatu

27 lipca 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka do Sekretariatu. Czytaj dalej »

Czempionat Elitarnych Klaczy Oldenburskiego Związku Hodowców Koni, RASTEDE 2018

17 sierpnia 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Oldenburski Związek Hodowców Koni Skokowych (OS ) i Oldenburski Związek Hodowców Koni ( OL) wspól­nie z Oldenburskim Związkiem Jeździeckim zor­ga­ni­zo­wał Czempionat Klaczy Elitarnych – trzy i czte­ro­let­nich zare­je­stro­wa­nych w tych związ­kach. Czempionat ten tra­dy­cyj­nie odby­wał się przy oka­zji Mistrzostw Oldenburga w Rastede (w tym roku jubi­le­uszo­wa 70. edy­cja). Jest to dosko­na­ła for­ma połą­cze­nia spor­tu i hodow­li, a obie te dzie­dzi­ny nie mogą bez sie­bie prze­cież funk­cjo­no­wać. W jak dużej mie­rze są to naczy­nia połą­czo­ne widać na pod­sta­wie olden­bur­skie­go czem­pio­na­tu. Czytaj dalej »

Owies – bazowy składnik dawek pokarmowych

17 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Czas żniw już w peł­ni, stąd kil­ka słów o zbo­żu, któ­re sta­no­wi naj­bar­dziej popu­lar­ną paszę tre­ści­wą w żywie­niu koni. Owies jest zbo­żem pod­sta­wo­wym i naj­chęt­niej przez konia zja­da­nym. Z uwa­gi na cha­rak­te­ry­stycz­ną budo­wę prze­wo­du pokar­mo­we­go konia – nie­wiel­ki żołą­dek, bar­dzo pojem­ne jeli­ta i boga­te we flo­rę bak­te­ryj­ną jeli­to śle­pe, owies może być przez ten spe­cy­ficz­ny układ tra­wien­ny dosko­na­le wyko­rzy­sta­ny. Czytaj dalej »

MPMK 2018 – propozycje trzech dyscyplin jeździeckich

16 sierpnia 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW ·

Szanowni Państwo, w załą­cze­niu przed­sta­wia­my pro­po­zy­cje do trzech Mistrzostw Polski Młodych Koni (ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dyWKKW) oraz Pucharu Polski Młodych Koni (PPMK) w ujeż­dże­niu, któ­re po raz pierw­szy mają się odbyć w jed­nym miej­scu i cza­sie, czy­li w Strzegomiu w dniach 20 – 23 wrze­śnia. Czytaj dalej »

Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej – propozycje

13 sierpnia 2018 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w związ­ku z licz­ny­mi tele­fo­na­mi od hodow­ców doty­czą­cych pró­by dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej posta­no­wił zor­ga­ni­zo­wać dodat­ko­wą wierz­cho­wą pró­bę dziel­no­ści koni tej rasy w Tarnowie – Klikowej, w dniu 12 wrze­śnia 2018 r. Czytaj dalej »

XVIII Święto Konika Polskiego

10 sierpnia 2018 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na XVIII Święto Konika Polskiego – Memoriał Prof. Tadeusza Vetulaniego, któ­re odbę­dzie się w dniach 17 – 18 sierp­nia br. w miej­sco­wo­ści Majdan (gmi­na Ruciane Nida). Czytaj dalej »

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych

10 sierpnia 2018 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy ślą­skiej i innych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w ZT Książ 2018.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Sianokiszonka – wady i zalety

10 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Sianokiszonka, powszech­na w wie­lu kra­jach (szcze­gól­nie w tra­dy­cji hodow­li anglo­sa­skiej, gdzie poda­je się ją czę­sto wszyst­kim gru­pom wie­ko­wym, głów­nie z uwa­gi na brak moż­li­wo­ści zebra­nia suche­go sia­na), potra­fi nadal wzbu­dzać wie­le kon­tro­wer­sji z uwa­gi na wie­lość zagro­żeń, jakie ze sobą nie­sie. Jej pro­duk­cja wyma­ga naj­wyż­szej sumien­no­ści i dba­ło­ści w prze­strze­ga­niu okre­ślo­nych pro­ce­dur. Wszelkie odstęp­stwa od nich pro­wa­dzą do pogor­sze­nia jej jako­ści, co przy skar­mia­niu szcze­gól­nie wraż­li­wym pod wzglę­dem pokar­mo­wym koniom, może nieść ze sobą bar­dzo groź­ne zdro­wot­ne następ­stwa. Jednym sło­wem nie jest to pasza łatwa w przy­go­to­wa­niu i zawsze bez­piecz­na. Czytaj dalej »

XIV Piknik z Konikiem Polskim odwołany

9 sierpnia 2018 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie infor­mu­je­my, że z przy­czyn orga­ni­za­cyj­nych odwo­ła­na zosta­ła impre­za pn. „XIV Piknik z Konikiem Polskim” w Trzcinicy k/Jasła, któ­ra pla­no­wa­na była w dniach 8 – 9 wrze­śnia br.

MŚMK w skokach przez przeszkody 2018

9 sierpnia 2018 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Wszystkich chęt­nych do star­tu w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy – Lanaken 2018 pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń wraz z wyni­ka­mi spor­to­wy­mi potwier­dzo­ny­mi przez PZJ na adres cuber@pzhk.pl naj­póź­niej do dnia 13.08. Czytaj dalej »

Podsumowanie wyników polskich koni w sezonie wiosennym

9 sierpnia 2018 · Kategoria: Powożenie, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW, Wydawnictwo · Rasa: , , ,

Kwiecień i maj to nie tyl­ko począ­tek wio­sny, ale tak­że start naj­waż­niej­szych imprez sezo­nu, pod­czas któ­rych z uwa­gą śle­dzi­li­śmy wyni­ki koni pol­skiej hodow­li. To był napraw­dę dobry począ­tek. Mamy nadzie­ję, że kolej­ne mie­sią­ce pozwo­lą nam cie­szyć się z następ­nych suk­ce­sów pol­skich koni zarów­no w kra­ju, jak i na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych. Czytaj dalej »

VII Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych – regulamin

8 sierpnia 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem VII Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, któ­ry odbę­dzie się dnia 8 wrze­śnia 2018 roku na tere­nie Stada Ogierów w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Dobre i lepsze praktyki w transporcie koni

8 sierpnia 2018 · Kategoria: Szkolenia ·

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z ani­ma­cją przed­sta­wia­ją­cą dobre i lep­sze prak­ty­ki w trans­por­cie koni, któ­ra powsta­ła w ramach Projektu Komisji Europejskiej DG SANTE. W ramach pro­jek­tu opra­co­wa­no tak­że prze­wod­ni­ki i ulot­ki infor­ma­cyj­ne, któ­re mają na celu popra­wę dobro­sta­nu zwie­rząt gospo­dar­skich pod­czas trans­por­tu. Czytaj dalej »

Tarpaniada 2018 – regulamin

8 sierpnia 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem XIX Krajowej Wystawy Koników Polskich TARPANIADA 2018 – Krajowy Czempionat Koni rasy konik pol­ski, któ­ry odbę­dzie się w dniach 25 – 26 sierp­nia 2018 roku w Sierakowie.

IX Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej – regulamin

8 sierpnia 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem IX Krajowego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej, któ­ry odbę­dzie się dnia 15 wrze­śnia 2018 roku w Baborówku.

Szwecja zdobyta!!!

8 sierpnia 2018 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Podczas Internationell Utstallning! w Bollerup /Szwecja/ w dniach 2 – 5. sierp­nia 2018 r., czy­li Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich do oce­ny przy­stą­pi­ły konie z pię­ciu kra­jów Europy. Polskę repre­zen­to­wa­ło 13 koni ardeń­skich wyho­do­wa­nych u nas w kra­ju. Spośród nich 7 zna­la­zło się w pierw­szej trój­ce w swo­jej kla­sie, a osta­tecz­nie zdo­by­li­śmy tytu­ły: 2 czem­pio­nów, 3 wice­czem­pio­nów i 2 dru­gich wice­czem­pio­nów! To wiel­ki suk­ces pol­skich hodow­ców! Czytaj dalej »

Z Hucułem do Krakowa 2018 – relacja filmowa

8 sierpnia 2018 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z VII Zawodów Konnych pod nazwą „Z Hucułem do Krakowa”, któ­re odby­ły się w dniach 30.06. – 01.07.2018 w Rzeszotarach. Czytaj dalej »

Siano – wartość pokarmowa, ocena jakości, zbiór i przechowywanie

3 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Siano jest pod­sta­wo­wą paszą obję­to­ścio­wą, któ­rej war­tość, jeże­li jest to dobrej jako­ści sia­no łąko­we, jest bez­cen­na. Jak powie­dział Profesor Jerzy Zwoliński „pod­czas gdy bez więk­szych ilo­ści owsa moż­na wycho­wać konia, tak bez dobre­go sia­na udać się to nie może”. Czytaj dalej »

MŚMK w ujeżdżeniu – Ermelo 2018

1 sierpnia 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Decyzją Komisji Koordynacyjnej, któ­ra skła­da się człon­ków Zarządu PZJ/PZHK, na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu spo­śród koni, któ­re uzy­ska­ły kwa­li­fi­ka­cje wybra­no: Czytaj dalej »

Oferta stanówki 2018

19 stycznia 2018· Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą sta­nów­ki 2018 ogie­rów licen­cjo­no­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016· Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wyku­pił licen­cję od związ­ku KWPN na wyda­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zosta­ła wyda­na pol­ska jej wer­sja pod tytu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wyczy­nu”. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec